Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄1

Insiderski delikt v kazenskem zakonu in pravosodni praksi (2. del)

Boštjan Zrnec Orlič, 1.2.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Zrnec-Orlič, Podjetje in delo, 1/2020Povzetek: V prispevku so skozi jezikovno, logično, sistematično in zgodovinsko razlago kazenske norme obravnavani nosilni elementi insiderskega delikta, vrednostno povezani s ciljem varstva zaupanja v finančne trge: predmet (notranja informacija), oseba (insider) in ravnanje (zloraba notranje informacije). V ponazoritev ključnih pravnih dilem uporabljam primere iz domače sodne in tožilske prakse ter vodilne judikate Sodišča EU. Ugotavljam, da nacionalni pravni režim sankcioniranja insiderskega delikta ni v celoti skladen z ustavnima načeloma enakosti in sorazmernosti ter ne izpolnjuje vseh minimalnih zahtev Direktive 2014/57. Nadalje opažam, da določeni deli definicije notranje informacije v pravu Unije zastirajo bistvo tega s tržnimi običaji povezanega pravnega standarda, katerega vsebinsko napolnitev bi bilo najustrezneje prepustiti sodiščem. V posamičnih zadevah iz pravosodne prakse se kažejo težave pri uporabi nekaterih temeljnih konceptov insiderskega delikta, kot so test razumnega vlagatelja, upoštevnost tržnih informacij, razlikovanje med objavo in javnostjo informacije, ločevanje med korporacijskopravnimi zavezami in tržnim pravom in podobno. K marsikateremu od teh problemov teorija ni prispevala poglobljene razprave. Ključne besede: zloraba notranje informacije, insiderski delikt, poslovanje na podlagi notranjih informacij, notranja informacija, razkritje notranje informacije, zloraba trga, finančni instrumenti, trg finančnih instrumentov, Uredba o zlorabi trga 596/2014, Direktiva o zlorabi trga 2014/57, insider, kazensko pravo, zavarovana dobrina, blanketna norma, deskriptivni in normativni zakonski znaki, načelo enakosti, načelo določnosti, načelo sorazmernosti, skrbni pregled Title: Insider Dealing in Criminal Code and Judicial Practice (Part 2) Abstract:Employing grammatical, substantial, logical, systematic and historical interpretation of the penal provision, I address the main elements of the criminal offence o
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄8

Insiderski delikt v kazenskem zakonu in pravosodni praksi (1. del)

Boštjan Zrnec Orlič, 1.12.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Zrnec-Orlič, Podjetje in delo, 8/20191. Volkovi z borze 2. Zavarovana dobrina: izvabiti denar iz nogavic 2.1. Individualna ali kolektivna dobrina? 2.2. Interes izdajatelja, vlagateljev ali nekoga oziroma nečesa tretjega? 3. Ekskurz o blanketnosti zakonskega opisa 4. Zakonodajni mišmaš 4.1. Kaznivo dejanje ali prekršek? 5. Not
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄1

Nekatere (še) odprte dileme glede obvezne upokojitve javnih uslužbencev

Dubrovnik Tadej, Kobal Aleš, Obradovič Borko, 1.1.2019

Plače v negospodarstvu, PRORAČUN

Tadej Dubrovnik, Aleš Kobal, Borko Obradovič, Podjetje in delo, 1/2019Povzetek: Prispevek analizira določbe ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, ki se nanašajo na v praksi (še) odprte dileme, povezane z (obveznim) upokojevanjem javnih uslužbencev, kot sta obličnost in konludentnost dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja oziroma s tem povezano izplačilo odpravnin. Avtorji podajo sklepne rešitve, upoštevajoč gramatikalno razlago in teleološki kontekst vsakokrat veljavnega predpisa. Ključne besede: ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, javni uslužbenci, upokojitev, odpravnina Title: Some (Still) Unresolved Dilemmas Regarding the Compulsory Retirement of Public Servants Abstract: This paper analyses the provisions of ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, referring to the (as yet) unresolved dilemmas regarding the (compulsory) retirement of public servants, such as the formality and the conclusion of the agreement on the continuation of the employment relationship and related settlement. The authors are delivering the concluding solutions, taking into account the grammatical interpretation and the teleological context of the rule in force at that time. Keywords: ZUJF, ZUPPJS16, ZUPPJS17, KPnd, public servants, retirement, settlement
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄1

Sorazmernost in razločnost v kaznovalnem materialnem pravu - doktrinarni primanjkljaj

Boštjan Zrnec Orlič, 1.1.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Zrnec-Orlič, Podjetje in delo, 1/2019Povzetek: Zaradi spremenjene paradigme vrednotenja oblastnega ravnanja, ki je v ospredje začela postavljati človekove (individualne) pravice, se je pravo o prekrških približalo kazenskemu pravu. Zajelo je celotne materialnopravne kazenske garancije, procesnopravne pa z določenimi odmiki, ob možnosti prizadete osebe, da zahteva njihovo popolno zagotovitev. Pripoznanje kaznovalnega značaja prekrškom je ustvarilo potrebo po izoblikovanju jasnega merila razlikovanja med njimi in kaznivimi dejanji. Odločilna razlika je v stopnji družbene nevarnosti, sodobneje rečeno: stopnji materialne protipravnosti ravnanja. Ta element po eni strani narekuje uporabo testa sorazmernosti v celotnem kaznovalnem pravu, po drugi strani pa iskanje presežka pri presoji prekrivanja inkriminacij prekrškov in kaznivih dejanj. V praksi Ustavnega sodišča RS ni izoblikovane teoretično dosledne doktrine obravnave teh problemov. Sporno je stališče sodišča o prosti presoji zakonodajalca na polju kaznovalnega prava, ker ne upošteva načela ultima ratio. V zadevi, v kateri je primerjalo konkurenčni inkriminaciji trgovanja na podlagi notranjih informacij iz Kazenskega zakonika in Zakona o trgu finančnih instrumentov, je sodišče opravilo ozko kvantitativno analizo zakonskih znakov, ne da bi opredelilo jasen vsebinski razlikovalni znak. Ker gre pri regulaciji trga finančnih instrumentov za področje deljene pristojnosti držav članic in EU, bi bilo treba pri presoji prekrška uporabe notranjih informacij upoštevati tudi načelo harmonične razlage. Ključne besede: kaznovalno pravo, kazensko pravo, pravo o prekrških, načelo pravne države, načelo sorazmernosti, načelo jasnosti in določnosti, načelo razločnosti, test arbitrarnosti, prekrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, pravna dobrina, družbena nevarnost, ne bis in idem, načelo harmonične razlage, trgovanje na podlagi notranjih informacij, Direktiva 2003/6/ES o zlorabi trga Title: Proportionality and Distinc
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Prenovljeno bilančno pravo v ZGD-1 in posledice za spremembe v računovodskem pravu

Marjan Odar, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20151. Temeljna pravila računovodenja v EU 2. Nova računovodska direktiva 3. Kratka predstavitev nove računovodske direktive 4. Spremembe ZGD-1 in novi SRS 2016 4.1. Razmerje med SRS in MSRP in MRS 4.2. Sistematika SRS 4.3. SRS 2016 predpisujejo le pravila računovodenja za sestavljanje posamičn
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄8

Direktorjev položaj v korporacijskem in obligacijskem pravu

France Ocepek, 1.12.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

France Ocepek, Podjetje in delo, 8/2014Prispevek obravnava položaj poslovodne osebe na teoretični ravni (law in books) in na ravni uresničenega prava v sodnih odločbah (law in action). Kritično je ocenjen korporacijski položaj direktorja v korporacijski teoriji in praksi, kjer se postavi vprašanje izpodbojnosti sklepov nadzornega organa in reintegracije na direktorsko funkcijo po odpoklicu. S poudarkom na funkcionalni povezanosti med korporacijskim in obligacijskim delom odnosa avtor opozori na vprašljivo delitev sodnih pristojnosti. Obligacijski del odnosa je v Sloveniji praviloma urejen s pogodbo o zaposlitvi, čeprav teorija skorajda soglasno meni, da je direktor lahko bolj izjemoma v delovnopravnem položaju. Kritično sta ovrednoteni sodna praksa in teorija, ki bi morali po novem zakonu o delovnih razmerjih sprejeti zakonsko dopuščeno pogodbeno svobodo strank pri urejanju pogodbe o zaposlitvi brez upoštevanja vsebine pogodbenega razmerja. Praksa pri odpovedi pogodb o zaposlitvah direktorjev je oblikovana, njena vezanost na odločitve v gospodarskih sporih glede odpoklica pa ostaja ne povsem dorečena. Sodišče je kompleksnost položajev direktorjev že prebilo v odškodninskih sporih, v katerih je dokaj jasno odločilo, da so dolžnosti direktorja korporacijske narave. Zadeva Dita Danosa nakazuje drugačen pristop k delovnopravnim pravicam direktorjev. Ena od možnosti njihove prihodnje zaščite pa je v okviru instituta ekonomsko odvisne osebe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Zadržanje izvrševanja izpodbijanega zakona

Nina Orehek, 15.2.2014

Civilni sodni postopki

Nina Orehek, Podjetje in delo, 1/2014Prispevek celovito predstavlja institut zadržanja izvrševanja izpodbijanega zakona, kot ga ureja Ustava Republike Slovenije in podrobneje tudi Zakon o ustavnem sodišču. Sklep o zadržanju izvrševanja izpodbijanega zakona oziroma tako imenovano začasno odredbo, kot se sklep imenuje v praksi, izda Ustavno sodišče na podlagi predhodnega zahtevka udeleženca, podanega med postopkom odločanja o ustavnosti in zakonitosti predpisov. S tem instrumentom se začasno prekine izvajanje predpisa z namenom preprečitve povzročitve hudih in težko popravljivih posledic. V prispevku so prikazani potek postopka odločanja Ustavnega sodišča ter posledice, ki sledijo izdaji tovrstnega sklepa.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄3-4

Lastne delnice

Nina Orehek, 17.6.2013

Menica in ček

Nina Orehek, Podjetje in delo, 3-4/2013Prispevek temelji na celovitem prikazu instituta lastnih delnic, kot ga pozna slovenska zakonodaja ter obravnava skopa slovenska sodna praksa. Lastne delnice spadajo med vrednostne papirje, vendar pa v nasprotju s splošnimi določbami o vrednostnih papirjih po OZ in ZGD-1 družbi (kot imetniku lastnih delnic) ne pripadajo članske ali premoženjske pravice, ki so značilne za tipične vrednostne papirje. Ker se z lastnimi delnicami zmanjšuje kapital družbe, hkrati pa lahko z njihovim pridobivanjem družba dosega tudi nekatere druge učinke, kot so vpliv na ceno delnice, povečanje dobička na delnico, povečanje gibljivosti kapitala, preprostejše znižanje osnovnega kapitala, investiranje v družbo ter splošno zagotavljanje informacij trgu, je pridobivanje lastnih delnic zakonsko strogo omejeno. V prispevku so natančneje predstavljeni postopki poslovanja z lastnimi delnicami, kot so dopustnost razlogov za pridobitev lastnih delnic, načini pridobitve, posledice v primeru, da je bil pravni posel v nasprotju z določbami ZGD-1, evidentiranje lastnih delnic v računovodskih izkazih družbe ter davčne posledice, ki pri tem nastanejo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Presoja sodišča o odškodninski odgovornosti uprave (2)

Primož Obal, 10.8.2012

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 5/20121. Uvod 2. Katalogizacija vrst poslovanja 3. Razmejitev med pravilom poslovne presoje in pravili upravljanja javnih gospodarskih družb 4. Splošno o pravilu poslovne presoje (business judgment rule) 4.1. "Business judgment rule" v korporacijskem pravu ZDA 4.2. "Regel für unternehmerische Entsc
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Geografski učinki varstva znamke skupnosti

Ovčak Kos Maja, Tacol Tilen, 10.8.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 5/2012Blagovna znamka Skupnosti je unitarne narave: njen cilj je enotno varstvo in učinkovanje na celotnem območju Evropske unije. Takšno zaščito znamke Skupnosti je mogoče doseči le, če se učinki sodnih odločb nacionalnih sodišč, ki prepovedujejo nadaljnja kršitvena ali ogrozitvena ravnanja kršitelju znamke Skupnosti, po pravilu raztezajo na celotno ozemlje Evropske unije. Osrednje vprašanje, ki ga avtorja v članku obravnavata, je, ali takšne prepovedne odločitve nacionalnih sodišč same po sebi avtomatično in brezpogojno polno učinkujejo na celotnem območju Evropske unije ali pa je njihovo geografsko vserazsežnost v določenih okoliščinah vendarle mogoče omejiti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Poslovni izid družbe - kaj nam pove izkaz poslovnega izida in kaj je vseobsegajoči donos

Marjan Odar, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marjan Odar, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v določenem obdobju. Čisti dobiček je vsekakor tudi merilo uspešnosti poslovanja podjetja, in tudi zato ni vseeno, kako ga ugotavljamo. Če izhajamo iz temeljne opredelitve, da je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Revizorji in izdelava posebnih in izrednih revizorskih poročil ter revizijskih mnenj o primernosti menjalnih razmerij, denarnih doplačil in nadomestil in odpravnin manjšinskim delničarjem

Marjan Odar, 6.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2010Pri posebni in izredni reviziji, pa tudi pri reviziji menjalnega razmerja ter pri revidiranju denarnih odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem gre za revizije oziroma revizijske postopke, ki niso revizija računovodskih izkazov. Navedeni revizijski posli se opravijo po določbah Mednarodnih standardov revidiranja, Mednarodnih standardov poslov dajanja zagotovil in Mednarodnih standardov sorodnih storitev. Seveda mora imenovani revizor pri tovrstnem revidiranju dosledno upoštevati tudi ustrezna določila Zakona o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Novi časovni in stroškovni okviri izvršilnega postopka

Damjan Orož, 6.10.2010

Civilni sodni postopki

Damjan Orož, Podjetje in delo, 6-7/2010Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) se v večjem delu spreminja ureditev prve faze izvršilnega postopka - dovolitev izvršbe. Upniku je olajšano vlaganje predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, saj sodišče določene podatke o dolžnikovem premoženju pridobi samo z vpogledom v evidence. K pospešitvi izvršilnega postopka bo prispevala tudi takojšnja izvršljivost na podlagi izvršilnega naslova, tj. poplačilo upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če bo dovoljena izvršba na denarna sredstva pri banki in bo upnik izvršilni naslov priložil k predlogu za izvršbo. Pri izvršilnih sredstvih je malo sprememb. Poglavitna je, da je izvršba zdaj dovoljena na vseh računih dolžnika pri banki. Če dolžnik prenese poslovanje na drugo banko, sodišče o dovolitvi izvršbe na to banko ne odloči več s sklepom, temveč novi banki le odredi nadaljnjo izvršbo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄1

Presoja sodišča o odškodninski odgovornosti uprave delniške družbe (korporacijska fiducija in mandat)

Primož Obal, 10.2.2010

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 1/2010Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe računovodskih direktiv in bilančno pravo v ZGD-1

dr. Marjan Odar, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marjan Odar, dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku najprej predstavi najpomembnejša določila Direktive 2006/46/ES in Direktive 2006/43/ES. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene rešitve v ZGD-1B kot posledica implementacije navedenih direktiv. Tako so predstavljene in tudi komentirane zakonske določbe o obvezni uporabi kontnega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Računovodski in davčni vidik obravnavanja vseh vrst finančnih naložb

Marjan Odar, 15.4.2008

Davki občanov in dohodnina

Marjan Odar, Marjan Odar, Podjetje in delo, 2/2008Avtor v prispevku najprej predstavi temeljna pravila računovodenja finančnih naložb po slovenskih računovodskih standardih. Podrobneje so predstavljene zakonitosti pripoznavanja, merjenja in vrednotenja finančnih naložb glede na različne možne načine njihovega razvrščanja. Prav od izbranega načina r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄2

Novi Slovenski računovodski standardi (2006) in njihov vpliv na davčno osnovo

dr. Marjan Odar, 14.4.2006

Davek od dohodka pravnih oseb, Računovodstvo

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 2/2006 1. UVOD 2. SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 3. ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 4. VPLIV NOVIH SRS NA DAVČNO OSNOVO Vpliv spremenjenih SRS na določanje davčne osnove po posameznih SRS 4.1. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 4.2. SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Nepodedljiva odškodninska terjatev – zapleti v postopku

Maša Ostruh, 17.2.2006

Obligacije, Dedovanje

Maša Ostruh, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. PREDSTAVITEV PRIMERA IZ SODNE PRAKSE 3. DEDOVANJE TERJATVE ZA POVRNITEV NEPREMOŽENJSKE ŠKODE - MATERIALNOPRAVNA UREDITEV 4. NEPODEDLJIVA ODŠKODNINSKA TERJATEV - ZAPLETI V POSTOPKU 1. Zaključek postopka pred sodiščem prve stopnje 2. Povrnitev pravdnih stroškov 1. Člen 154 ZPP ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi računovodskimi standardi

dr. Marjan Odar, 13.10.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Nadgraditev in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov je potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. Slovenski računovodski standardi, ki so plod do-sežkov razvoja slo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konflikt pristojnosti uprave in skupščine delniške družbe pri ustanavljanju hčerinskih družb v

Primož Obal, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 8/2004UVOD Uprave delniške družbe je v svoji kompetenci vodenja družbe samostojna in povzema dejanja na lastno odgovornost. Njena pristojnost sega v ožjem pomenu na področje vodenja poslovanja, na področje preoblikovanja (formalno, statusno) in na področje urejanja statusnih razmerij navznoter in navzv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

BILANČNO PRAVO IN LETNO POROČILO: Računovodski izkazi po Slovenskih računovodskih standardih

dr. Marjan Odar, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20031. CILJ PRIPRAVLJANJA PODATKOV, OBLIKOVANJA INFORMACIJ IN SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV Začnimo z retoričnim vprašanjem: Kaj je cilj podjetja? Bistvo odgovora na to vprašanje vsekakor izvira iz obravnavanja dobička kot dela kapitala podjetja. Velikost dobička pa podjetja ugotavljajo v računo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Prenos dejanskega sedeža uprave gospodarskih družb v Evropski skupnosti

Primož Obal, 25.8.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Obal, Podjetje in delo, 5/2003UVOD Gospodarski sistem Evropske skupnosti kot popolne carinsko-ekonomske unije v zadnjem obdobju širi svoje interese tudi na področje svobode ustanavljanja gospodarskih družb. Gre sicer za normirano ekonomsko svoboščino, ki pa v preteklosti ob še neusklajenem in odprtem pravnem sistemu Evropske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

Mednarodno stečajno pravo evropskega notranjega trga(*1)

Oberhammer Paul, Domej Tanja, 4.2.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tanja Domej, Podjetje in delo, 1/20031. IZHODIŠČNO STANJE Amsterdamska pogodba je na področju procesnega prava precej pospešila evropsko integracijo.(*2) Tudi težišče mednarodnega stečajnega prava se z ravni zakonodaje posameznih držav in bilateralnih pogodb prenaša na skupnostno pravo: 31. maja 2002 je začela veljati uredba Sveta (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Novosti in pomen novih slovenskih računovodskih standardov za gospodarske družbe

dr. Marjan Odar, 9.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIHSTANDARDOV Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) predpisuje osnovna pravila izdelovanja računovodskih izkazov družb, podrobnejša pravila o računovodenju pa določajo slovenski računovodski standardi (SRS), ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo v soglasju ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sodnikov pogled na jezik (in pravo)

Dušan Ogrizek, 9.10.2002

Sodišča

Dušan Ogrizek, Podjetje in delo, 6-7/2002Povabili so me, naj kot sodnik sodelujem vsekciji Jezik in pravo. Ni dvoma, določeno mi je, naj spregovorim o tistem jeziku, ki sem ga skozi desetletja svoje poklicne poti kot sodnik govoril in pisal in ki sem ga poklicno bral v sodbah in drugih sodnih pisnih izdelkih svojih sodniških kolegov. Naj t...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(3) 6-7(12) 5(5) 5-6(1)
4(1) 3-4(1) 2(3) 1(7)

Leto objave

2020(1) 2019(3) 2015(1) 2014(2)
2013(1) 2012(2) 2011(1) 2010(3)
2008(2) 2006(2) 2005(1) 2004(1)
2003(3) 2002(3) 2000(1) 1999(1)
1998(1) 1997(1) 1996(2) 1995(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNO PQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov