Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 14 (od skupaj 14)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄8

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala – navidezna resničnost varstva upnikov?

Gregor Drnovšek, 1.12.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2017Povzetek: Ena izmed osrednjih značilnosti poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala je oslabljeno varstvo upnikov. Od finančno prizadete družbe je namreč težko pričakovati, da bo pri zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je namenjeno sanaciji, sposobna varovati upnike po istih merilih, kot veljajo pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. V prispevku avtor analizira zakonsko ureditev varstva upnikov. Osredotoča se na zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno pokrivanju izgube. Pri tem utemelji, zakaj je ta vendarle prešibka glede na učinke te oblike zmanjšanja osnovnega kapitala, in pojasni, kako je mogoče s spremembo zakona to vrzel zapolniti. Ključne besede: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, varstvo upnikov, izplačilna prepoved, vezanost premoženja Title: Simplified Subscribed Capital Reduction - Virtual Reality of Safeguarding of Creditors Abstract: One of the central characteristics of simplified subscribed capital reduction is a weakened regime of safeguarding of creditors. It is namely most difficult to expect from a distressed company undergoing simplified subscribed capital reduction, which is intended for recovery, to safeguard its creditors to the same extent as in the case of ordinary reduction of subscribed capital. The article provides an analysis of the statutory regime governing the safeguarding of creditors. The focus is on subscribed capital reduction aimed at covering loss. In doing so, an elaboration is made on why this regime is nevertheless too weak with regard to the effects brought forth by this type of subscribed capital reduction, and explanation is provided on how this gap can be bridged via modification of the law. Key words: simplified subscribed capital reduction, safeguarding of creditors, payment ban, tied down assets
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Posojilo družbeniku: zakonodajalčev porozni ukrep s pomirljivim zaključkom

Drnovšek Gregor, Kramar Matic, 1.8.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Gregor Drnovšek, Matic Kramar, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Avtorja obravnavata pravne učinke dopolnitve pravila o ohranjanju kapitala iz prvega odstavka 495. člena ZGD-1. Omenjena določba je bila bistveno dopolnjena z novelama ZGD-1I in ZGD-1J predvsem v zvezi s posojili, ki jih družba odobri svojim družbenikom in nekaterim drugim osebam. Obrazložitvi predlogov novel ZGD-1I in ZGD-1J poudarjata varstvo upnikov, nova dopolnitev pa je bila umeščena v pravilo o ohranjanju kapitala, torej je postala sestavni del tistega pravila, ki skozi celotno življenje družbe varuje njeno premoženje pred posegi družbenikov in je prvenstveno namenjeno prav varstvu upnikov. Nova dopolnitev torej v okviru načela ohranjanja kapitala širi (dopolnjuje) dosedanje varstvo upnikov in se nanaša le na določene pravne posle, ki bi jih družba sklenila z določenimi osebami. Ključne besede: družba z omejeno odgovornostjo, ohranjanje kapitala, vezane rezerve, posojila družbe družbeniku, varovanje upnikov, lastni kapital, najnižji znesek osnovnega kapitala Title: Upstream Loan: Lawmaker’s Porous Measure Leading to a Reassuring Close Abstract: The authors discuss legal effects of supplement of capital maintenance rule from the first paragraph of Article 495 of ZGD-1. The aforementioned provision was significantly amended through amendments ZGD-1I and ZGD-1J, namely with respect to the loans granted by the company to its members and some other persons. Explanation of motions for amendments ZGD-1I and ZGD-1J underlines safeguarding of creditors. As the new amendment was placed within the capital maintenance rule it became an integral part of the exact rule which throughout the company''s life cycle safeguards its assets against encroachments by its members and is primarily intended for safeguarding of creditors. Therefore, in the context of capital maintenance rule, the new amendment broadens (supplements) the existing regime of safeguarding of creditors and it pertains solely to specific legal transactions e
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Dokapitalizacija brez emisijskega zneska

Gregor Drnovšek, 2.12.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Sklep skupščine o rednem povečanju osnovnega kapitala običajno vsebuje podatke, na podlagi katerih je emisijski znesek novih delnic vsaj določljiv. Dopustnost zgolj določljivega emisijskega zneska je dokončno razjasnila novela ZGD-1I, s tem ko je spremenila drugi odstavek 337. člena ZGD-1. Prispevek pa obravnava položaj, ko sklep skupščine o rednem povečanju osnovnega kapitala ne vsebuje nobenih podatkov o emisijskem znesku. Avtor zastopa stališče, da je takšen sklep veljaven, in pojasni, ali mora poslovodstvo v takšnem primeru izdati delnice po pari ali preko pari. Ključne besede: redno povečanje osnovnega kapitala, prednostna pravica, emisijski znesek, izpodbojnost sklepa skupščine Title: Capital Increase without the Issue Price Abstract: The general meeting resolution on ordinary share capital increase usually contains data on the basis of which the issue price of shares is at least identifiable. Permissibility of only identifiable issue price of shares was finally clarified by the amendment ZGD-1I which modified the second paragraph of Article 337 of the ZGD-1. This article however focuses on circumstances when the resolution on ordinary share capital increase does not contain any data on the issue price of shares. Author represents a standpoint under which such resolution is valid and at the same time clarifies, whether management has to issue the shares at par or above par. Key words: ordinary share capital increase, pre-emptive right, issue price of shares, voidability of general meeting resolution
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu in posebnosti v zvezi z izpodbojnostjo sklepa skupščine

dr. Gregor Drnovšek, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: Podobno kot pri rednem povečanju osnovnega kapitala je tudi pri odobrenem kapitalu varstvo delničarjev usmerjeno predvsem v preprečitev razvodenitve njihovega članskega položaja. Bistveni zakonski instrumentarij tega varstva je izražen v pravilih o prednostni pravici delničarjev do vpisa novih delnic. Kakšna merila je treba uporabiti pri njeni izključitvi v okviru rednega povečanja osnovnega kapitala, je slovenski pravni prostor že dodobra raziskal. Prispevek pa se osredotoča na vprašanje, kako ta merila ustrezno aplicirati na izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu, in opozori na posebnosti pri izpodbojnosti sklepa skupščine o odobrenem kapitalu, pri katerem je prednostna pravica izključena. Ključne besede: prednostna pravica, odobreni kapital, varstvo delničarjev, izpodbojnost sklepa skupščine Title: Exclusion of pre-emptive right in respect of authorised capital and peculiarities with regard to voidability of general meeting resolution
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Prednostne delnice brez glasovalne pravice in vinkulirane delnice pri sklepanju o rednem povečanju osnovnega kapitala

Gregor Drnovšek, 15.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 1/2014Zaradi varstva delničarjev ZGD-1 določa izključno pristojnost skupščine za odločanje o rednem povečanju osnovnega kapitala. Medtem ko je samoumevno, da o takšni spremembi odločajo imetniki navadnih delnic, zakon v določenih primerih zahteva, da pri odločitvi sodelujejo tudi imetniki prednostnih delnic brez glasovalne pravice. Če namerava družba povečati osnovni kapital z izdajo vinkuliranih delnic, morajo v določenih primerih delničarji s tem posebej soglašati. Opisani primeri so obravnavani v tem prispevku.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Redno zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe: namen, znesek, izplačilna zapora in oblika izločenega premoženja

Gregor Drnovšek, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 5/2013V prispevku sta obravnavana dva pomembna elementa rednega zmanjšanja osnovnega kapitala: namen in znesek zmanjšanja. V zvezi z zadnjim je obrazloženo tudi kombiniranje zmanjšanja osnovnega kapitala in prostovoljnih doplačil delničarjev. Poleg tega so v prispevku obravnavane tudi značilnosti premoženja, ki je lahko izločeno na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala, in izplačilna prepoved.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe

Gregor Drnovšek, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 1.1. Splošno 1.2. Evropski pravni okvir in implementacija v slovenskem pravu 1.3. Dilema pri vnaprejšnjem varovanju upnikov 2. Upnikova pravica do zavarovanja 2.1. Splošno 2.2. Predpostavke upnikove pravice do zavarovanja 2.2.1. Imetnik obligacijske terjatve 2.2.2. Terjate
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Razpolaganje z vložki pred vpisom delniške družbe v register

Gregor Drnovšek, 10.8.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 5/2012Zakon ne daje jasnega odgovora na vprašanje, ali lahko poslovodstvo že pred vpisom delniške družbe v register razpolaga s premoženjem, ki so ga zagotovili delničarji. Odgovor je treba iskati v pravnih značilnostih pravne tvorbe, ki nastane z ustanovitvijo družbe pred njenim vpisom v register. Prav zakonska ureditev teh značilnosti pa se izkaže za zastarelo in njeno pravno vrednotenje terja, da jo uporabimo sodobnemu času primerno. Tako se izkaže, da je pravna narava te pravne tvorbe bliže v register vpisani družbi, kot pa to nakazujejo določbe zakona.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Zakonski rezervni sklad delniške družbe

Gregor Drnovšek, 15.12.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2010Zakonski rezervni sklad je operand, ki ga sestavljajo tako kapitalske kot tudi zakonske rezerve. Napaja se lahko iz več virov, zakon pa je poskrbel za letno dovajanje čistega dobička v zakonske rezerve in s tem za njegovo kontinuirano vzdrževanje. Njegova uporaba je omejena, pri njej pa je treba upoštevati njegovo višino in druge sestavine lastnega kapitala. Kršitve določb, ki urejajo njegovo dotiranje in uporabo, vodijo do ničnosti letnega poročila.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Statutarno urejanje zasedanja skupščine po noveli ZGD-1C

Gregor Drnovšek, 1.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vzajemno povezane delniške družbe

Gregor Drnovšek, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Vzajemno udeležene družbe so samostojna oblika povezovanja gospodarskih subjektov v zakonski koncepciji oblik povezanih družb. Edini kvalifikatorni znak enostavne oblike povezave je kapitalska udeležba, vendar pa se posledice povezave kažejo tako v ravnanju oziroma oblikovanju volje organo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu

Gregor Drnovšek, 16.6.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Koncernske konstelacije so učinkovit način nastopanja gospodarskih družb v podjetniški igri, vendar lahko prav tako pomenijo tveganja in nevarnost za odvisne družbe, njene člane in upnike, ki so zaradi vpliva obvladujoče družbe lahko prikrajšani za premoženjsko substanco v odvisni družbi. V...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄5

Hardship po načelih mednarodnih gospodarskih pogodb

Gregor Drnovšek, 30.8.2004

Obligacije

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 5/20041. UVOD Izpolnitev obveznosti je rdeča nit pogodbenega razmerja in "pacta sunt servanda" osrednje načelo pogodbenega prava. Pogodbene stranke so zavezane izpolniti svoje pogodbene obveznosti in za izpolnitev tudi odgovarjajo. Vendar je strankam ponujena tudi možnost, da odstopijo od togosti načel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Skrbništvo in borzno posredovanje banke za investicijske sklade hčerinske (povezane) družbe za

Gregor Drnovšek, 14.6.2004

Skladi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 3-4/2004Člen 137 Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03) je ob umestnosti prepovedi, ki jih določa, povzročil marsikatero neprijetnost, saj je bil deležen različnih interpretacij. Člen 137 ZISDU-1 prepoveduje družbi za upravljanje sklepanje po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(14)

Leto objave

2017(2) 2016(2) 2014(1) 2013(1)
2012(2) 2010(1) 2009(1) 2005(2)
2004(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: D

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov