Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄3-4

Socialna država in država blaginje - sopomenki ali le vsebinski blizuzvočnici?

Mihalič Renata, Strban Grega, 1.6.2017

Pravoznanstvo

Renata Mihalič, Grega Strban, Podjetje in delo, 3-4/2017Povzetek: Prispevek obravnava koncepta socialne države in države blaginje v okviru demokratične pravne države. Predstavljeni so temelji socialne normativne države, primerjalnopravni vidiki oblik socialnih držav ter usmeritve nacionalne in evropske socialne politike. Analizirani so sistem države blaginje in razlike v razmerju do socialne pravne države. Obravnavana so tudi temeljna načela in cilji socialne države in države blaginje. V sklepu so osvetljeni izzivi moderne socialne države. Ključne besede: socialna država, pravna država, država blaginje, socialne pravice, sistem socialne varnosti Title: Social State and Welfare State - Synonyms or Mere Contextual Paronyms? Abstract: The article deals with the concept of a social state and a welfare state within the framework of a democratic state of law. The foundations of a social normative state are presented, the comparative legal aspects of the forms of social states and the trends of the national and European social policy. The system of a welfare state was also analysed as well as the differences in relation to a social state of law. The founding values and goals of a social state and a welfare state are also presented. The conclusion highlights the challenges of a modern social state. Key words: social state, state of law, welfare state, social rights, social security system
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Lastninsko varstvo socialnih pravic

Grega Strban, 1.10.2015

Delovna razmerja

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvodne misli 2. Pravica do (zasebne) lastnine 2.1. V mednarodnem pravu 2.2. V slovenski Ustavi 3. Pravica do socialne varnosti 4. Starejša slovenska ustavnosodna praksa 5. Priznanje dvojnega ustavnega varstva pravice do pokojnine 6. (Ne)dopustnost odpisovanja prispevkov za socialno varno
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Vpliv univerzalnega temeljnega dohodka na sistem socialnih zavarovanj

Mihalič Renata, Strban Grega, 1.2.2015

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Renata Mihalič, Grega Strban, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Članek predstavlja temeljne pravne posledice morebitne uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v sistem socialnih zavarovanj. Uvodoma je predstavljena pravna definicija sistema univerzalnega temeljnega dohodka in vzporedno splošna opredelitev socialnih zavarovanj, in sicer kot konceptov nesorodne pravne narave. V nadaljevanju so v okviru primerjalne analize temeljnih značilnosti univerzalnega temeljnega dohodka in socialnih zavarovanj predstavljene zlasti pomembne razlike med tema sistemoma, pa tudi nekatere podobnosti. Osrednji del prispevka obravnava spremembe v veljavni pravni ureditvi sistema socialnih zavarovanj in še zlasti v pravnem položaju upravičenca, ki bi jih povzročila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka v nacionalni sistem socialne varnosti. Pri tem je predstavljen vpliv morebitne uvedbe sistema univerzalnega temeljnega dohodka na posamezne podsisteme socialnega zavarovanja, torej na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo. Na tej podlagi so v sklepnem delu oblikovane ključne ugotovitve o pravnih učinkih univerzalnega temeljnega dohodka na vlogo in pomen socialnih zavarovanj v obstoječem sistemu socialne varnosti. Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, socialna varnost, sistem socialnih zavarovanj, pravni položaj upravičenca Title: The Impact of the Universal Basic Income on the Social Insurance System Abstract: The article presents the fundamental legal consequences of the possible implementation of a universal basic income in the social insurance system. First, the legal definition of a universal basic income system is presented and at the same time a general definition of social insurance as concepts of a non-related legal nature. Within the framework of a comparative analysis of the main characteristics of a universal basic income and social insurance, in particular the significant differences between
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄2

(Ne)dopustnost ponovne odmere pokojnine

Strban Grega, Weber Nana, 16.4.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Grega Strban, Nana Weber, Podjetje in delo, 2/2013V praksi se dogaja, da se po priznanju pravice do starostne pokojnine ugotovijo dejstva, ob upoštevanju katerih bi bilo mogoče povečati pokojninsko osnovo in s tem obseg pravice do pokojnine. Gre lahko za izplačilo plače v obliki delnic ali izplačila razlike v plači. Težava lahko nastane, ker so dejstva nastala bodisi pred časom odločanja, vendar zavarovanec z njimi ni bil seznanjen, bodisi po preteku roka za obnovo postopka, recimo na podlagi poznejše odločitve sodišča. Zdi se, da sodna praksa glede tega še ni ustaljena, saj socialna sodišča različnih stopenj, pa tudi časovno gledano, upoštevajo različne argumente. Po prikazu spreminjajoče se sodne prakse in krajšem zgodovinskem pregledu zakonodaje je analizirano, ali je mogoče zagovarjati pravnomočnost odločbe o višini pokojninske osnove kot elementa pri določanju obsega pravice do pokojnine ali dopustiti nadaljevanje postopka v obliki neprave obnove z upoštevanjem (novih) dejstev oziroma začetek novega postopka. Ugotovljeno je, da obstajajo argumenti za dopustnost ponovne odmere pokojnine. Najmočnejši med njimi je lastninskopravno varstvo ustavne pravice do pokojnine, saj se morajo plačani prispevki odražati v pokojninski osnovi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Obseg pravic do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Grega Strban, 5.10.2012

Delovna razmerja

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2012Bolezen in poškodba nista le zasebno, temveč tudi družbeno tveganje. Kot socialna primera ju je treba jasno zakonsko opredeliti. V (enem) zakonu je treba določiti pravice do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihov obseg. Čeprav se je z odpravo doplačil napovedovalo povečanje obsega pravic do zdravstvenih storitev, je ZUJF omogočil povečanje doplačil in s tem zmanjšanje obsega pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na njihov obseg vpliva tudi pravo EU. Določa, da je treba zagotavljati zdravstvene storitve, ki so uveljavljene v mednarodni medicinski znanosti, in ne le v domačih poklicnih krogih. V ureditvah, kjer vsebina pravic do zdravstvenih storitev ni natančno določena, je treba zagotavljati najbolj učinkovito metodo zdravljenja (doma ali v drugi državi članici) in s tem standard "najvišje stopnje zdravljenja".
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Zavarovanje za brezposelnost v novi ureditvi trga dela

Grega Strban, 6.10.2010

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2010V predlagani novi ureditvi trga dela se spreminja vloga zavarovanja za brezposelnost. S skrajševanjem odpovednih rokov in z zmanjševanjem odpravnin se prenaša breme zagotavljanja varnosti dohodka z delodajalca na državo, saj je predvideno nekaj več ugodnosti v zavarovanju za brezposelnost (ki ga pretežno financira država). Hkrati se s poudarjanjem aktivacije to breme prenaša z države na brezposelno osebo. Brezposelne osebe, delodajalci in država morajo prispevati k zmanjšanju brezposelnosti. Aktivacija sama in poudarjanje odgovornosti posamezne brezposelne osebe ne more zadostovati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Izzivi prava socialne varnosti: recesija - priložnost za "prave" spremembe?

Grega Strban, 7.10.2009

Delovna razmerja

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2009Analizirani so nekateri izzivi prava socialne varnosti v luči spremenjenih družbenih razmerij. Ugotovljeno je, da je dolžnost socialne države zagotoviti socialno varnost in s tem dostojno življenje vseh prebivalcev, tako v času gospodarske rasti kot recesije. Še posebej v času slednje bremena varnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic v primeru brezposelnosti

dr. Grega Strban, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Posebnosti pogodb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

dr. Grega Strban, 13.10.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljno načelo varstva invalidov je načelo enakega obravnavanja. Kljub temu je določeno razlikovanje, namenjeno odpravi obstoječih neenakosti, dopustno. Tako so invalidom namenjeni posebni, predvsem aktivni ukrepi. V prispevku so analizirane posebnosti pogodb o rehabilitaciji invalidov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

Mednarodnopravne omejitve pri zakonskem urejanju pravic in dolžnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

dr. Grega Strban, 8.8.2005

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 5/2005Povzetek Države se že od nekdaj trudijo zaščititi obolelo ali poškodovano osebo in osebo tik pred, med porodom in po njem z zagotovitvijo ustrezne medicinske oskrbe in nadomestitvijo izpadlega dohodka. Temu razvoju so sledili tudi mednarodni pravni dokumenti. Ugotovljeno je, da mnogi od teh razglaša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Okrogla miza - Socialna varnost: Postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja...

Grega Strban, 18.10.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/1999... za brezposelnost in pravice do vključitve v program APZ Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic posameznika in pravnih oseb, določenih z ustavo, zakoni ter mednarodnimi pogodbami je osrednje vprašanje demokratične ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄2

Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji

Grega Strban, 14.4.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Grega Strban, Podjetje in delo, 2/1999Grega STRBAN diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UTEMELJENOST POSEBNE UREDITVE Ustava RS (v nadaljevanju Ustava) med temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami priznava tudi pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave) in določa, da državljani uživajo to pravico v sklad...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(12)

Leto objave

2017(1) 2015(2) 2013(1) 2012(1)
2010(1) 2009(1) 2006(1) 2005(2)
1999(2)

Področja

9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov