Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 4 (od skupaj 4)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Dodatno pokojninsko zavarovanje: ali so spremembe pokojninskega načrta zgolj vprašanje pogodbenega prava

Andraž Rangus, 1.2.2021

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Andraž Rangus, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Dodatno pokojninsko zavarovanje ima v Sloveniji že skoraj dvedesetletno tradicijo. Vanj je aktivno vključena več kot polovica vseh zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot tako je to zavarovanje pomemben dodaten steber za zagotavljanje vzdržnega pokojninskega sistema in pomeni dodatno obliko zavarovanja, s katerim si posamezniki za čas starosti zagotovijo ustrezno socialno varnost. Tako kot pri obveznem zavarovanju je tudi pri dodatnem zavarovanju pomemben element tega zavarovanja dolgoročnost varčevanja oziroma vplačevanja prispevkov. Ravno ta element pa znotraj postavljenega pravnega okvira odpira tudi vrsto vprašanj, ki se nanašajo na pravno dopustnost spreminjanja pogojev zavarovanja v času, ko zavarovalni primer oziroma zavarovano tveganje še ni realizirano. V okviru obveznega zavarovanja je na to vprašanje v okviru varstva pričakovanih pravic in dopustnosti zakonskih posegov vanje že odgovorilo Ustavno sodišče RS. S področja dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri katerem so temelj pokojninski načrt ter iz njega izhajajoče pravice in obveznosti, pa pravna stroka še ni podala popolnoma jasnega odgovora, ali v času varčevalnega dela zavarovanja in v času, ko so pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja še v nastajanju, lahko pride do sprememb, ki v določeni meri posežejo tudi v pravice v nastajanju, ne pa tudi v že pridobljene pravice. Takšen odgovor je mogoče najti le skozi prizmo delovanja celotnega sistema in trenutne pravne ureditve obeh oblik zavarovanj, ki pokrivata tveganje dolgoživosti in zadostnosti dohodka v starosti. Ključne besede: dodatno zavarovanje, pravna narava pokojninskega načrta, mirovanje in zadržanje pravic Title: Supplementary Pension Insurance: Are Changes to the Pension Plan Merely a Matter of Contractual Rights? Abstract: Supplementary pension insurance, which covers more than half of all insured persons of compulsory pension and disability insurance, has
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Medgeneracijska (ne)enakost

Andraž Rangus, 1.12.2020

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Andraž Rangus, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Pokojninsko zavarovanje je eden izmed temeljnih družbenih podsistemov, s katerimi se zagotavljajo ustrezni dohodki vsem posameznikom, ki zaradi starosti ali nezmožnosti za delo na trgu dela ne morejo več opravljati pridobitne dejavnosti ter si s tem zavarovanjem zagotovijo socialno in ekonomsko varnost. Učinkovit sistem pokojninskega zavarovanja tako deluje kot temeljni pogoj za zagotavljanje socialnega miru v družbi in tudi pogoj za medgeneracijsko sožitje vseh generacij. Vsakokratne družbenoekonomske in demografske razmere narekujejo nenehno prilagajanje sistema spremenjenim razmeram, kar pa zahteva tako socialni kot tudi medgeneracijski dialog v družbi. Temeljni pogoj za učinkovit medgeneracijski dialog, ki v zaključku pripelje do sklenitve medgeneracijske pogodbe, pa je pravičen, pregleden in finančno uravnotežen pokojninski sistem, ki z vidika pravic vsako generacijo obravnava enakopravno, hkrati pa na posamezno generacijo ne prelaga čezmernega bremena financiranja pokojninske blagajne. Ključne besede: medgeneracijska solidarnost, medgeneracijska pogodba, enakost generacij, pokojninski sistem, distribucija dohodka Title: Intergenerational (un)Equity Abstract: Pension insurance is one of the basic social subsystems that provide adequate income to all individuals who, due to age or inability to perform work on the labour market, can no longer perform gainful activities, and thus ensure for themselves adequate social and economic security. An efficient pension insurance system in its function thus represents a fundamental precondition for ensuring social peace in society, as well as a condition for intergenerational coexistence of all generations. Each socioeconomic and demographic situation dictates the constant adaptation of the system to the changed situation, which requires both social and intergenerational dialogue in society. The basic precondition for an effective intergenerational dialogue, which ultimately leads to the conclu
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Prihodnost pokojninskega sistema v Sloveniji

Andraž Rangus, 1.10.2018

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Andraž Rangus, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Demografske spremembe in digitalizacija bodo v prihodnosti velik izziv za sisteme socialne varnosti po vsej Evropi. Starajoča se družba ter družbene spremembe in spremembe na trgu dela zaradi uvajanja novih tehnologij bodo zahtevale prilagoditev današnjih sistemov socialnih zavarovanj, predvsem pa sistemov pokojninskega zavarovanja. Slovenija, kjer je staranje prebivalstva še toliko bolj izrazito, bo morala temeljito premisliti delovanje obstoječega sistema pokojninskega zavarovanja, da se zagotovi tako njegovo temeljno poslanstvo, tj. omogočanje ustreznega dohodka vsem generacijam, kot tudi njegova dolgoročna vzdržnost. Razprava o spremembi pokojninskega sistema se je v Sloveniji začela že leta 2016 s pripravo Bele knjige o pokojninah, zaključek te razprave pa je dokument, sprejet na Ekonomsko-socialnem svetu, s katerim so socialni partnerji dosegli dogovor o ključnih usmeritvah prihodnjih zakonodajnih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zakonodajalec ima tako pripravljene vse podlage za sprejem novega zakona, ki bo celovito uredil področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter to obliko socialnega zavarovanja prilagodil novim družbenoekonomskim razmeram. Ključne besede: demografija, digitalizacija, sistemi socialne varnosti, spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja Title: The Future of the Slovenian Pension System Abstract: The future demographic changes and digitalisation present a major challenge for social security systems across Europe. An aging society, societal changes and changes in the labour market due to new technologies will require adjustment of today's social insurance systems, and especially the pension insurance systems. Slovenia, where the aging of the population is even more pronounced, will have to thoroughly consider the functioning of the existing pension insurance scheme in the future in order to ensure its basic mission, i.e. ensuring adequate income for all generat
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Solidarnost, zavarovalni principi in reforma slovenskega pokojninskega sistema

Andraž Rangus, 13.4.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Andraž Rangus, Podjetje in delo, 2/2012Povzetek Demografske spremembe in staranje prebivalstva v zahodnem svetu povzročajo velike javnofinančne pritiske na sisteme socialne varnosti, še posebej na sisteme pokojninskega zavarovanja. Reforme teh sistemov morajo potekati premišljeno in skladno z načeli tipa države blaginje, v katere
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(4)

Leto objave

2021(1) 2020(1) 2018(1) 2012(1)

Področja

9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: R

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov