Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 103)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄2

Zastaranje, pravna narava terjatev, občasne terjatve

Vesna Kranjc, 1.4.2019

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/2019Ali imajo terjatve iz konkretne pogodbe naravo občasnih terjatev po 347. členu OZ oziroma ali zanje veljajo določbe 348. člena OZ o zastaranju pravice, iz katere izvirajo občasne terjatve? Odgovor: S konkretno pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo občina v zameno za to, ker je zagotovila lokacijo za izgradnjo objekta državnega pomena, od države dobila 8,4 milijona evrov sredstev (namenska sredstva za sofinanciranje občinskih infrastrukturnih objektov). Izplačana ji bodo v šestih letih, vsako leto po 1,4 milijona evrov. Vprašanje se nanaša na terjatve občine v zvezi z izplačilom posameznih letnih zneskov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄1

Pravna narava pogodbe o dobavi in montaži objekta, pregled in prevzem del, jamčevanje za napake

Vesna Kranjc, 1.1.2019

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2019Stranki sta septembra 2013 sklenili pogodbo in jo imenovali kupoprodajna pogodba do faze delni ključ v roke (v nadaljevanju Pogodba). Predmet Pogodbe je izdelava, dobava in montaža stanovanjske hiše Naročnika (v Pogodbi imenovanega kupec) na podlagi načrtov PGD. Te je pridobil Naročnik in jih predložil Izvajalcu (v Pogodbi imenovanemu prodajalec). Pogodbeni rok za dokončanje se je iztekel avgusta 2014. Po Pogodbi Izvajalec v roku petih dni pred dokončanjem pogodbenih del pisno pozove Naročnika k prevzemu objekta; takrat se sestavi zapisnik o prevzemu. Ob prevzemu se ugotovijo vidne napake in določi rok za njihovo odpravo. Če Naročnik odkloni sodelovanje pri prevzemu oziroma zavrne prevzem iz neupravičenih razlogov, se šteje, da je objekt prevzet. Po Pogodbi je rok za reklamiranje skritih napak 30 dni po pojavi napake, objektivni roki so 35 let od prevzema za solidnost gradnje, deset let za streho in fasado, dve leti za preostala dela.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Javno naročanje in dovoljena sprememba lizinške pogodbe

Vesna Kranjc, 1.8.2018

PRORAČUN, Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2018Lizinška družba je leta 2005 z osebo javnega prava, torej naročnikom po pravilih javnega naročanja, sklenila po tedaj veljavnih pravilih javnega naročanja pogodbo, s katero je lizinška družba pridobila v določenem deležu stavbno pravico na zemljišču naročnika ter se zavezala zgraditi objekt in ga predati v odplačni najem naročniku. Zgraditev objekta je financirala lizinška družba. Naročnik se je zato zavezal, da bo lizinški družbi plačeval najemnino do izteka pogodbe, to je do leta 2025, ko bi naročnik po plačilu vseh obrokov pridobil lastninsko pravico na celotnem objektu. Pogodba daje naročniku pravico, da še pred iztekom pogodbe predčasno odkupi objekt.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Uporaba pravil pri oddaji mešanih javnih naročil

Vesna Kranjc, 1.7.2018

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2018Povzetek: Pravo javnih naročil uporablja izraz mešana pogodba za posle, ki so sestavljeni iz delov, za katere veljajo različna pravna pravila javnega naročanja. Če so deli takšnega naročila objektivno neločljivi, se merodajna pravila načelno določijo glede na glavni predmet pogodbe. V primeru, ko gre za objektivno ločljivo naročilo, mora naročnik posel oddati po pravilih javnega naročanja, četudi posamezni del pomeni izjemo javnega naročanja. Prispevek obravnava različne vrste mešanih javnih naročil.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Pravice in obveznosti nadzornega inženirja do naročnika in izvajalca gradnje

Vesna Kranjc, 1.10.2017

Obligacije, Gradbeništvo

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Nadzorni inženir ima pomembno vlogo pri gradnji, a se pri tem odpira vrsta pravnih vprašanj. Pogodba o nadzoru pri gradnji ni urejena kot poseben pogodbeni tip, podrejena je pravilom mandatne pogodbe. Članek obravnava različna vprašanja o obveznostih in upravičenjih nadzornega inženirja. Avtorica poudarja razliko pri ureditvi med Obligacijskim zakonikom in Rdečo knjigo FIDIC. Ključne besede: pogodba o nadzoru pri gradnji, gradbena pogodba, nadzorni inženir, naročnik gradnje, izvajalec gradnje, Rdeča knjiga FIDIC Title: Rights and Obligations of Engineer in Relation to the Client and Construction Contractor Abstract: An engineer or building surveyor plays an important role during construction, but his legal position is not clear. A contract on supervision of works is not governed by specific statutory provisions. The article initially points out that the contract on supervision of works is a type of the mandate contract. The article deals with the different questions of engineer''s duties and authority. The author points out the different regulations of the issues, comparing the Slovenian Code of Obligations and FIDIC Red Book. Key words: contract to supervision of works, construction contract, engineer, building surveyor, client, employer, contractor, FIDIC Red Book
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

In-house naročila, če je ponudnik odvisna družba več naročnikov

Vesna Kranjc, 1.8.2017

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Vprašanji: 1. Ali so izpolnjeni pogoji, da pravna oseba s svojimi ustanovitelji (vsi so hčerinske družbe določene mestne občine) sklepa posle neposredno, brez izvedbe postopkov javnega naročanja, torej po pravilih za in-house naročila? 2. Ali so izpolnjeni pogoji, da določena oseba sklepa posle neposredno z mestno občino, ki je ustanovitelj vseh njegovih petih ustanoviteljev? Title: In-house Orders if the Provider is an Affiliated Company of Several Clients
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄2

Sprememba roka v pogodbi o javnem naročilu in naročnikova obveznost ob zamudi

Vesna Kranjc, 1.4.2017

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/2017Povzetek: Avtorica analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je dogovor o podaljšanju roka za izpolnitev, kot je bil prvotno določen v pogodbi o javnem naročilu, veljaven. V nadaljevanju opozori, da je pri presoji o naročnikovi obveznosti, da uveljavlja sankcije zaradi kršitve pogodbe, treba upoštevati, ali je stranka odgovorna za kršitev in ali je bila naročniku povzročena škoda. Obravnava naročnikov položaj, če sta bila v pogodbi o javnem naročilu dogovorjena pogodbena kazen za zamudo in zavarovanje z bančno garancijo za pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Ključne besede: pogodba o javnem naročilu, sprememba, rok za izpolnitev, zamuda, odgovornost za zamudo, pogodbena kazen, bančna garancija
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Ali je ponudba za javno naročilo nedopustna, ker bianko menica ni žigosana

Vesna Kranjc, 1.2.2017

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2017Title: Is a Public Tender Offer Non-compliant if the Blank Bill of Exchange is not Stamped Povzetek: Družba je oddala ponudbo za pridobitev javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na portalu javnih naročil. Naročnik je njeno ponudbo izločil kot nedopustno. Ponudniku očita, da ni predložil ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe, ker priložena bianko menica ni žigosana s ponudnikovim žigom. Ker je ponudnik v obrazcu Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD označil, da posluje z žigom, bi po naročnikovem mnenju moral žigosati tudi bianko menico. Naročnik je navedel, da mu predloženo finančno zavarovanje - bianko menica brez žiga ponudnika - ne omogoča unovčitve menice v primeru nastopa katerega od vzrokov za unovčitev finančnega zavarovanja, kar po naročnikovi oceni pomeni, da niso izpolnjeni pogoji iz razpisne dokumentacije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročilu

Vesna Kranjc, 1.10.2016

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Pogodba o javnem naročilu je lahko spremenjena le, če so izpolnjeni pogoji iz pravil o javnem naročanju. Prispevek obravnava dovoljene pogoje za spremembo. Obenem opozarja, da izpolnitev pogojev iz ZJN-3 naročniku ne omogoča, da doseže spremembo ali prenehanje pogodbe brez soglasja nasprotne stranke. Ključne besede: javno naročilo, sprememba pogodbe, spremembe v pogodbi o javnem naročilu Title: Limited Application of the Rules of Code of Obligations in Public Procurement Contracts Abstract: Public procurement contract may be modified only in accordance with the rules on public procurement. The article elaborates on the criteria to be satisfied to change the public procurement contract. The article points out that fulfillment of the conditions set out in ZJN-3 does not mean that contracting authority may terminate or change the contract without the consent of another contract party. Key words: public procurement, modified contract, modification of public procurement contract
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄3-4

Oddaja javnega naročila, če si konkurirata samo povezani družbi naročnika

Vesna Kranjc, 2.6.2016

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2016Povzetek: Opis dejanskega stanja: Naročnik je januarja 2016 objavil obvestilo o oddaji javnega naročila za nabavo določenega blaga. Naročilo oddaja po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti oziroma s sklenitvijo okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma v štiriletnem obdobju. Prejel je le vlogi dveh prijaviteljev, obema prijaviteljema je bila priznana sposobnost. Po poteku roka za oddajo prijav je naročnik prejel dopis dveh gospodarskih družb, ki sta vodilni družbi pri prodaji razpisanega blaga na slovenskem trgu. Obe družbi sta pojasnili, da sta prezrli javni razpis, in predlagali, da se postopek ponovi; nista pa vložili zahtevka za revizijo. Po pravilih ZJN-2 (in enakih pravilih ZJN-3) in pravilih razpisne dokumentacije naj bi se postopek nadaljeval s sklenitvijo okvirnega sporazuma z obema družbama s priznano sposobnostjo. V skladu s potrebami naročnika naj bi nato obe družbi konkurirali s svojima ponudbama za konkretno dobavo zdravil.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄1

Pooblastilo za vodenje postopka oddaje javnega naročila

dr. Vesna Kranjc, 1.1.2016

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2016Povzetek: Vprašanje: Ali je mogoče v pogodbo o najemu infrastrukture med občino in najemnikom - njenim javnim podjetjem s področja energetike vključiti pooblastilo najemniku, da izvaja investicije, vključno z izvedbo razpisov za izvajalce posameznih del? Title: Authorisation for Managing the Procedure of a Public Procurement Contract
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Obveznosti letalskega prevoznika ob kršitvah pri prevozu potnikov

Vesna Kranjc, 1.10.2015

Promet in zveze - splošno

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pravice potnikov ob odpovedi leta, zamudi in zavrnitvi vkrcanja 2.1. Splošno o Uredbi 261/2004 in ureditvi odškodninske obveznosti prevoznika 2.2. Pravice potnikov ob odpovedi leta 2.3. Pravice potnikov ob zamudi pri prevozu 2.4. Pravice potnikov ob zavrnitvi vkrcanja 3. Izguba
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Zlorabe ponudnikov pri pravnem varstvu javnega naročanja - ogrožanje hitrosti in učinkovitosti postopka

Vesna Kranjc, 1.8.2015

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/20151. Nasprotujoči si interesi pravnega varstva pri oddaji javnih naročil in načelo hitrosti postopka 2. Roki za vložitev zahtevka za revizijo zoper obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo 3. Praksa DRK o rokih za vložitev zahtevka za revizijo 4. Pogoji za vložitev zahtevka za revizijo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Prekoračitev meničnega pooblastila

Vesna Kranjc, 1.6.2015

Obligacije, Menica in ček

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2015Relevantno dejansko stanje Banki BB je bilo za zavarovanje obveznosti iz kreditne pogodbe, sklenjene s kreditojemalko, družbo KK, izročenih šestnajst bianko menic. Od tega sta osem bianko menic podpisali družba KK (kot trasant) in družba AA na licu menice (ob podpisu te družbe ni navedena njena vlo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Ali ZJN-2 res prepoveduje naročnikom, da določijo najvišjo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za blago

Vesna Kranjc, 1.2.2015

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Avtorica je kritična do odločitve Državne revizijske komisije št. 018-132/2014-6. Državna revizijska komisija je odločila, da je naročnik s tem, ko je v javni objavi in razpisni dokumentaciji določil maksimalno dopustno ceno, a obenem ni izkazal, da je cena omejena zaradi njegovih razpoložljivih sredstev ali tržnih razmer, kršil pravila ZJN-2 o nesprejemljivi ponudbi. Avtorica zagovarja nasprotno stališče, da ima določitev maksimalne cene naravo naročnikovega pogoja. Takšen pogoj ni diskriminatoren, je v skladu z naročnikovimi interesi in v ničemer ne nasprotuje pravilom o javnem naročanju. V prispevku je analizirana primerljiva odločitev Sodišča EU T-8/09.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Dovoljeni popravki ponudb po ZJN-2E in ZJNVETPS-E

Vesna Kranjc, 1.8.2014

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2014V primerjavi s splošnimi pravili o sklepanju pogodb je za oddajo javnih naročil značilna formalnost, včasih celo togost, kar pa je v posameznih primerih posledica napačne razlage pravil o javnem naročanju. Avtorica poudarja, da cilji javnega naročanja ne zahtevajo vedno strogosti pri izpolnjevanju obveznosti ter da lahko pretiran formalizem ogrozi poglavitni cilj javnega naročanja, to je enakopravno obravnavo ponudnikov. Slovenska pravila javnega naročanja izrecno omogočajo, da ponudnik, ki je oddal pomanjkljivo ponudbo, to dopolni tudi po roku za oddajo ponudb, a le če so izpolnjeni posebni pogoji. Relevantna pravila o formalno nepopolni ponudbi in nepopolni ponudbi so bila spremenjena z novelo ZJN-2E in ZJNVETPS-E. V prispevku je prikazana novejša praksa Sodišča EU o dovoljenih popravkih, poleg tega so analizirana nova slovenska pravila o dovoljenih dopolnitvah in spremembah ponudb.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Razlaga 184. člena ZUJF o omejitvah pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb

Vesna Kranjc, 15.2.2014

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2014Zakon za uravnoteženje javnih financ v 184. členu določa omejitve za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb. Postavlja se vprašanje, ali te omejitve veljajo le za pogodbe, ki jih je mogoče podrediti pod pojem avtorska in podjemna pogodba, ali za vse vrste pogodb. V zvezi s tem pa tudi vprašanje, ali se omejitve 184. člena nanašajo na tako imenovane svetovalne pogodbe, s katerimi se pridobivajo strokovna mnenja od pravnih in fizičnih oseb o posameznih vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem javnega zdravstvenega zavoda.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Nerazumljivo stališče Državne revizijske komisije o nepopolnosti ponudbe v sklepu št. 018-145/2013-3

Vesna Kranjc, 31.12.2013

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2013Naročnik je po javni objavi in izvedenem postopku izbral ponudbo družbe LL. Proti odločitvi je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil kot neutemeljenega. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DRK) pa je ocenila, da je zahtevek za revizijo utemeljen in je s sklepom št. 018-145/2013-3, z dne 20. maja 2013, razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Razlog za razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri oziroma oddaji javnega naročila je, po oceni DRK, nepopolnost ponudbe LL. Ponudba LL naj bi bila nepopolna, ker je LL v ponudbi, v 4. točki, kot svojo obveznost glede roka izvedbe navedel: "skladno s projektno nalogo in pogodbo". Po oceni DRK je takšna določitev roka napačna, vsak od ponudnikov je po oceni DRK moral v obrazec vpisati rok v dnevih po sklenitvi pogodbe ali navesti končni datum izvedbe naročila. Po oceni DRK navedba "skladno s projektno nalogo in pogodbo" pomeni kršitev, čeprav je:
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Oddaja gradbenih in investicijskih del po pravilih FIDIC

Vesna Kranjc, 22.8.2013

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2013Uvodoma je v članku poudarjeno, da poslovna praksa uporablja različne poslovne modele za gradnjo objektov. Vseh teh modelov ni mogoče podrediti pod posamezni pogodbeni tip iz Obligacijskega zakonika. Pravila FIDIC, posebej Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga zato olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb, povezanih z gradnjo. Članek podreja pravila FIDIC po vseh treh knjigah pod pravila Obligacijskega zakonika o splošnih pogojih pogodbe, nato pa analizira okoliščine, v katerih se pogodba sklene po Rdeči, Rumeni ali Srebrni knjigi. Rdeča knjiga je namenjena izvajanju del, ki jih načrtuje naročnik ali oseba na strani naročnika. Po Rumeni in Srebrni knjigi je za načrtovanje in izvedbo del odgovoren izvajalec, a morata biti načrt in izvedba skladna z zahtevami naročnika. Po Srebrni knjigi prevzame izvajalec večja tveganja, kar je bistvena razlika med Rumeno in Srebrno knjigo. Načelna ocena je, da pravila FIDIC ne nasprotujejo kogentnim zakonskim pravilom. Če pogodbeni stranki podredita svoje razmerje pravilom FIDIC, je bistveno, da dobro poznata ureditev pogodbenih pravic in obveznosti po pravilih FIDIC, saj ureditev posameznih vprašanj bistveno odstopa od ureditve Obligacijskega zakonika.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄1

Preprečitev zlorab ob unovčitvi neodvisnih bančnih garancij

Vesna Kranjc, 12.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2013Prispevek želi odgovoriti na vprašanja, povezana z neupravičenim pozivom za plačilo zneska iz neodvisne bančne garancije. Obravnava torej primere, ko so pogoji iz bančne garancije izpolnjeni in bi zato banka garant morala izplačati znesek, a je obenem izkazano, da temeljni posel ni kršen in je glede na temeljni posel upravičenec neutemeljeno zahteval unovčitev neodvisne bančne garancije. Avtorica opredeljuje pojem zloraba ob unovčitvi bančne garancije ter pravice in obveznosti banke garanta in naročnika bančne garancije v primeru neupravičenega poziva za unovčitev. Upoštevana so avtonomna pravila o bančnih garancijah, predvsem Konvencija ZN o neodvisnih bančnih garancijah in stand-by akreditivih ter pravila ZIZ o začasnih odredbah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Rumena knjiga FIDIC (Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev) - odškodninska odgovornost za kršitev pogodbene obveznosti

Vesna Kranjc, 1.12.2012

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2012Vprašanje Ali ima Naročnik do Izvajalca odškodninski zahtevek zaradi izpada proizvodnje iz razloga na strani Izvajalca (odprava napak) glede na točko 4.30 Posebnih pogodbenih pogojev in točki 17.6 ter 17.1 Splošnih pogodbenih pogojev Rumene knjige FIDIC? Odgovor Splošni pogodbeni pogoji oziroma
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Pogoji v neodvisni bančni garanciji

Vesna Kranjc, 5.10.2012

Plačilni promet

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2012Garancija ima neodvisno naravo, če je obveznost banke garanta odvisna le od izpolnitve pogojev iz bančne garancije in neodvisna od obstoja, veljavnosti ali izpolnitve katerekoli obveznosti iz temeljnega posla. Neodvisna bančna garancija lahko določa samo pogoje dokumentarne narave. Avtorica obravnava vprašanja, povezana z dokumentarnimi pogoji, in pojasnjuje posledice, če je v garanciji določen pogoj nedokumentarne narave.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄3-4

Neposredna plačila podizvajalcem gradbene pogodbe, sklenjene po ZJN-2 iz leta 2006

Vesna Kranjc, 18.6.2012

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2012Ali sme naročnik plačati glavnemu izvajalcu njegovo potrjeno situacijo, če glavni izvajalec svoji situaciji ne priloži potrjene situacije podizvajalca? 2. Ali mora naročnik zavrniti (odložiti) plačilo glavnemu izvajalcu, dokler glavni izvajalec naročniku ne predloži tudi potrjene situacije podizvajalca?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Ali ZJN-2 določa obvezna neposredna plačila podizvajalcem

Vesna Kranjc, 13.4.2012

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/2012Prispevek obravnava vprašanja, povezana z neposrednimi plačili podizvajalcem. Obligacijski zakonik (OZ) predvideva neposredna plačila naročnika posla podizvajalcem le za podjemne in gradbene pogodbe. Zaradi izboljšanja finančne discipline in večje zaščite podizvajalcev v primeru, ko je naročnik javni sektor, je Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določil večje obveznosti naročnikom in ponudnikom. Avtorica argumentira, da morajo biti za neposredna plačila podizvajalcem pri pogodbah o javnem naročanju kljub temu izpolnjeni tudi pogoji iz Obligacijskega zakonika.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posli, ki niso izjeme pri javnem naročanju

Vesna Kranjc, 10.10.2011

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Naročniki poskušajo posamezne posle podrediti pod pravila zunaj javnega naročanja, tudi zato, da se izognejo formalnim postopkom javnega naročanja. Prispevek obravnava posamezne primere in opozarja, da je pri uporabi in razlagi pravil treba slediti pravilom direktiv in praksi Sodišč
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(103)

Leto objave

2019(2) 2018(2) 2017(4) 2016(3)
2015(4) 2014(2) 2013(3) 2012(4)
2011(4) 2010(5) 2009(5) 2008(6)
2007(5) 2006(5) 2005(5) 2004(5)
2003(5) 2002(5) 2001(8) 2000(3)
1999(5) 1998(2) 1997(4) 1996(5)
1995(1) 1994(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov