Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Pravni in ekonomski učinki brexita na zasebno pravo

Verica Trstenjak, 1.10.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. V prvem delu so obravnavani postopek izstopa in možnosti, ki jih ima Združeno kraljestvo. Med temi so navedeni norveški in švicarski model, tako imenovani model carinske unije, model prostega trgovinskega sporazuma in model WTO. V nadaljevanju je obravnavan vpliv brexita na različna področja zasebnega prava, posebej na potrošniško pravo, ter s tem povečan vpliv na pogodbeno pravo in pravice pri online pogodbah, v letalskem prometu ter glede dajatev gostovanja pri mobilni telefoniji. Omenjen je tudi vpliv na pravo družb in na mednarodno zasebno pravo. V okviru slednjega je opozorjeno zlasti na probleme po izstopu Združenega kraljestva na področju pristojnosti, glede priznanja in izvršitve odločb ter uporabe prava. Ključne besede: brexit, izstop, Združeno kraljestvo, Evropska unija, potrošniško pravo, zasebno pravo, pogodbeno pravo, pravo družb, pristojnost, priznanje odločb Title: Legal and Economic Implications of Brexit for Private Law Abstract: The article discusses the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. The first part of the article deals with the exit procedure and the available options for the United Kingdom. These options include the Norwegian, the Swiss model, the customs union model, the model of free trade agreement and the WTO model. The article then analyses the impact of Brexit on various areas of private law, in particular consumer law, and thus an increased impact on contract law and rights in online contracts, air passenger rights, and mobile phone and roaming. The article also briefly deals with the impact of Brexit on company law and private international law. In the context of the latter, the issues concerning jurisdiction, recognition and enforcement of judgments and the application of law are underlined. Key words: Brexit, withdrawal, United Kingdom, European Union, consumer law, private law, contract law, co
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Sklepanje pogodb po internetu v sodni praksi Sodišča EU - od pristojnosti do odgovornosti

Verica Trstenjak, 6.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica v prispevku obravnava pravna vprašanja, povezana z elektronskim poslovanjem, natančneje vprašanja glede pristojnosti v primeru sporov iz pogodb, sklenjenih po internetu, vprašanja odgovornosti potrošnika pri odstopu od pogodbe in vrnitve stvari, kupljene po internetu, in vprašanja glede plačil pri sklepanju pogodb po internetu. Avtorica predstavi pravno ureditev na teh področjih in analizira najpomembnejše zadeve iz sodne prakse Sodišča EU, na primer zadeve C-585/08, Pammer, C-144/09, Hotel Alpenhof, C-489/07, Messner in C-205/07, Gysbrechts. Sklepno avtorica obravnava tudi nekatere primere tožb proti državam članicam zaradi neizpolnitve obveznosti pri sklepanju pogodb na daljavo in varstva zasebnosti v elektronskih komunikacijah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sodna praksa Sodišča ES na področju varstva osebnih podatkov

Verica Trstenjak, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravno ureditev varstva osebnih podatkov v Evropski uniji in odmevne primere, ki jih je v zvezi s tem obravnavalo Sodišče Evropskih skupnosti. Med te primere spadajo C-524/06, Huber, C-553/07, Rijkeboer in C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi Oy. Avtorica poudari pomen v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Pomen in posledice sodb Sodišča ES v Sloveniji s posebnim poudarkom za državno upravo ter pravne osebe javnega prava, vključno z vplivom na javna naročila

Verica Trstenjak, 8.10.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2007Prudenter facit, qui praecepto legis obtemperat. 1. UVOD 2. PODROČJA VPLIVA SODB SODIŠČA ES 3. SPLOŠNO O POSLEDICAH IN VPLIVU SODB SODIŠČA ES 4. NEKATERI PRIMERI IZ SODNE PRAKSE SODIŠČA ES S PODROČJA JAVNEGA SEKTORJA 4.1. Posledice sodb Sodišča ES in njihov vpliv v državah članicah ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj - sodba Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006V prilogi je natisnjena sodba Sodišča ES z dne 12. maja 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, v zadevi C-347/03, kakor je bila objavljena na spletni strani http://www.curia.eu.int/. Sodba ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zakaj smo izgubili tokaj – pravna problematika sodbe Sodišča ES C-347/03

mag. Jorg Sladič, 19.10.2006

Vinogradništvo, žgane pijače

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. PRAVNO IN DEJANSKO STANJE V ZADEVI C-347/03 2.1. Dejansko stanje 2.2. Splošno o pravni problematiki in pomenu zaščite imen vin 2.2.1. Splošno 2.2.2. Pravna ureditev v EU 2.2.3. Geografska označba in označba porekla kot absolutni pravici 2.2.4. Pomen zaščite imen vin 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pomen, razlogi in področja poenotenja evropskega civilnega procesnega prava

dr. Verica Trstenjak, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v članku obravnava pomen in razloge poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Poenotenje je izjemno pomembno za gospodarstvo, saj različni postopki v posameznih državah članicah pomenijo oviro gospodarstvu. Zato se je s poenotenjem civilnega procesnega prava na evropski ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: PRAVNE OSEBE V EU: Prihodnost unifikacije pravnih oseb v EU: od uredb do sodb

dr. Verica Trstenjak, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD V okviru EU poteka harmonizacija številnih pravnih področij. To na primer velja za potrošniško pravo, pripravlja se predlog evropskega civilnega zakonika, osnutki evropskega pogodbenega zakonika, napreduje priprava predlogov nekaterih delov evropskega odškodninskega prava in celo "evropei...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Poenotenje evropskega pogodbenega prava in aktivnosti EU

dr. Verica Trstenjak, 14.6.2004

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVODNO O AKTIVNOSTIH EU Evropska komisija je marca 2003 sprejela pomemben dokument glede nadaljnjega razvoja in poenotenja evropskega pogodbenega prava. Dokument z naslovom A more coherent European contract law, An action plan(*1) je bil sprejet na podlagi dalj časa trajajočih razprav in vklju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU

dr. Verica Trstenjak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU(*1) pravo EU morala tudi neposredno uporabljati v praksi. Takoj po 1. maju 2004 bo tudi vsak slovenski pravnik, posebej pa sodnik, odvetnik, uradnik, notar dnevno moral uporabljati pravo EU ali domače harmonizirano pravo ali vsaj svetovati, kaj n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Poenotenje civilnega prava v Evropski uniji in evropski civilni zakonik

dr. Verica Trstenjak, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD(*) Kdaj bo prišel čas, ko bo evropski pravnik lahko pri svojem delu uporabljal enotni pravni akt za področje civilnega prava? Kdaj bo lahko odvetnik zastopal stranko v vsaki državi članici EU in mu ne bo za to treba poznati najmanj petnajst civilnih zakonikov oziroma aktov, ki urejajo to pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Lastnina med javnim in zasebnim*

dr. Verica Trstenjak, 11.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 8/2001Verica Trstenjakdoktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Namen članka je opozoriti na nekatera odprta vprašanja ob oblikovanju in razvoju novega lastninskega sistema v Sloveniji. Ali obstaja v novih razmerah le lastnina, zasebna lastnina in tudi javna lastnina in kaj izra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Obligacijski zakonik - pot k civilnem zakoniku

dr. Verica Trstenjak, 2.10.2001

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2001Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Članek je nastal v času nekajmesečnega bivanja leta 2001 na Institutu za pravno primerjavo dunajske univerze (Institut fur Rechtsvergleichung, Universitat Wien). Za gostoljubje in strokovne konzultacije se iskreno zahvaljujem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Acquis communautaire in slovensko pravo

Verica Trstenjak, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2000Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. POJEM ACQUIS COMMUNAUTAIRE Pojem acquis communautaire je v terminologiji Evropske unije pogosto uporabljan, v praksi pa pogosto ne povsem natančno opredeljen. Posebej pogosto ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Vrsta in značilnosti pravnih oseb: Moderna tipologija pravnih oseb in načelo numerus clausus

dr. Verica Trstenjak, 18.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Pravoznanstvo

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/1999Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Že v rimskem pravu je bila pravna oseba eden osrednjih stebrov pravnega sistema. To velja še danes za vse tiste pravne sisteme, ki temeljijo na rimskem pravu. S tem institutom so se ukvarjali največji ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Dispozitivnost in kogentnost mednarodnega pogodbenega prava

dr. Verica Trstenjak, 19.10.1998

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/1998Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Zaradi vedno bolj intenzivnega sodelovanja na poslovnem področju prek meja ene države je treba oblikovati ustrezna pravila za tako sodelovanje. Potrebna so pravila, ki bodo med državami čim bolj usklajena...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Soodvisnost statusne oblike in finančnega poslovanja

dr. Verica Trstenjak, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/1997Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo RS za znanost in tehnologijo 1. UVOD Vprašanje soodvisnosti statusne oblike in finančnega poslovanja v preteklosti ni bilo aktualno, zlasti zaradi posebnosti lastninskih in statusnih oblik. Šele s spremembo političnega in gospodarskega si...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Družbena pogodba

dr. Verica Trstenjak, 28.10.1996

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1996Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. SPLOŠNO O POMENU IN PRAVNI UREDITVI DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA IN DRUŽBENE POGODBE Družbena pogodba je pri nas v zadnjem času pomembnejša zlasti zaradi novega zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Statusne oblike za zagotavljanje nekaterih pravic delavcev, zlasti v primerih insolventnosti...

dr. Verica Trstenjak, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 8/1995... delodajalca Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo I. UVODNO Vprašanje reševanja problema insolventnosti delodajalca je aktualno in pravna ureditev je nujna, ne le v državah s še ne dovolj stabilnim gospodarskim sistemom, temveč tudi v državah ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pomen stavbne pravice za pravo nepremičnin

mag. Verica Trstenjak, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1995Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVODNO Pravni institut stavbne pravice v pravne sisteme ni bil uveden šele v novejšem času.(*1) Že v rimskem pravu je bil znan stavbni pravici soroden institut - superficies. Korošec definira superficies kot po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Temeljno o trustu

mag. Verica Trstenjak, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 4/1995Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD S težavnostjo razumevanja enega temeljnih pravnih institutov anglo-ameriškega prava, s katero se srečujemo "klasični" oziroma kontinentalni pravniki, se je srečeval že eden največjih kontinentalnih pravnik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Tipologija pravnih oseb

mag. Verica Trstenjak, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1994Verica TRSTENJAK, magistra pravnih znanosti, Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Graditev pravnega sistema nove države zahteva poglobljeno, sistematično in usklajeno delo na vseh področjih, ki jih pravno urejamo. Zlasti civilnemu pravu kot osrednji veji prava je bilo v naši preteklos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

Ustanove v pravnem sistemu Republike Slovenije

mag. Verica Trstenjak, 9.11.1992

Zavodi

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 7/1992Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Skupščina Republike Slovenije l. UVODNE MISLI Republika Slovenija je z oblikovanjem lastne države dobila odgovorno in zahtevno nalogo - to je oblikovanje lastnega in celovitega pravnega sistema, saj ima Slovenija kot država zakonodajno pristojnost na ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(23)

Leto objave

2017(1) 2010(1) 2009(1) 2007(1)
2006(2) 2005(1) 2004(2) 2003(1)
2002(1) 2001(2) 2000(1) 1999(1)
1998(1) 1997(1) 1996(1) 1995(3)
1994(1) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov