Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Delo v času "delitvene ekonomije", "sodelovalnega gospodarstva" in "spletnih platform"

Barbara Kresal, 1.10.2017

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Prispevek obravnava spletne platforme (na primer Uber in druge podobne primere), ki so relevantne z vidika delovnega prava. Kritično analizira izraze in koncepte sodelovalno gospodarstvo, delitvena ekonomija, platformsko delo itd. Predstavi različne teoretske poglede na pravno naravo takšnih platform in razmerij med spletno platformo, osebami, ki opravljajo delo, ter uporabniki ponujenih storitev. Predstavljena sta tudi razvoj na politični ravni v okviru EU in novejša sodna praksa. Ključne besede: delitvena ekonomija, sodelovalno gospodarstvo, spletne platforme, prekarno delo, delovno razmerje Title: Work in Times of »Sharing Economy«, »Collaborative Economy« and »Internet Platforms« Abstract: The contribution discusses Internet platforms (such as Uber and similar), which are relevant for the labour law. It presents a critical analysis of the terms and concepts of the collaborative economy, sharing economy, platform work, etc. It presents different theoretical views on the legal nature of such platforms and of the relationships between the platform and those who provide work and the users of supplied services. Developments at the political level within the EU and recent case law are presented as well. Key words: sharing economy, collaborative economy, Internet platforms, precarious work, employment relationship
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje

Barbara Kresal, 1.10.2016

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Predstavi zahteve, ki izhajajo iz mednarodne ureditve in prava EU (zlasti Konvencije MOD 158, Spremenjene Evropske socialne listine, Direktive EU 98/59). V nadaljevanju sledi izbor iz novejše sodne prakse slovenskega vrhovnega sodišča glede posameznih vprašanj odpovedi pogodbe o zaposlitvi, tako o utemeljenih razlogih za odpoved, prepovedi diskriminacije, odpovednem roku, posebnem varstvu določenih kategorij delavcev itd. V sklepu so strnjene glavne ugotovitve. Ključne besede: delovna razmerja, odpoved pogodbe o zaposlitvi, utemeljen razlog, odpovedni rok, odpravnina Title: How Much Protection in Case of a Dismissal in the Future Abstract: The contribution deals with the termination of the employment contract at the initiative of the employer. It presents requirements in this field stemming from the international and the EU law (ILO Convention No. 158, Revised European Social Charter, EU Directive 98/59). After that, a selection of recent case-law of the Slovenian Supreme Court on dismissal is analysed, dealing with, for instance, a valid reason for dismissal, a prohibition of discrimination, a period of notice, a special protection against dismissal for certain categories of workers etc. In conclusion, the main findings are gathered. Key words: labour relations, dismissal, valid reason, period of notice, severance pay
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Starševski dopust, materinska in očetovska kvota ter očetovski dopust na Norveškem

dr. Barbara Kresal, 1.4.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Prispevek obravnava ureditev starševskega dopusta na Norveškem. Gre za primer skandinavskega modela, ki veliko pozornosti namenja enakosti spolov, spodbujanju aktivnega očetovstva in bolj enakomerni porazdelitvi družinskih obveznosti med oba starša, s tem pa spodbuja tudi bolj izenačene možnosti žensk in moških na trgu dela, v poklicnem življenju. Na Norveškem so očetovski dopust uvedli leta 1977, očetovsko kvoto starševskega dopusta pa leta 1993. Od tedaj se je ureditev večkrat spreminjala, izkušnje pa kažejo, da očetje izrabljajo te dopuste in se vključujejo v skrb in nego otrok. Pomembno vlogo na tem področju imajo tudi socialni partnerji in kolektivne pogodbe, ki dodajajo pravice zakonski ureditvi. Norveške rešitve so lahko vir možnih idej za nadaljnji razvoj slovenske ureditve na tem področju, seveda ob upoštevanju kulturnih, socialnih, ekonomskih in drugih značilnosti naše družbe in pravne tradicije. Ključne besede: delovna razmerja, usklajevanje dela in družine, starševski dopust, očetovski dopust, materinska kvota, očetovska kvota, Norveška Title: Parental Leave, Mother’s and Father’s Quota, and Paternity Leave in Norway Abstract: The article deals with the legal regulation of parental leave in Norway. It is an example of the Scandinavian model, which pays a lot of attention to the gender equality, to the promotion of active fatherhood, and to more equal distribution of family responsibilities between both parents, and, consequently, to the promotion of equal opportunities of women and men on the labour market, in the professional life. In Norway, the paternity leave was introduced in 1977 and the father's quota of the parental leave in 1993. Since then, the regulation has been amended several times; however, practical experience shows that fathers use this leave and take part in caring for the children. The social partners and collective agreements have an important role in this area as well, adding rights t
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Diskriminacija v delovnih razmerjih

Barbara Kresal, 1.10.2015

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pravni okvir 3. Zaprt ali odprt seznam osebnih okoliščin? Kaj je osebna okoliščina? 4. Opredelitev diskriminacije 5. Doseg prepovedi diskriminacije na področju dela: osebni in stvarni vidik 6. Pojavne oblike diskriminacije 6.1. Neposredna in posredna diskriminacija 6.2. Navodila
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Novejša sodna praksa SEU o diskriminaciji na podlagi spola

Barbara Kresal, 1.6.2015

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 3-4/20151. Uvod 2. Manj ugodno obravnavanje pri dostopu do zaposlitve oziroma napredovanju, povezano z materinstvom 3. Vrnitev na isto oziroma enakovredno delovno mesto po izteku starševskega dopusta 4. Upoštevanje starševstva pri pogojih za upokojitev oziroma pri odmeri pokojnine in načelo enakega plači
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Nova pravna ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta

Barbara Kresal, 1.6.2014

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 3-4/2014Novi zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, sprejet v Državnem zboru aprila 2014, poleg nove terminologije uvaja tudi nekaj vsebinskih sprememb v ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta. Direktiva 2010/18, ki jo je treba prenesti v notranji pravni red, zagotavlja delavkam in delavcem individualno pravico do starševskega dopusta v trajanju najmanj štirih mesecev, ki naj bo načeloma neprenosljiva pravica, vsaj en mesec pa mora biti neprenosljiv. Gre za enega od ukrepov, ki imajo namen spodbujati večjo enakost med spoloma in bolj enakomerno izrabo dopustov obeh od staršev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Kvote za uravnoteženo zastopanost spolov v organih gospodarskih družb

Barbara Kresal, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 5/2013V Evropski uniji je delež žensk kot članic organov vodenja in nadzora največjih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, v povprečju le okrog 16 odstotkov. Ženske se soočajo s tako imenovanim steklenim stropom, ki jim preprečuje, da bi zasedle visoke vodstvene položaje in pomembne položaje odločanja v gospodarstvu. Uravnotežena zastopanost spolov v organih gospodarskih družb je eden od instrumentov za zagotavljanje večje de facto enakosti med ženskami in moškimi, prav tako pa naj bi prispevala k večji gospodarski uspešnosti podjetij. Prispevek analizira predlog direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih, ki ga je Evropska komisija sprožila novembra 2012.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Barbara Kresal, 10.10.2011

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava izbrane sodbe iz novejše sodne prakse Sodišča EU s področja delovnega prava. Sodbe se nanašajo na varstvo nosečih delavk pred odpustom, letni dopust v primeru starševskega dopusta in v primeru dela s krajšim delovnim časom, kolektivne odpuste, insolventnost delod
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne

Barbara Kresal, 6.10.2010

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava vprašanje, ali so potrebne spremembe delovne zakonodaje in če so, kakšni naj bi bili glavni cilji in načela nove ureditve delovnih razmerij. Kot možni cilji so oprede-ljeni: prožna varnost (flexicurity), upoštevanje staranja prebivalstva, zagotavljanje minimalnih pravic delavcev, usklajenost z mednarodnimi delovnopravnimi standardi in pravom EU, usklajenost z relevantno zakonodajo drugih področij (socialna varnost itd.), povečanje učinkovitosti delovnopravnega varstva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Barbara Kresal, 13.10.2008

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava nekatera izbrana vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A. Sprememba zakonodaje je bila rezultat socialnega dialoga in je kompromis med zelo različnimi interesi delodajalcev in delavcev. Zakonodajalec je želel poenostaviti odpovedi za delodajalce, a hkrati ohrani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Prepoved konkurence po ZGD-1 in ZDR

Barbara Kresal, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. PREPOVED KONKURENCE PO ZGD-1 2.1. Splošno 2.2. Konkurenčno razmerje med dejavnostmi prve in druge družbe ali podjetnika 2.3. Krog oseb, za katere velja prepoved konkurence iz 41. člena ZGD-1 2.4. Katere vloge so prepovedane? 2.5. Časovna veljavnost prepovedi konkurence ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Mednarodnopravni okvir ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

dr. Barbara Kresal, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Kresal ? 1. UVOD 2. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 3. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 4. SPREMENJENA EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 5. DIREKTIVE ES 6. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi z mednarodnopravnega vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

dr. Barbara Kresal, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežeta njegovo prenehanje. Eden od takšnih pravnih institutov je tudi odpoved, s katero lahko ena stranka neodvisno od volje druge stranke, torej na podlagi enostranske izjave vol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pravica do pravičnega plačila v Evropski socialni listini

mag. Barbara Kresal, 9.12.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 8/1999Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Slovenija je letos spomladi ratificirala Evropsko socialno listino (spremenjeno),(*1) ki je bila v okviru Sveta Evrope sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996 in je po potrebnem številu ratifikacij vsaj treh držav (p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Novi zakon o delovnih razmerjih: Plača kot ena temeljnih pravic...

mag. Barbara Kresal, 18.10.1999

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/1999... in obveznosti pogodbenih strank v delovnem razmerju v novi zakonodaji Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Plača je za delavca osnovni, včasih celo edini vir sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Za delodajalca so plače strošek, hkrati ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Pogodba o zaposlitvi za določen čas v Franciji

mag. Barbara Kresal, 2.9.1999

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 5/1999Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SPLOŠNO V Franciji do konca sedemdesetih let ni bilo posebnega zakonskega urejanja (omejevanja) zaposlovanja za določen čas. Med razlogi za zakonodajalčev poseg na to področje je prav gotovo tudi dejstvo, da je bila v Fra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄1

Pogodbeno delo - med civilnopravno in delovnopravno ureditvijo

Barbara Kresal, 15.2.1999

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 1/1999Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času je v Sloveniji in v drugih državah po svetu opaziti naraščanje pogodbenega dela. Poleg različnih atipičnih oblik zaposlitve, kot so na primer pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄1

Prenehanje delovnega razmerja v primeru stečaja

mag. Barbara Kresal, 20.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 1/1998Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Stečajna zakonodaja kar na nekaj mestih odpira tudi delovnopravna vprašanja. Ta se postavljajo: 1) v zvezi s finančno reorganizacijo v postopku prisilne poravnave, kjer je lahko ena od metod tudi zmanjšanje števila p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄7

Udeležba delavcev v dobičku

Barbara Kresal, 12.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 7/1996Barbara Kresal diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SPLOŠNO Udeležba delavcev v dobičku se obravnava v okviru finančne participacije delavcev (financial participation, participation financiere; uporablja se tudi izraz participacija delavcev v rezultatih podjetja: participation ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Informiranje in posvetovanje delavcev v transnacionalnih podjetjih v Evropski uniji

Barbara Kresal, 12.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 4/1996Barbara Kresal diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Svet Evropske unije je 22. 9. 1994 sprejel Direktivo 94/45/EC o ustanovitvi evropskega delavskega sveta ali postopku v podjetjih in skupinah podjetij s komunitarno razsežnostjo zaradi informiranja in posvetovanja zaposlen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(20)

Leto objave

2017(1) 2016(2) 2015(2) 2014(1)
2013(1) 2011(1) 2010(1) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2002(1) 1999(4)
1998(1) 1996(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov