Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Trendi v ureditvi nekaterih reguliranih sektorjev

Peter Grilc, 1.10.2018

Industrija in energetika, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Prispevek obravnava terminološki instrumentarij v zvezi z regulacijo, deregulacijo in liberalizacijo gospodarskih sektorjev ter te procese v izbranih sektorjih, zlasti v energetskem oziroma ožje v sektorju električne energije v EU in ZDA. Predstavljene so posamezne faze omenjenih procesov in razvojne smernice v zadnjih treh desetletjih. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila deregulacija manj očitna in razvojno še v začetni fazi, pozneje je postala intenzivnejša, v zadnjem času, posebej po finančni krizi in tudi zaradi nekaterih drugih procesov, pa smo priča ponovni regulaciji. Ključne besede: dogovorjeno oddajanje razpisnih ponudb, regulacija, deregulacija, ponovna regulacija, delitev trga, diskriminatorno ravnanje, dogovori o cenah, ex ante ureditev, gospodarski sektorji, skupinski bojkot, koncentracije, konkurenčno pravo, liberalizacija, nadzor, notranji trg, predatorstvo, zavrnitev dobave Title: Trends in Regulation of Certain Regulated Sectors Abstract: The article discusses terminological issues related to regulation, deregulation and liberalisation of economic sectors; furthermore, it analyses individual sectors, especially energy in general and the electricity sector, primarily in the EU and US. It analyses and discusses phases of the above-mentioned processes and development trends, predominantly in the last three decades. During the 1980s, the deregulation was less apparent and developmental, in comparison with later periods it was mainly in the initial phase; later, however, significantly more intensive processes took place. More recently, especially after the financial crisis, and also because of some other processes, we again witness re-regulatory processes. Keywords: bid-rigging, regulation, deregulation, re-regulation, market sharing, discriminatory behaviour, ex ante arrangement, economic sectors, collective boycott, concentrations, competition law, liberalisation, control, internal market, predatory prices, refusal
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Nekateri vidiki gospodarskega prava EU po Beli knjigi o prihodnosti Evrope in v luči brexita

Peter Grilc, 1.10.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Članek obravnava vrsto posledic, ki bi jih prinesel izstop članice EU, zlasti na primeru brexita. Razpravlja o splošnih vplivih na nastanek in izvrševanje komunitarnega prava, o modelih ekonomske integracije, posebej pa analizira posamezna pravna področja, pri čemer se osredotoča na gospodarskopravne teme. Ta področja so civilno pravo, delovanje finančnih trgov, korporacijsko pravo in gospodarsko pravo v širšem smislu, insolvenca, intelektualna lastnina, kazensko pravo, konkurenčno pravo, priznanje in izvršitev odločb, prost pretok blaga in prost pretok oseb. Ključne besede: Bela knjiga o prihodnosti Evrope, brexit, civilno pravo, direktive, Evropska komisija, finančni trgi, gospodarsko pravo, insolvenca, intelektualna lastnina, kazensko pravo, konkurenčno pravo, modeli integracije, priznanje in izvršitev odločb, prost pretok blaga, prost pretok oseb, sekundarna zakonodaja, skupni trg, Sodišče EU Title: Aspects of EU Commercial Law according to the White Paper on the Future of Europe, in Light of Brexit Abstract: The article examines the consequences of an EU Member withdrawing state from the integration, namely Brexit. It discusses general influences on the creation and enforcement of community law and models of economic integration, and specifically analyses individual areas of law, focusing on economic issues. These areas are civil law, the functioning of financial markets, corporate law and commercial law in the broad sense, insolvency, intellectual property, criminal law, competition law, recognition and enforcement of decisions, free movement of goods and free movement of persons. Key words: White Paper on the future of Europe, Brexit, civil law, directives, European Commission, financial markets, commercial law, insolvency, intellectual property, criminal law, competition law, integration models, recognition and enforcement of decisions, free movement of goods, free movement of persons, secondary legislation, common market, Co
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Pogodba o tujih investicijah z zasebnopravnega vidika

Peter Grilc, 1.2.2015

Obligacije

Peter Grilc, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Obravnavani so nekateri vidiki problematike tujih investicij z vidika zasebnega, posebej pogodbenega gospodarskega prava. Avtor obravnava vrste in tipe tujih investicij, tako posredne kot neposredne investicije, in jih med seboj razmejuje, posebej pa opozarja na nekatere vidike konkurenčnopravne problematike, zlasti presojo koncentracij z vidika skupnega podjema. Predstavljen je temeljni okvir s področja mednarodnega javnega prava. Obravnava pogodbo in pogodbene varovalke, tako v predpogodbeni fazi kot tudi v fazi že sklenjenega posla, in opozarja na temeljne funkcije pogodbe pri določanju pravic in obveznosti pogodbenih strank, saj kompleksnost investicijskega posla in njegov dolgoročni značaj zahtevata posebej široko vnaprejšnje predvidevanje vseh poslovnih situacij, s ciljem zavarovati investicijo tudi pogodbeno. Pogodba praviloma izhaja iz obligacijskopravnih kavtel o dispozitivni naravi zakonskih določb in prostega urejanja obligacijskih razmerij, pogodbene stranke praviloma izhajajo iz čim ožjih omejitev, ki jih postavljajo koneksni predpisi, pogodba pa je praviloma zapisana na tak način, da gre za pogodbo kot zakon med strankama. Ključne besede: tuja vlaganja, vrste tujih vlaganj, neposredna in posredna tuja vlaganja, pogodba, mednarodno javno pravo, varovalke Title: Foreign Investments Contract from a Private Law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Problematika dodatnih pogojev ali zahtev prodajalca pri prodaji podjetja v državni lasti z vidika pravil o državnih pomočeh

Peter Grilc, 1.8.2014

PRORAČUN, Obligacije

Peter Grilc, Podjetje in delo, 5/2014Avtor obravnava trk postopka prodaje in problematike državnih pomoči. Državni prodajalec mora v postopku prodaje podjetij v delni ali celotni državni lasti v celoti upoštevati pravila EU o državnih pomočeh, sploh če se prodaja ne izvede s prvo prodajo ali s prodajo na borzi. Za prodajo zunaj organiziranega trga mora biti izpolnjena vrsta pogojev. Temeljno vodilo je, da ne gre za državno pomoč, če državni prodajalec ravna tako, kot bi v enakih okoliščinah ravnal zasebni prodajalec, ki ga pri prodaji vodi interes maksimiranja prodajne cene. Neekonomske/necenovne zahteve državnega prodajalca so problematične z vidika presoje nedopustnih državnih pomoči, ker državni prodajalec v zameno zanje praviloma prejme nižjo kupnino. Pogoje se sicer praviloma postavlja vsem potencialnim ponudnikom, kar na prvi pogled zagotavlja neselektivnost in nediskriminatornost, sporno pa je, če bodoči kupec sprejme obveznost, naloženo s strani prodajalca. Če kupec sprejme zaveze, ki neposredno ali posredno ne vplivajo na kupnino, praviloma ne bo šlo za državno pomoč, kar pomeni, da vsi pogoji, s katerimi je pogojena privatizacijska transakcija, niso nujno državna pomoč. Praviloma ne bodo problematični pogoji, ki so utemeljeni na prizadevanju, ne pa na rezultatu kupca, in pogoji, ki jih vsebuje podvojena nacionalna zakonodaja, če je ta seveda v skladu z evropskim pravnim redom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Plačila provizij zavarovalnim posrednikom

Grilc Peter, Juhart Miha, 13.4.2012

ZAVAROVALNIŠTVO

Peter Grilc, Miha Juhart, Podjetje in delo, 2/2012Avtorja v članku obravnavata vrsto vprašanj. Prvič, ali iz prvega odstavka 224. člena Zakona o zavarovalništvu izhaja, da je zavarovalnica dolžna plačati provizijo za posredovanje zavarovalnemu posredniku, tudi če med zavarovalnico in posrednikom ne obstaja veljaven dogovor glede plačila provizije in prav tako ni dano kakršnokoli pooblastilo zavarovalnemu posredniku s strani zavarovalnice. Drugič, ali obstaja dolžnost zavarovalnice, da plača provizijo, če dolžnost plačila ni izrecno pisno dogovorjena z zavarovalcem, ki ima s posrednikom sklenjeno pogodbo o posredovanju. Tretjič, zanimajo nas druge morebitne zakonske podlage, na temelju katerih je zavarovalni posrednik, ki ima z zavarovalcem sklenjeno pogodbo o zavarovalnem posredovanju, z zavarovalnico pa nima sklenjenega nobenega dogovora glede plačila provizije, upravičen zahtevati plačilo provizije od zavarovalnice, in končno pravica do posredniške provizije po prenehanju pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novosti in težnje na področju nelojalne konkurence

Peter Grilc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek po obravnavi iste teme pred petimi leti obravnava mesto prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence ter razmejitev med ureditvijo in dogmatično percepcijo tega področja v razmerju do pravne ureditve varstva potrošnikov. V obdobju po uveljavitv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (državne pomoči)

Peter Grilc, 15.12.2010

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 8/2010Članek je drugi del članka Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije), ki je bil objavljen v prejšnji številki. Obravnava ozadja in vzroke finančne krize in odzive Komisije na državne pomoči držav članic ter njene pravne akte v zvezi s tem. Posebej obravnava normativno podlago za presojo tovrstnih državnih pomoči in prakso pred finančno krizo, v tako imenovanem nesistemskem obdobju, in analizira člen 87(3)(c) PES (107. člen PDEU) in smernice R & P. Nadaljuje s tako imenovanim sistemskim obdobjem in analizira nov začasni pravni okvir za državne pomoči, v tem kontekstu pa novosti in odmike glede na prejšnje obdobje ter temeljne poteze, temeljna načela, nediskriminatornost, nujnost in sorazmernost. Dodana je kratka analiza postopkovnih vprašanj.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije)

Peter Grilc, 6.10.2010

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2010Članek obravnava izbrane probleme, vlogo in funkcije konkurenčnega prava in politike v obdobju gospodarske krize. Prvi del je namenjen historičnemu pogledu na politiko in pravo konkurence v obdobju gospodarske krize, zlasti v času velike depresije v ZDA in medvojne krize v Nemčiji. Obravnava ureditev in regulatorne odzive ter odzive organov za varstvo konkurence v obdobju sedanje krize, ločeno za področje antitrusta in koncentracij. Obdelani so ugovori oziroma poizkusi podjetij, da bi v času krize zmehčali pravila in politiko konkurence, posebej pa argument obrambe padlega podjetja (failing firm defense), argument porušene konkurence in izključevalno ravnanje. Obravnava tudi nekatera temeljna načela konkurenčnega prava in politik, zlasti z vidika zahtev po "sproščeni" uporabi pravil in politik.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zaveze podjetja po novem zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

dr. Peter Grilc, 13.10.2008

Uprava

dr. Peter Grilc, dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Prispevek obravnava institute zavez podjetja po 39. členu ZPOmK-1. Gre za odločbo urada, ki pa je posledica formalnega dogovora, svojevrstne poravnave, ki je posledica pobude in formalnega predloga zavez. Pri sprejemu zavez so poleg temeljnega cilja zagotavljanja učinkovite konkurence v osp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Kršitev prava Skupnosti in posledice v primerih kršitve 86. člena PES

Peter Grilc, 8.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. DOLOČBE O PRAVNEM UVELJAVLJANJU 2.1. Razmerje med tretjim odstavkom 86. člena in 226. členom PES 2.2. Člen 234 poleg tretjega odstavka 86. in 226. člena 2.3. Odločbe Komisije po 10., 86. in 226. členu 2.3.1. Odprava kršitve po tretjem odstavku 86. člena 2.3.2. Sporočilo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zatiranje nelojalne konkurence v Sloveniji (Erozija področja in dosedanji nekoncept ter reforma, ki naj postavi koncept)

dr. Peter Grilc, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Peter Grilc? 1. MESTO PRAVA ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE V PRAVNEM SISTEMU VARSTVA KONKURENCE 2. DOSEDANJE SPREMEMBE 3. POTREBNE SPREMEMBE Povzetek Po uvodni obravnavi mesta prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence avtor opozori, da se je na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo

dr. Peter Grilc, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Reformo konkurenčnega prava v EU in njeni vplivi na ureditev v državah članicah ter na gospodarske subjekte smo kot projekt na pravniških dnevih obravnavali leta 2000,(*1) ko smo ugotavljali tudi razloge zanjo. Danes lahko reformo predstavimo in delno ocenimo ter napovemo njene slabosti, čez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SLOVENSKI PRAVNIK IN IZZIVI PRAVA EU: Pravo in pravniki po 1. maju 2004: nekaj dilem

dr. Peter Grilc, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2003Dobrega pol leta je do prvega maja 2004. V zadnjem desetletju se je pravna stroka ukvarjala s sestavljanjem predpisov in pripravo na vstop v EU, vrsta pravniških poklicev pa sedaj vstopa v obdobje integracije v pravni red EU. Poudarjeno dvosmerno bo postalo gibanje odvetnikov, pravo EU bo neposredno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

KONKURENČNO PRAVO: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo

dr. Peter Grilc, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Od prvih pojavov pravil zakonodajnega tipa, ki so urejala konkurenco, do danes se je okvir predpisov, ki se neposredno nanašajo na konkurenčno pravo ali so z njim vsaj posredno povezani, zelo razširil. S popolno abstrakcijo bi sicer lahko zagovarjali trditev, da v vsakem pravno urejenem razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Reforma konkurenčnega prava v EU in vpliv na slovensko pravo

Peter Grilc, 5.10.2000

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2000Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD V referatu(*1) obravnavam nekatere vidike morebitne reforme konkurenčnega prava EU, objavljeni v Beli knjigi Komisije o modernizaciji pravil za izvedbo 85. in 86. člena (po pogo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Statusno preoblikovanje: Združitve in konkurenčno pravo

dr. Peter Grilc, 18.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1999Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Združitve gospodarskih subjektov, posameznih podjetij ali na različne načine že koncentriranih podjetij, zlasti na najbolj propulzivnih področjih, torej v telekomunikacijah, bančništvu, zavarovalstvu, farmaciji, avtomobil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Lex mercatoria in mednarodno gospodarsko pravo

dr. Peter Grilc, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1998Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Samoumevna značilnost večine disciplin, da so po vsebini in videzu mednarodne, za pravo ne drži brezpogojno, saj v zadnjih dveh stoletjih opažamo v Evropi toliko med seboj različnih pravnih sistemov, kolikor je bilo držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novejše oblike nelojalne reklame

dr. Peter Grilc, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Marketing

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1997Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Nelojalna reklama je reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Koga varuje konkurenčno pravo in pred kom

dr. Peter Grilc, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Grilc doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Ob klasičnih ekonomskih predpostavkah da je nepopolna konkurenca neučinkovita, da v daljšem obdobju gospodarski napredek izhaja iz tehnoloških sprememb in da so najhujše zlorabe konkurence posledica monopoliziranja, ima država za vp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Tipologija pogodb

dr. Peter Grilc, 21.9.1995

Obligacije, Trgovina

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 5-6/1995Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Ob spremembah civilne zakonodaje zahteva premislek tudi vprašanje tipologije pogodb. V tem problemskem sklopu v nadaljevanju razmišljamo o razmerju med klasičnimi pogodbami civilnega prava in gospodarskimi pogodbami, o izgrajenosti ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(20)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2015(1) 2014(1)
2012(1) 2011(1) 2010(2) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2004(1) 2003(1)
2002(1) 2000(1) 1999(1) 1998(1)
1997(1) 1996(1) 1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: G

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov