Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Ugotavljanje dejanskega stanja na prvi in drugi stopnji v pravdnem postopku

Aleš Galič, 1.10.2017

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) ne spreminja temeljne zasnove pravdnega postopka v Sloveniji, kljub temu pa prinaša nekaj pomembnih novosti, ki bodo vplivale na delo sodnikov prve in druge stopnje v zvezi z ugotavljanjem dejstev. Za sodišča prve stopnje so s tem povezane predvsem novosti glede dokazovanja, predvsem razširitev obveznosti izročitve listin, možnost predpravdne postavitve izvedenca, instrumentarij za varstvo poslovnih skrivnosti. Za sodišča druge stopnje pa je pomemben vnovičen zakonodajalčev poskus, da se poveča število pritožbenih obravnav ter zmanjša pogostost razveljavitve sodbe in vračanja zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek. Ključne besede: dokazi, razkritje dokazov, poslovna skrivnost, pravdni postopek, pravica do pritožbe Title: Establishing Facts in Lower Courts and in Appellate Courts in Civil Procedure Abstract: The latest amendment of the Civil Procedure Act does not introduce any groundbreaking changes in the structure of Slovenian civil procedure. It does however provide for certain changes that shall influence the activities of judges both at the lower and appellate courts concerning establishing disputed facts. For the first instance judges, changes concerning taking of evidence shall be of a particular importance, e.g. broadening the scope of disclosure of documents, the possibility for the court to appoint an expert already in the pre-action phase, but also the instruments aimed at protection of trade secrets in civil procedures. Concerning appellate courts, the legislature has again tried to promote a higher number of oral hearings in those courts, which might, hopefully, decrease the number of cases where the appellate court merely quashes the judgment and refers it back to the first instance court for a retrial. Key words: evidence, disclosure of evidence, trade secrets, civil procedure, right to appeal
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ali mora biti sklep Vrhovnega sodišča o nedopustitvi revizije obrazložen

Aleš Galič, 1.10.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Dopuščena revizija ter usmerjanje in poenotenje sodne prakse kot glavni namen Vrhovnega sodišča 3. Kritika reforme in njene domnevne neskladnosti z Ustavo 4. Stališča ustavnih sodišč vzhodnoevropskih držav 5. Praksa ESČP glede neobrazloženosti odločb o nedopustitvi dostopa do vrhovneg
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Položaj prokurista v pravdnem postopku

Aleš Galič, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2014Zakon o gospodarskih družbah prokuristu z določitvijo pogoja, da mora iti za dejanja v okviru pravne sposobnosti, daje pravico opravljati pravna dejanja le na materialnopravnem področju. Izključuje - brez posebnega pooblastila zakonitega zastopnika - procesna dejanja (vložitev tožbe ali pravnega sredstva, podelitev pooblastila za pravdo). Na opravo procesnih dejanj se namreč nanaša sposobnost biti stranka, ki je procesna ustreznica pravni sposobnosti materialnega prava. Sodna praksa Vrhovnega sodišča je neenotna, kar ruši predvidljivost, pravno varnosti in enakost pred zakonom. Trenutna ureditev je slaba. Zakonodajalec naj čimprej intervenira. Po vzoru relevantnih tujih ureditev (nemške, avstrijske, hrvaške) naj zagotovi, da bo imel prokurist po zakonu pooblastilo tudi za opravo procesnih dejanj.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov

Aleš Galič, 5.10.2012

TRGOVINA

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2012Različne direktive EU, priporočila Komisije ter številni programi EU na področju potrošniškega prava spodbujajo, v nekaterih primerih pa že zapovedujejo vzpostavitev shem zunajsodnega (alternativnega) reševanja sporov (ARS). Stroškovno tveganje pravde je praviloma za potrošnika glede na vrednost tipičnega potrošniškega spora preveliko. Poleg tega je značilnost potrošniškega razmerja v dejanski neenakosti med trgovcem in potrošnikom glede (med drugim) izkušenj glede ravnanja v sporu, poznavanja prava ali dostopa do pravnih informacij ter glede financiranja postopka. Neobstoj zunajsodnih mehanizmov za reševanje potrošniških sporov dejansko pogosto pomeni, da potrošnik nima realne možnosti pravnega varstva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Razkritje dokazov med privilegijem zoper samoobtožbo in vsebinsko pravičnostjo

Aleš Galič, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V slovenskem pravdnem postopku je dostop stranke do listin, ki so v posesti nasprotne stranke in ki so za to stranko neugodne, omejen. Tradicionalno velja pravilo, da nihče ni dolžan pomagati nasprotniku, da ga premaga. Izkušnje in novejši razvoj v tujih pravnih redih kažejo, da je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Varstvo človekovih pravic pred rednimi sodišči

Aleš Galič, 6.10.2010

Človekove pravice

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2010Primarno odgovornost za zagotovitev varstva človekovih pravic nosijo redna sodišča in stranke pred temi sodišči. Ni treba, da bi bila za zagotovitev tega cilja kršitev človekovih pravic določena kot nov pritožbeni ali revizijski razlog. Prav tako ni treba, da bi revizija v vsakem primeru bila dopustna, če stranka zatrjuje kršitev človekovih pravic. Odgovornost sodišč je tudi, da vedno premislijo, ali je zakon, ki ga morajo uporabiti, v skladu z Ustavo. Če sodišče meni, da ni, mora sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem, svojo oceno o protiustavnosti zakona pa ob tem ustrezno obrazložiti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in namen pravdnega postopka

Aleš Galič, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2009Razmerja med prekluzijami in ciljem vsebinske kakovosti odločitve ni mogoče opredeljevati z ideološko obremenjenimi ali demagoško poenostavljenimi črno-belimi trditvami. Gre za opredelitev prave mere. Namen prekluzij ni doseči, da se sodnik na čim lažji način znebi vsebinske obravnave spornih vpraša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

dr. Aleš Galič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2008Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Razširitev sankcij prekluzije za prepozne navedbe, pripravljalne vloge ter za sklicevanje na procesne kršitve

Aleš Galič, 8.10.2007

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. OBVEZNOST, DA SE PROCESNE KRŠITVE, ČE JE TO MOGOČE, UVELJAVLJAJO TAKOJ - ŽE PRED SODIŠČEM PRVE STOPNJE - POD GROŽNJO SICERŠNJE PREKLUZIJE 3. SANKCIJE ZA NEPRAVOČASNO PREDLOŽITEV PRIPRAVLJALNIH VLOG IN MOŽNOST SODIŠČA, DA STRANKAM NALOŽI, DA SE PISNO IZJAVIJO 4. OMEJENA RAZŠIRITEV PR...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah

dr. Aleš Galič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor podaja splošen prikaz vsebine Uredbe "Bruselj I". Poleg opredelitve področja uporabe in temeljnega načela pristojnosti po prebivališču toženca prikaže nekatere izmed pomembnejših izbirnih pristojnosti (pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti, pristojnost po kraju podružnice ali ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

dr. Aleš Galič, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Fizična oseba in sposobnost biti stranka v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Pravni in poslovni sposobnosti materialnega prava v procesnem pravu ustrezata sposobnost biti stranka in procesna (pravdna) sposobnost. Procesna sposobnost se navezuje na poslovno sposobnost (77. člen ZPP),(*1) sposobnost biti stranka (sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v civ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Postopki v zvezi z varstvom konkurence

Aleš Galič, 5.10.2000

Varstvo konkurence, cene

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2000Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Posebni sodni in upravni postopki v novi zakonodaji 1. SPLOŠNO V Sloveniji od 1. aprila 2000 velja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 - v nadaljevanju: ZPOmK). Zakon v materialnem delu prinaš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Procesni vidiki prava varstva potrošnikov

dr. Aleš Galič, 9.6.2000

Trgovina

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 3-4/2000Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) 1. POMEN PROCESNIH DOLOČB V PRAVU VARSTVA POTROŠNIKOV Še tako natančna, celovita in za potrošnika ugodna ureditev materialnopravnih pravic in obveznosti v razmerjih s potrošniki ne more biti učinkovita, če niso obenem zagotovlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Pravica do kontradiktornega postopka...

dr. Aleš Galič, 18.10.1999

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/1999... - ustavni vidik Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 22. členu zagotavlja pravico do enakega varstva pravic v postopku. Kot ugotavlja Ustavno sodišče, iz te ustavne določbe izhaja pravica do kontradiktornega postopka, v kat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Obvezno zastopanje strank po odvetniku v pravdnem postopku

mag. Aleš Galič, 19.10.1998

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

mag. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/1998Aleš GALIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. PRIMERJALNOPRAVNI VIDIK Tema tega prispevka je aktualna, mogoče je celo reči - moderna. V veljavni ureditvi pravdnega postopka v Sloveniji obvezno odvetniško zastopanje sicer (še) ni uveljavljeno. V skladu z ZPP ima stranka p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Pravna ureditev tožbe za varstvo skupinskih interesov potrošnikov v ZDA in Avstriji

Aleš Galič, 1.11.1993

Trgovina

Aleš Galič, Podjetje in delo, 7/1993Aleš GALIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Skupinska tožba je najpomembnejši mehanizem, ki naj zagotovi učinkovito sodno varstvo skupinskih pravic in interesov v civilnem pravdnem postopku. Skupinske pravice in interesi so tiste, ki pripadajo neopredeljenemu krogu ljud...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(17)

Leto objave

2017(1) 2015(1) 2014(1) 2012(1)
2011(1) 2010(1) 2009(1) 2008(1)
2007(1) 2005(1) 2004(1) 2003(1)
2000(2) 1999(1) 1998(1) 1993(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov