Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji

Rado Bohinc, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V prispevku je najprej predstavljena zakonska ureditev pravnih oseb javnega sektorja, nato korporativnega upravljanja v javnem sektorju primerjano z upravljanjem z državnimi naložbami v okviru SDH. Predstavljena je primerjava nekaterih vidikov korporativnega upravljanja (ustanoviteljske pristojnosti, pristojnosti organov, ureditev imenovanja in odpoklica ter odgovornosti) med naslednjimi pravnimi osebami javnega sektorja: Slovenski državni holding, Javna agencija, javni sklad, javni zavod. Predlagano je, da se korporativno upravljanje v javnih zavodih uredi po načelih in na način, kot je urejeno v gospodarskih družbah, to je z nadzornim svetom (ki je tripartitno sestavljen), ki opravlja izključno kadrovsko in nadzorstveno funkcijo (ne pa poslovodske), in direktorjem, ki ima vse poslovodske pristojnosti. Ključne besede: javni sektor, javni zavodi, javne agencije, javni skladi, slovenski državni holding, javne službe, korporativno upravljanje, osebe javnega prava Title: Corporate Governance in Public Sector in the Republic of Slovenia Abstract: Public sector in Slovenia has been, from the point of view of property rights, organization and governance, the same since in the year 1991, when the Law on public institutions passed in the Slovene Parliament, as one of the important reform laws. At that time, the property of ex self-management communities was "temporarily" nationalized (transferred to state and municipal ownership). Notwithstanding huge reforms in the private business sector, the public sector remains as it was when it was taken by the state (nationalized). A reform is needed in this field and the article shows the weak points of the existing approaches in corporate governance in the public sector and presents the standpoints and guidelines for a corporate governance reform in public sector. Key words: Public Sector, Public Institutions, Public agencies, Public funds, Slovene sovereign holding, Public Services, Corporate Governance in P
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄8

Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju

Rado Bohinc, 1.12.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2014Avtor obravnava izbrane vidike odgovornosti vodstev v javnem in zasebnem sektorju, s poudarkom na odškodninski odgovornosti. Kazenskopravna odgovornost je odgovornost storilca dejanja, ki je kot kaznivo določeno v zakonu; na primer kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, kazniva dejanja zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet itd. Pri civilni odgovornosti gre za odgovornost kršilcev pravil civilnega prava; pravila so lahko zakonska ali avtonomna (na primer pogodbena). Civilna sankcija je največkrat restitucija ali plačilo odškodnine ter sankcije izpodbojnosti in ničnosti. Civilna odgovornost članov organov poslovodstva je največkrat odškodninska, to je odgovornost za škodo, ko jo povzročitelji storijo s svojimi ravnanji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Predlogi za boljšo pravno ureditev nasprotja interesov v RS

Rado Bohinc, 5.10.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2012V prispevku je najprej predstavljena analiza veljavne pravne ureditve nasprotja interesov in kratka primerjalna analiza; ugotovljeno je, da je zakonska ureditev nasprotja interesov tudi po noveli ZGD-1 D neprimerljivo šibka glede na države EU. Razčlenjena so vprašanja, kot na primer navzkrižje interesov direktorjev z lastninskimi deleži, prepoved konkurence za člane organov vodenja in nadzora v RS, neodvisnost nadzornih članov organov vodenja in nadzora, nasprotje interesov funkcionarjev in uradnih oseb, nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo, prepoved članstva v organih poslovodstva in nadzora za funkcionarje, prepoved in omejitve sprejemanja daril itd. V sklepnem delu je utemeljitev potrebnih zakonskih sprememb na tem področju s predlogi sprememb ZGD-1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države

Rado Bohinc, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor najprej opredeli pojem podjetje v državni lasti in pojem upravljanje kapitalskih naložb države, nato na kratko pojasni posebnosti podjetij v državni lasti. V osrednjem delu razpravlja o tem, kakšna je po novem ureditev upravljanja podjetij v državni lasti v RS. Skuša nizati od
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Nekaj pravnih primerjav glede direktorskih dolžnosti in navzkrižja njihovih interesov z interesi družbe

Rado Bohinc, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Direktorske dolžnosti in odgovornosti so v pravnih redih različno določene. Ali so določene zelo podrobno, kot na primer v Združenem kraljestvu, ali pa sploh ne, kot na primer v Nemčiji ali pri nas, kjer zakon dolžnost skrbnega ravnanja določa le kot pravni standard, katerega vsebin
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Rado Bohinc, 12.12.2009

Uprava

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2009Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji

Rado Bohinc, 7.10.2009

Delovna razmerja

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku avtor predstavi najnovejša priporočila Evropske komisije glede nagrajevanja oziroma prejemkov direktorjev (članov organov vodenja in nadzora), v nadaljevanju pa predstavi novelo ZGD-1 C. V zadnjem delu prispevka opiše stanje in ukrepe v Sloveniji ter kritično oceni vladne posege na podro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Pravni vidiki neodvisnosti neizvršnih članov upravnega odbora in članov nadzornega sveta

Rado Bohinc, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/20071. PRIPOROČILO KOMISIJE O VLOGI NEIZVRŠNIH DIREKTORJEV ALI ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNIH DRUŽB 2. ZAKAJ SPLOH NEIZVRŠNI ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ALI ČLANI NADZORNEGA SVETA? 3. KAKO RAZUMETI NEODVISNOST IN SAMOSTOJNOST? 4. KAKO ZAGOTAVLJATI NEODVISNOST? 5. MERILA NEODVISNOSTI IZ PRILOGE II PRI...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Nekatera statusnopravna vprašanja javno-zasebnega partnerstva

Rado Bohinc, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/20071. UMIK ZASEBNIH VLOŽKOV IZ KAPITALA JAVNIH PODJETIJ 1.1. Javna podjetja z vložki oseb zasebnega prava se morajo preoblikovati v gospodarsko družbo 1.2. Postopki za odpravo zasebnih vložkov po ZGD-1 1.3. Prisilna prodaja (izključitev delničarja oziroma družbenika) in prisilni odkup delnic (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

dr. Rado Bohinc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

Opcije kot orodje delavskega delničarstva

dr. Rado Bohinc, 8.8.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5/2005Povzetek Področje, ki je v Sloveniji v nasprotju z nekaterimi državami EU in ZDA še dokaj nerazvito, so delniške opcije kot orodje delavskega delničarstva. Vprašanje je, ali nov, dopolnjeni zakonski predlog o delavskem delničarstvu, ki je bil vložen v DZ maja 2005 in ki glede na predlog iz leta 1997...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij

dr. Rado Bohinc, 20.4.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V prispevku je najprej govor o upravljanju državnega in občinskega premoženja ter pristojnosti države in lokalne skupnosti glede finančnega nadzora v tej zvezi. Predstavljena so tudi pravila, ki določajo obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja. Predstavljena so restrik-...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Novo v pravni literaturi

dr. Rado Bohinc, 15.4.2004

Kultura in umetnost

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/2004DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA GV Založba Avtor opozarja na številne novosti na delovnopravnem in uslužbenskem področju, ponuja medsebojne primerjave delovnega in uslužbenskega prava ter opisuje razvoj posameznih institutov. Osrednja pozornost je namenjena pogodbi o zaposlitvi v delovnem in u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Novosti v pravu in uslužbenskih razmerij

dr. Rado Bohinc, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2001Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS UVOD Vprašanje enotnosti ali dvojnosti ureditve je na stežaj odprto tudi v delovnem pravu. Gre namreč za vprašanje, ali naj se urejajo temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja enotno za vse zaposlene ali posebej ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Delniške opcije in udeležba na dobičku

Rado Bohinc, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2000Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb UVOD Delniške opcije kot oblika nagrajevanja so malo uveljavljene v našem gospodarstvu. Tudi o pravni ureditvi opcij v povezanosti z nagrajevanjem v slovenskem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Statusno preoblikovanje: Združitev (pripojitve in spojitve) gospodarskih družb

dr. Rado Bohinc, 18.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1999Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani UVOD Združitve in prevzemi so oblika nove integracije slovenskega gospodarstva na kapitalskih temeljih, ki je zaradi majhnosti obsega slovenskega gospodarstva verjetno nujen proces. Zato je toliko pomembnejše, kako bodo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄2

Delovnopravni in korporacijski položaj direktorjev (prejemki in pogodba o vodenju poslov)

Rado Bohinc, 14.4.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/1999Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani 1. PRAVNI POLOŽAJ DIREKTORJA 1.1. Primerjalna ureditev pravnega položaja direktorja Po nemškem AktG (Aktiengesetz - zakon o delnicah) je direktor, to je član uprave, na eni strani v razmerju z družbo kot njen organ, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Osebe javnega prava

dr. Rado Bohinc, 21.12.1998

Pravoznanstvo

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani I. RAZLIKOVANJE NA PRAVNE OSEBE JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA Splošno Že rimsko pravo je razlikovalo med javnim pravom (ius publicum) in zasebnim pravom (ius civile). Delitev na javno in zasebno pravo je bila že v rimsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pristojnosti skupščine delniške družbe in njeni sklepi

dr. Rado Bohinc, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani I. STALIŠČA PRAVNE TEORIJE O PRISTOJNOSTIH SKUPŠČINE Uvodoma predstavljamo nekatera stališča slovenske pravne teorije do zastavljenega vprašanja. B. Bratina razmeji pristojnosti skupščine v naslednje skupine: 1. K...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄2

Primerjalnopravni pregled finančne udeležbe zaposlenih v EU in njenih članicah

dr. Rado Bohinc, 29.4.1998

Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani PRIPOROČILO SVETA EVROPSKE UNIJE Z DNE 17. JULIJA 1992 (92/443/EEC) (*1) Cilj priporočila sveta Evropske unije o udeležbi zaposlenih pri dobičkih in podjetniških rezultatih (vključno s kapitalsko udeležbo) je bil spodbu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄1

Skupno delovanje in zbiranje pooblastil po zakonu o prevzemih ter družba pooblaščenka

dr. Rado Bohinc, 20.2.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 1/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Slovenski raziskovalni inštitut za management ZA KATERE DELNIŠKE DRUŽBE SPLOH VELJA ZAKON O PREVZEMIH Zakon o prevzemih (Uradni list RS št. 47/97, ZPre) ureja način in pogoje za nakup vrednostnih papirjev, če gre za pridobivanje deleža, ki zagotavlja več kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Odgovornost članov nadzornega sveta

dr. Rado Bohinc, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1997SPLOŠNO O ODGOVORNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA PO ZGD Za statusnopravno (korporacijsko) odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30-1298 z dne 10. julija 1993, v nadaljevanju ZGD) o odgovornosti članov uprave. Prav t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice

dr. Rado Bohinc, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5-6/1996Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ljubljana POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE Po šestem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, v nadaljevanju ZGD) lahko glasovalno pravico delničarja uresničuje tudi pooblaščenec. Pooblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe

dr. Rado Bohinc, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 3/1996Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Ljubljana 1. SPLOŠNO O POSLOVODSTVU Kot poslovodstvo se po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) štejejo osebe, ki so po zakonu ali po aktih pravne osebe, poobla-ščene, da vodijo njene posle. Poslovodstvo je torej s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄1

Mednarodno patentno varstvo v Republiki Sloveniji

dr. Rado Bohinc, 26.3.1996

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 1/1996Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Pojem mednarodnega patentnega varstva V pojem mednarodnega patentnega varstva spadajo postopki na podlagi patentne prijave pri slovenskem uradu, ki zahtevajo varstvo izuma v tujini, nadalje varstvo izumov v Republiki Sloveniji, za katere je prijava vložena v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(33)

Leto objave

2016(1) 2014(1) 2012(1) 2011(2)
2009(2) 2007(2) 2006(1) 2005(2)
2004(1) 2001(1) 2000(1) 1999(2)
1998(4) 1997(1) 1996(3) 1995(1)
1994(1) 1993(2) 1992(3) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov