Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Načela evropskega zadružnega prava (PECOL)

Franci Avsec, 1.7.2018

Izobraževanje, kultura, znanost in šport

Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/2018Povzetek: V letu 2017 je skupina profesorjev zadružnega prava iz sedmih evropskih držav (Finske, Francije, Italije, Nemčije, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva) objavila Načela evropskega zadružnega prava (PECOL), ki opredeljujejo definicijo zadruge, zadružne vrednote in načela, ki jih je proglasila Mednarodna zadružna zveza v svoji Izjavi o zadružni istovetnosti iz leta 1995. Načela PECOL razlikujejo zadruge, ki delujejo pretežno v korist svojih članov kot uporabnikov, dobaviteljev ali delavcev (v osnutku PECOL poimenovane kot vzajemne zadruge), in zadruge, ki pretežno delujejo v korist skupnosti (splošnokoristne zadruge). Medtem ko zadruge iz prve skupine lahko delijo med člane samo tiste pozitivne rezultate poslovanja, ki izhajajo iz članskih zadružnih poslov (presežek), in ne drugih (dobiček), sta delitev presežka in dobička splošnokoristnim zadrugam prepovedana. PECOL določajo nedeljivost za čista sredstva, ki v primeru prenehanja zadruge ostanejo po poplačilu upnikov in razdelitvi nominalne vrednosti deležev ter morebitnih deljivih rezerv med člane. Vse zadruge lahko plačujejo na vplačani kapital omejeno nadomestilo ("obresti"). Prispevek primerja glavne rešitve načel PECOL z zadružnim pravom v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah ter se zaključi z ugotovitvijo, da je ob obstoječih razlikah med zadružnimi predpisi v Evropi širša zakonodajna harmonizacija s temi načeli malo verjetna, tudi zato, ker je povezana še z drugimi pravnimi področji, od bilančnega in davčnega do ustavnega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Digitalna ekonomija: bitcoin, internet stvari in Uber

Ahtik Meta, Hojnik Janja, 1.10.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Meta Ahtik, Janja Hojnik, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Cilj članka je prikazati številne dimenzije digitalnega gospodarstva in njegov vpliv na pravni razvoj v prihodnosti. Digitalizacija gospodarstva je eden od gospodarskih megatrendov v sodobni družbi, proces ustvarjanja dodane vrednosti s povezavo izdelkov z internetom in s proizvodnjo presežnih učinkov na tej podlagi. Glede na njegovo večplastnost se digitalizacija gospodarstva po naravi dotika celotnega spektra pravnih področij. Članek najprej prikazuje pravne izzive interneta stvari in številna odprta vprašanja, povezana zlasti, a ne le, s področji intelektualne lastnine, varstvom osebnih podatkov in zasebnosti ter varstvom potrošnikov. Nato proučuje Uber in pričakovano odločitev Sodišča EU, ki bo opredelila, ali je Uber transportno podjetje ali spletna platforma. Pravne posledice možnih odločitev se med seboj precej razlikujejo. Končno članek predstavi še izzive, povezane z bitcoinom kot najbolj reprezentativno virtualno valuto. Trenutno so te valute regulirane le na področjih obdavčitve ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Avtorici zaključujeva, da pravo po eni strani spodbuja pozitivne vidike digitalizacije gospodarstva, po drugi pa omejuje njene negativne posledice za evropsko gospodarstvo in družbo. Ključne besede: digitalno gospodarstvo, bitcoin, storitvizacija, internet stvari, digitalizacija industrije, ekonomija delitve, veliko podatkovje, oblak proizvodnje, 3D-tiskanje Title: Digital Economy: Bitcoin, Internet of Things and Uber Abstract: The objective of the article is to demonstrate the many dimensions of digital economy and its impact on future legal development. Digitalisation of economy is one of the economic megatrends in modern society, a process creating value by connecting products to Internet and producing spillover effects on this basis. Considering its multifaceted character, digitalisation of economy inherently touches upon the full spectrum of legal fields. The articl
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Naše pravo in pravo ljudstvo: kako braniti ustavno demokracijo pred populizmom

Matej Avbelj, 1.10.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Avbelj, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Prispevek se osredotoča na vpliv populizma na slovenski ustavnopravni red in še posebej vprašanje, kako naj se slovenska ustavna demokracija spopade z izzivi, ki ji jih prinaša populizem. Razdeljen je na tri dele. Uvodni, teoretični del predstavi poglavitna koncepta: populizem in ustavno demokracijo. Sledi kratka analiza pojavov v slovenski pravni in politični praksi, ki bi jih lahko označili za populistične. Prispevek se sklene s sklopom normativnih predlogov za izboljšanje obstoječega stanja v luči zagotavljanja ciljev ustavne demokracije. Ključne besede: ustavna demokracija, populizem, vladavina prava, pluralizem, morala, korupcija, politične stranke Title: Our Law and the Right People: On How to Defend the Constitutional Democracy against Populism Abstract: The article focuses on the impact of populism on the Slovenian constitutional order and, in particular, on how the latter can defend itself against populism. The argument consists of three parts. In the introduction the main concepts: populism and constitutional democracy are laid out. This is followed by a brief analysis of the populist practices in the Slovenian political and legal life. The article concludes by stipulating several normative proposals to strengthen the Slovenian constitutional democracy against the encroachments of populism. Key words: Constitutional Democracy, Populism, Rule of Law, Pluralism, Morality, Corruption, Political Parties
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Problem vzročnosti pri kaznivih dejanjih v medicini

Matjaž Ambrož, 1.10.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2014Iz sodne prakse so znani primeri, v katerih izvedenci zaradi spoznavnih omejitev ne morejo dati decidiranih odgovorov na nekatera od zastavljenih vprašanj. Sodišče tega izhoda nima, temveč mora odločiti. V primeru medicinskih kaznivih dejanj bodo spoznavne težave pogosto povezane z vprašanjem vzročnosti. Je oškodovančevo smrt povzročila zdravnikova napaka ali pa ga tudi ustrezna medicinska intervencija ne bi mogla več rešiti? Avtor analizira zadeve, v katerih sicer ni dvoma, da je zdravnik napravil napako, vendarle pa ni jasno, ali bi ustrezno ravnanje bolnika sploh lahko rešilo. Sooči dva različna pristopa, ki ju srečamo v literaturi in sodni praksi, sklicevanje na načelo in dubio pro reo in teorijo o povečanju tveganja, ter analizira prednosti in slabosti vsakega od njiju.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Razvoj znanosti in pravno urejanje

Matej Accetto, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Matej Accetto, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek se posveča vprašanju vezi med pravom in znanostjo oziroma znanstvenim in tehnološkim razvojem. Uvodoma se na kratko posveti tudi vprašanju prava kot znanosti, nato pa v jedru besedila obravnava dva vsebinska vidika vezi: najprej oriše, kako razvoj znanosti vpliva na zasnovo in delovanje pravnega reda, nato pa še, kako se pravo spopada (ali mora spopadati) z novimi odprtimi vprašanji, ki jih predenj postavlja tehnološki napredek.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Bančna unija v EU?

Meta Ahtik, 5.10.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Meta Ahtik, Podjetje in delo, 6-7/2012Finančna kriza je jasno razgalila številne pomanjkljivosti evropske ureditve, na katere so ekonomisti opozarjali še pred nastankom denarne unije. EU je prav kot odziv na krizo nedavno predlagala krepitev integracije z oblikovanjem tako imenovane bančne unije. Bančno varnostno mrežo, ki jo sestavljajo bančna regulacija in nadzor, sistem depozitnih zavarovanj, posojilodajalec v skrajni sili ter sistem reševanja nesolventnih bank, naj bi oblikovali na ravni EU. Članek analizira trenutno ureditev bančne varnostne mreže, njene pomanjkljivosti in možne prilagoditve varnostne mreže ob oblikovanju bančne unije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Možgani in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi ne najdemo, mu pač pripišemo?

Matjaž Ambrož, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor obravnava potencialne učinke raziskovanja človeških možganov na kazensko pravo. Njegovo izhodišče je, da refleksije, ki jo od storilca pričakujejo psihološko utemeljene formule krivdnih oblik, v stvarnosti pogosto ni ali pa je neposrednemu sodniškemu spoznanju - vsaj za zdaj še - nedostopna. Zato so se v teoriji kazenskega prava pojavile težnje krivdne oblike "normativirati in objektivizirati" (avtorjev poudarek je namenjen zlasti premikom v razumevanju eventualnega naklepa). Gre za idejo, da na krivdne oblike ne smemo gledati kot na psihične substrate v glavi storilca, temveč kot na vrednostne sodbe v glavi sodnika. Razsežnosti tega idejnega premika avtor ponazori s primeri iz sodne prakse in opozori na potencialne nevarnosti, ki so z njim povezane. V sklepu zavzame stališče, da je normativiranje krivdnih oblik v neki meri neizbežno, zavzame pa se za dodelavo meril vrednotenja, na podlagi katerega storilcu krivdne oblike pripisujemo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slovenske posebnosti

Matjaž Ambrož, 10.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor ugotavlja, da pogosto spreminjanje kazenske zakonodaje ni več redkost. Zanimajo ga razsežnosti pogostega spreminjanja, pri čemer posebno pozornost nameni kazenskopravnemu ekspanzionizmu, to je vse večji nagnjenosti k reševanju družbenih problemov s sredstvi kazenskega prava. V
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta

Ahtik Meta, Vlahek Ana, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Meta Ahtik, Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku so predstavljeni pravni okviri določanja škode, nastale s kršitvijo evropskega in slovenskega antitrusta. Poseben poudarek je na nedavno oblikovanem osnutku smernic o kvantifikaciji škode, ki ga je Komisija pripravila za povečanje učinkovitosti zasebnopravnega uveljavlja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

Matej Accetto, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matej Accetto, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek se posveča teoretičnim in praktičnim vidikom uporabe prava EU v državah članicah in še posebno v Sloveniji. Uvodoma povzame zahteve glede uporabe, kot jih narekuje pravo EU, vključno s sodno prakso Sodišča EU, nato pa analizira izbrana problematična vprašanja z vidika naci
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Transakcijski stroški v pogodbenem pravu

Meta Ahtik, 6.10.2010

Obligacije

Meta Ahtik, Podjetje in delo, 6-7/2010Ob odsotnosti transakcijskih stroškov bi stranke v skladu s Coasovim teoremom vedno oblikovale popolno pogodbo, za katero je značilno, da predvideva vsa mogoča naključja in je hkrati učinkovita. Transakcijski stroški so vedno prisotni, zato oblikovanje popolne pogodbe ni mogoče. Od njihove relativne velikosti pa je odvisen izbor pogodbene oblike. V članku so prikazani vzroki obstoja transakcijskih stroškov in predstavljene njihove posledice za oblikovanje različnih pogodbenih oblik. Vzroki obstoja transakcijskih stroškov so v veliki meri upoštevani v obligacijskem pravu, ki sanira številne okoliščine, ki transakcijske stroške povečujejo. Med njimi so določbe o poslovni sposobnosti, ki jo mora za neki posel imeti pogodbenik, določbe o sanaciji problemov informacijske asimetrije in oportunističnega obnašanja strank, ki odpravljajo posledice zmote in prevare. Transakcijski stroški nadalje opredeljujejo način pogodbenega sodelovanja, ki se razvije med strankami. Najenostavnejši tržni način, značilen za klasične pogodbe, je omejen na generične predmete pogodbe z mnogo substituti. Če je za predmet pogodbe značilna večja specifičnost, se razvijejo kompleksnejše oblike pogodb. Ob občasnih transakcijah se v pogodbeni odnos vključi tretja oseba, ki opravlja funkcijo neodvisnega razsodnika, v primeru večje pogostosti tovrstnih transakcij pa se med strankama bodisi razvije specifično relacijsko razmerje, za katero je značilno, da se njegova vsebina oblikuje dinamično, nanjo pa vplivajo dolgoročni odnosi med strankami, ali pa pride do odločitve za združitev poslovanja v okviru enega subjekta (vertikalna integracija).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄1

Družbeno odgovorno podjetništvo kot rešitev iz krize

Borut Ambrožič, 10.2.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Ambrožič, Podjetje in delo, 1/2010Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Storilstvo in udeležba v KZ-1 in sodni praksi

Matjaž Ambrož, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev storilstva in udeležbe v slovenskem kazenskem pravu. Prispevek gradi na dveh novejših zadevah iz slovenske sodne prakse, ki ju uporabi za izhodišče razprave o zakonskih rešitvah, stališčih teorije in sodne prakse. Težišče prispevka je namenjeno problemu prepoznav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄3-4

Predpisi o Evropski zadrugi (SCE) v državah pogodbenicah evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Franci Avsec, 15.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/20091. UVOD 2. PREGLED PO DRŽAVAH 2.1. Avstrija 2.2. Belgija 2.3. Bolgarija 2.4. Ciper 2.5. Češka 2.6. Danska 2.7. Estonija 2.8. Finska 2.9. Francija 2.10. Grčija 2.11. Irska 2.12. Islandija 2.13. Italija 2.14. Latvija 2.15. Liechtenstein 2.16. Litva 2.17...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄1

Ekonomska analiza dopinga v športu

Igor Angelovski, 18.2.2009

Šport in organizacije

Igor Angelovski, Igor Angelovski, Podjetje in delo, 1/2009Zaradi profesionalizacije in komercializacije športa je ekonomska analiza z uporabo matematičnih enačb uporabna tudi za analizo ekonomskih razlogov za uporabo dopinga v športu. Ker je denar v športu čedalje pomembnejši in sankcije v primeru zlorabe preblage, je doping predvsem posledica racionalne o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe slovenske materialne kazenske zakonodaje in argument primerjalnega prava

dr. Matjaž Ambrož, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku analizira argumente primerjalnega prava, ki so bili uporabljeni ob zadnjih spremembah slovenske materialne kazenske zakonodaje. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem, kako razumeti trditev, da je določena rešitev materialnega kazenskega prava "evropsko usmerjena", pri čemer ugotavlj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Kapital zadruge in člani investitorji (vlagatelji)

Franci Avsec, 13.6.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franci Avsec, Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/2008Prispevek obravnava lastni kapital in članstvo vlagateljev (neuporabnikov) v zadrugah. Ureditve glede lastnega kapitala zadrug se v državah Evropskega gospodarskega prostora med seboj močno razlikujejo: v posameznih državah članski deleži sploh niso obvezni, medtem ko zadružna zakonodaja v nekaterih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Etično odločanje v finančnem poslovanju

dr. France Arhar, 19.10.2006

Plačilni promet

dr. France Arhar, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. France Arhar ? 1. UVOD 2. NEPOUČENA OSEBA 3. TVEGANJE 4. DICTUM MEUM PACTUM 5. SKLEP Povzetek Avtor govori o finančnem posredništvu v povezavi z regulativo in poslovno prakso na finančnih trgih. Večja svoboda pri gibanju kapitala zahteva tudi večjo odgovornost samih finančnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ekonomska vloga evra

Meta Ahtik, 19.10.2006

Monetarni predpisi

Meta Ahtik, Podjetje in delo, 6-7/2006Meta Ahtik ? 1. UVOD 2. PREGLED MONETARNEGA POVEZOVANJA V EVROPSKI INTEGRACIJI 3. TEORIJA OPTIMALNEGA VALUTNEGA OBMOČJA IN SLOVENIJA 3.1. Tradicionalna teorija optimalnega valutnega območja 3.2. Kritika tradicionalne teorije 3.3. Koristi in stroški članstva v evropski monetarni uniji 4...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Pojav povezanih družb

mag. Niko Abrahamsberg, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Niko Abrahamsberg, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek V prispevku avtor predstavi pojav in družbenoekonomske razloge za nastanek povezanih družb. Ugotavlja, da pravo še ni našlo celovitih odgovorov, kako urediti novo ekonomsko stvarnost. Pristopi k pravni ureditvi tega področja so v svetu zelo različni. Poleg nemškega poskusa celovito urediti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Postopek pri delodajalcu po ZDR

Vera Aljančič-Falež, 7.10.2004

Delovna razmerja

Vera Aljančič-Falež, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Zakon o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju: ZDR) je prinesel na področju uveljavljanja pravic oziroma postopka pri delodajalcu kar precej novosti, ki jih prej veljavna Zakon o delovnih razmerjih(*2) (v nadaljevanju: ZDR/90) in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja(*3) (v na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Societas Cooperativa Europaea (SCE) – Evropska zadruga

dr. Franci Avsec, 13.2.2004

Zadruge

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 1/20041. UVOD Oktobra 2001 sta bili sprejeti, novembra istega leta pa objavljeni Uredba Sveta (ES) 2157/2001 o statutu Evropske delniške družbe in spremljajoča Direktiva Sveta 2001/86/ES o dopolnitvi statuta Evropske delniške družbe glede sodelovanja delavcev.(*1) Uredba in direktiva uporabljata za to ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄3-4

Posebnosti korporacijskega obdavčenja zadrug v državah članicah Evropske unije

dr. Franci Avsec, 13.6.2003

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 3-4/20031. UVOD Pri iskanju definicije, ki bi zajela zadrugo tako, da opredelitev tega pojma ne bi bila omejena na posamezno dejavnost, pravni red ali državo, si lahko pomagamo z mednarodnimi dokumenti, ki se nanašajo na zadružništvo. V priporočilu št. 193 o spodbujanju zadrug, ki ga je Mednarodna org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Združitve, delitve in drugo statusno preoblikovanje zadrug

dr. Franci Avsec, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/2001Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. PREGLED UREDITVE Zakon o zadrugah (ZZad)(*1) omenja pripojitev, spojitev in razdelitev oziroma "statusne spremembe" zadrug samo mimobežno - ob naštevanju zadev, o katerih odloča občni zbor (5. točka drugega odstavka 15. člena) s ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Nekaj misli k dograjevanju zadružnega prava

dr. Franci Avsec, 10.4.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/2000Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije(*) 1. ZADRUGE V SLOVENSKEM GOSPODARSKEM KORPORACIJSKEM PRAVU V letu 1999 je skupina poslancev Državnega zbora Republike Slovenije dvakrat vložila predlog za spremembe in dopolnitve zakona o zadrugah (ZZad).(*1) Prvi predlog za sprem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(1) 6-7(16) 5-6(2) 3-4(4)
2(3) 1(6)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2016(1) 2014(1)
2012(3) 2011(3) 2010(2) 2009(3)
2008(2) 2006(2) 2005(1) 2004(2)
2003(1) 2001(1) 2000(1) 1999(2)
1997(1) 1996(2) 1995(1) 1992(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
A BCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov