Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄3-4

Managementski trendi v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj

Kraljić Suzana, Cajnko Petra, 1.6.2019

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Suzana Kraljić, Petra Cajnko, Podjetje in delo, 3-4/2019Povzetek: V gospodarsko razvitem svetu so zdravstvena zavarovanja pomemben dejavnik. Zavarovalništvo kot dejavnost brez dobro organizirane distribucije zavarovalnih zastopnikov ter posrednikov in drugih dejavnikov ne more učinkovito funkcionirati. Pri tem sta ključna visoka stopnja profesionalne integritete in strokovno znanje. Zaradi velike tržne skoncentriranosti zavarovalništva in konkurence med nosilci zavarovalne dejavnosti se danes stopnjujejo zahteve po etičnem ravnanju distributerjev, na kar opozarjajo tudi v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj. Posebno pozornost je treba nameniti ustvarjanju zaupanja pri zavarovalcih do zavarovalnice, ki je glavni nosilec zavarovalne dejavnosti. Eden temeljnih ciljev v prispevku predstavljene raziskave je bil zaznati vrzeli v znanju in poznavanju sodobnih praks zdravstvenih zavarovanj, predvsem z vidika najšibkejših členov - zavarovalcev kot potrošnikov. Raziskava se je ukvarjala s poznavanjem zdravstvenih zavarovanj ter njihovih prednosti in slabosti pri zavarovalcih. Poseben poudarek je bil namenjen poznavanju pojmov zdravstvenih zavarovanj v korist družbe ter iskanju odgovora na vprašanje, kako lahko poznavanje ponudbe zdravstvenih zavarovanj koristi posamezniku, ko se odloči za sklenitev posamezne oblike prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Za ta namen so bile raziskane različne možnosti in na podlagi anketnega vprašalnika empirično preverjeni managementski trendi, ki se pojavljajo v sodobni praksi zdravstvenih zavarovanj. Ključne besede: razvoj zavarovalništva, zavarovalna pogodba, zdravstveno zavarovanje, zavarovalniška pismenost, potrošniki Title: Management Trends in Modern Health Insurance Practice
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄3-4

Odgovornost organov vodenja in nadzora po splošnih korporacijskih pravilih in odgovornost organov vodenja in nadzora odvisne družbe pri dejanskih koncernih

Žiga Cvetko, 1.6.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Žiga Cvetko, Podjetje in delo, 3-4/2019Povzetek: Odgovornost organov vodenja in nadzora je eno ključnih vprašanj korporacijskega prava. V prispevku se avtor ukvarja s splošno korporacijsko odgovornostjo organov vodenja in nadzora po 263. členu ZGD-1. Obravnava jo tako, da predstavi pomen pravila podjetniške presoje po veljavni ureditvi. Pri tem se ukvarja tudi z zahtevki zoper organe vodenja in nadzora ter s tem povezanimi stroški. Ugotavlja, kakšen je vpliv na dejansko uveljavljanje takih zahtevkov v praksi ter kakšne so možne spremembe za njihovo lažje in učinkovitejše uveljavljanje. Predstavi tudi odgovornost organov odvisne družbe pri dejanskem koncernu po 548. členu ZGD-1, ki je del koncernskega prava in je namenjena predvsem varovanju manjšinskih delničarjev, odvisne družbe in upnikov odvisne družbe. Opredeli se do trenutno veljavne dikcije 548. člena na podlagi obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo organi vodenja in nadzora odvisne družbe pri sestavi in pregledu poročila o odvisnosti. Odgovornost organov odvisne družbe pri dejanskem koncernu ne izpodriva splošne korporacijske odgovornosti organov vodenja in nadzora, zato je poznavanje slednje nujno za razumevanje odgovornosti organov odvisne družbe pri dejanskih koncernih. Celovita predstavitev obeh institutov bralcu ponudi zaokrožen pregled nad odgovornostjo organov vodenja in nadzora tako v primeru, ko je družba vključena v dejanski koncern, kot v primeru, da ni. Avtor se opredeli tudi do uveljavljanja zahtevkov manjšinskih delničarjev, odvisne družbe in upnikov. Glede tega pri dejanskem koncernu opozori na nujnost analogne uporabe pravil o povrnitvi stroškov v zvezi s tožbo v imenu družbe na zahtevo manjšine po 328. členu ZGD-1, v katerem je predvidena obveznost družbe, da založi predujem za kritje sodnih stroškov. Posebne obravnave so deležne tudi manjšinske pravice v zvezi z uveljavljanjem odgovornosti organov vodenja in nadzora. Na koncu prispevka avtor sistematično strne vse ugotovitve in se do nji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄8

Primerjava ureditve mediacije v Sloveniji, ZDA in Nemčiji

Nataša Cankar, 1.12.2017

Civilni sodni postopki

Nataša Cankar, Podjetje in delo, 8/2017Povzetek: Avtorica se v prispevku ukvarja z veljavno ureditvijo mediacije v Sloveniji in dveh primerjanih državah, ZDA in Nemčiji. Prva je bila izbrana zaradi dolge tradicije mediacije v tej državi, druga pa zaradi podobnosti slovenskega in nemškega pravnega reda. Najprej je predstavljena veljavna ureditev mediacije v Sloveniji, nato pa ureditvi mediacije v obeh primerjanih državah. Posebej je opozorjeno na podobnosti in razlike s slovensko ureditvijo. Obravnavana so nekatera odprta vprašanja mediacije v Sloveniji in obeh primerjanih ureditvah. Na koncu prispevka avtorica predlaga nekaj možnih sprememb sedanje ureditve mediacije v Sloveniji po zgledu obeh primerjanih ureditev. Ključne besede: mediacija, mediator, temeljna načela mediacije, financiranje mediacije Title: Comparison of Legal Regulation of Mediation in Slovenia, USA, and Germany Abstract: The author discusses the current legal regulation of mediation in Slovenia and two other states, USA and Germany. The first was chosen because of the long tradition of mediation in USA, and the second due to the similarity of Slovenian and German law. The Slovenian mediation laws are discussed first, followed USA and German laws. The author points out the similarities and differences between all three presented mediation regulations. The article also presents some open questions of mediation in Slovenia and suggests possible changes to current mediation legislature, following the examples of USA and Germany. Key words: mediation, mediator, fundamental principles of mediation, financing of mediation
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄2

Odgovornost obvladujoče družbe pri dejanskih koncernih - primerjalno

Žiga Cvetko, 1.4.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Žiga Cvetko, Podjetje in delo, 2/2017Povzetek: Prispevek obravnava odgovornost obvladujoče družbe v dejanskem koncernu. Novela I Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je prinesla spremembe na področje odgovornosti v dejanskem koncernu. Avtor tako obravnava ustreznost ureditve pred sprejemom novele ZGD-1I in po njem ter jo primerja z nemško ureditvijo v Zakonu o delnicah. Najprej je predstavljen dejanski koncern kot ena od oblik povezanih družb, v nadaljevanju pa so obravnavani vsi instituti, ki urejajo varstvo v dejanskem koncernu. Obsežneje so predstavljeni poročilo o odvisnosti in z njim povezana revizija ter koncernska posebna revizija, ki je podlaga za nadaljnje zahtevke. Novost na področju odgovornosti obvladujoče družbe so specialni instituti koncernskega prava, ki so bili pred novelo urejeni analogno s splošnimi pravili korporacijskega prava; novela pa jih je uredila kot samostojne institute koncernskega prava. Podrobneje so obravnavani tudi vsi zahtevki, naslovljeni na obvladujočo družbo kot posledica odškodninske odgovornosti. Na koncu prispevka se avtor opredeli do sprememb, ki jih prinaša nova ureditev, in poda njeno oceno. Ključne besede: koncernsko pravo, dejanski koncern, odgovornost obvladujoče družbe, varstvo zunanjih delničarjev, varstvo upnikov, odškodninska odgovornost, uveljavljanje zahtevkov, posebna revizija, revizija, poročilo o odvisnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Lobiranje v praksi - legalizirana korupcija?

Cigler Mihael, Dreven Simon, 1.10.2014

Pravoznanstvo

Mihael Cigler, Simon Dreven, Podjetje in delo, 6-7/2014V javnosti pogosto prevladuje predstava, da so lobisti nekakšni paraziti in kriminalci, lobiranje pa ni nič drugega kot legalizirana korupcija. Takšna predstava, pa čeprav povezana z nekaterimi posameznimi primeri iz preteklosti, je danes večinoma zmotna in ne odseva realnega stanja. Lobiranje je namreč pravno urejena, zakonita in sprejemljiva dejavnost, ki je zaradi svoje narave podvržena strogemu nadzoru. Zato poskušata avtorja s prepletanjem različnih vidikov razumljivo predstaviti lobiranje v praksi, se pravi to, kaj lobisti počnejo, kako in kje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Zajc Katarina, Cepec Jaka, 5.10.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Zajc, Jaka Cepec, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtorja s pomočjo ekonomske analize prava analizirata novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju po letu 2008, ko se je začela globalna finančna kriza. Analiza naj bi pokazala, ali je namen spremenjene insolvenčne zakonodaje povečanje učinkovitosti insolvenčnih postopkov, ki bi omogočali optimalne rešitve, torej hitre postopke, z nizkimi transakcijskimi stroški, katerih cilj bi bil reševanje zdravih jeder podjetij oziroma učinkovita prerazporeditev premoženja prezadolženega pravnega subjekta. Avtorja ugotavljata, da so bili nekateri ukrepi za povečanje ex ante in ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov sicer sprejeti, da pa je veliko zamujenega z nesprejetjem novele E k ZFPPIPP oziroma da obstaja še veliko področij, ki bi jih lahko slovenski zakonodajalec izboljšal.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Oderuštvo

Jaka Cepec, 10.2.2012

Obligacije

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 1/2012Avtor s pomočjo zgodovinske in primerjalnopravne analize ter analize sodne prakse preučuje vlogo in pomen oderuštva v pogodbenem pravu. S pomočjo zgodovinske metode prikaže razvoj tega diskutabilnega instituta, ki predstavlja najstarejše oziroma prvotne oblike omejevanja finančnih regulacij, ki jih najdemo že v rimskem pravu, v Bibliji in v Koranu. Primerjalnopravna analiza na primeru nemškega in ameriškega pravnega reda pokaže, da različni pravni redi za dosego sicer zelo podobnih končnih rezultatov v praksi uporabljajo zelo različne pravne institute. Avtor prispevek končuje z obširno analizo slovenske sodne prakse. Temeljni ugotovitvi sta, da sodna praksa nedosledno spoštuje sodbo Ustavnega sodišča U-I-202/93 in da stranke zelo redko uspešno uveljavljajo ničnost pogodbe zaradi oderuštva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Sestavljanje izjav o upravljanju v letnem poročilu po ZGD-1 in kodeksih o upravljanju

Nina K Cankar, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina-K Cankar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava institut izjave o upravljanju po ZGD-1, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Kodeksu o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države. Podrobno so predstavljeni vsebina in način objave izjave o upravljanju ter njen razvoj in pomen v slovenskem prostoru
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja

Miro Cerar, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Pravno odločanje vsakega ustavnega ali drugega sodnika je pod vplivom njegove etike. To je treba ustrezno razlikovati od sodnikove osebne morale, običajev, prava in drugih vrednotno-normativnih pojavnosti. Sodnikova etika ne zajema le kodificirane sodniške etike, temveč tudi druge p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄1

Pravna analiza izpodbijanja skupščinskega sklepa v stečajnem postopku

Nina K.-Cankar, 18.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina K.-Cankar, Podjetje in delo, 1/2011Avtorica v prispevku obravnava institut izpodbijanja dolžnikovih dejanj v stečajnem postopku in možnost njegove uporabe pri sklepih skupščine dolžnika, nad katerim je začet stečajni postopek, s poudarkom na sklepu o uporabi bilančnega dobička. Pri tem je posebna pozornost namenjena situaciji, ko sprejeti sklep o uporabi bilančnega dobička ustvari položaj, ki omogoči, da ob začetku stečajnega postopka pride do obveznega pobotanja terjatev in s tem do ugodnejšega poplačila posameznega upnika stečajnega dolžnika. Praktično usmerjen prispevek s pomočjo pravne analize in z uporabo oblikovane sodne prakse podaja celovit odgovor na zastavljeno vprašanje, ob upoštevanju različnih okoliščin (hipotetičnega) dejanskega stanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄1

Delničarjeva pravica do obveščenosti v zvezi z organom nadzora v delniški družbi in zahteva za protokoliranje

Mateja Cvetko, 18.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mateja Cvetko, Podjetje in delo, 1/2011Delničarjeva pravica do obveščenosti je urejena v 305. členu ZGD-1 in jo pravna teorija imenuje individualna korporacijska pravica, in sicer zato, ker je uresničevanje te pravice v izključni pristojnosti delničarja kot njenega nosilca. Delničar svojo pravico uresničuje na skupščini družbe, na kateri želi pridobiti informacije, ki so potrebne za presojo obravnavanih točk dnevnega reda, naloga poslovodstva pa je, da na skupščini na njegova vprašanja odgovori. Predmet delničarjeve pravice so zadeve družbe. V prispevku se posebej obravnava delničarjeva pravica do obveščenosti o internih zadevah družbe v zvezi z organom nadzora v delniški družbi, in sicer na podlagi spoznanj nemškega pravnega prostora. Prikazani so nekateri primeri iz tega pravnega prostora, v katerih je bila delničarjeva pravica do obveščenosti priznana, kot tudi tisti, v katerih ni bila. Če pa delničarju informacije niso dane, torej njegova informacijska zahteva ni bila izpolnjena, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje informacij zavrnjeno, vključita v zapisnik. Čeprav protokoliranje olajšuje dokazovanje tako delničarju kot družbi, pa vendar ZGD-1 takšne pravice poslovodstvu ne daje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Ustavna obtožba kot sredstvo parlamentarne opozicije

Miro Cerar, 6.10.2010

Državni zbor in državni svet, Ustavno sodišče

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2010Ustavna obtožba ima poleg pravnega pomena tudi izrazit političen pomen. Slednji je zelo izpostavljen predvsem zato, ker so v postopek na podlagi ustavne obtožbe vpleteni nosilci javnih funkcij najvišje ravni, med katerimi sta tudi predsednik države ali predsednik vlade. Poleg tega politični značaj tega instituta dodatno krepi dejstvo, da so v postopek ustavne obtožbe vedno vključeni tudi drugi pomembni politični dejavniki in subjekti, predvsem politične stranke, ki tvorijo parlamentarno koalicijo in opozicijo. Čeprav ustavna obtožba ustavnopravno ni zasnovana kot politično sredstvo parlamentarne opozicije nasproti vladi ali predsedniku države (kadar tega opozicija šteje za političnega nasprotnika), pa ima v politični praksi praviloma prav to funkcijo. Zato je še posebej pomembno preprečevati zlorabe ustavne obtožbe ter težiti k temu, da se ta institut uporablja v skladu s svojim ustavnim namenom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Predpogodbeno razkritje informacij: enakovrednost pogodbenih dajatev

Jaka Cepec, 6.10.2010

Obligacije

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor v prispevku s pomočjo ekonomske analize prava analizira učinkovitost pravnih pravil slovenskega prava, ki varujejo enakovrednost pogodbenih dajatev, pri čemer analizira zgolj neenakost dajatev kot posledico predpogodbene asimetrije informacij. Kot osnovo za analizo avtor postavlja izhodišče, da bi morale stranke imeti dolžnost razkritja predpogodbenih informacij, pri čemer pa strankam ni treba razkriti načrtno pridobljenih produktivnih informacij. Skozi analizo avtor ugotavlja, da so pravni instituti, ki varujejo enakost pogodbenih dajatev, le delno učinkoviti in bi bila zato s pravno-ekonomskega stališča dobrodošla delna prenova. Pri tem analiza sodne prakse nakazuje na zelo restriktivno interpretacijo oziroma uporabo omenjenih institutov v sodni praksi, kar povečuje ekonomsko učinkovitost pravnega sistema.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Ena delnica en glas

Jaka Cepec, 12.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrednotna izhodišča varstva informacijske zasebnosti

Miro Cerar, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2009Zasebnost je pomembna duhovna, moralna in pravna vrednota. Kot človekova pravica je izraz liberalnega koncepta negativne svobode posameznika, ki mora imeti ustrezno dopolnitev v konceptu pozitivne svobode. Pravico do informacijske zasebnosti v sodobnem svetu nenehno ogrožajo tiste družbene skupine, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Konfliktne in spravne razsežnosti pravne kulture (Teze)

Miro Cerar, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20091. Pravo je zaradi svoje vrednotne narave kulturni pojav.1 Kot takšno je pomemben del širše družbene kulture, s katero se vseskozi interaktivno sooblikuje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Vprašanje razlage oziroma interpretacije konkurenčnopravnih norm

Jaka Cepec, 8.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVODOMA KONKURENCA, KONKURENČNA POLITIKA IN KONKURENČNO PRAVO 2. ZGRADBA TIPIČNE NORME KONKURENČNEGA PRAVA 3. VPRAŠANJE INTERPRETACIJE NORM KONKURENČNEGA PRAVA 3.1. Interpretacija norm prava nelojalne konkurence 3.2. Interpretacija norm prava preprečevanja omejevanja konkurence Pov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Trgovanje z državnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji na MTF

Stanislava Zadravec-Caprirolo, 8.10.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Stanislava Zadravec-Caprirolo, Podjetje in delo, 6-7/20071. UVOD 2. DIREKTIVA EU - ENOTNA REGULATIVA IN NADZOR ZA ENAKO FUNKCIONALNOST 3. TRGOVANJE Z DRŽAVNIMI PAPIRJI RS NA MTF 4. SKLEP Povzetek Avtorica v prispevku navaja razloge, na katerih so temeljile spremembe v trgovanju z vrednostnimi papirji v zadnjem desetletju tako po svetu kakor ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vpliv političnih sprememb na spreminjanje Ustave Republike Slovenije

dr. Miro Cerar, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Miro Cerar? 1. UVOD 2. SPREMINJANJE USTAVE - »ČAS PRAVNIKOV« ALI »ČAS POLITIKOV«? 3. VRSTE POLITIČNIH SPREMEMB IN NJIHOV VPLIV NA USTAVO 4. VPLIV POLITIČNIH SPREMEMB NA SPREMEMBE SLOVENSKE USTAVE Povzetek Politične spremembe lahko sprožijo ustavnorevizijske postopke, spodbujajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vrednostna izhodišča razlik med pravom in politiko1

dr. Miro Cerar, 16.12.2005

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Pravo je v svojem vrednostnem izhodišču pretežno determinirano s politiko (angl. politics), vendar pa temelji tudi na svojem lastnem vrednostnem izročilu. V sodobni demokratični državi ima pravo relativno visoko stopnjo vrednostne avtonomnosti, tako da lahko omejuje politiko v njenih preti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odprta vprašanja pri sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami* POSEBNE POGODBE O ZAPOSLITVI

dr. Aleksej Cvetko, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek ZDR premalo upošteva dejstvo, da bi se moral položaj poslovodne osebe obravnavati in varovati predvsem z upoštevanjem korporacijskega prava. Temu pravu bi se morale približati specifičnosti delovnega razmerja poslovodnih oseb, taka delovna razmerja bi morala biti celostno urejena v ZDR, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄5

Reforma konkurenčnega prava ES – neposredni učinek tretjega odstavka 81. člena PES

dr. Marjana Coronna, 30.8.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 5/20041. UVOD Prvega maja 2004 je začela veljati uredba 1/2003,(*1) ki je nadomestila več kot 40 let star sistem, ki je veljal po uredbi 17/62,(*2) in ki je vnesla pomembne spremembe v nadzor izvrševanja konkurenčnega prava, ki se uporablja za sporazume po 81. členu Pogodbe o Evropski skupnosti(*3) in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SPREMEMBE USTAVE IN EU: Ustavna podlaga za prenos suverenosti in za vstop v obrambne zveze (prvi

dr. Miro Cerar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Obramba

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Temeljno vprašanje, ki se postavlja v zvezi z novim 3..a členom ustave,(*1) s katerim je vzpostavljena ustavna možnost oziroma podlaga za delni prenos slovenske državne suverenosti na mednarodne organizacije in za vstop Slovenije v obrambne zveze, je vsekakor vprašanje narave in potencial...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Mobbing - posebna vrsta šikane v delovnih razmerjih

dr. Aleksej Cvetko, 25.8.2003

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 5/20031. UVOD Če govorimo o šikani(*1) v delovnih razmerjih, to še ne pomeni, da govorimo že tudi o mobbingu,(*2) čeprav se pojma delno prekrivata. Glede na definicijo pa velja, da je mobbing vedno šikana, šikana pa ni vedno mobbing. Razlika je predvsem vsebinska, nastaja pa tudi zaradi različnega pome...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Prepoved diskriminacije v delovnih razmerjih

dr. Aleksej Cvetko, 4.2.2003

Človekove pravice, Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 1/20031. SPLOŠNO Prepoved diskriminacije v zvezi z zaposlovanjem proučujejo številni mednarodni organi in je zapoved številnih mednarodnih pravnih virov, tako tistih, ki jih je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, Evropske konvencije o človekovih pravicah, Evropske socialne listine, kot tudi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(50)

Leto objave

2019(2) 2017(2) 2014(1) 2012(2)
2011(4) 2010(2) 2009(3) 2007(2)
2006(1) 2005(2) 2004(1) 2003(3)
2002(3) 2001(2) 2000(2) 1999(2)
1998(4) 1997(1) 1996(4) 1995(2)
1994(4) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov