Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄2

Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.4.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2020Povzetek: V prispevku avtorja predstavita sedanjo opredelitev 38.a člena ZGD-1 o odpravi nasprotja interesov in njegovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. Pri tem postavita v ospredje in analizirata ničnostno sankcijo za pravne posle, ki so podvrženi in sklenjeni z morebitno kolizijo interesov. V nadaljevanju prikažeta nekatere argumente in poglede, zastavljene na primeru enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ter podata rešitve in stališča glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih z domnevnim nasprotjem interesov. Ključne besede: nasprotje interesov, ničnost, enoosebna d. o. o., ZGD-1, OZ Title: Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1) Abstract: In this article, the authors present the current wording of Article 38.a of the Companies Act regarding the elimination of conflicts of interests and its implementation into the corporate and company field of law. In this respect, they highlight and analyse the nullity sanction for legal transactions that are subject to potential collision of interests. That is followed by arguments and viewpoints based on cases of one- -person limited liability companies and finally by solutions and positions with regard to legal transactions affected by potential conflict of interests. Keywords: conflicts of interest, nullity, single member company (Ltd), Companies Act (ZGD-1), Obligations Code (OZ)
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.10.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Revizija

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Revizijska direktiva in Uredba EU o reviziji subjektov javnega interesa (SJI) sta narekovali spremembe revizijske zakonodaje v državah članicah EU. Slovenija je evropsko zakonodajo na področju revidiranja upoštevala že v ZGD-1 in jo je zdaj dopolnila še z novelo Zakona o revidiranju ZRev-2A. V članku prikazujemo novosti in pojasnjujemo povezanost posameznih institutov, ki so urejeni v ZGD-1 in ZRev-2. Pojem SJI je z ZRev-2A na novo definiran in širi obseg subjektov tudi na podjetja v državni ali občinski večinski lasti. Za vse SJI zdaj neposredno velja Uredba EU o reviziji SJI, ki precej strogo določa pravila delovanja revizorjev in revizijskih podjetij. Postopek imenovanja revizorja je natančno določen. V skladu z ZRev-2A je minimalni mandat tri leta, kar naj bi povečalo revizorjevo neodvisnost. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa je z ZRev-2A dobila pooblastila, da lahko tudi članom uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije začasno prepove opravljanje njihovih nalog v družbi. Ključne besede: Revizijska direktiva, Uredba EU o reviziji subjektov javnega interesa, ZRev-2A, ZGD-1, subjekt javnega interesa (SJI), obvezna revizija, pogodba o revidiranju, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄3-4

Obveznosti bank v zvezi s podaljšanjem kreditnih linij

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.6.2017

Obligacije, Banke in hranilnice

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 3-4/2017Povzetek: Avtorja v prispevku obravnavata obveznosti bank, ki izhajajo iz kreditnih razmerij, do kreditojemalcev. Pri tem skušata ob upoštevanju splošnih načel obligacijskega prava odgovoriti na vprašanji, ali lahko iz kreditnega razmerja izhaja obveznost banke, da kreditno razmerje podaljšuje, in v kakšnih okoliščinah se takšna obveznost lahko pojavi. Obravnavata tudi protipravnost ravnanja bank in morebitno odškodninsko obveznost v primeru, da banka neutemeljeno ne podaljša kreditnega razmerja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Presoja skrbnosti ravnanja poslovodje v kazenskih postopkih in pomen navodil družbenikov v d. o. o.

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 1.2.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Poslovodstvo družbe z omejeno odgovornostjo je dolžno slediti zakonitim navodilom družbenikov, četudi ta škodijo sami družbi, dokler takšno navodilo ne povzroči prezadolženosti družbe (kršitev insolvenčne zakonodaje) oziroma ne nasprotuje določbam o ohranjanju osnovnega kapitala družbe. Če poslovodstvo zavezujočim navodilom ne sledi, to pomeni protipravno ravnanje. Vendar je jasno, da takšna izvršitev navodila izključuje tudi njegovo odgovornost za škodo, ki nastane družbi iz takšnega ravnanja, povsem enako oziroma še toliko bolj pa bi to moralo veljati za kazensko odgovornost - takšno je tudi stališče nemške sodne prakse in literature. Ključne besede: prosta poslovna presoja, kazenska in civilna odgovornost poslovodstva, navodila družbenika, vpliv družbenika na poslovodstvo Title: Assessment of Management's Diligence in Criminal Proceedings and the Importance of Shareholders' Instructions in a Limited Liability Company Abstract: Management of a limited liability company is obliged to follow lawful instructions provided by the shareholders, even if such instructions are not beneficial to the interests of the company. The latter, however, must not cause over-indebtedness (violation of the insolvency regulation) or violate provisions regarding maintenance of share capital. If management does not follow such lawful instructions, it is considered to be acting unlawfully. It is clear that execution of such instructions results in the exclusion of the management''s liability for potential damages. Same or even more-so should be applied to liability for criminal offences, which is also the position of German courts and literature. Key words: business judgment rule, management''s criminal and civil liability, shareholders'' instructions, shareholders'' impact on management
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine

Jovanovič Dušan, Bratina Borut, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Dušan Jovanovič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V prispevku avtorja predstavita osnovni razvoj in sedanjo opredelitev javnih podjetij ter njihovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. V nadaljevanju prikažeta nekatere tuje primere organiziranja javnih podjetij v različnih lokalnih skupnostih, poleg tega pa podata tudi glavna izhodišča za organiziranje javnih podjetij v slovenskem prostoru z nekaterimi predlogi in rešitvami. Skupni imenovalec opisanih modelov je seveda učinkovito in transparentno korporativno upravljanje povezanih subjektov. Ključne besede: javno podjetje, gospodarska družba, korporativno upravljanje, model upravljanja Title: Governance Models of Public Undertakings under Municipality Ownership Abstract: In this article the authors present the basic description of the development and the current definition of public undertakings as also the placement of them into the field of corporate law. Later on they show some foreign cases of organizing public undertakings in different local societies. The authors focus on some basic starting points how to organize public undertakings in Slovenian territory with certain suggestions and solutions. The common ground of all mentioned models is definitely in the efficient and transparent corporate governance of connected undertakings. Key words: public undertaking, company, corporate governance, governance model
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Prenehanje članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja

Jovanovič Dušan, Bernard Luka, 1.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Luka Bernard, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: V članku so obravnavane situacije prenehanja članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja z izločenim ustanoviteljem. Razčlenjena je umestitev zasebnih zavodov v obstoječem pravnem redu, s poudarkom na pravni naravi ustanoviteljevega deleža. Pravna praznina zaradi odsotnosti določb v Zakonu o zavodih je zapolnjena s sklicevanjem na pravna pravila družbene pogodbe (societete), ki je pravni temelj kompleksnejših združevalnih razmerij, in podredno na pravila ZGD-1. Na podlagi teh pravil je ponujena pravna razlaga posledic izločitve ustanovitelja zavoda s kritiko obstoječe sodne prakse. Ključne besede: zavod, ustanovitelj zavoda, societas, dolžnost zvestobe, izločitev ustanovitelja, pravna praznina, ustanoviteljski delež Title: Exclusion of a Member of an Institute and the Settlement of Assets Abstract: The article deals with the possibilities and legal consequences of the exclusion of a member of an institute and settlement of assets with an excluded member. It analyses characteristics of private institutes in the existing legal order with a special emphasis on the legal nature of a member''s share. After examining insufficiency of legal rules in the Slovenian Institutes Act, such legal lacunae are resolved on the basis of the rules of societas, since the latter is a legal (and intellectual) foundation for further examination of more complex legal formations, and subsequently according to the rules of the Slovenian Companies Act. On such basis an alternative explanation of legal consequences of the exclusion of a member of an institute is given, challenging also an existing case-law. Key words: institute, member of an institute, societas, duty of loyalty, exclusion of a member, legal lacunae, member''s share
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Pravna narava reprogramiranja kreditnih pogodb

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.8.2014

Banke in hranilnice

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 5/2014Ključno vprašanje, ki se trenutno postavlja v praksi in tudi pri delu sodišč, je vprašanje pravne narave kreditnih pogodb, ki po vsebini pomenijo pokrivanje obveznosti iz obstoječih kreditnih pogodb (osnovnih kreditnih razmerij, refinanciranje kreditov); natančneje pa pomenijo spremembe starih kreditnih pogodb v delih, ki se nanašajo na izpolnitveni čas in zavarovanja obveznosti iz osnovnih kreditnih razmerij. Posvetili se bomo predvsem vprašanju, ali takšna sprememba pomeni novacijo, oziroma, ali sklenitev takšnih pogodb pomeni samostojne pravne posle ali le sporazum o stranskih določilih obstoječih kreditnih pogodb.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Pravni vidiki razrešnice

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, 1.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 5/2014V praksi slovenskih družb se hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička skupščine odločajo tudi o (ne)podeljevanju razrešnice članom organov vodenja ali nadzora. Kljub doktrinarno jasnemu korporacijskemu institutu razrešnice pa prihaja v praksi na skupščinah do različnih primerov, ki niso vedno skladni z že znano "dobro" korporacijsko prakso in uveljavljeno domačo in tujo sodno prakso. Zato je namen prispevka predvsem opozoriti na jasna stališča v primerjalni teoriji in praksi. Želja avtorjev je, da bi se v prihodnje izognili nepotrebnemu povzročanju škode družbam in posameznim članom organov vodenja ali nadzora ter da bi se poenotila predvsem "dobra" praksa korporativnega upravljanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄2

Pravni vidiki položaja ciljne družbe glede skrbnega pregleda

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 15.4.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Podjetje in delo, 2/2014Avtorja predstavljata postopek skrbnega pregleda. Najprej se osredinita na vprašanje pristojnosti za odločanje o dopustitvi skrbnega pregleda v ciljni družbi ter nadaljujeta z iskanjem odgovora na vprašanje, ali je skrbni pregled ciljne družbe pravica ali samo privilegij prevzemne družbe. Nazadnje se posvetita še obsegu informacij, ki jih pristojni organi ciljne družbe potencialnim prevzemnikom v okviru skrbnega pregleda sploh lahko dajo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Odškodnina za nemožnost uporabe stvari in nadomestno vozilo

Jovanovič Dušan, Toplak Jurij, 13.4.2011

Obligacije

Dušan Jovanovič, Jurij Toplak, Podjetje in delo, 2/2011Začasna nemožnost (tudi nezmožnost) uporabe je pogosta posledica škodnega dogodka. Lahko se nanaša na uporabo premične ali nepremične stvari, denarja ali dela telesa. Načeloma velja, da nemožnost uporabe pomeni pravno priznano škodo. Članek sistematično predstavi ureditev in sodno prakso s področja nemožnosti uporabe stvari v Sloveniji in tujini, predvsem v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA. Vprašanja se najpogosteje postavljajo v zvezi z najemom nadomestnega vozila zaradi nemožnosti uporabe vozila, poškodovanega v prometni nesreči, in v zvezi s škodo, ki nastane ob nemožnosti uporabe kupljene stvari zaradi stvarnih napak v garancijskem roku.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Pojem in ratio instituta iztisnitve

Jovanovič Dušan, Bratina Borut, 26.2.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Podjetje in delo, 1/20081. UVOD 2. SPLOŠNO O IZTISNITVI 3. POLOŽAJ (MANJŠINSKIH) DELNIČARJEV 4. NOVE MANJŠINSKE PRAVICE DELNIČARJEV PO ZGD-1 5. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV PO ZGD-1 6. REGISTRSKA ZAPORA PRI IZTISNITVI 7. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku obravnava korporacijski institut iztisnitve i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Poslovnik o delu upravnega odbora in o delu izvršnih direktorjev

Dušan Jovanovič, 8.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. ZAKONSKI OKVIR UREJANJA Z INTERNIMI AKTI DRUŽBE 3. NORMATIVNI COCKTAIL IN POSLOVNIKI 4. NEKAJ REŠITEV INTERNIH AKTOV DRUŽBE 4.1. Določila o upravnem odboru 4.2. Izvolitev, število in sestava članov upravnega odbora 4.3. Izvršni direktorji 5. NAMESTO SKLEPA Povzetek ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z združevanjem delnic

mag. Dušan Jovanovič, 17.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNO O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA 3. REDNO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Varstvo upnikov 4. POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA 5. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku obravnava ukrepe za zmanjšanje osnovnega kapitala v odvisnosti od predlaganih rešitev de lege fere...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

SKLIC SKUPŠČINE NA ZAHTEVO MANJŠINSKEGA DELNIČARJA

mag. Dušan Jovanovič, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2005DEJANSKO STANJE Družba X, d. o. o., ima približno 80 odstotkov delnic družbe Y, d. d. V imenu in za račun družbe X, d. o. o., izvaja pooblastila njen direktor (zakoniti zastopnik). Na skupščini družbe Y, d. d., je bilo delničarjem (X, d. o. o., in drugi - približno 85 odstotkov delnic) protipravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Dvojni mandat člana uprave delniške družbe

dr. Borut Bratin, mag. Dušan Jovanovič, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V gospodarski praksi je že nekaj časa prisotna želja po enotnem vodenju, ki naj ne bi bilo oblikovano na podlagi kapitalskih povezav, koncernov, holdingov ipd. V ta namen se je izoblikovala zamisel o vodenju družb s kadrovsko enako sestavo v smislu oblikovanja uprav družb, ki bi imele v svo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄1

ŠE O PREDKUPNI PRAVICI DO POSLOVNEGA DELEŽA V D.O.O.*

mag. Dušan Jovanovič, 15.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 1/2005DEJANSKO STANJE Družbena pogodba med svojimi določili vsebuje tudi pravno normo, ki ureja prenos poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo kakor sledi: Prenos poslovnih deležev 1. Poslovni delež v družbi se lahko deli. 2. Za prenos poslovnega deleža ali dela poslovnega deleža na osebe, ki n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Predstavitev zakona o gospodarskih družbah (ZGD) s komentarjem in nekatere novosti slovenske

mag. Dušan Jovanovič, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2002Nedolgo tega je v okviru Nove slovenskezakonodaje pri Gospodarskem vestniku Založba, d. o. o., izšel dolgo pričakovan in nujno potreben komentar Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo dvanajsti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Odpoklic poslovodje in sprememba družbene pogodbe

mag. Dušan Jovanovič, 8.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2002DEJANSKO STANJE Gospodarska družba (družba A) v pravnoorganizacijski obliki d.o.o. je bila ustanovljena v letu 1992. Družba A je bila ustanovljena kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, katere edini družbenik je bila fizična oseba, ki je bila istočasno tudi poslovodja te družbe, imenovan z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Delitev bilančnega dobička in kapitalske rezerve

mag. Dušan Jovanovič, 8.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2002Ali se kapitalske rezerve lahko zmanjšajo zaradi oblikovanja in razdelitve "bilančnega dobička" (kategorije po ZGD)? ZGD v najnovejših spremembah zakona (novela ZGD-f) na novo ureja strukturo rezerv pri gospodarskih subjektih, kar je za kapitalske družbe zavezujoče.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Razlika med vpoklicanim in nevpoklicanim kapitalom

mag. Dušan Jovanovič, 8.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2002Iz izkaza stanja je razvidno razlikovanje med vpoklicanim in nevpoklicanim kapitalom, kar pa ni razvidno niti iz opredelitve kapitala v uvodu SRS (6. točka) niti iz SRS 8. Prav tako to razlikovanje ni vidno pri opredelitvi terjatev iz naslova vpoklicanega, a še ne vplačanega kapitala v SRS 3 in S...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Hibridni vrednostni papirji in kapitalske rezerve

mag. Dušan Jovanovič, 8.4.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2002SRS 8.6. opredeljujejo, da podjetje izkazuje v okviru kapitalskih rezerv tisti del zneskov, pridobljenih pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo, ki presega njihovo nakupno vrednost. Ali bi lahko bolj natančno razložili značilnosti obeh vrst vrednostnih papirjev, pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Vloga sekretarja korporacije po ameriškem pravu

mag. Dušan Jovanovič, 9.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 3-4/2000Dušan JOVANOVIČ magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru Namen tega prispevka je prikazati funkcijo in pomen sekretarja korporacije, ki bi ga lahko v slovenskem pravnem prostoru poimenovali tudi tajnik korporacije. Ker pa to poimenovanje nekoliko preveč spominja na min...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄1

S Corporations - korporacije "S" po ameriškem pravu

Dušan Jovanovič, 10.2.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 1/2000Dušan JOVANOVIČ magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO O KORPORACIJAH Korporacije so po ameriškem pravu(*1) organizacije (kapitalske gospodarske družbe),(*2) ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in imajo vsaj tri bistvene lastnosti, ki jih ločujejo od ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄2

Unifikacija in harmonizacija prava družb v Evropski uniji

Dušan Jovanovič, 29.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/1998Dušan JOVANOVIČ diplomirani pravnik Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru Druga direktiva EGS - kapitalska direktiva(*1) 1. SPLOŠNO Razvoj druge direktive se je začel že zelo zgodaj po uveljavitvi Rimske pogodbe, toda šele leta 1965 je bil izdelan in predstavljen osnutek ureditve kapitals...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄1

Pristojnosti skupščine v zvezi z načrtovanimi investicijami delniške družbe

Dušan Jovanovič, 20.2.1998

Skladi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 1/1998(*1)VPRAŠANJE: Kot družbeno podjetje, ki se je v začetku leta preoblikovalo v delniško družbo, smo pripravljali investicijo družbe za posodobitev proizvodnje. Načrtovano investicijo smo že začeli izvajati po začrtani finančni konstrukciji in naj bi se končala naslednje leto. Da bi uspešno končali...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(26)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2017(2) 2016(1)
2015(1) 2014(3) 2011(1) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2005(3) 2002(5)
2000(2) 1998(2) 1997(1) 1996(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: J

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov