Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah

Dragica Wedam Lukić, 1.10.2019

Civilni sodni postopki, Zakonska zveza in družinska razmerja

Dragica Wedam-Lukić, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Otroku je bila že z Zakonom o pravdnem postopku priznana pravica, da izrazi svoje mnenje v postopku, v katerem sodišče odloča o varstvu in vzgoji otrok ter o stikih staršev in drugih oseb z otroki. S prenosom odločanja o družinskih zadevah v nepravdni postopek je bil njegov položaj še okrepljen, saj mu zakon priznava pravico, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih, v katerih se odloča o varstvu njegovih koristi. Zaradi varstva koristi otroka lahko sodišče odloči, da se staršem ne dovoli, da bi se seznanili z vsebino razgovora z otrokom, vendar mora v tem primeru dele izjav, na katere je oprlo svojo odločitev, povzeti v obrazložitvi odločbe. Ker je s tem omejena pravica staršev do seznanitve s celotnim procesnim gradivom že v postopku na prvi stopnji, bi moralo sodišče to določbo razlagati restriktivno in staršem omejiti pravico, da se seznanijo z vsebino otrokove izjave, samo če bi imelo razkritje otrokovega mnenja zanj škodljive posledice. Pri tem mora pravico staršem omejiti le toliko, kolikor je to nujno za varstvo otrokovih pravic. Na koncu avtorica opozarja, da bi zaradi vloge, ki jo ima v postopku pridobivanja otrokovega mnenja center za socialno delo, lahko prišlo do zastojev v postopku, s tem pa do kršitve otrokove pravice do sojenja v razumnem roku in posledično celo do kršitve njegove pravice do družinskega življenja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Ustavnopravni vidiki izvajanja dokazov v pravdnem postopku

Dragica Wedam Lukić, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2012Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja pravica navajati dejstva in predlagati dokaze, biti prisoten pri izvedbi dokazov, postavljati vprašanja pričam in izvedencem in biti seznanjen z rezultati dokazovanja. Pravica do dokaza pa je lahko omejena, če je to potrebno zaradi varstva pravic drugih ali v javnem interesu, vendar mora zakonodajalec pri tem upoštevati načelo sorazmernosti in skrbno pretehtati, kateri pravici je treba dati prednost. Avtorica obravnava posamezne omejitve pravice do dokaza in na koncu poudari, da mora sodišče pri razlagi zakona vzpostaviti ustrezno ravnovesje med kolidirajočimi pravicami in drugimi pravno zavarovanimi interesi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Pravna sredstva v izvršilnem postopku

Dragica Wedam-Lukić, 6.10.2010

Civilni sodni postopki

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava spremembe v postopku s pritožbo in pri ugovoru dolžnika, uveljavljene z zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H, Uradni list RS, št. 51/2010). Po novem bo o pritožbi, z izjemo nekaterih taksativno naštetih primerov, odločal sodnik posameznik. V primerih, ko bo o pritožbi še vedno odločal senat treh sodnikov, ter če bo pritožba vložena zoper sklep o ugovoru, bo moralo sodišče pritožbo vročiti nasprotni stranki. Avtorica ocenjuje, da so te spremembe ustrezne. Resne pomisleke pa izraža proti ureditvi, po kateri bo upnik v primeru izvršbe na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet lahko poplačan pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Vpliv odločitev ESČP na odločanje Ustavnega sodišča

Dragica Wedam-Lukić, 6.10.2010

Varstvo človekovih pravic

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2010EKČP je "živ mehanizem", ki se nenehno razvija v sodni praksi ESČP, zato je nujno, da nacionalna sodišča pri razlagi vsebine posameznih konvencijskih pravic upoštevajo sodno prakso ESČP. Iz prispevka izhaja, da se Ustavno sodišče zaveda svoje vloge na tem področju: v številnih primerih je pri razlagi vsebine posamezne človekove pravice upoštevalo prakso ESČP, čeprav je ni izrecno citiralo. V številnih primerih se je izrecno sklicevalo na EKČP in sodno prakso ESČP in v nekaterih od njih je dalo posamezni pravici širšo vsebino, kot izhaja iz Ustave, ter se pri tem oprlo na prakso ESČP. Ker EKČP zagotavlja zgolj minimalne standarde varstva človekovih pravic, pa avtorica zagovarja stališče, da se v primeru, ko iz odločitev ESČP izhaja restriktiven pristop, na njegovo prakso ne bi smeli sklicevati kot na argument za zožujočo razlago človekovih pravic, ki jim Ustava priznava širše varstvo kot EKČP.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v ustavnosodni presoji

Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno sodišče je v svojih odločbah vzpostavilo načelo sorazmernosti kot eno temeljnih meril ustavnosodne presoje. Na podlagi testa sorazmernosti (vključno s testom "legitimnosti") Ustavno sodišče presoja, ali gre v konkretnem primeru za (ne)dopusten poseg v katero od človekovih pravic ali temeljno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Obramba dolžnika pred neutemeljeno izvršbo

dr. Dragica Wedam-Lukić, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o izvršbi in zavarovanju vsebuje nekatere rešitve, ki naj bi z zaostrovanjem pogojev za ugovor zoper sklep o izvršbi pripomogle k večji učinkovitosti izvršbe. Prispevek obravnava nekatere probleme, ki nastajajo v zvezi z zahtevo, da mora biti dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi obrazložen, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Moralna in pravna (ne)moč ustavnega sodstva

Dragica Wedam-Lukić, 8.10.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2007 1. UVOD 2. USTAVNO SODSTVO IN POLITIKA 3. USTAVNO SODSTVO IN TEMELJNE ETIČNE DILEME 4. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava vprašanje, ali ima in pod kakšnimi pogoji ima ustavno sodišče lahko vlogo najvišje moralne avtoritete v demokratični družbi. Po avtoričinem mnenju je po eni strani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

dr. Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vloga in odgovornost sodnika v civilnem pravdnem postopku

dr. Dragica Wedam-Lukić, 1.10.2003

Sodišča

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Kadar govorimo o vlogi in odgovornosti sodnika, vsak najprej pomisli na sodnika v kazenskem postopku, ki mora odločiti o krivdi in kazni obdolženca in nositi težo odgovornosti za svojo odločitev. To pa ne pomeni, da je vloga in odgovornost sodnika v pravdnem postopku kaj manjša. Sodnik, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Zakon o pravdnem postopku in mirno reševanje sporov

dr. Aleš Galič, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2001Dragica Wedam-Lukič doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Aleš GALIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Ustava Republike Slovenije v 23. členu ter Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP) v 6. členu zagotavljata ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

O ustavnem sodstvu: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih

Dragica Wedam-Lukić, 5.10.2000

Ustavno sodišče

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2000Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po 6. alinei 160. člena Ustave je ena od pristojnosti Ustavnega sodišča tudi odločanje o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, po prvem odstavku 5...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Vloga sodišča in strank pri zbiranju procesnega gradiva

dr. Dragica Wedam-Lukić, 19.10.1998

Sodišča

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/1998Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Sodišče odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka na podlagi procesnega gradiva. Pod pojmom procesnega oziroma pravdnega gradiva razumemo vse, kar tvori podlago sodne odločbe: dejansko ali trditveno grad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo osebnih podatkov v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 28.10.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1996Dragica Wedam-Lukić doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do zasebnosti je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Ustava RS zagotavlja v 35. členu nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter osebnostnih pravic, ena izmed osebnostnih pravic pa j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Reforma arbitražnega prava v Republiki Sloveniji(*)

dr. Dragica Wedam-Lukić, 20.6.1995

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 4/1995Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD V Republiki Sloveniji se v trgovinski arbitraži še vedno smiselno uporabljajo nekdanji zvezni zakoni:(*1) pogoje za dopustnost in veljavnost arbitražnega dogovora, konstituiranje arbitraže, postopek pred arbitr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Varstvo zasebnosti v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.10.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do sodnega varstva je ena temeljnih ustavnih pravic. Opredeljena je v 23. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in obtožbah proti njemu b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Novosti v ureditvi civilnih sodnih postopkov

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.10.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ, doktorica pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo področje civilnih sodnih postopkov urejeno pretežno z zveznimi, delno pa z republiškimi zakoni. Tako je bilo zato ker je bila po ustavi iz leta 1974 za urejanje so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄4

Temeljna izhodišča za ureditev postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči(*)

mag. Dragica Wedam-Lukić, 15.6.1994

Sodišča

mag. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 4/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z dne 13. 4. 1994 (Uradni list RS, št. 19/94) je uredil pristojnost in organizacijo delovnih in socialnih sodišč ter postopek pred temi sodišči. Z uveljavitvijo tega zakon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

Pristojnost arbitraže(*)

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.5.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 3/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ, doktorica pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani I. POJEM IN POMEN PRISTOJNOSTI ARBITRAŽE Z arbitražnim dogovorom stranki derogirata pristojnost državnih sodišč in odločitev o sporu zaupata arbitraži. Pristojnost arbitraže se po definiciji ne razlikuje od pristojno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Odnos do jugoslovanskega civilnega procesnega prava

dr. Dragica Wedam-Lukić, 30.10.1992

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6/1992Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UPORABA NEKDANJIH ZVEZNIH ZAKONOV NA PODROČJU CIVILNIH SODNIH POSTOPKOV 1. Po ustavi iz leta 1974 je bila v Jugoslaviji za urejanje sodnih postopkov načeloma pristojna federacija, ki je bila izključno pristojna tudi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(18)

Leto objave

2019(1) 2012(1) 2010(2) 2009(1)
2008(1) 2007(1) 2004(1) 2003(1)
2001(1) 2000(1) 1998(1) 1996(1)
1995(1) 1994(4) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVW XYZŽ
< Prva črka priimka: W

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov