Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Zastavna pravica

Renato Vrenčur, 1.10.2019

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Stvarnopravni zakonik (SPZ) se uporablja že sedemnajsto leto. V tem obdobju se je pri njegovi uporabi pokazalo, da nekatera pravna pravila ne ustrezajo potrebam sodobne poslovne prakse oziroma da bi bilo treba določena pravila popraviti. S ciljem priprave jasne, pregledne in funkcionalne ureditve stvarnopravnih razmerij je skupina pobudnikov (Miha Juhart, Nina Plavšak in Renato Vrenčur) že leta 2016 posredovala Ministrstvu za pravosodje RS strokovno gradivo za pripravo sprememb in dopolnitev SPZ. V prispevku se avtor ukvarja zlasti s tistimi predlogi sprememb in dopolnitev SPZ, ki se nanašajo na zastavno pravico.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Neposestna zastavna pravica in pomen njenega vpisa v register neposestnih zastavnih pravic

Plavšak Nina, Vrenčur Renato, 1.7.2018

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Plavšak, Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 3-4/2018Povzetek: Neposestna zastavna pravica enako kot hipoteka nastane in začne učinkovati že, ko zastavitelj v korist zastavnega upnika opravi ustrezen razpolagalni pravni posel - z zastavnim upnikom sklene sporazum o njeni ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. Hkrati s tem začne učinkovati tudi v razmerju do drugih zastaviteljevih upnikov. Ti učinki nastanejo neodvisno od tega, ali je neposestna zastavna pravica predmet vpisa v register neposestnih zastavnih pravic. Register neposestnih zastavnih pravic nima značilnosti uradne evidence vseh stvarnopravnih razmerij glede določene premične stvari, kot je to značilno za zemljiško knjigo glede nepremičnin. Zato poznejši pridobitelj ravna pošteno in skrbno (dobroverno), če se opre na domnevo, da je zastavitelj, ki ima stvar v posesti, njen lastnik in da lastninska pravica na tej stvari ni omejena z nobeno izvedeno stvarno pravico, in ni dolžan preverjati v registru neposestnih zastavnih pravic, ali je morda ta stvar predmet neposestne zastavne pravice. Povedano drugače, če zastavitelj pozneje odsvoji stvar, ki je predmet neposestne zastavne pravice, neposestna zastavna pravica preneha, razen če je pridobitelj vedel, da je lastninska pravica na stvari omejena z neposestno zastavno pravico (drugi odstavek 11. člena in četrti odstavek 64. člena SPZ).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Prenosljivost in časovna omejenost nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist

Plavšak Nina, Vrenčur Renato, 2.12.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Plavšak, Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Razmeroma skopa ureditev nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist v praksi povzroča težave pri (pravilni, smiselni) uporabi nekaterih splošnih pravil SPZ. V prispevku avtorja obravnavata vse vidike (ne)prenosljivosti in časovne omejenosti teh vrst služnosti. Obema vrstama služnosti je skupno, da sta samostojno neprenosljivi v tem pomenu, da ju njun imetnik z razpolagalnim pravnim poslom ne more pravno učinkovito prenesti na novega imetnika. Ker sta obe vrsti služnosti ustanovljeni v korist določene osebe, sta vezani na to osebo oziroma dosledneje v primeru pravne osebe na opravljanje podjema te pravne osebe. Zato prenehata samo takrat, kadar preneha ta pravna oseba (služnostni upravičenec) brez pravnega nasledstva. Služnost v javno korist ima dodatno značilnost, da je vezana na pravico upravljati gospodarsko javno infrastrukturo. Zato pravno dejstvo, ki povzroči, da določena oseba pridobi pravico upravljati omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture ustrezne vrste, hkrati povzroči, da nanjo preide služnost v javno korist, ustanovljena za potrebe upravljanja te infrastrukture. Ključne besede: neprava stvarna služnost, služnost v javno korist, prenosljivost izvedenih stvarnih pravic Title: Transferability and Time Limits of Quasi in Rem Easements and Easements in the Public Interest Abstract: The relatively tight regulation of quasi in rem easements and easements in the public interest in the practice causes problems with (correct, reasonable) application of certain general rules the Law of Property Code. In the article, authors analyze all aspects of (non)transferability and temporal limitation of these types of easements.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja

Renato Vrenčur, 1.10.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Zakon o finančnih zavarovanjih dovoljuje (ki sledi Direktivi 2002/47/ES) imetnikom finančnih zavarovanj prilastitev (prevzem) predmeta finančnega zavarovanja, če je tako dogovorjeno s pogodbo o finančnem zavarovanju. Avtor se v tem prispevku ukvarja s pogoji za veljavnost dogovora o uveljavitvi finančnega zavarovanja s prevzemom predmeta (finančnega instrumenta) zavarovanja. Ključne besede: Zakon o finančnih zavarovanjih, stvarno pravo, finančna zavarovanja, dogovor o finančnem zavarovanju, prilastitev predmeta finančnega zavarovanja, prevzem predmeta finančnega zavarovanja Title: Enforcement of a Lien by Financial Collateral Appropriation Abstract: Law on Financial Collateral permits (following the Directive 2002/47/EC) holders of financial collateral appropriation (acquisition) of the object of collateral, if so agreed by a contract of financial collateral. The author of this article deals with the conditions for the validity of an agreement on the enforcement of collateral with the acquisition of the object of financial collateral. Key words: Financial Collateral Act, property law, financial collateral, collateral agreement, appropriation of the object of financial collateral, acquisition of the object of financial collateral
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti

Renato Vrenčur, 1.8.2014

Civilni sodni postopki

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2014Poslovna praksa zahteva uporabo različnih instrumentov zavarovanj obveznosti. S tem se okrepi upnikov položaj v primeru neplačevitosti dolžnika, še zlasti v primeru stečaja ali izvršbe. Izbira ustreznega zavarovanja je še toliko bolj pomembna v obdobju recesije, ko se gospodarski subjekti spopadajo s kronično nelikvidnostjo in insolventnostjo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Stavbna pravica v poslovni praksi

Renato Vrenčur, 22.8.2013

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2013Posebnost stavbne pravice je tudi to, da jo je mogoče obremeniti s hipoteko, jo odtujiti in preoblikovati v etažno lastnino. Stavbna pravica je razmeroma nov pravni institut. Sodna praksa še ni dala odgovorov na zapletena vprašanja v zvezi z njim. Avtor skuša odgovoriti na nekatera od teh vprašanj. Ukvarja se tudi s pravnimi vidiki posebne stavbne pravice, ki jo ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno vprašanje pri tem je, kako oblikovati zadovoljiv model stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti občine ali države. V mnogih primerih bo dosežena najboljša rešitev s stavbno pravico, urejeno v Stvarnopravnem zakoniku in Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Usoda akcesornih zavarovanj v primeru prenehanja insolventnega dolžnika

Renato Vrenčur, 10.8.2012

Obligacije

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2012Poslovna praksa zahteva uporabo različnih instrumentov zavarovanj obveznosti. S tem se okrepi upnikov položaj v primeru neplačevitosti dolžnika, še zlasti v primeru stečaja ali izvršbe. Izbira ustreznega zavarovanja je še toliko bolj pomembna v obdobju recesije, ko se gospodarski subjekti spopadajo s kronično nelikvidnostjo in insolventnostjo. Nekateri instrumenti zavarovanj so izrazito akcesorne narave (hipoteka), medtem ko drugi predstavljajo tipične neakcesorne modele zavarovanj. Poznavanje omenjene pravne narave obravnavanih instrumentov pa je več kot nujno za ustrezno izbiro in uporabo posameznih modelov v praksi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posebnost stavbne pravice po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Renato Vrenčur, 10.10.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor se ukvarja s pravnimi vidiki posebne stavbne pravice, ki jo ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno vprašanje je, kako oblikovati zadovoljiv model stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti občine ali države. V mnogih primerih
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Prenovljena ureditev izbrisne tožbe

Renato Vrenčur, 6.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor obravnava institut izbrisne tožbe ter prikaže določene novosti, ki jih bo prinesla novela Zakona o zemljiški knjigi v zvezi z omenjenim institutom (ZZK-1C). Izbrisna tožba je stvarnopravna tožba, ki sanira materialnopravno neveljavne vknjižbe, do katerih lahko pride v zemljiškoknjižnem postopku (pa tudi kasneje), saj zemljiškoknjižno sodišče odloča samo na podlagi listin, z zakonom določenih za vpis, ter po stanju vpisov v zemljiški knjigi. Ker je v preteklosti prihajalo do različnih mnenj glede vprašanja aktivne legitimacije, novost, ki se predvideva, jasneje določa, kdo lahko z izbrisno tožbo zahteva, da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje. To ni več samo knjižni prednik, katerega pravica je bila izbrisana z izpodbijano vknjižbo, temveč vsaka oseba, katere pravica je bila s takšno vknjižbo kršena.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Prikaz pomembnejših institutov zemljiškoknjižnega prava

Renato Vrenčur, 30.8.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVOD 2. POMEN ZEMLJIŠKE KNJIGE KOT JAVNEGA REGISTRA 3. OSNOVNA PRAVILA (TEMELJNA NAČELA) ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVA 3.1. Zaupanje v podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi (publiciteta) 3.1.1. Uvod 3.1.2. Pojem načela zaupanja 3.2. Pravilo o knjižnem predniku 3.3. Vrst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Pravni položaj etažnih lastnikov (obvezen rezervni sklad in zakonito stvarno breme)

dr. Renato Vrenčur, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Renato Vrenčur ? 1. DOGMATIČNA UTEMELJITEV ETAŽNE LASTNINE 2. OBVEZEN REZERVNI SKLAD IN ZAKONITO STVARNO BREME 2.1. Uvod 2.2. Določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjih vrednosti prispevka 2.3. Sredstva rezervnega sklada kot skupno premoženje etažnih lastni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pridržek lastninske pravice

dr. Renato Vrenčur, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pridržka lastninske pravice, ki je s svojimi izvedenimi oblikami postal stalnica pri zavarovanju plačil v številnih evropskih državah (zlasti germanske pravne družine). Najbolj popularni izvedeni obliki pridržka lastninske pravice sta podalj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

dr. Renato Vrenčur, 7.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Anticipiran globalni odstop terjatev v zavarovanje

dr. Renato Vrenčur, 13.2.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 1/20041. SPLOŠNO O ODSTOPU TERJATVE V ZAVAROVANJE Odstop terjatve v zavarovanje se je v posameznih pravnih ureditvah, še prej pa v poslovni praksi, razvil kot reakcija na neprimernost ureditve zastavne pravice na premoženjskih pravicah. Pri zastavni pravici na premoženjskih pravicah ne pride do njihove...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Zakonita predkupna pravica na področju nepremičnin

mag. Renato Vrenčur, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Predkupna pravica daje upravičencu pravico do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Glede na pravi temelj nastanka in pravne posledice razlikujemo dve vrsti predkupne pravice: (1) pogodbeno in (2) zakonito. Vpis v zemljiško knjigo je pomemben predvsem pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in stečajno pravo

mag. Renato Vrenčur, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2002V okviru zavarovanj plačil ločujemo osebnain realna (stvarna) zavarovanja, pri čemer se na splošno ugotavlja, da so realna zavarovanja kakovostnejša od osebnih. Čeprav med realnimi zavarovanji še zmeraj uživa največji ugled hipoteka, je treba poudariti, da je število nepremičnin omejeno, česar pa ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄1

Pravna narava factoringa

mag. Renato Vrenčur, 12.2.2001

Obligacije

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 1/2001Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Prispevek, ki je pred vami, zaokrožuje avtorjevo razpravljanje o factoringu, ki je bilo objavljeno v Pravni praksi (PP, št. 16/2000 - Pogodba o factoringu) ter Podjetju in delo (PiD, št. 2/2000 - Dogovor o prepovedi odstopa terj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma stvarnega prava: Lastniška posest

Renato Vrenčur, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2000Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dosedanja ureditev v ZTLR izhaja pri opredeljevanju posestnih položajev, na katere veže pomembne pravne posledice (pridobitev plodov, priposestvovanje, stvarno-pravne reparacije, publicijanska tožba, itd.) iz zakonite...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄5

Zemljiški dolg kot neakcesorna zemljiška zastava - nemški model

mag. Renato Vrenčur, 14.8.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 5/2000Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Številne zakonodaje se pri zakonskem urejanju nepremičninskih stvarnopravnih zavarovanj niso zadovoljile le s klasično hipoteko, ki predvideva obstoj terjatve, katero varuje (akcesornost). Tako je na primer nemški zak...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Dogovor o prepovedi odstopa terjatve kot ovira factoringu

mag. Renato Vrenčur, 10.4.2000

Obligacije

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 2/2000Renato VRENČUR magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V današnjem času se zastavlja vprašanje utemeljenosti dogovora o prepovedi cediranja (pactum-a de non cedendo). Da takšna možnost omejevanja prenosljivosti terjatev čedalje bolj izgublja na pomenu, zlasti na področju ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Teoretična razprava - Posest: Posredna in neposredna posest stvari

Renato Vrenčur, 18.10.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/1999Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR(*1) - se je v 70. členu(*2) opredelil za novejšo, v teoriji označeno tudi kot sodobnejšo (objektivno) koncepcijo posesti, kar je velika sprememba za razumevanje posesti n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄2

Predlog pete direktive o strukturi delniških družb ter pooblastilih in obveznostih njihovih organov*

Renato Vrenčur, 14.4.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 2/19991. ZGODOVINA NASTAJANJA PREDLOGA PETE DIREKTIVE(*)(*1) V okviru EU že vrsto let tečejo tudi prizadevanja za poenotenje nacionalnih zakonodaj s področja prava gospodarskih družb. Tako je v zvezi s tem nastal Predlog pete direktive (smernice) Komisije evropskih skupnosti,(*2) ki se nanaša na strukt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pridobitev lastninske pravice od razpolagalno nesposobne osebe

Renato Vrenčur, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/1998Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dobroverno pridobitev lastninske pravice od nelastnika (a non domino) na premični stvari poznajo domala vse svetovne zakonodaje. Vzemimo, da oseba A kot lastnik izroči svoj avtomobil v popravilo mehaniku (tradensu), ta pa a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Veljavnost prodajne oziroma menjalne pogodbe v povezavi z zakonom o začasni prepovedi...

Renato Vrenčur, 4.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske javne službe (komunala)

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 1/1997VELJAVNOST PRODAJNE OZIROMA MENJALNE POGODBE V POVEZAVI Z ZAKONOM O ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE* VPRAŠANJE: Med našim stanovanjskim podjetjem in občino teče pred pristojnim sodiščem spor v zvezi z ugotovitvijo vrednosti deleža družbene...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄8

Začetek veljavnosti sklepov nadzornega sveta

Renato Vrenčur, 31.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/1996VPRAŠANJE: Nadzorni svet odloča o zadevah iz svoje pristojnosti tako, da na seji sprejme sklepe in o seji in sprejetih sklepih napiše zapisnik. Postavlja se vprašanje, kdaj je sklep pravno veljaven in izvršljiv: 1. ko podpiše zapisnik predsednik nadzornega sveta (drugi odstavek 270. člena ZGD)...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(32)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(2) 2014(1)
2013(1) 2012(1) 2011(1) 2010(1)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2004(2)
2003(1) 2002(1) 2001(1) 2000(3)
1999(2) 1998(1) 1997(1) 1996(9)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov