Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 203)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄3-4

Nekatera vprašanja glede izvedbe skupščine delniške družbe: točka dnevnega reda, predlog sklepa, protipredlogi delničarjev, volilni predlogi delničarjev

Marijan Kocbek, 1.6.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2019Vprašanja:
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄2

Naknadna vplačila v kapital gospodarskih družb – po sodbi Vrhovnega sodišča tudi z davčnega vidika relevantna kot kapital

Marijan Kocbek, 1.4.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Davki občanov in dohodnina

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2019Povzetek: V prispevku je obravnavano v davčni praksi dalj časa sporno vprašanje obdavčitve naknadnih vplačil v kapital gospodarskih družb. Dokončni odgovor je dalo Vrhovno sodišče RS, po stališču katerega se v zvezi z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov kot relevantna upoštevajo tudi naknadna vplačila. Avtor sodbo Vrhovnega sodišča RS pozdravlja, saj je z njo rešen eden temeljnih korporacijskopravnih institutov, ki je zelo pomemben za poslovno prakso, predvsem družb z omejeno odgovornostjo. V nasprotnem primeru bi takšna sporna obdavčitev naknadna vplačila spremenila v mrtvo črko na papirju. Avtor predstavi pravno naravo in teoretično zasnovo naknadnih vplačil, njihov praktični pomen za uporabo v poslovni praksi tako pri ustanovitvi gospodarskih družb kot pri povečanju kapitala (vendar ne osnovnega) ter postopke v zvezi z vračanjem naknadnih vplačil.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Položaj večinskega lastnika glede odločanja o vodenju poslov v delniški družbi - razlike med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja

Marijan Kocbek, 1.10.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: V prispevku avtor obravnava možnosti večinskega (kontrolnega) delničarja, da odloča o vodenju poslov v delniški družbi. Pri tem ugotavlja, da ZGD-1 to vprašanje v delniških družbah v dvotirnih ali enotirnih sistemih upravljanja ureja zelo različno. V delniških družbah, ki imajo nadzorni svet, uprava samostojno vodi družbo in odloča o vodenju poslov. Večinski delničar in skupščina pa za odločanje o tem razen v izrednih primerih nista pristojna. Bistveno drugače je v delniških družbah z enotirnim sistemom, kjer lahko večinski delničar prek skupščine daje navodila upravnemu odboru ali izvršnim direktorjem. Avtor podrobneje analizira korporacijskopravne institute, ki zagotavljajo takšno razmerje med organi delniških družb. Ključne besede: večinski delničar, vodenje družbe, uprava, upravni odbor, nadzorni svet Title: The Majority Owner and Decisions on the Conduct of Business in a Public Company - Differences between the One-Tier and Two-Tier Management Systems Abstract: The article discusses the possibilities of a majority (controlling) shareholder to make decisions on the conduct of business in a public company. It concludes that this issue is regulated substantially differently in the Companies Act (ZGD-1), depending on whether it deals with a two-tier or a one-tier management system. In public limited companies with a supervisory board, the management board runs the company and decides on the conduct of business independently. Except in extraordinary cases, the majority shareholder and the general meeting have no (direct) power over these matters. This is fundamentally different in public companies with a one-tier system, where the majority shareholder can - through the general meeting - give instructions to the board or executive directors. The author analyses in detail the corporate legal institutes that provide such a relationship between the bodies of a public limited company. Keywords: majority shareholder, conduc
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄2

Revizija direktive o pravicah delničarjev - Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev

dr. Marijan Kocbek, 1.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2018Povzetek: Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, je bila revidirana z Direktivo (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017. Spremembe se nanašajo na spodbujanje dolgoročnega sodelovanja delničarjev. V prispevku so obravnavani vsi štirje sklopi vprašanj, ki jih ureja spremenjena direktiva: identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev, preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje, pravice delničarjev in informacij glede politike prejemkov direktorjev ter preglednost in odobritev poslov družb s povezanimi strankami. V Sloveniji bo treba za implementacijo direktive sprejeti naslednjo novelo ZGD-1 najkasneje do sredine prihodnjega leta. Ključne besede: direktiva EU, pravice delničarjev, politika prejemkov direktorjev, novela ZGD-1 Title: Revision of the Shareholders' Rights Directive - Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council od 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄1

Bilančnopravni vidiki odprave pripoznanja finančnega instrumenta po MSRP 9 glede na določbe ZGD-1 o oblikovanju bilančnega dobička

Marijan Kocbek, 1.1.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2018S 1. januarjem 2018 je začel veljati novi Mednarodni standard računovodskega poročanja 9 - Finančni instrumenti, ki daje glede vrednotenja (vseh) finančnih instrumentov načeloma dve možnosti, tj. da podjetje finančne instrumente razvrsti kot pozneje merjene po odplačni vrednosti, po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Posebej za naložbe v kapitalske instrumente pa daje možnost, da se poznejše spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instrument predstavi v drugem vseobsegajočem donosu, točka 5.7.5:
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih

Marijan Kocbek, 1.10.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: V prispevku avtor obravnava različne koncepte varovanja manjšinskih delničarjev in upnikov odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih. Pri pogodbenem koncernu je zagotovljeno vnaprejšnje varovanje v trenutku sklenitve pogodbe o obvladovanju. Pri dejanskem koncernu pa so prek koncernskega privilegija škodljiva navodila sicer dopuščena pod pogojem, da se prikrajšanje odvisne družbe ustrezno nadomesti. Avtor v tej zvezi obravnava pravne instrumente takšne zagotovitve nadomestitve teh prikrajšanj. Posebno pozornost namenja vprašanju dajanja posojil, poroštev, zastav in drugih oblik zagotovitve zavarovanj kot oblik finančnega izčrpavanja odvisnih družb v dejanskem koncernu. Take transakcije so prepovedane, če se z njimi poseže v zakonska pravila o ohranjanju kapitala, kar velja tako za delniške družbe kot tudi za družbe z omejeno odgovornostjo. Ključne besede: koncern, pogodbeni koncern, dejanski koncern, pogodba o obvladovanju, obvladujoča družba, odvisna družba Title: Concepts of Protection of Dependent Companies in Factual or Contractual Concerns Abstract: The article discusses various concepts of protection of minority shareholders and creditors of dependent companies in an actual concern or a contractual concern. In the case of a contractual concern, the protection is provided in advance at the time of conclusion of the controlling contract. In the case of an actual concern, a detrimental instruction is permitted within the framework of the concern privilege, provided that the deprivation of the dependent company is adequately compensated. The author deals with the legal instruments that are available to ensure the compensation of the deprivation. Special attention is given to the issue of loan giving, suretyships and other forms of payment guarantees as means of financial exhaustion of dependent companies in an actual concern. Such transactions are prohibited if they interfere with the rules of the Companies Act (ZG
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Statutarne rezerve delniške družbe

Marijan Kocbek, 1.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: V prispevku avtor obravnava statutarne rezerve delniške družbe kot eno izmed podkategorij rezerv iz dobička. Bistvena razlika med zakonskimi in statutarnimi rezervami je v obligatornosti. Delniška družba je v odločitvi o tem, ali bo imela statutarne rezerve, avtonomna. So pa te dopuščene samo, če statut določa, da ima družba statutarne rezerve. Avtor posebej obravnava, katere so obvezne sestavine pravilne statutarne ureditve teh rezerv, če jih želi družba oblikovati v skladu z zakonom. Zahtevnejša vprašanja so povezana z bilančnopravnimi vidiki izkazovanja statutarnih rezerv, še posebno ob upoštevanju dotiranja ali sproščanja statutarnih rezerv ter izkazovanju njihovega učinka v bilančnem dobičku, ki je tudi sestavni del računovodskih izkazov v letnem poročilu družbe. Avtor obravnava posamezna v praksi odprta vprašanja, ki se pojavljajo ob statutarnih rezervah, in opredeli tudi možnost, da družba s spremembo statuta ali z novim statutom ukine obstoječe statutarne rezerve. Pri tem je treba opredeliti vir, v katerem se bilančnopravno izkaže učinek takšne ukinitve, to je v povečanem bilančnem dobičku družbe ter hkrati v opredelitvi kategorije prenesenega dobička. Ključne besede:statutarne rezerve, rezerve iz dobička, bilanca stanja, bilančni dobiček, statut delniške družbe Title: Statutory Reserves of a Public Limited Company Abstract: The author discusses the statutory reserves of a public limited company as one of the subcategories of revenue reserves. The essential difference between legal and statutory reserves is that the former are mandatory while the latter are dispositive. The public limited company is autonomous in its decision on whether to have statutory reserves. However, the statutory reserves are permitted only if the articles of association provide that the company has statutory reserves. The author specifically examines which questions need to be addressed in the articles of association if a comp
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic - vidik ZPre-1 in ZGD-1

Marijan Kocbek, 2.12.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2016Title: Reduction of Share Capital through Withdrawal of Own Shares - Aspect of the ZPre-1 and the ZGD-1 Povzetek: Postavlja se več vprašanj. Ali tudi po uspešno izvedeni "skupni" prevzemni ponudbi v delniški družbi (d. d.) s povečanjem deleža imetništva delnic s strani enega od prevzemnikov zaradi pridobitve lastnih delnic s strani družbe in z njihovim umikom nastopi obveznost nove prevzemne ponudbe po ZPre-1? Prevzemniki so pri prevzemu usklajeno delovali v skladu z 8. členom ZPre-1 in podpisali sporazum o usklajenem delovanju. Prevzemniki so tudi presegli končni prevzemni prag po tretjem odstavku 12. člena ZPre-1 (najmanj 75-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico). Ciljna d. d. naj bi umaknila še dodatne delnice, in sicer naj bi družba izvedla postopek zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, ki bi jih pridobila po (enaki) prevzemni ceni za delnico zgolj od enega izmed prevzemnikov. V tej zvezi se postavlja tudi vprašanje, kako se lahko izpelje takšen postopek zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, ki jih družba (namensko) pridobi, da ne bi bile kršene določbe 221. člena ZGD-1 o enakopravnosti delničarjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Bilančnopravni vidiki posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička in minimalne dividende

Kocbek Marijan, Prelič Saša, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: V članku so obravnavana vprašanja sodnih sporov zaradi (ne)delitve minimalne dividende. V praksi so še zlasti aktualna vprašanja bilančnopravnih vidikov posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička. Avtorja izpostavita stališče, da se v tej zvezi letno poročilo ne spreminja oziroma se ne popravlja za nazaj, tudi če je sodišče sklep o uporabi bilančnega dobička razveljavilo. To bi namreč zahtevalo spremembe v vseh letih do dneva pravnomočnosti sodbe. Ker se letno poročilo za nazaj ne spreminja, se končni rezultat (morebitne ugodilne pravnomočne) sodbe izkaže v letnem poročilu in v računovodskih izkazih šele glede na datum pravnomočnosti sodbe. Ključne besede: bilančni dobiček, sklep o uporabi bilančnega dobička, izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička, minimalna dividenda, letno poročilo Title: Consequences of litigation regarding resolutions on the use of profit for appropriation and minimum dividends - accounting law aspects Abstract: The article discusses the questions stemming from disputes due to (non)distribution of minimum dividends. Specifically, the consequences of litigation regarding resolutions on the use of profit for appropriation from the accounting law point of view are a topical issue. The authors point out that, even if the resolution on the use of profit for appropriation is annulled by the court, the annual reports do not change and are not corrected retroactively. That would require alterations for all the years until the date of final judgment. As the annual reports for the past years do not change, the result of a judgment (in favour of the plaintiff) is shown in the annual report and the financial statements only in relation to the date of the finality of the judgment. Key words: profit, shareholders' resolution on distribution of profit, impugnment of the shareholders' resolution on distribution of profit, minimal dividend, annual report
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄3-4

Koncernske združitve - kapitalska razmerja pri združitvah povezanih družb

Kocbek Marijan, Prelič Saša, 2.6.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/2016Povzetek: Ena tipičnih pravnih značilnosti združitve kot vrste tako imenovanega materialnega statusnega preoblikovanja je (med drugim) to, da prevzemna družba kot predmet svoje nasprotne izpolnitve za prejeto premoženje in pravice prevzete družbe imetnikom deležev te družbe zagotavlja svoje deleže ter jih s tem sprejema v svojo člansko strukturo. Združitve med povezanimi družbami pa dopuščajo pomembne izjeme od tega osnovnega načela. V članku se avtorja ukvarjata s kapitalskimi razmerji, ki nastajajo pri združevanju povezanih družb. Ključne besede: združitev, deleži, lastni deleži, družba mati, družba hči Abstract: One of the main legal characteristics of the merger is acquiring company''s obligation to provide its shares to shareholders of the transferring company, through which they enter acquiring company''s shareholders structure. Mergers among group of companies permit important exceptions to this elementary rule. In the article, authors deal with capital relations when two or more companies, forming group of companies, merge. Key words: merger, shares, company''s own shares, parent company, subsidiary
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Financiranje d. o. o. z lastnim kapitalom: razprava o naknadnih vplačilih kot viru financiranja

Kocbek Marijan, Prelič Saša, 1.4.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Saša Prelič, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah omogoča različne oblike financiranja družbe z omejeno odgovornostjo. Medtem ko je za financiranje družbe z vložki značilno pridobivanje oziroma utrjevanje članske udeležbe družbenikov, financiranje družbe s tako imenovanimi naknadnimi vplačili ne spreminja razmerij med družbeniki, kljub temu pa se z njimi krepi jamstveni potencial družbe. Članek obravnava korporacijske, bilančne in davčne vidike naknadnih vplačil. Ključne besede: vložek, poslovni delež, naknadno vplačilo, lastni kapital, vezani kapital, kapitalske rezerve Title: Equity Financing of a Limited Liability Company: the Debate on Additional Payments as a Method of Financing Abstract: Law on commercial companies provides for different forms for financing of limited liability companies. Shareholders financing the company through new contributions obtain new or additional shares. Although financing the company through additional payments does not alter proportions among shareholders, additional payments strengthen a company''s liability potential toward creditors. Therefore, the article deals with legal, accounting, and tax aspects of additional payments. Key words: contribution, share, additional payment, equity capital, bound capital, capital reserves
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄1

Posebnosti zagotavljanja poslovnih deležev pri pripojitvi obvladujoče družbe k odvisni družbi v primeru d. o. o.

dr. Marijan Kocbek, 1.1.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2016Povzetek: Primer pripojitve dveh kapitalsko povezanih d. o. o. z vprašanji: Združujeta se družbi z omejeno odgovornostjo, pri čemer je prevzeta družba edina družbenica prevzemne družbe. Po pripojitvi so družbeniki prevzete družbe tako pridobili poslovne deleže v prevzemni družbi. Ker sta imeli obe enak osnovni kapital, se s pripojitvijo osnovni kapital prevzemne družbe ni povečal, družbeniki pa so v prevzemni družbi pridobili enake poslovne deleže in enake osnovne vložke, kot so jih pred tem imeli v prevzeti družbi. V pripojitveni pogodbi se je opredelilo, da je vrednost novih poslovnih deležev družbenikov prevzemne družbe ustrezna vrednosti poslovnih deležev, ki so jih imeli v prevzeti družbi, in da menjalno razmerje znaša 1 : 1. Pri izvedbi te pripojitve se postavljajo vprašanja... Title: Peculiarities of Providing Business Shares in Merger by Acquisition of the Parent Company by the Dependent Company in Cases of a Private Limited Company
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Novelirani instituti delniškega prava glede upravljavske in kapitalske strukture ter uveljavljanja pravic manjšinskih delničarjev in upnikov

Marijan Kocbek, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora v d. d. 2.1. Pravilo podjetniške presoje (business judgment rule) 2.2. Zavarovanje odgovornosti direktorjev in nadzornikov 2.3. Odrek in poravnava (pobot) glede odškodninskega zahtevka 2.4. Odškodninski zahtevek družbe in upniki
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Spremenjeno bilančno - računovodsko pravo po noveli ZGD-1I

Marijan Kocbek, 1.6.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/20152. Spremenjena merila za razvrščanje družb po velikosti 3. Nove pojmovne opredelitve 4. Konsolidirano letno poročilo 5. Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 6. Revidiranje letnega poročila 7. Uporaba Mednarodnih računovodskih standardov (MRS) 8. Letno poročilo in njegove sestavine 8.1
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Razredi delnic in prednostne delnice

Marijan Kocbek, 1.2.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Avtor obravnava nekatera v praksi sporna vprašanja glede značilnosti prednostnih delnic. ZGD-1 po vzoru nemškega AktG ne dopušča prednostnih pravic glede upravljanja (na primer večkratne glasovalne pravice), temveč dopušča le prednosti glede premoženjskih pravic. Ker zakon določa pravice iz prednostnih delnic le načelno, jih je treba natančneje urediti v statutu družbe. Pri tem avtor razpravlja, na kakšen način se lahko v skladu s sodno prakso delnice brez glasovalne pravice v statutu konkretno opredelijo. Posebej pa avtor obravnava možnost statutarnega urejanja višine dividende pri kumulativnih participativnih prednostnih delnicah, pri čemer v nasprotju s sodbo Vrhovnega sodišča zastopa stališče, da je to vprašanje predmet avtonomnega statutarnega urejanja. Za nesporno razjasnitev tega vprašanja pa avtor de lege ferenda podredno predlaga tudi ustrezno zakonsko spremembo v noveli ZGD-1I. Ključne besede: razred delnic, navadne delnice, prednostne delnice, delnice brez glasovalne pravice, participativna dividenda Title: The Classes of Shares and Preference Shares Abstract: The article addresses some of the controversial issues relating to the characteristics of preference shares. In line with the German Companies Act - AktG, the Slovenian counterpart ZGD-1 does not allow preferential management rights (e.g. multiple voting rights), permitting only advantages in terms of property rights. Since the law only generally sets out the rights, stemming from preference shares, they need to be precisely regulated in the articles of association of the company. The author discusses the manner in which non-voting shares can be specified in the articles of association of the company in accordance with the case-law. In particular, the author deals with the possibilities of determining the amount of dividend from cumulative participating shares in the articles of association of the company. Contrary to a Slovenian Supreme Court decision, the auth
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Predlogi za spremembe Zakona o gospodarskih družbah - novela ZGD-1I

Marijan Kocbek, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava nekatere predloge za najnovejše spremembe Zakona o gospodarskih družbah v noveli ZGD-1I. Pristojno ministrstvo, ki pripravlja zakon, je strokovno javnost pozvalo k predlogom sprememb. Osnovni razlog za spremembe zakona je implementacija nove, združene direktive EU s področja bilančnega in računovodskega prava, ki združuje dosedanjo četrto, bilančno in sedmo direktivo. Poleg uskladitve z direktivo pa bo razmeroma obsežna sprememba zakona prinesla še nekatere druge spremembe pri ustanavljanju in poslovanju gospodarskih družb, predvsem v smislu večje učinkovitosti postopkov ter v smeri večjega varstva manjšinskih delničarjev in upnikov. Avtor posebej obravnava nekatere predloge, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost organov vodenja in nadzora ter na poslovanje povezanih družb v okviru koncernskega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Ponovno in večkratno odločanje o izplačilu nerazporejenega bilančnega dobička

Marijan Kocbek, 1.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2014Avtor obravnava možnosti ponovnega in večkratnega odločanja o izplačilu nerazporejenega bilančnega dobička v d. d. in d. o. o. Pri tem analizira dve možnosti, s katerima lahko delničarji in družbeniki uresničijo takšno zamisel. S korporacijskopravnega vidika lahko to izpeljejo bodisi s spremembo sklepa o uporabi bilančnega dobička ali s sklepom o delitvi vmesne dividende. Pri tem so nekatere razlike med pravno ureditvijo d. d. in d. o. o. Avtor posebej opozarja na nedopustnost spreminjanja sklepa o uporabi bilančnega dobička, s katerim je bilo odločeno, da se bilančni dobiček uporabi za izplačilo dividend. V drugih primerih se lahko sklep o uporabi bilančnega dobička spremeni, dobiček pa se lahko deli tudi v obliki vmesne dividende. Ključne besede: bilančni dobiček, dividenda, sprememba sklepa, terjatev do izplačila dobička, vmesna dividenda
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄2

Kazenska sankcija za opustitev zakonske dolžnosti odsvojitve in umika lastnih delnic

Marijan Kocbek, 15.4.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2014Ali je prekršek družbe in poslovodstva po 685.a členu ZGD-1 zgolj opustitev dolžnosti odsvojitve ali umika lastnih delnic, ki so bile sicer zakonito pridobljene, v presežku nad 10 odstotkov, ali velja to tudi za nezakonito pridobljene lastne delnice? Pri opredelitvi prekrška namreč 685.a člen ne vključuje opustitve dolžnosti po prvem odstavku 250. člena ZGD-1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Nova (združena) računovodska direktiva EU - potreba po uskladitvi bilančnega in računovodskega prava v ZGD-1 in SRS s poenostavitvami in racionalizacijo

Marijan Kocbek, 15.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2014Bilančno in računovodsko pravo EU je urejeno po dveh tirih. Za konsolidirana letna poročila javnih delniških družb se na podlagi Uredbe 1606/2002 kot unifikacijskega predpisa v vseh državah članicah neposredno uporabljajo Mednarodni računovodski standardi. Za druge gospodarske družbe pa velja evropsko računovodsko pravo, urejeno z direktivami, ki jih morajo države članice implementirati v svoji nacionalni zakonodaji. V Sloveniji je to urejeno v ZGD-1 in v skladu z njim s Slovenskimi računovodskimi standardi. V prispevku avtor obravnava novo računovodsko direktivo EU 2013/34, ki je združila obe dosedanji glavni direktivi s tega področja, to je četrto, bilančno direktivo, in sedmo direktivo, o konsolidiranih letnih poročilih. V prispevku so obravnavane številne novosti, predvsem glede možnih poenostavitev pri računovodenju za srednje in male gospodarske družbe. Avtor meni, da implementacija direktive v slovenski pravni red, ki bo izpeljana z novelacijo ZGD-1 ter s spremembami SRS, ne bi smela povzročati večjih težav. Pri tem pa bi bilo treba posebno pozornost posvetiti vprašanju, do kakšne mere naj se uporabijo različne alternative, ki jih dispozitivna ureditev direktive dopušča zakonodajnim rešitvam v državah članicah, diferencirano za posamezne gospodarske družbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Pravica do veta na sklep skupščine d. o. o.

Marijan Kocbek, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2013Ali je pravno dopustno, da se v ustanovitvenih pravnih aktih javnega podjetja občini zagotovi pravica do veta na sklep skupščine javnega podjetja, v obliki d. o. o.?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄2

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi kritja izgube na podlagi vmesne bilance stanja

Marijan Kocbek, 16.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2013Zaradi nameravanih poslovnih transakcij, povezanih s statusnim preoblikovanjem oziroma prevzemom, je bila izdelala vmesna bilanca stanja na dan 1. 3. tekočega leta ter izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 1. 3. tekočega leta, v katerem je ugotovljena tekoča izguba (iz celotnega poslovanja). Poslovni partner pogojuje izvedbo transakcije s predhodnim pokritjem izgube, ki naj bi se izvedlo s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. Kakšni so zakonski pogoji, da se lahko izvede pokritje izgube s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala? Na podlagi katere bilance se to lahko opravi, ali zgolj na podlagi letne bilance stanja ali tudi na podlagi vmesne bilance stanja ter izkaza poslovnega izida, glede na določbe 379. člena ZGD-1, ki govori o kritju izgube poslovnega leta?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Posebne revizije in actio pro socio

Marijan Kocbek, 5.10.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor obravnava tri pomembne manjšinske pravice, ki jih je v slovensko pravo družb uvedel ZGD-1 leta 2006. To so pravica do imenovanja posebnega revizorja, pravica do imenovanja izrednega revizorja ter uveljavljanje odškodninskih zahtevkov z actio pro socio. V družbah z omejeno odgovornostjo lahko, drugače kot v delniških družbah, kjer je actio pro socio le manjšinska pravica, uveljavljajo zahtevek vsi družbeniki, pri obeh družbah pa velja načelo subsidiarnosti. Uveljavljanje zahtevkov pridobiva v zadnjem času čedalje večji pomen, vključno z začetimi sodnimi postopki v praksi. Sprožanje sodnih postopkov pa je odvisno tudi od pravne ureditve bremena sodnih stroškov v teh postopkih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Prerazporeditev drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček in razdelitev tega med delničarje pred koncem leta

Marijan Kocbek, 10.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2012Družba bi želela prerazporediti oziroma sprostiti sredstva družbe, ki so bila v preteklih letih iz dobičkov razporejena v druge rezerve iz dobička, še pred koncem leta nazaj v bilančni dobiček, o katerem bi odločala skupščina in ga razdelila med delničarje. Dividende iz tega naslova bi bile izplačane še v tem letu. Bilančni dobiček bi bil sestavljen izključno iz sproščenih drugih rezerv iz dobička. Drugih sestavin, ki bi formirale bilančni dobiček, družba ne izkazuje. Kakšno možnost ima družba prenesti oziroma sprostiti sredstva iz drugih rezerv iz dobička pred zaključkom poslovnega leta v bilančni dobiček? Kateri organ družbe je tisti, ki sprejme sklep o prenosu oziroma sprostitvi sredstev iz drugih rezerv v bilančni dobiček? Ali se vse predvidene aktivnosti lahko izvedejo znotraj poslovnega leta še pred zaključkom koledarskega oziroma poslovnega leta? Ne gre za poseg v bilančni dobiček tekočega leta, temveč za sprostitev drugih rezerv iz dobička, ki so nastale v preteklih letih iz dobičkov preteklih let.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Upravljavske strukture kapitalskih družb in njihov vpliv na razmerje med lastniki, nadzorniki in poslovodstvom

Marijan Kocbek, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava pravne možnosti lastnikov gospodarskih družb, da aktivno vplivajo na sprejemanje odločitev glede vodenja poslov družbe. Različne pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb in različne upravljavske strukture določajo različne pristojnosti in razmerja med organi dr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

OBLIKOVANJE REZERV ZA LASTNI POSLOVNI DELEŽ IN ZAKONSKI REZERVNI SKLAD V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Marijan Kocbek, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5/2011DEJANSKO STANJE Z VPRAŠANJEM Družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: družba) imajo interes za pridobitev lastnega poslovnega deleža od svojega družbenika, katerega delež v osnovnem kapitalu družbe znaša 2 odstotka. Družba je v poslovnem letu 2010 ustvarila določen čisti dobi
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(203)

Leto objave

2019(2) 2018(3) 2017(2) 2016(5)
2015(3) 2014(4) 2013(2) 2012(2)
2011(6) 2010(2) 2009(5) 2008(5)
2007(5) 2006(8) 2005(11) 2004(12)
2003(14) 2002(14) 2001(14) 2000(13)
1999(16) 1998(13) 1997(10) 1996(15)
1995(8) 1994(3) 1993(3) 1992(1)
1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: K

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov