Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Evropsko in slovensko pravo potrošniške kreditne pogodbe

Marko Brus, 5.10.2012

TRGOVINA

Marko Brus, Podjetje in delo, 6-7/2012Direktiva 2008/48/ES je bila prenesena v slovensko pravo z Zakonom o potrošnikih kreditih iz leta 2010. Temeljni namen zakona je varstvo potrošnikov. Zakon daje potrošnikom zasebno- in javnopravno varstvo. Prvo od obeh nudi varstvo z naložitvijo obveznosti kreditodajalcu, da priskrbi informacije pred sklenitvijo pogodbe, z obvezno vključitvijo podatkov v pogodbo in s pravico do odstopa.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Pritožba in revizija po nemškem ZPO

Marko Brus, 18.12.2007

Civilni sodni postopki

Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2007I. PRITOŽBA ZOPER SODBO 1. Dopustnost pritožbe 2. Pritožbeni razlogi in obseg preizkusa 3. Potek postopka II. REVIZIJA Povzetek Članek obravnava značilnosti pritožbe in revizije po nemškem civilnem procesnem pravu. Na kratko opiše tudi najpomembnejše razlike med obema pravnima sreds...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄2

Prvostopenjski civilni proces po nemškem ZPO

dr. Marko Brus, 19.4.2007

Civilni sodni postopki

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2007dr. Marko Brus? I. ZGODOVINSKE POVEZAVE MED NEMŠKIM IN SLOVENSKIM CIVILNIM PROCESOM II. NASTANEK NEMŠKEGA CIVILNEGA PROCESNEGA PRAVA IN NJEGOVA ZGRADBA 1. Nastanek Zivilprozeßordnung in njegove reforme 2. Pravni viri civilnega procesnega prava in zgradba ZPO III. USTAVNE DOLOČBE, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Sodna praksa – novejši judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije?

Marko Brus, 16.12.2005

Sodišča

Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2005OBLIGACIJSKO IN STVARNO PRAVO* 1. Cena ni lastnost predmeta prodajne pogodbe - opravičljiva zmota (drugi od-stavek 46. člena OZ) III Ips 75/2004 Cena ni lastnost predmeta. Če je pogodbenik seznanjen z odločilno okoliščino, ni v opravičljivi zmoti. "Revident obširno pojasnjuje, kakšen pomen je i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

Začasne odredbe v individualnih in kolektivnih delovnih sporih*

dr. Marko Brus, 8.8.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 5/2005Povzetek Prispevek je sestavljen iz uvoda in glavnega dela. Predmet obeh delov so začasne odredbe v individualnih in kolektivnih delovnih sporih. Uvod je namenjen kratki pravni primerjavi slovenske (po ZDSS-1) in nemške ureditve (po ZPO). V glavnem delu, ki je razdeljen na dve podpoglavji, je zbrana...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Dopustitev revizije v nemškem in slovenskem delovnem procesnem pravu – primerjalni pregled

dr. Marko Brus, 16.6.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Avtor članka se ukvarja z dopuščeno revizijo v nemškem in slovenskem delovnem procesnem pravu. Razloga za dopustitev revizije sta po nemškem pravu dva: načelni pomen zadeve in odstopanje sodnih odločb. Drugi revizijski razlog omogoča izenačevanje sodne prakse. Članek na kratko predstavi nem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izbris družbe na temelju prvega odstavka 99. člena ZPPSL – razmerje do izbrisa družbe iz sodnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 38/2003 Z izbrisom stečajnega dolžnika iz sodnega registra le-ta preneha obstajati. Ponovna vzpostavitev njegovega obstoja ni mogoča. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da premoženje stečajnega dolžnika ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, in je na podlagi prvega odstavka ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izpodbijanje pravnih dejanj v korist stečajne mase – kontinuiteta stečajnega postopka, če je

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 61/2003 1. V primeru, da je pravna oseba v stečajnem postopku prodana, se stečajni postopek zoper prodano pravno osebo ustavi in nadaljuje zoper stečajno maso (četrti odstavek 147. člena ZPPSL).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Prenehanje d. o. o. – prednost stečajnega postopka na temelju prvega odstavka 99. člena ZFPPod pred

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 25/2004 Če je bil vložen predlog za začetek stečajnega postopka nad gospodarsko družbo in plačan predujem zanj, se ne opravi postopek izbrisa na temelju 2. točke drugega odstavka 25. člena ZFPPod.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Likvidacija d. o. o. po določbah ZGD – razmerje do likvidacije po ZPPSL; prekinitev pravdnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 110/2003 1. Za likvidacijo na temelju 372. do 393. člena ZGD ne veljajo določbe 176. do 183. člena ZPPSL.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Razlaga pogodbe in izjave volje (drugi odstavek 99. člena ZOR) – pripoznava terjatve (387. člen

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Obligacije

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 76/2003 1. Sporna pogodbena določila so tista določila, ki glede na svoje besedilo, včasih pa tudi glede na kontekst, v katerem so bila izoblikovana, omogočajo, objektivno vzeto, več različnih razlag. Zgolj subjektivno dojemanje strank pri tem ne igra nobene vloge. 2. Pri pripoznavi te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konkretizacija zahtevka za prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 95/2003 Oblika dejanja nelojalne konkurence mora biti konkretizirana, zato prepovedi vsakršne uporabe nekega znaka ni mogoče zahtevati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravna narava izpodbijanja dejanj v stečajnem postopku – ugotovitvena in oblikovalna tožba

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 16/2003 Če tožeča stranka izpodbija pravna dejanja po 125. členu ZPPSL in postavi ugotovitveni in dajatveni zahtevek in pri obeh vztraja do konca glavne obravnave, je dotlej njen pravni interes izkazan, zavrženje ugotovitvene tožbe pa ni dopustno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Skupščinski sklep, ki ni sprejet s potrebno večino

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 60/2003 Sklep, za katerega na skupščini d. o. o. ni glasovala po ZGD potrebna tričetrtinska večina, ni ničen, je pa izpodbojen. Dejansko stanje je preprosto: na skupščini d. o. o. so družbeniki glasovali o povečanju osnovnega kapitala in o spremembi družbene pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Pomen sodne prakse SES in nemškega delovnega prava za slovensko delovno pravo

dr. Marko Brus, 7.10.2004

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V letih 2002-2004 je bil večji del najpomembnejše dotedanje slovenske delovno-pravne zakonodaje razveljavljen in nadomeščen z novo; poleg tega se je v letu 2004 začelo uporabljati še evropsko delovno pravo. Namen tega sestavka je na kratko raziskati, na katerih področjih, v kolikšni meri in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Izločitvena pravica vlagatelja stvarnega vložka (nepremičnin), če se novi lastnik (družba, v katero

dr. Marko Brus, 15.4.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2004III Ips 100/2003 Vlagatelj stvarnega vložka ne more zahtevati izločitve (vrnitve) tistih nepremičnin, ki jih je izročil stečajnemu dolžniku, tudi če prenos pravice uporabe ni bil vknjižen v zemljiško knjigo. Tožena stranka (P., d. d.) je družbenik tožeče stranke. V tožečo stranko (C., d. d. - ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Odstop terjatve in pogodbeno dogovorjena odgovornost odstopnika terjatve za njeno izterljivost

dr. Marko Brus, 15.4.2004

Obligacije

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2004III Ips 39/2003 Dogovor o odgovornosti za izterljivost terjatve (443. člen ZOR) se v dvomu nanaša tudi na (ne)izterljivost, do katere pride po odstopu terjatve. Dejansko stanje v tej zadevi je bilo razmeroma preprosto.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Krajevna pristojnost

dr. Marko Brus, 15.4.2004

Civilni sodni postopki

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2004III R 10/2004 - potrditev dosedanje sodne prakse Ob odstopu zadeve pristojnemu sodišču ni mogoče po uradni dolžnosti upoštevati sporazuma o krajevni pristojnosti. IZ OBRAZLOŽITVE Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je bil pravnomočno razveljavljen v delu, v katerem je bila dovol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Prenos poslovnega deleža na d. o. o. in izjava po 4. točki drugega odstavka 27. člena ZSReg

dr. Marko Brus, 15.4.2004

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2004III Ips 63/2003 V primeru prenosa poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo izjava po 4. točki drugega odstavka 27. člena ZSReg ni predpostavka za vpis spremembe imetništva poslovnega deleža v sodni register.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Odstop terjatve med pravdo – izdaja drugostopenjske sodbe kljub prekinitvi postopka – pravni interes

dr. Marko Brus, 15.4.2004

Obligacije

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 2/2004III Ips 17/2004 1. Odtujitev stvari ali pravice po nastanku litispendence povzroči spremembo v materialnopravnem, ne pa v procesnopravnem razmerju. Tožnik ostane še naprej tožnik (subjekt procesnopravnega razmerja), čeprav je vtoževano terjatev po nastopu litispendence odstopil nekomu drugemu. Ti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Uvedba statutarne strogosti v pravo delniške družbe po predlogu novele ZGD

dr. Marko Brus, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/1999A. POJEM STATUTARNE STROGOSTI IN PROSTOSTI IN PREDLAGANA UVEDBA STATUTARNE STROGOSTI V Poročevalcu št. 71/99 s 6. oktobra 1999 je bil objavljen predlog novele ZGD. Če bo ta predlog sprejet, bo ta novela nosila označbo ZGD-f.(*1) Z novelo naj bi se namesto sedanje statutarne avtonomije delniške...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Predlog novele ZGD (ZGD-f)

dr. Marko Brus, 2.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 5/1999Marko BRUS doktor pravnih znanosti Ljubljana A. UVOD V Ljubljani je Služba Republike Slovenije za zakonodajo ob podpori programa Phare dne 30. junija 1999 priredila seminar, na katerem so bili predstavljeni predlogi za spremembe ZGD.(*1) Na seminarju so sodelovali pisci predloga sprememb in tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄1

Nemško bilančno pravo

dr. Marko Brus, 15.2.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 1/1999dr. Marko Brus, odvetniški pripravnik v Ljubljani. A. OKVIRI ZAKONODAJNE UREDITVE V grobem se lahko pravni nosilci z ozirom na svojo zgradbo razdelijo na podjetnika posameznika (kakorkoli se imenuje v posamezni državi), osebne družbe, kapitalske družbe in zadruge. 4. smernica ES velja le za ka...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄5

4. in 7. smernica: bilančna smernica (1978) in smernica o konsolidiranem zaključku (1983)

dr. Marko Brus, 1.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 5/1998UVOD(*) Predmet kar dveh družbenopravnih smernic, nadaljših družbenopravnih smernic sploh, je bilančno pravo. Predmet 4. smernice (bilančna smernica, sprejeta leta 1978)(*1) je bilančno pravo nekoncerniranih ali kako drugače nepovezanih družb, njegov poglavitni del je torej ureditev posamičnega l...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(24)

Leto objave

2012(1) 2007(2) 2005(3) 2004(14)
1999(3) 1998(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov