Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 14 (od skupaj 14)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Prenehanje stavbne pravice - razprava o mitu kogentnosti nadomestila

Mužina Aleksij, Rejc Žiga, 1.8.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Po mnenju avtorjev prispevka je dosedanja, pri domačih piscih univerzalno sprejeta razlaga določb SPZ o posledicah prenehanja stavbne pravice zmotna. V celoti namreč - kljub njihovim ugotovitvam, da v tujini praviloma ni tako in da naj bi bile nekatere določbe SPZ o stavbni pravici "nejasne" - izhaja iz naziranja, da je določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki se glasi "lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine", kogentna oziroma da SPZ ne dopušča situacije, ko bi bil mogoč dogovor o nadomestilu pod navedeno višino. Po prepričanju avtorjev je v dani zmoti mogoče identificirati ključno pomanjkljivost dosedanje splošno sprejete razlage določb SPZ o stavbni pravici, ki v praksi povzroča številne nejasnosti in negotovost. Zato bi bilo treba v prihodnje dosedanjo razlago SPZ v tem delu celovito revidirati ob (pravilnem) izhodišču dispozitivne narave predmetne zakonske določbe - ne pa spreminjati zakona. Ključne besede: stavbna pravica, Stvarnopravni zakonik (SPZ), superficies, nadomestilo, prenehanje, prenehanje stavbne pravice Title: Cessation of the Right of Superficies - the Question of Compensation Abstract: In Slovenia, we have introduced the right of superficies with the Law of Property Code (Stvarnopravni zakonik, SPZ), passed in 2002. Second Paragraph of Article 263 of SPZ states that at cessation of the right of superficies, the owner of the property (land) has to pay to its holder compensation in the minimum amount of one half of the increase in the market price of the property. In numerous papers, articles and commentaries on the law that have been published in Slovenia within the last 15 years, this legal rule has been universally regarded as ius cogens - despite the fact that the authors have established it already by themselves, that foreign legal literature (with much longer
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Specialne določbe o dodatnih gradnjah v ZJN-3 - med spremembo pogodbe o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo in postopkom s pogajanji brez predhodne objave

Mužina Aleksij , Rejc Žiga, 1.2.2017

PRORAČUN

Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Pravila javnega naročanja zaradi specifične narave gradbenih projektov, pri katerih se po že sklenjeni pogodbi o izvedbi javnega naročila pogosto pokaže potreba po izvedbi dodatnih (novih) gradenj, ki jih prvotna pogodba ne zajema in glede katerih ne bi bila smotrna ponovna izvedba odprtega postopka javnega naročanja, ki je sicer pravilo, predvidevajo nekatere posebne izjeme. Prispevek vsebuje primerjavo določb 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in petega odstavka 46. člena ZJN-3, med katerimi je mogoče identificirati predvsem naslednje ključne razlike: (1) Razlika v predmetu: dodatne oziroma nove gradnje. (2) Razlika glede zahteve po vključenosti predmetnih gradenj v prvotno javno naročilo. (3) Razlika glede objektivnih okoliščin, ki morajo biti podane za uporabo posameznega postopka. (4) Razlika v omejitvi vrednosti predmeta. (5) Razlika glede posebnih določb za infrastrukturno področje. Ključne besede: dodatne gradnje, nove gradnje, naročila gradenj, ZJN-3, javno naročanje, sprememba pogodbe, postopek s pogajanji, C-549/14 Title: Special Provisions of the Public Procurement Act Regulating Additional Works - Between Modifications of Contracts during Their Term in and the Negotiated Procedure without Prior Publication Abstract: Due to the specific nature of construction works, which often require additional works that had not been included in the initial contract in connection with which it would not be efficient to demand implementation of new public procedure, the public procurement rules foresee some exceptions. This paper compares and analyses two of such provisions, paragraph 1/2 of Article 95 of the Public Procurement Act and paragraph 5 of Article 46 thereof. Some of the key differences are as follows: (1) Difference in the object: additional vs. new works. (2) Difference regarding the requirement for the works to be included into the initial call for applications. (3) Difference regarding the (external) ci
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem

Mužina Aleksij, Žvipelj Marko, 5.10.2012

Uprava

Aleksij Mužina, Marko Žvipelj, Podjetje in delo, 6-7/2012Poseg v javno pogodbo lahko pomeni novo oddajo. Zato drugače kot pri sklepanju pogodb v zasebnem sektorju samo soglasje pogodbenih strank k spremembi pogodbe ne zadostuje. Vprašanje dopustnosti modifikacije javne pogodbe je torej postavljeno širše, in sicer tudi z vidika varstva interesov drugih ponudnikov, ki bi (lahko) sodelovali v takšnem spremenjenem razpisu. Pri presoji dopustnosti sprememb javnih pogodb tako ni odločilno razmerje naročnik : izvajalec (soglasje med njima mora biti podano že po naravi stvari), temveč razmerje med temeljim razmerjem in nameravanimi spremembami (pogodba : aneks).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2008Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravica do pravnega varstva

Aleksij Mužina, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. UREDITEV PRAVNEGA VARSTVA V ZAKONU O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 3. SKLEP Povzetek Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ureja nekatera posebna pravila pravnega varstva v postopkih izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Opredelitev pravnih sredstev je odvisna od organa, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil

dr. Aleksij Mužina, 19.10.2006

Proračun

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Aleksij Mužina ? 1. INSTITUCIJE PRAVNEGA VARSTVA NA NACIONALNI RAVNI 2. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 2.1. Uvod 2.2. Najznačilnejša vprašanja pravnega varstva 3. SODNO VARSTVO V OBLIKI POVRNITVE ŠKODE 4. VLADA KOT ORGAN PRAVNEGA VARSTVA? 5. UPRAVNI SPOR Povzetek Vsebino in i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah

dr. Aleksij Mužina, 8.12.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 8/2004Izmed predpisov, ki so v zadnjem času posredno posegli tudi na področje (koncesijskega) izvajanja gospodarskih javnih služb, ni mogoče obiti Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Postopek podelitve koncesije

mag. Aleksij Mužina, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Koncesijsko razmerje je mešano razmerje – mešano zato, ker se v njem prepletajo elementi zasebnega in javnega prava (reglementarni in kontraktni del koncesije). Pri koncesiji se namreč srečujeta javni in zasebni interes. Koncedent podeljuje koncesijo zaradi zadovoljevanja javnega interesa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

Vodenje/izvajanje investicij v infrastrukturne objekte

mag. Aleksij Mužina, 30.8.2002

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 5/2002V času od uveljavitve zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1) je eno težavnejših vprašanj, na katero še ni bilo zadovoljivega odgovora, tudi vprašanje dopustnosti neposrednega prenosa vodenja/izvajanja investicij v infrastrukturne objekte gospodarski...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

JAVNA NAROČILA: POVRAČILO STROŠKOV REVIZIJSKEGA POSTOPKA PRED SODIŠČEM?*

mag. Aleksij Mužina, 30.8.2002

Proračun, Revizija

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 5/2002Državna komisija za revizijo postopkovoddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija) je poseben, samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena Zakona o reviziji postopkov oddaje javnih naro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Javna naročila/koncesije: Ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe)...

mag. Aleksij Mužina, 8.4.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 2/2002...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Javna naročila/koncesije: ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe) ali tudi reference družbe matere?

mag. Aleksij Mužina, 8.4.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 2/2002...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Dodelitev javnega naročila javnemu podjetju / javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja*

mag. Aleksij Mužina, 7.2.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 1/2002Pogosto se srečamo z vprašanjem dopustnosti (obsega) dodelitve javnega naročila javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja. Drugi člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju ZJN-1) določa izjeme, ki niso predmet javnega na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Dodelitev javnega naročila drugemu javnemu naročniku*

mag. Aleksij Mužina, 7.2.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 1/2002V praksi se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila drugemu javnemu naročniku. Najbolj tipično je vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila gradnje/storitve javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu. Glede na to, da je oziroma naj bi bila slovenska pravna ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(14)

Leto objave

2017(2) 2012(1) 2008(1) 2007(1)
2006(1) 2004(1) 2003(1) 2002(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov