Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.10.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Revizija

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Revizijska direktiva in Uredba EU o reviziji subjektov javnega interesa (SJI) sta narekovali spremembe revizijske zakonodaje v državah članicah EU. Slovenija je evropsko zakonodajo na področju revidiranja upoštevala že v ZGD-1 in jo je zdaj dopolnila še z novelo Zakona o revidiranju ZRev-2A. V članku prikazujemo novosti in pojasnjujemo povezanost posameznih institutov, ki so urejeni v ZGD-1 in ZRev-2. Pojem SJI je z ZRev-2A na novo definiran in širi obseg subjektov tudi na podjetja v državni ali občinski večinski lasti. Za vse SJI zdaj neposredno velja Uredba EU o reviziji SJI, ki precej strogo določa pravila delovanja revizorjev in revizijskih podjetij. Postopek imenovanja revizorja je natančno določen. V skladu z ZRev-2A je minimalni mandat tri leta, kar naj bi povečalo revizorjevo neodvisnost. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa je z ZRev-2A dobila pooblastila, da lahko tudi članom uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije začasno prepove opravljanje njihovih nalog v družbi. Ključne besede: Revizijska direktiva, Uredba EU o reviziji subjektov javnega interesa, ZRev-2A, ZGD-1, subjekt javnega interesa (SJI), obvezna revizija, pogodba o revidiranju, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄8

Uporaba instituta delne ponudbe v Zakonu o prevzemih

Grah Petra, Bratina Borut, 21.12.2018

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Petra Grah, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2018Povzetek: Prispevek se osredotoča na institut delne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo posamezne države implementirale v prevzemno zakonodajo, nekatere pod določenimi pogoji, druge pa prepovedale. S tega stališča je najprej obravnavan Zakon o prevzemih (ZPre-1), ki se je po zadnji svetovni gospodarski krizi velikokrat spremenil. Spremembe so poskušale preprečiti izčrpavanje ciljnih družb pred prevzemniki, ki so jih prevzemali zaradi lastnih interesov, in ne interesov drugih. Bolj konkretne spremembe in dopolnitve je prinesla šele novela ZPre-1G iz leta 2015. Avtorja zagovarjata tezo, da so v ZPre-1 mogoče izboljšave, s katerimi bodo manjšinski delničarji in upniki lahko še bolj zaščiteni ter bo preprečeno izčrpavanje ciljne družbe. ZPre-1 opredeljuje instituta obvezne in prostovoljne prevzemne ponudbe, ne pozna pa niti delne obvezne niti delne prostovoljne ponudbe. O uvedbi delne prostovoljne ponudbe, pri čemer prevzemnik ne pridobi kontrolnega deleža v ciljni družbi ali kadar je z zakonom omejeno pridobivanje deležev družb ali so pri tem zahtevana še soglasja različnih organov, se je v preteklosti že pisalo, vendar delna ponudba v ZPre-1 ni bila implementirana. V nadaljevanju so predstavljene nekatere tuje prevzemne zakonodaje, in sicer v Združenih državah Amerike (ZDA), Združenem kraljestvu in na Nizozemskem, ki delne ponudbe poznajo, vendar jih uporabljajo na različne načine, za njih pa veljajo različni pogoji. Tem ureditvam je skupno, da je pri delnih ponudbah treba upoštevati načelo sorazmernosti nakupa delnic od vseh delničarjev, ki so delnice ciljne družbe pripravljeni prodati. Na koncu prispevka bomo predstavili še različne poglede in mnenja avtorjev glede instituta obvezne in delne prevzemne ponudbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Novosti pri poslovanju družbe z omejeno odgovornostjo

Borut Bratina, 1.10.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek:Družba z omejeno odgovornostjo ima že 125-letno tradicijo in je še vedno najbolj priljubljena statusna oblika gospodarske družbe. Danes je aktualna njena uporaba za tehnološko najbolj inovativna podjetja (zagonska podjetja), njena različica - enoosebna d. o. o. - pa naj bi se uporabljala v skladu s pravom EU za čezmejno delovanje na enotnem evropskem trgu. V članku avtor prikaže osnovne značilnosti zagonskih podjetij in njihovo financiranje s prvo prodajo žetonov - ICO. Ob tem opozori na najnovejšo sodno prakso v Sloveniji na področju civilnih odškodninskih sporov in kaznivega dejanja zlorabe položaja v enoosebni d. o. o.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb

Bratina Borut, Primec Andreja, 1.10.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Andreja Primec, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Člani organov vodenja in nadzora morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila (računovodski del in poslovno poročilo) z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju, skladna z zakonodajo in računovodskimi standardi. Vsi člani poslovodstva družbe morajo to potrditi s svojim podpisom pod letnim poročilom in njegovimi sestavnimi deli (60.a člen ZGD-1). Najnovejši noveli ZGD-1I in ZGD-1J sta v skladu z zakonodajo Evropske unije prinesli novosti pri vsebini in sestavnih delih ter prilogah poslovnega poročila. Gre za izjavo o upravljanju, izjavo o nefinančnem poslovanju in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Pomembno se je povečala tudi vloga revizorja, ki mora obe izjavi in priloge pregledati ter podati svoje ugotovitve. Cilj teh novosti je povečati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih družb. Ključne besede: korporativno upravljanje, korporativna družbena odgovornost, poslovno poročilo, izjava o upravljanju, izjava o nefinančnem poslovanju Title: Preparing of Business Reports, Corporate Government Statements and Non-Financial Statements of Consolidated Annual Reports and Annual Reports of Individual Companies Abstract: Members of a company''s management and control bodies shall jointly ensure that annual reports (accounting part and business report) with all component parts, including the corporate governance statement and non-financial statement, are in accordance with legislation and accounting standards. All members of a company''s management body shall confirm this by signing the annual report and the component parts (Article 60a of the Companies Act - ZGD-1). The last amendments of the Companies Act - ZGD-1I and ZGD-1J - have introduced new developments into the content, the component parts and appendices of business reports in accordance with the legislation of the European Union. These are the corporate governance statement, non-financial st
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Ustrezna zavarovanja v primeru izdaje enotnega računa za električno energijo in omrežnino

Tomažič Luka Martin, Bratina Borut, 2.12.2016

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Avtorja proučujeta, katera so ustrezna zavarovanja za izdajo enotnega računa na podlagi pogodbe med dobaviteljem električne energije in sistemskim operaterjem iz 114. člena Energetskega zakona (EZ-1). Osrednji del prispevka je namenjen interpretaciji nedoločnega pojma ustrezno zavarovanje, raziskavi ustreznosti posameznih instrumentov zavarovanja in oceni ustavne skladnosti predlaganih podzakonskih aktov s slovenskim ustavnim redom. Ključne besede: energetska zakonodaja, instrumenti zavarovanja, omrežnina, exceptio illegalis Title: Appropriate Insurance for Issuing a Joint Bill for Electricity and Network Access Fee Abstract: The authors'' research concentrates on the appropriate insurance instruments for issuing a joint bill on the basis of a contract between the electricity supplier and the system operator under Article 114 of the Energy Act (EZ-1). The article focuses on the interpretation of the indefinite notion of "appropriate insurance", on the research of appropriateness of individual insurance instruments, and on the evaluation of the constitutional congruence of the proposed regulations with the Slovenian constitutional order. Key words: energy legislation, insurance instruments, network access fees, exceptio illegalis
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine

Jovanovič Dušan, Bratina Borut, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Dušan Jovanovič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V prispevku avtorja predstavita osnovni razvoj in sedanjo opredelitev javnih podjetij ter njihovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. V nadaljevanju prikažeta nekatere tuje primere organiziranja javnih podjetij v različnih lokalnih skupnostih, poleg tega pa podata tudi glavna izhodišča za organiziranje javnih podjetij v slovenskem prostoru z nekaterimi predlogi in rešitvami. Skupni imenovalec opisanih modelov je seveda učinkovito in transparentno korporativno upravljanje povezanih subjektov. Ključne besede: javno podjetje, gospodarska družba, korporativno upravljanje, model upravljanja Title: Governance Models of Public Undertakings under Municipality Ownership Abstract: In this article the authors present the basic description of the development and the current definition of public undertakings as also the placement of them into the field of corporate law. Later on they show some foreign cases of organizing public undertakings in different local societies. The authors focus on some basic starting points how to organize public undertakings in Slovenian territory with certain suggestions and solutions. The common ground of all mentioned models is definitely in the efficient and transparent corporate governance of connected undertakings. Key words: public undertaking, company, corporate governance, governance model
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Nova ureditev omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov, pridobitve statusa družbenika ter prenehanja gospodarskih družb

Borut Bratina, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Kronologija nastanka omejitve ustanavljanja družb 3. Omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika 3.1. Omejitve iz novega, 10.a člena ZGD-1 3.2. Posodobitev informacijskega sistema e-VEM 4. Sklep Povzetek Novela ZGD-1E iz leta 2011 je prinesl
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Vpliv Slovenskega državnega holdinga na korporacijsko upravljanje v Sloveniji

Borut Bratina, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor predstavlja novosti na področju korporacijskega upravljanja družb v državni lasti, ki jih prinaša ZSDH-1. Osrednji del je namenjen predstavitvi Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in upoštevanju teh smernic v Sloveniji ter primerjavi Slovenskega državnega holdinga (SDH) z nekdanjo Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Pravna narava reprogramiranja kreditnih pogodb

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.8.2014

Banke in hranilnice

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 5/2014Ključno vprašanje, ki se trenutno postavlja v praksi in tudi pri delu sodišč, je vprašanje pravne narave kreditnih pogodb, ki po vsebini pomenijo pokrivanje obveznosti iz obstoječih kreditnih pogodb (osnovnih kreditnih razmerij, refinanciranje kreditov); natančneje pa pomenijo spremembe starih kreditnih pogodb v delih, ki se nanašajo na izpolnitveni čas in zavarovanja obveznosti iz osnovnih kreditnih razmerij. Posvetili se bomo predvsem vprašanju, ali takšna sprememba pomeni novacijo, oziroma, ali sklenitev takšnih pogodb pomeni samostojne pravne posle ali le sporazum o stranskih določilih obstoječih kreditnih pogodb.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Pravni vidiki razrešnice

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 5/2014V praksi slovenskih družb se hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička skupščine odločajo tudi o (ne)podeljevanju razrešnice članom organov vodenja ali nadzora. Kljub doktrinarno jasnemu korporacijskemu institutu razrešnice pa prihaja v praksi na skupščinah do različnih primerov, ki niso vedno skladni z že znano "dobro" korporacijsko prakso in uveljavljeno domačo in tujo sodno prakso. Zato je namen prispevka predvsem opozoriti na jasna stališča v primerjalni teoriji in praksi. Želja avtorjev je, da bi se v prihodnje izognili nepotrebnemu povzročanju škode družbam in posameznim članom organov vodenja ali nadzora ter da bi se poenotila predvsem "dobra" praksa korporativnega upravljanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Položaj nadzornega sveta v času krize

Borut Bratina, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 5/2013V članku so prikazane pristojnosti nadzornega sveta in položaj predsednika nadzornega sveta v skladu s korporacijsko zakonodajo. Avtor prikaže, kako na položaj nadzornega sveta vpliva aktualna gospodarska kriza in kako kriza v posameznem podjetju. V normalnih razmerah nadzorni svet pridobiva informacije o stanju v družbi, potrebne za učinkovit nadzor, iz poročil, ki jih pripravlja in pošilja uprava družbe. V zaostrenih gospodarskih razmerah pa takšne informacije ne zadoščajo več in mora biti nadzorni svet v svoji vlogi aktivnejši. Na koncu članka je prikazana zanimiva nemška sodna praksa, iz katere je jasno razvidno, kaj se pričakuje od skrbnih nadzornikov v času krize.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Spori glede imenovanja, odpoklicev in pristojnosti članov uprav in izvršnih direktorjev

Borut Bratina, 5.10.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor v članku analizira in primerja pravne akte ob nastopu mandata člana uprave in pravne akte ob predčasnem prenehanju mandata. Pri tem posebej opozori na razlikovanje med statusom člana uprave, ki se pridobi z imenovanjem, in statusom zaposlenega, ki se pridobi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Ta razlika je pomembna tudi ob predčasnem prenehanju mandata člana uprave. Odpoklic člana uprave ne pomeni nujno tudi prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za nedoločen čas. Sodna praksa v zvezi s spori ob odpoklicu člana uprave se je v Sloveniji spreminjala, kar avtor natančno prikaže v članku. Najnovejšo sodno prakso avtor primerja s tujo sodno prakso na tem področju.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev odškodninskega zahtevka

Bratina Borut, Bratina Miha, 10.8.2012

Obligacije, Civilni sodni postopki

Borut Bratina, Miha Bratina, Podjetje in delo, 5/2012Kdaj je po 327. členu ZGD-1 treba imenovati posebnega zastopnika za vložitev odškodninskega zahtevka zoper obstoječega člana nadzornega sveta (NS)? 2. Ali bi skupščina delniške družbe morala v konkretnem primeru imenovati posebnega zastopnika za uspešno vložitev odškodninske tožbe zoper obstoječega člana NS?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄3-4

Ustavno sporna novela ZGD-1E

Borut Bratina, 18.6.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 3-4/2012Avtor obravnava novelo ZGD-1E, ki z novima 10.a in 10.b členom omejuje člane poslovodstva ali organa nadzora v družbi, nad katero je bil začet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, tako da ne morejo biti ustanovitelji, družbeniki, člani poslovodstva ali organa nadzora v drugi družbi še deset let od končanja insolvenčnih postopkov. Omejitev pa začne učinkovati "avtomatično" (ex lege) ob začetku insolvenčnega postopka oziroma postopka prisilnega prenehanja. Tako se tem osebam brez pravnomočne sodne odločbe omejuje ustavna pravica do svobodne gospodarske pobude in izbire ter opravljanja poklica. Avtor se zavzema za ustavno presojo novele ZGD-1E pred njeno uveljavitvijo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejše smernice pri urejanju položaja in dela članov nadzornih svetov v korporacijah

Borut Bratina, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor v prispevku obravnava zeleno knjigo Evropske komisije o okviru EU za upravljanje podjetij. Natančneje analizira tisti del zelene knjige, ki se nanaša na nadzorni svet. V gospodarski krizi se je pokazalo, da podjetja prevzemajo prevelika tveganja s pomočjo finančnega vzvoda in
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji

Bratina Borut, Pašić Polona, 15.12.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Polona Pašić, Podjetje in delo, 8/2010V prispevku avtorja predstavita novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in upoštevanju teh smernic v slovenski zakonodaji (predvsem v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, ZUKN, Uradni list RS, št. 38/2010) in avtonomnih pravnih virih. Predstavljene so še novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil nazadnje dopolnjen 8. decembra 2009, in Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki uprave in vloga nadzornega sveta pri tem v pravni ureditvi in v praksi

Borut Bratina, 7.10.2009

Delovna razmerja

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava določanje prejemkov uprave in novosti pri določanju plačne politike. Spremembe je doživel ZGD-1, v katerem so že upoštevana najnovejša Priporočila ES. Posebna pozornost je namenjena razmejitvi med fiksnim in variabilnim delom prejemkov članov uprav, ki jih določi nadzorni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Revizijske komisije, notranja kontrola in corporate governance

dr. Borut Bratina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava imenovanje in delovanje revizijske komisije ter njen odnos z zunanjim in notranjim revizorjem. Ugotavlja, da se zaradi imenovanja revizijske komisije v javnih delniških družbah upravljalska struktura v enotirnem sistemu upravljanja zelo približa upravljalski strukturi v dvot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Pojem in ratio instituta iztisnitve

Jovanovič Dušan, Bratina Borut, 26.2.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Podjetje in delo, 1/20081. UVOD 2. SPLOŠNO O IZTISNITVI 3. POLOŽAJ (MANJŠINSKIH) DELNIČARJEV 4. NOVE MANJŠINSKE PRAVICE DELNIČARJEV PO ZGD-1 5. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV PO ZGD-1 6. REGISTRSKA ZAPORA PRI IZTISNITVI 7. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku obravnava korporacijski institut iztisnitve i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Spremembe in dopolnitve Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, vezane na ZGD-1 in izbiro enotirnega načina upravljanja d. d.

Borut Bratina, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB, IN PRIPOROČILA ZČNS 2.1. Skupščina delniške družbe 2.2. Upravni odbor 2.3. Izvršni direktorji 2.4. Komisije upravnega odbora 3. SKLEP Povzetek Avtor v članku obravnava spremembe in dopolni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje korporacij v kodeksu upravljanja javnih delniških družb in priporočilih EU

dr. Borut Bratina, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Borut Bratina ? 1. UVOD 2. KODEKS KOT AVTONOMEN PRAVNI VIR 3. VSEBINA KODEKSA 3.1. Uresničevanje pravic delničarjev 3.2. Uprava 3.3. Nadzorni svet 4. SKLEP Povzetek Avtor analizira pravne vire, ki urejajo upravljanje korporacij v Sloveniji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

dr. Borut Bratina, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

dr. Borut Bratina, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Slovenija je 1. maja letos postala polnopravna članica EU in ob tem je v celoti sprejela evropski pravni red. Pomembnejši del tega pravnega reda je ureditev notranjega trga EU in pravil delovanja gospodarskih subjektov na tem trgu. Temeljna ideja enotnega notranjega trga EU je svobodna ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost za sestavo in razmerja med organi pri sprejemanju letnega poročila delniške družbe

dr. Borut Bratina, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Delniško družbo in njene posle vodi uprava samostojno, v dobro družbe in na lastno odgovornost, kar jasno določa prvi odstavek 246. člena ZGD. Pri vodenju poslov družbe je zakonsko izrecno poudarjena samostojnost in neodvisnost uprave, pri čemer šesti odstavek 282. člena ZGD jasno določa,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄3-4

Vpliv sprejema letnega poročila na položaj organov v delniški družbi

Borut Bratina, 13.6.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 3-4/2002Borut BRATINA, doktor pravnih znanosti,Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru I. UVOD Delniško družbo in njene posle vodi uprava samostojno, v dobro družbe in na lastno odgovornost. Navedeno jasno določa ZGD v prvem odstavku 246. člena. Pri vodenju poslov družbe je torej zakonsko izrecno poud...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(42)

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2016(2)
2015(1) 2014(3) 2013(1) 2012(3)
2011(1) 2010(1) 2009(1) 2008(2)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2004(1)
2003(1) 2002(1) 2001(2) 1999(1)
1998(4) 1997(2) 1996(1) 1995(2)
1994(2) 1993(1) 1992(3)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov