Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Odgovornost uprave obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb

Peter Podgorelec, 1.10.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Skrb za zakonitost delovanja je ena temeljnih dolžnosti poslovodstva vsake družbe. V primeru koncernske povezanosti se ta dolžnost razširi še na odvisne družbe, kar pomeni, da je uprava odgovorna za zakonitost delovanja ne le "lastne", to je obvladujoče družbe, ampak tudi odvisnih družb. To izhaja iz splošne določbe 265. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o skrbnosti in odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora. Zaradi nezakonitosti na ravni odvisnih družb lahko obvladujoči družbi nastane posredna, v nekaterih primerih pa celo neposredna škoda. V zvezi z vzpostavitvijo sistema koncernske "skladnosti" (angl. compliance) in potrebnim informacijskim tokom med družbami v skupini je nekaj pravnih dilem, ki pa so omejene na primere, ko je odvisna družba organizirana kot delniška družba. Ključne besede: koncernske družbe, nezakonitosti na ravni odvisnih družb, dolžnosti uprave obvladujoče družbe, koncernski sistem "skladnosti", implementacija ukrepov in informacijski tok v skupini družb Title: Group Compliance Liability of the Dominant Company's Management Board Abstract: Compliance concern is a fundamental duty of any company management. For a group of companies, this duty also extends to subsidiaries, which means that the management board is not only liable for the compliance of its "own", i.e. dominant company, but also of subsidiaries. This follows from the general provision of Article 265 of the Companies Act (ZGD-1) on the care and liability of the members of the management or supervisory bodies. Due to the unlawfulness at the level of subsidiaries, the dominant company may suffer indirect or, in some cases, even direct damage. In connection with the establishment of the group compliance system and the necessary information flow between companies within the group, certain legal dilemmas exist, which are limited to cases where a subsidiary is organised as a public limited company. Keywords: group of companies, u
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi škodljivih navodil in "finančnih izčrpavanj"

Peter Podgorelec, 1.10.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Avtor v prispevku obravnava odškodninsko odgovornost zaradi "finančnih izčrpavanj" odvisnih družb in uveljavljanje z njo povezanih zahtevkov po pravilih koncernskega prava iz IV. dela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ugotavlja, da so ta pravila do odgovornih oseb strožja kot splošna pravila, olajšujejo pa tudi uveljavljanje odškodninskih zahtevkov upravičencev. To je v skladu s konceptom koncernskega prava, ki je predvsem varovalno pravo. Avtor odgovarja na nekatera odprta vprašanja v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, posebej pa omeni tudi dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora odvisne družbe. Ključne besede: koncernsko pravo, odškodninska odgovornost, uveljavljanje zahtevkov, odvisna družba, delničarji/družbeniki Title: Damage Claims of Controlled Companies and Shareholders due to Harmful Orders and »Financial Attrition« Abstract: In this article, the author discusses the damage liability due to "financial attrition" of controlled companies and implementation of associated claims under the rules of corporate group law from Part IV of the Companies Act (ZGD-1). The author concludes that these rules are stricter for responsible persons than what follows from general rules; it is also easier to implement damage claims of beneficiaries. This is in accordance with the concept of corporate group law, which is principally a protective law. The author answers some open questions regarding the implementation of claims, while emphasising particularly the obligations of the organs of a controlled company. Key words: corporate group law, damage liability, implementation of claims, controlled company, shareholders
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Primernost informacijske podlage kot predpostavke pravila podjetniške presoje

Peter Podgorelec, 1.8.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Primerna informacijska podlaga odločitve je ključna predpostavka pravila podjetniške presoje (angl. business judgment rule), ki si počasi utira pot tudi v slovenskem korporacijskem pravu, čeprav ni posebej uzakonjeno. Primernost pomeni, da je obseg informacij odvisen od posebnosti konkretne odločitvene situacije, zlasti od pomena odločitve za družbo. Pri oblikovanju odločitvene podlage pa je treba upoštevati tudi uveljavljena spoznanja ekonomskih in poslovnih ved. Sodišče presoja, ali je član organa vodenja ali nadzora lahko razumno domneval, da ravna na podlagi primernih informacij. Obramba s sklicevanjem na tretjo osebo kot vir informacij je lahko uspešna le, če je imela tretja oseba ustrezne strokovne kvalifikacije, če je bila neodvisna in če je imela na voljo vse potrebne informacije. Odločevalec mora prepričljivost informacije oziroma nasveta tretje osebe preizkusiti z vso potrebno skrbnostjo. Ključne besede: odškodninska odgovornost, člani organa vodenja ali nadzora, pravilo podjetniške presoje, primerne informacije Title: Information Basis Adequacy as Key Requirement of the Business Judgment Rule Abstract: Adequate information basis for decision-making is a key requirement of the business judgment rule, which is slowly making its way in the Slovenian Corporate Law as well, even if not enacted by law. Adequacy means that the scope of information depends on the specificities of a concrete decision situation, particularly on the impact of decision-making on the company. In developing a basis for decision-making, the established business management findings need to be accounted for as well. It is the court which decides whether the management or supervisory body member was able to reasonably believe that they acted on the basis of adequate information. Defence with reference to a third party as a source of information can only be successful if the third party was professionally qualified, independent and had all necessary info
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Od uprave neodvisne informacije nadzornega sveta - primer notranjega revizorja po noveli ZGD-1I

Peter Podgorelec, 2.12.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Avtor v prispevku obravnava pravne možnosti pridobivanja od uprave neodvisnih informacij za izvrševanje funkcij nadzornega sveta. Zakonsko izrecno urejene možnosti pridobivanja takšnih informacij so: pravica do vpogleda v inkorporirane informacije ter poročila revizorja letnega poročila in posebnega izvedenca. V pravni teoriji je sporno predvsem vprašanje, ali lahko organ nadzora pridobiva informacije neposredno od zaposlenih v podjetju in brez dovoljenja uprave oziroma njene navzočnosti. To vprašanje je specifično za dvotirni sistem. V zvezi s tem je še vedno prevladujoče restriktivno stališče, ki to možnost dopušča le v izjemnih primerih ali s soglasjem uprave. Avtor to stališče kritizira. Kot informacijski vir je novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I posebej uredila notranjega revizorja. Avtor ocenjuje uzakonjene rešitve kot pozitivne in v prispevku podrobneje pojasnjuje razloge zanje. Ključne besede: korporativno upravljanje, nadzorni svet, revizijska komisija, informacijski viri, notranji revizor Title: Management Board-Independent Information of the Supervisory Board - the Case of an Internal Auditor Pursuant to the Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) Abstract: The article discusses legal possibilities of obtaining Management-Board-independent information required to perform the Supervisory Board functions. Explicitly regulated statutory forms thereof are: the right to inspect incorporated information and report of the auditor of the annual report and a special expert. The most disputed issue in legal theory is, whether the Supervisory Board may obtain information directly from the company''s employees without the Board''s consent or presence. This issue is specific for a two-tier governance system. Most experts continue to adopt a restrictive view, i.e. that information can be obtained in such a way only in exceptional cases. This view is criticised by the author. The amended Companies Act (ZGD-1I) has specifical
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Odgovornost države ali občine kot kontrolnega, večinskega delničarja oziroma družbenika v javnih podjetjih in podjetjih v javni lasti

Peter Podgorelec, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V 264. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je urejena odgovornost zaradi škodljivega vpliva tretje osebe na družbo. Kot tretja oseba se šteje tudi kontrolni delničar oziroma družbenik. Po mnenju avtorja pa bi bilo treba uporabo pravil koncernskega prava razširiti tudi na primere, ko ima položaj obvladujočega imetnika deležev država ali lokalna skupnost. Ključne besede: država, občina, odškodninska odgovornost, kontrolna kapitalska udeležba, škodljiv vpliv Title: State or Municipality Liability as a Controlling Shareholder of the Public Undertakings and Companies Abstract: The Companies Act (Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1) lays down the rules on damage liability arising from the detrimental influence of third parties (Article 264). The controlling shareholder may also be defined as a third party. In the opinion of the author, the rules of law relating to groups of companies (group law) must also be applied in cases where state or municipality becomes the controlling shareholder. Key words: state, municipality, civil liability, controlling shareholding, detrimental influence
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄3-4

Odgovornost članov nadzornega sveta obvladujoče družbe za izravnavo prikrajšanj v odvisni družbi

dr. Peter Podgorelec, 2.6.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 3-4/2016Povzetek: Vprašanje: Družba AB, d. o. o., v sistemu povezanih družb odvisna družba, je sklenila zase škodljiv pravni posel, ki naj bi bil posledica vpliva obvladujoče družbe XY, d. o. o. Povzročeno prikrajšanje ni bilo nadomeščeno. Ali lahko zaradi tega odgovarjajo tudi člani nadzornega sveta obvladujoče družbe XY, d. o. o.?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Zastopanje družbe v razmerjih z revizorjem letnega poročila po noveli ZGD-1I

dr. Peter Podgorelec, 1.4.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Z novelo Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I je bilo pooblastilo za sklenitev pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila preneseno na predsednika nadzornega sveta. Pred tem je te pogodbe sklepala uprava. Avtorjevo stališče je, da uprava še naprej zastopa družbo pri sklepanju pogodb za nerevizijske storitve, čeprav se te pogodbe sklenejo z revizorjem, ki je bil izbran zaradi izvedbe obveznega revidiranja. Vendar je priporočljivo, da so pogodbe za nerevizijske storitve vezane na soglasje nadzornega sveta. Podpis predsednika nadzornega sveta mora temeljiti na sklepu nadzornega sveta, kršitev te notranje omejitve pa nima pravnega učinka proti tretji osebi. Če ima delniška družba enotirni sistem, je predsednik upravnega obora pooblaščen za podpis pogodbe z revizorjem le, če je upravni odbor imenoval izvršne direktorje na podlagi drugega odstavka 286. člena. Družbo z omejeno odgovornostjo, ki nima nadzornega sveta, zastopa njen poslovodja. Družbeniki lahko sklenitev pogodb z revizorjem letnih finančnih poročil vežejo na svoje soglasje. Ključne besede: revizor letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila, nadzorni svet, pogodbeno razmerje, zastopanje družbe, upravni odbor, družba z omejeno odgovornostjo Title: Representation of a Company with Respect to its Relations with the Annual Report Auditor, in Accordance with the ZGD-1I Act Amending the Companies Act Abstract: The Act Amending the Companies Act - ZGD-1I transferred the authorisation to conclude an agreement with an annual and consolidated annual report auditor from the Management Board to the President of the Supervisory Board. The author is of the opinion that the Management Board shall continue to represent the company in the conclusion of agreements for non-auditing services, even though these are concluded with an auditor selected by virtue of the obligatory audit requirement. Nevertheless, it would be advised that agreements for non-auditing
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane družbe in podjetniška pogodba)

Peter Podgorelec, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Novelirane določbe o vodenju in odgovornosti pri dejanskih koncernih (545. do 548. člen) 2.1. Sestavine poročila o odvisnosti 2.2. Revidiranje poročila o odvisnosti 2.3. Naloge nadzornega sveta 2.4. Posebna revizija 2.5. Uveljavljanje zahtevkov 3. Razširjene informacijske dolž
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Pravilo podjetniške presoje in odškodninska odgovornost članov uprave banke

Peter Podgorelec, 1.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke, zavodi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 3-4/20151. Uvod 2. Ureditev odgovornosti uprave v ZBan-1 in ZGD-1 2.1. Bančno specifične dolžnosti 2.2. Nadzor centralne banke 2.3. Upravljanje tveganj 2.4. Obvladovanje nasprotja interesov 3. Pravilo podjetniške presoje 3.1. Razlogi za uveljavitev pravila 3.2. Predpostavke 3.3. Novela ZGD-1
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Dopustnost posojil in finančne pomoči med družbeniki, delničarji in njihovo gospodarsko družbo

Peter Podgorelec, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava posojila med družbo in njenimi družbeniki oziroma delničarji. Posojila družbi in zavarovanja so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) posebej urejena (498., 499. člen in četrti odstavek 227. člena - tako imenovana kapitalska posojila). Posojila družbe družbenikom (up-stream) pa je treba presojati z vidika splošnih pravil o ohranjanju kapitala. Enako velja za zavarovanja za posojila tretjih oseb, na primer bank. Nekatere posebnosti veljajo v koncernskih družbah in v d. o. o., če je posojilo dano v breme nevezanega premoženja. Prepoved iz 248. člena ZGD-1 se nanaša tudi na primere naknadne finančne pomoči.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Odgovornost direktorjev in nadzornikov v Evropski uniji

Peter Podgorelec, 1.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2014Avtor v članku analizira ugotovitve obsežne primerjalnopravne analize o dolžnostih in odgovornostih članov organov delniških družb v Evropski uniji, ki jo je po naročilu Evropske komisije izdelala London School of Economics. Na podlagi ugotovitev študije definira ključna vprašanja, ki so lahko v prihodnosti predmet reguliranja na ravni evropskega prava. Gre predvsem za vprašanja glede uveljavljanja zahtevkov delničarjev in čezmejna vprašanja, povezana z dolžnostmi in odgovornostmi članov organov v fazi insolventnosti oziroma njene bližine. Po mnenju avtorja pa študija prinaša tudi nekatere ugotovitve, ki so lahko relevantne za morebitne reforme na ravni nacionalnega prava, neodvisno od razvoja v okviru Evropske unije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Podgorelec Peter, Primec Andreja, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštevati klasična pravila arbitražnega prava, zlasti tako imenovane predpostavke za arbitražno razsojanje (obstoj arbitražnega dogovora in arbitrabilnost spora), in pravno naravo arbitražne klavzule.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS

Peter Podgorelec, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2013Avtor analizira nekatere pomembnejše sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odškodninsko odgovornostjo članov poslovodstva. Ta tema postaja v Sloveniji vse bolj aktualna, saj je število odškodninskih tožb v zadnjem obdobju naraslo. Avtor ugotavlja, da so analizirane sodbe večinoma v skladu s stališči pravne teorije. Problematično je le stališče Vrhovnega sodišča, da je odgovornost direktorjev za letno poročilo odgovornost za rezultat. Avtor tudi na kratko predstavi ureditev odgovornosti in opozarja na nekatere njene pomanjkljivosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄1

Zagotavljanje pravilnosti sestave in objave letnega poročila - 60.a člen ZGD-1

Peter Podgorelec, 12.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 1/2013Avtor obravnava dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora v zvezi z vodenjem poslovnih knjig ter sestavo in objavo letnega in konsolidiranega letnega poročila kakor tudi z njihovo kršitvijo povezane odgovornosti, od kazenske do civilne. Določba 60.a člena, s katero je bil ZGD-1 dopolnjen ob implementaciji Direktive 2006/46/ES z novelo ZGD-1B, je zgolj potrdila kolektivnost dolžnosti, saj je to princip, ki ga je slovensko korporacijsko pravo poznalo že pred tem. Ob konkretizaciji dolžnosti ter vprašanju, kako se princip kolektivnosti uresničuje v primeru notranje porazdelitve nalog med člani organov vodenja ali nadzora, je posebna pozornost namenjena tudi dolžnosti certificiranja, ki je pri nas relativno nov institut. Poseben poudarek je dan tudi vlogi revizorja letnega poročila in notranjega revizorja ter pomenu njunega (neposrednega) sodelovanja z organom nadzora oziroma revizijsko komisijo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Splošna odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora delniške družbe po ZGD-1

Peter Podgorelec, 6.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor obravnava v članku splošno odškodninsko odgovornost članov uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora v delniški družbi, kot je urejena v 263. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pomemben poudarek daje pravilu proste podjetniške presoje, ki z zakonom sicer ni izrecno urejeno, vendar bi ga morala tudi pri nas uveljaviti sodna praksa. Obravnavana so tudi temeljna vprašanja uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄3-4

Sodobni trendi v razvoju prava d.o.o. in izzivi za ZGD-1

Peter Podgorelec, 15.6.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 3-4/20091. UVOD 2. POSPEŠITEV, POENOSTAVITEV IN POCENITEV POSTOPKA USTANOVITVE IN OMILITEV ZAHTEV GLEDE MINIMALNEGA OSNOVNEGA KAPITALA 2.1. Posebna varianta d. o. o., ki se lahko ustanovi brez minimalnega osnovnega kapitala 2.2. Oblikovanje novih vrst družb v nacionalnem pravu kot poenostavljenih ti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Odprta vprašanja enotirnega sistema upravljanja v delniški družbi

Avtor ni naveden, 18.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/20071. UVOD 2. IZKLJUČNE IN PRENOSLJIVE PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA 2.1. Vodenje družbe 2.2. Vodenje poslov 2.2.1. Tekoči posli 2.2.2. Izredni posli 2.2.3. Poslovne knjige 2.2.4. Sodni register 2.2.5 Letno poročilo 2.3. Nadziranje 2.4. Javne družbe 2.5. Nejavne dru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Ohranjanje osnovnega kapitala pri d.o.o.

mag. Peter Podgorelec, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2006mag. Peter Podgorelec? 1. UVOD 2. IZPLAČILNA PREPOVED 2.1. Podbilanciranost 2.1.1. Vezane rezerve 2.1.2. Prevrednotenje 2.1.3. Vmesna bilanca stanja 2.2. Prepovedana izplačila 2.2.1. Prikrita izplačila 2.2.2. Odkrita izplačila 2.2.3. Izplačila tretjim 3. LASTNI POSLOVNI DELEŽI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄3-4

Kapitalska posojila in zavarovanja

mag. Peter Podgorelec, 16.6.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 3-4/2006 1. UVOD 2. RAZVOJ INSTITUTA IN RAZMERJE DO SPLOŠNIH PRAVIL O OHRANJANJU OSNOVNEGA KAPITALA 3. ZAKONSKA UREDITEV 4. KAPITALSKO POSOJILO 4.1. Dajalec posojila 4.2. Nadomestitvena funkcija 4.3. Sanacijska posojila 4.4. Privilegij sanacije 4.5. Finančni načrti 4.6. Četrti odstavek 433...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Odgovornost družbenikov d. o. o. za obveznosti družbe

mag. Peter Podgorelec, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Avtor obravnava razvoj spregleda pravne osebnosti v nemškem pravu, pri čemer se osredinja predvsem na jamčevalni spregled. Do danes so se v nemškem pravu razvili naslednji razlogi za jamčevalni spregled: mešanje premoženja, kvalificirana materialna podkapitaliziranost in eksistenčno uničen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu

mag. Peter Podgorelec, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Avtor v članku obravnava najnovejši razvoj izključitve prednostne pravice pri odobrenem kapitalu v nemški sodni praksi. Stvarno upravičeni razlogi za izključitev prednostne pravice morajo biti pri odobrenem kapitalu v celoti podani šele v fazi izvedbe povečanja osnovnega kapitala, pri čemer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄5

Pravica družbenika d. o. o. do informacij in vpogleda

mag. Peter Podgorelec, 30.8.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/20041. UVOD Iz naslova članstva v družbi pripada vsakemu družbeniku v d. o. o. tudi pravica do informacij in vpogleda. Tako mora na podlagi prvega odstavka 446. člena Zakona o gospodarskih družbah - ZGD poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma informirati o zadevah družbe ter mu dovoliti vpo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Pravica delničarja do obveščenosti

Peter Podgorelec, 15.4.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 2/2004Peter PODGORELEC univ. diplomirani pravnik Okrajno sodišče v Mariboru 1. UVOD V pravu družb je najpomembnejša delitev informacijskih pravic na individualne in kolektivne. Kolektivne informacijske pravice so nasprotna stran informacijskih obveznosti organov vodenja poslov družbe, ki so v zakonu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄1

Nove možnosti pridobivanja lastnih delnic po predlagani noveli ZGD-F

Peter Podgorelec, 12.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 1/2001Peter PODGORELEC univ. diplomirani pravnik Višje sodišče v Mariboru 1. UVOD Ureditev lastnih delnic v Zakonu o gospodarskih družbah(*2) (v nadaljevanju: ZGD) temelji na načelu prepovedi njihovega pridobivanja. Ta prepoved je za originarno pridobivanje lastnih delnic (to je ob vpisu oziroma na ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(24)

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2016(4) 2015(2)
2014(2) 2013(3) 2010(1) 2009(1)
2007(1) 2006(2) 2005(2) 2004(2)
2001(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov