Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela

Darja Senčur Peček, 1.10.2019

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: V prispevku je obravnavano vprašanje opredelitve pojma prekarnost, v nadaljevanju pa so najbolj pogoste oblike dela v Sloveniji (delovno razmerje za določen čas, študentsko delo, delovno razmerje s krajšim delovnim časom, agencijsko delo ter navidezni samozaposleni in druga prikrita delovna razmerja) analizirane z vidika tveganja za prekarnost. Predstavljeni so tudi možni ukrepi za preprečevanje oziroma odpravljanje prekarnosti, aktualni tudi za slovensko ureditev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja

Darja Senčur Peček, 1.10.2017

Delovna razmerja, VARSTVO PRI DELU

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Množična uporaba mobilnih informacijsko-komunikacijskih naprav (prenosnih računalnikov, tablic, mobilnih telefonov) v zvezi z delom delavcem omogoča, da delo opravljajo kjerkoli in kadarkoli. V prispevku so obravnavana vprašanja, ki se v okviru tega nanašajo na opredelitev delovnega časa delavcev ter na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Avtorica ugotavlja, da delodajalci z zahtevo po stalni dosegljivosti delavcev posegajo v njihov prosti čas, saj se v delovni čas všteva samo obdobje dejanskega dela zunaj delovnega mesta z uporabo IK-tehnologije. Psihosocialna tveganja (ki vključujejo stalno dosegljivost) so poleg ergonomskih tveganj najpomembnejši izziv glede varnega in zdravega dela z mobilnimi informacijsko-komunikacijskimi napravami. Ključne besede: digitalizacija, informacijska tehnologija, delovno razmerje, delovni čas, stalna dosegljivost, varnost in zdravje pri delu Title: Impact of Information Technology on Employment Relationships Abstract: The widespread use of mobile information and communication devices (laptops, tablets, mobile phones) in connection with work allows employees to perform their work anywhere and anytime. The article addresses issues related to the definition of employees'' working time and to the safety and health at work. The author concluded that by requesting a constant availability, the employers are interfering with their employees'' leisure time because only the time when the employee is actually performing work outside the workplace by way of information and communication technology is considered a working time. Psychosocial risks (which include constant availability) are, in addition to ergonomic risks, the most important challenge related to safe and healthy work with mobile information and communication devices. Key words: digitalisation, information technology, employment relationship, working time, constant availability, safety and health at work
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo

Darja Senčur Peček, 1.10.2016

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V prispevku je obravnavana vsebina in pomen delovnega prava EU, še posebej direktiv, ki se nanašajo na določena področja delovnih razmerij. Analizirane so možnosti neposrednega učinkovanja direktiv v razmerju do države kot delodajalca in v razmerju do zasebnega delodajalca, pa tudi pomen lojalne razlage direktiv. Avtorica obravnava tudi pomen sodb Sodišča EU, sprejetih v postopkih predhodnega odločanja za razlago prava EU in predstavi nekaj novejših sodb Sodišča, aktualnih za slovensko delovno pravo. Ključne besede: delovno pravo EU, direktive, Sodišče EU, neposredni učinek direktiv, delavec, sprememba delodajalca, kolektivni odpusti, letni dopust Title: The Impact of EU Law on Slovenian Labour Law Abstract: This article discusses the content and impact of EU labour law, especially of directives relating to specific areas of labour relationships. It analyses the possibilities of direct effect of directives in relation to the state as an employer and in relation to private employers, as well as the importance of accurate interpretation of directives. The author also addresses the importance of judgements issued by the Court of Justice of the EU in preliminary ruling proceedings for the interpretation of EU law and presents some recent judgements of the Court that are relevant for current Slovenian labour law. Key words: EU labour law, directives, Court of Justice of the EU, direct effect of directives, employee, transfer of undertaking, collective redundancies, annual leave
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Neuporaba in spremenjena uporaba institutov delovnega prava

Darja Senčur Peček, 1.10.2015

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Delavec 3. Delodajalec 3.1. Začasno ali trajno posredovanje dela delavcev 3.2. Pogodba o poslovnem sodelovanju ali posredovanje dela delavcev 4. Tipična ali atipična pogodba o zaposlitvi 4.1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 4.2. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Darja Senčur Peček, 1.6.2014

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 3-4/2014Ker delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti, se postavlja vprašanje, do kakšne višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela so upravičeni delavci tega delodajalca. Gre predvsem za dilemo, ali lahko višino povračila stroškov ureja podjetniška kolektivna pogodba, če je ne more, pa za vprašanje, ali je treba glede višine povračila stroškov uporabiti Uredbo ali neposredno Zakon o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄2

Vpliv sodbe v zadevi Danosa na varstvo noseče direktorice pred odpoklicem in odpovedjo pogodbe

Darja Senčur Peček, 16.4.2013

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 2/2013V prispevku je analizirana odločitev Sodišča EU v zadevi Danosa in njen vpliv na delovno in statusno pravo držav članic, predvsem Slovenije. V zvezi s tem je obravnavano vprašanje pojma delavca, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, nato pa je predstavljeno varstvo noseče direktorice pred odpoklicem in odpovedjo pogodbe v primeru, da se uvršča med delavke, in v primeru, da se uvršča med samozaposlene.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Vloga delovnega prava in njeno uresničevanje v spremenjenih razmerah

Darja Senčur Peček, 5.10.2012

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek obravnava razloge za nastanek delovnega prava in njegovo vlogo pri urejanju delovnih razmerij. Prikaže, kakšne spremembe so nastale na trgih dela, in analizira obstoj predpostavk za obstoj delovnega prava v današnjih razmerah. Ob ugotovitvi, da je ideja delovnega prava ostala nespremenjena, se avtorica ukvarja z aktualnimi vprašanji sodobnega delovnega prava, kot so opredelitev subjekta delovnopravnega varstva, pravni viri, s katerimi se to varstvo zagotavlja, in težnja po prožnem urejanju delovnih razmerij.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Koga naj varuje delovna zakonodaja

Darja Senčur Peček, 10.10.2011

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava definicijo delovnega razmerja, merila, po katerih se prepozna delovno razmerje, in aktualna vprašanja opredelitve delavca. Nadalje obravnava varstvo ekonomsko odvisnih oseb, kot je urejeno v nekaterih evropskih državah. Glede na spremenjene oblike dela obstoječa
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Malo delo in prožne oblike dela v prenovljeni delovni zakonodaji

Darja Senčur-Peček, 6.10.2010

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava prožne oblike zaposlovanja, predvsem atipične pogodbe o zaposlitvi (pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku) in malo delo. Predstavljena je veljavna zakonska ureditev atipičnih pogodb o zaposlitvi in dejanske razmere na trgu dela, nato pa so nakazane potrebne zakonske spremembe. Prikazana je tudi predlagana zakonska ureditev malega dela in ocenjena njena ustreznost, tudi ob primerjavi z nemško ureditvijo neznatne zaposlitve.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Je pogodba o opravljanju funkcije direktorja lahko pogodba o zaposlitvi?

Darja Senčur-Peček, 20.8.2010

Delovna razmerja, Obligacije

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 5/2010V prispevku je analizirana odločitev Vrhovnega sodišča o nedopustnosti delovnopravnega položaja direktorja - edinega družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo. V nadaljevanju sta splošno obravnavana pravna narava pogodbe o opravljanju funkcije direktorja in vprašanje, ali je ta pogodba lahko pogodba o zaposlitvi. Prikazani so ključni kazalniki delovnega razmerja direktorja, nato pa je opravljena analiza pogodbenega položaja člana uprave delniške družbe z vidika obstoja elementov delovnega razmerja. Ob koncu je poudarjeno stališče o primernosti zakonske ureditve meja dopustnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi v primeru posameznih direktorjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

VPLIV UVEDBE ENOTIRNEGA SISTEMA UPRAVLJANJA NA POGODBE O ZAPOSLITVI S ČLANI UPRAVE

Darja Senčur-Peček, 16.4.2010

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 2/2010Skupščina delniške družbe je sprejela spremembe in dopolnitve statuta, s katerimi je bil v družbi uveden enotirni sistem upravljanja. Zdaj se v družbi zastavlja vprašanje, kako urediti pravno razmerje z dosedanjimi člani uprave, ki jim je prenehal mandat. Člani uprave so imeli sklenjene pogodbe o
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA

Darja Senčur-Peček, 15.4.2010

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 2/2010VPRAŠANJE Delavec je v tekočem letu koristil letni dopust tako, da ni izkoristil dveh tednov skupaj, ampak dvakrat po teden dni letnega dopusta. V naslednje leto želi prenesti še dva tedna neizkoriščenega dopusta, delodajalec pa ga je obvestil, da mu je dva tedna letnega dopusta po poteku tekočeg
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna vprašanja delovnega prava med gospodarsko krizo

Darja Senčur-Peček, 7.10.2009

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava zakonske možnosti, ki so na voljo delodajalcem, da se prilagodijo razmeram gospodarske krize in čim bolj fleksibilno in racionalno organizirajo delovna razmerja ter se s tem izognejo odpuščanju delavcev. Obravnavani sta možnost neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera vprašanja sklepanja pogodb o zaposlitvi po noveli ZDR-A

dr. Darja Senčur-Peček, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o zaposlitvi, vključno s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Pri tem navedene spremembe umesti v okvir uvajanja koncepta prožne varnosti in posodablj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Komu zagotavljati delovnopravno varstvo

Darja Senčur-Peček, 8.10.2007

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. POJEM DELOVNEGA RAZMERJA 2.1. Rešitve, ki izhajajo iz Priporočila MOD št. 198 2.2. Elementi delovnega razmerja 2.3. Pokazatelji obstoja elementov delovnega razmerja 2.4. Prednost obstoja dejstev pred poimenovanjem s strani pogodbenih strank 2.5. Zakonska vključitev ali iz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

mag. Darja Senčur-Peček, 13.10.2005

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku je analizirana ureditev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v slovenski delovnopravni zakonodaji, prikazana je njena skladnost oziroma neskladnost z mednarodno ureditvijo, poudarjene so nekatere dileme v zvezi s sklepanjem tovrstne pogodbe o zaposlitvi in nakazane r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Sodelovanje delavcev pri upravljanju – udeležba za evropsko delniško družbo

Darja Senčur-Peček, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Več kot 30 let po tem, ko je Evropska komisija podala prvi (na predlogu nizozemskega profesorja Sandersa temelječi) predlog za ureditev evropske delniške družbe, je Svet EU 8. oktobra 2001 sprejel Uredbo št. 2157/2001 o statutu evropske delniške družbe.(*1) Navedena uredba uvaja novo, nad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Delodajalci in izvajanje ZDR

mag. Darja Senčur-Peček, 1.10.2003

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Novi Zakon o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju ZDR), sprejet 24. aprila 2002, je bil težko pričakovan, saj sta na neustreznost dotedanje delovnopravne zakonodaje v RS že dalj časa opozarjali tako teorija kot praksa. Pričakovanja vseh zainteresiranih strani v zvezi z zakonom so bil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(17)

Leto objave

2019(1) 2017(1) 2016(1) 2015(1)
2014(1) 2013(1) 2012(1) 2011(1)
2010(4) 2009(1) 2008(1) 2007(1)
2005(1) 2004(1) 2003(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov