Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Informativni izračun kot pravni presadek: od dohodnine do socialnih pravic

Babšek Matej, Kovač Polonca, 1.2.2021

Davki občanov in dohodnina, Socialno varstvo in zavarovanje

Matej Babšek, Polonca Kovač, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Informativni izračun dohodnine je v vrsti tujih držav in v Sloveniji od leta 2007 prek dohodninske napovedi, ki jo predizpolni finančna uprava, prinesel poenostavitve za vse udeležence v postopku. Z njegovo uvedbo se je izboljšalo tudi pobiranje tega davka v smislu pravilne odmere. V sklopu teorije pravnih presadkov, tj. prenosa institutov z enega na drugo področje, je v tem prispevku preučevana ideja uvoza izračuna z davčnega na socialno področje. Osrednja metoda raziskave je analiza sodne prakse o informativnem izračunu dohodnine, ki je pokazala, da za tak presadek ni videti sistemskih zadržkov. Obravnavana ureditev ima tudi vrsto prednosti: ustrezno obravnavo številčnosti socialnih postopkov, njihove kontinuitete, varstva procesnih pravic in obenem področnih javnih koristi, ne nazadnje tudi sledenje strateškim temeljem tega instituta v socialni reformi iz leta 2018. Ugotovitve, predstavljene v prispevku, so uporabne tako za pravno teorijo kot za snovalce javnih politik in praktike na področjih davkov in socialnega varstva. Ključne besede: informativni izračun dohodnine, pravni presadek, socialne pravice, davčni postopek, sodna praksa Title: Pre-Filled Informative Calculation as a Legal Transplant: from Personal Income Tax to Social Rights Abstract: Since 2007, the informative calculation of personal income tax has introduced simplifications for all participants in the procedure in numerous foreign countries as well as Slovenia. More importantly, the collection of this tax in terms of correct assessment has improved. Within the theory of legal transplants, i.e. transfer of institutes from one field to another, this paper examines the idea of importing the calculation from the tax to the social field. The central method of research is the analysis of case law on the informative calculation of personal income tax, which showed that there are no systemic considerations against such a transplant. On the other hand, there
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄2

Novejša sodna praksa o statusih in položajih strank v davčnih postopkih

Polonca Kovač, 1.4.2020

Davki občanov in dohodnina, Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 2/2020Povzetek: Vprašanje, kdo je nosilec statusa stranke in ima določen položaj v davčnem ali kateremkoli drugem postopku, je ključna materialnopravna in procesna materija, iz katere sledijo pravice in obveznosti teh oseb. Prispevek analizira nedavno slovensko sodno prakso v upravnem sporu in v ustavnosodni presoji glede teh vprašanj, tako da se podrobno obravnava, kdo je davčni zavezanec ter kakšne so vloge plačnika davka in pravnega naslednika ter posebej dolžnika v davčni izvršbi, pa tudi stranskih udeležencev in zastopnikov. Iz preučenih sodnih primerov pri nas, zlasti 32 odločb Vrhovnega sodišča v zadnjih petih letih, izhaja, da niti ni tako sporno, kdo je zavezanec za davek kot glavna stranka, medtem ko se dileme pojavijo pri prenosu legitimacije na naslednike in zlasti pri izterjavi. Še več vprašanj poraja razumevanje, da je treba poleg področne davčne zakonodaje upoštevati splošne predpise o položaju stranskega udeleženca, predvsem ZUP. Rezultati so zanimivi za praktike in razvoj teorije davčnega procesnega prava. Ključne besede: status in položaj stranke v postopku, davčni postopek, zavezanec za davek, dolžnik, porok, stranski udeleženec, varstvo pravic, analiza sodne prakse Title: Recent Case Law on the Statuses and Positions of Parties in Tax Procedures Abstract: The question of who holds the status of a party and a position in a tax procedure is a crucial substantive and procedural matter, from which the rights and obligations of these persons follow. The article analyses the recent Slovenian case law in administrative dispute and constitutional review on these issues, by examining in detail who the taxable persons and taxpayers are, the roles of the legal successor, and especially the debtor, as well as other affected persons and parties'' representatives. It is clear from the examined court cases, including 32 decisions by the Supreme Court in the last five years, that it is not so much disputable who is liable for tax as t
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄6-7

Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih

Polonca Kovač, 1.10.2019

Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2019Povzetek: Prispevek obravnava problematiko molka upravnih organov, kar avtorica postavi v širši javnopravni oziroma evropski kontekst razvoja dobre uprave. V tem okviru je opozorjeno na dileme, kot so prednosti in slabosti negativne ali pozitivne fikcije ob molku organa, oficialna devolucija, odškodninska odgovornost ter razlika med predpisanim in razumnim rokom. Navedenih je več sodnih odločb o teh vprašanjih. Izhodišče prispevka je, da je molk organa kljub instrukcijski naravi predpisanega roka za odločitev nezakonito ravnanje. V prispevku so analizirani statistični podatki upravnega ministrstva glede rokovnega (ne)delovanja slovenskih upravnih organov v zadnjih letih. Avtorica ugotavlja, da sta tako pravna ureditev z določenimi roki in modelom negativne fikcije kot praksa izvajanja teh pravil v Sloveniji v grobem ustrezni. Po drugi strani so skrb vzbujajoča odstopanja na ravni regulacije z nesorazmernim ali nedodelanim uvajanjem pozitivne fikcije, pa tudi na ravni izvrševanja v nekaterih resorjih, zlasti z ekscesno dolgimi postopki pri socialnih pravicah. Zato bodo v prihodnje potrebne izboljšave, vendar bolj na ravni organizacije dela in ozaveščanja uradnih oseb kot normativno. Ključne besede: molk (upravnega) organa, negativna in pozitivna fikcija, predpisani in razumni roki odločanja, pravno varstvo Title: Significance and Impacts of Silence in Administrative Procedures Abstract: The paper addresses the problem of administrative silence, which the author places in the broader public law and European context of the development of good governance and good administration. In this framework, various dilemmas are addressed, such as the (dis)advantages of negative or positive in administrative silence, official devolution, liability for damages, and the difference between the prescribed and reasonable deadlines. A series of judgments on these issues are highlighted. In sum, the administrative silence, despite the instructional nature of the
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

Polonca Kovač, 1.10.2017

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Položaj stranke v upravnem postopku in vključevanje prizadetih sta ključni vprašanji za demokratičnost oblasti. Prispevek obravnava izbrane vidike s temi vprašanji povezanih institutov v splošni upravnoprocesni regulaciji, s poudarkom na posebnostih davčnih in inšpekcijskih postopkov. Pri tem se analizirajo teoretična in normativna izhodišča ter novejša praksa oziroma skozi podane sodne primere izpostavljene dileme, ki se nanašajo na status stranskega udeleženca. Glede na temeljni cilj davčnih in inšpekcijskih postopkov, ki so pretežno nadzorne narave in usmerjeni v varstvo javnega interesa ter večinoma posegajo v pravni položaj strank, je opozorjeno na pomen načela sorazmernosti. To pomeni, da je treba pooblastila uradnih oseb, ki te postopke vodijo, in pravice vseh prizadetih oseb ustrezno uravnotežiti, da se zadosti tako ustavnim garancijam slednjih kot učinkovitosti namena postopka. V prispevku se obravnava in kritično ovrednoti praksa iz upravnega spora in primerov izpred Ustavnega sodišča RS, ki v zadnjih letih razlagajo zadevna vprašanja, zlasti v davčni ali gradbeni inšpekciji. Analiza pokaže, da se pravice stranskih udeležencev neredko bodisi pretirano široko tolmačijo bodisi preveč ožijo, tako da se te osebe kljub izkazu prizadetosti pravnega interesa v celoti izključujejo iz postopka. Sklepno se predlaga sistemsko uravnoteženo razlaganje intervenience od primera do primera, ki bi vodilo v bolj enako varstvo pravic ter večjo predvidljivost in učinkovitost upravnih postopkov. Ključne besede: položaj stranke v upravnem postopku, stranski udeleženec, enako varstvo pravic, sorazmernost, davčni in inšpekcijski postopki, sodna praksa Title: Parties’ Inclusion between Theory and Practice of Administrative Procedure (with Emphasis on Tax and Inspection Procedures) Abstract: The position of a party in administrative procedure and inclusion of all affected persons are key issues of democratic authority. Thi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Pravna narava zavezujoče informacije med teorijo in prakso

Polonca Kovač, 2.12.2016

Ostalo

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Zavezujoča informacija je akt, ki ga je slovenski zakonodajalec po tujih vzorih uvedel v našo ureditev z Zakonom o davčnem postopku leta 2006, ob bok carinskim informacijam kot upravnim odločbam po pravu EU. Zavezujoča informacija pa se izda v posamični zadevi, a na podlagi bodočih oziroma potencialnih dejstev, zato je njena pravna narava hibridna, saj je akt abstrakten, a individualen. Praksa pri nas kaže, da je davčni organ dokaj restriktiven pri informiranju, kar vodi v nizko stopnjo uporabe instituta in vrsto nejasnosti. Namen članka je določiti prevladujoče elemente za opredelitev pravne narave (davčne) zavezujoče informacije skozi teoretične elemente pravnih aktov, da bi povečali njeno uporabo. Zaradi pravnih učinkov določenega pravnega in zlasti sodnega varstva nad davčnimi akti zavezancem pač ne gre odrekati, naj bo prek razumevanja, da je zavezujoča informacija upravni predpis ali upravna (pred)odločba. Pri tem gre kot vodilo upoštevati cilj, ki ga ima zavezujoča informacija, tj. primarno povečanje pravne in siceršnje varnosti investitorjev na slovenskem in evropskem trgu. Ključne besede: pravna varnost, davčni postopek, zavezujoča informacija, upravni predpis, upravna (pred)odločba, sodno varstvo, Slovenija, EU Title: Legal Nature of Advance Rulings between Theory and Practice Abstract: Advance ruling is an act, which has been regulated in Slovenia since 2006, following foreign models and customs rulings as administrative decisions in EU law. Advance ruling is issued, as stipulated by the Slovene Tax Procedure Act, in individual case, based on future or potential relevant facts. Therefore, a legal nature of this act is a hybrid one, since it is abstract and individual. The Slovene tax authority is furthermore rather restrictive at informing taxpayers; hence the use of this instrument is very low. The purpose of this article is to determine prevailing elements of this act and its legal character to enable legal prot
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Izbrane poenostavitve Zakona o davčnem postopku in njihovo izvajanje

Polonca Kovač, 13.4.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 2/20121. Introduction 2. The development of Tax Procedures Acts within the EU and the reduction of administrative burdens 3. The goals and solutions of Tax Procedure Act (ZDavP-2) 3.1. The meaning of principle of proportionality 3.2. Selected solutions of ZDavP-2 to simplify tax procedures and stimu
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Polonca Kovač, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄2

Delovanje inšpekcij v Sloveniji - od zakonitosti k učinkovitosti

Kovač Polonca, Bizjak Domen, Korade Purg Štefka, 16.4.2009

Uprava

dr. Polonca Kovač, Domen Bizjak, Štefka Korade Purg, Podjetje in delo, 2/2009Avtorji v prispevku proučujejo razvoj in stanje državnih in občinskih inšpekcijskih služb v Republiki Sloveniji. Te so bile vzpostavljene na različnih področjih v različnem obsegu, od leta 1995 in zlasti leta 2002 pa se urejajo tako normativno kot z drugimi ukrepi v sklopu reform javnega sektorja kot sistemski del slovenske javne uprave. Medtem ko je bil prvotni cilj delovanja inšpekcij pri nas zgolj pregon zavezancev, ki kršijo veljavno zakonodajo, se danes prisilna narava delovanja inšpekcij preveša v bolj preprečevalno in partnersko. Na splošno se pozornost pri delovanju inšpekcij preusmerja od prvotnega zagotavljanja (le) zakonitosti njihovega dela pri poseganju v pravni položaj zavezancev v čedalje bolj prednosten cilj učinkovitosti upravnega sistema. Realizacijo cilja glede bolj legitimnega in učinkovitega dela potrjujejo statistični podatki in zaznave inšpektorjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vročanje v upravnem postopku (od vročitve upravne odločbe do njene izvršitve)

dr. Polonca Kovač, 13.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku opozarja na pomen vročanja kot instituta upravnega postopka, katerega pravilna izpeljava je nujen pogoj za učinkovanje vročene odločbe, zlasti za njeno izvršitev. Zaradi vročanja kot pogoja za nastanek pravnih posledic vročenega ni presenetljivo, da tudi zakonodajalec ob spremin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Nekateri problemi ustavnosti in zakonitosti splošnih upravnih aktov pri obveznih socialnih zavarovanjih

Polonca Kovač, 15.4.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Polonca Kovač, Polonca Kovač, Podjetje in delo, 2/2008Avtorica v prispevku opozarja na pomen in meje izdaje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil kot naloge socialnih zavodov, zlasti na področjih pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Zavodom podeli pooblastilo izdaje teh aktov področni zakon, ki mora zaradi načela delitve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku

Polonca Kovač, 30.8.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 5/2007 1. REGULACIJA DAVČNEGA POSTOPKA IN SUBSIDIARNA RABA ZUP 2. ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 3. UGOTOVITVENI POSTOPEK 3.1. Odmera davka po skrajšanem in posebnem ugotovitvenem postopku 3.2. Upoštevanje davčne osnove po ekonomski vrednosti 4. DOKAZOVANJE 4.1. Dokazno breme davčnega organa in zavez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Udeleženci postopkov in druga procesna vprašanja obveznih socialnih zavarovanj

dr. Polonca Kovač, 27.6.2007

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 3-4/2007 1. UVOD - RABA ZUP PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJIH 2. PRISTOJNOST 2.1. Pristojnost odločanja v konkretnih upravnih zadevah kot javno pooblastilo 2.2. Pristojnost odločanja na prvi in drugi stopnji v upravnem postopku 2.3. Vloga področnih ministrstev 3. STRANKE PRI OBVEZNIH SOCIALNIH ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(12)

Leto objave

2021(1) 2020(1) 2019(1) 2017(1)
2016(1) 2012(1) 2009(2) 2008(2)
2007(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov