Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 159 / 160
Dokumenti od 3951 do 3975 (od skupaj 3980)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄5

Disciplinsko kaznovanje in nadzorovanje

dr. Janez Pečar, 20.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

dr. Janez Pečar, Podjetje in delo, 5/1991Janez PEČAR doktor pravnih znanosti Inštitut za kriminologijo v Ljubljani Age - si quid agis Delaj, če (že) nekaj delaš! UVOD Z discipliniranjem na delovnem mestu z rabo nekakšnih delovno- industrijskih tribunalov in celo posameznikov se v marsičem povezuje pravna narava disciplinske repres...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Joint-venture kot oblika družbe

dr. Krešo Puharič, 17.7.1991

Zunanjetrgovinski predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 4/1991Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Tale zgoščeni in vsebinsko zgolj obrisni prikaz najpomembnejših pravnih vidikov tujih (skupnih) vlaganj z ustanovitvijo podjetja v mešani lastnini je razdeljen na tri vsebinske sklope: - strukturo formalnopravnih vi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Odškodninska renta

mag. Lidija Koman-Perenič, 17.7.1991

Obligacije

mag. Lidija Koman-Perenič, Podjetje in delo, 4/1991Lidija KOMAN-PERENIČ magistra pravnih znanosti Republiška geodetska uprava 1. SPLOŠNO O ODŠKODNINSKI RENTI Renta izvira iz latinske besede reddere: prinašati in pomeni stalne, redne dohodke, ki od upravičenca ne zahtevajo nobenega posebnega dela. Lahko gre za dohodek iz kapitala (npr. obresti)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Zaposlovanje delavcev po pogodbi o delu po Zakonu odelovnih razmerjih

mag. Etelka Korpič-Horvat, 17.7.1991

Delovna razmerja

mag. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 4/1991Etelka KORPIČ-HORVAT magistra pravnih znanosti Služba družbenega knjigovodstva Murska Sobota I. VZROKI ZAPOSLOVANJA PO POGODBI O DELU Danes se v praksi vse večkrat srečujemo s pojavi zaposlovanja delavcev po pogodbah o delu. Vzroki za to so različni. Eden izmed temeljnih so predvsem številni s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Zakonske spremembe nadomestila zaradi manjšega osebnegadohodka na drugem ustreznem delu

mag. Aleksej Cvetko, 17.7.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 4/1991Aleksej CVETKO magister pravnih znanosti Sodišče združenega dela Republike Slovenije 1. SPLOŠNI UVOD Osnutek novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(*1) prinaša tudi spremembe inštituta nadomestila zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu. V prvem odstavku 105....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Delovni čas v kolektivnih pogodbah o dejavnosti

mag. Tanja Dobrin, 17.7.1991

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 4/1991Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti V minulih mesecih je bilo v Sloveniji za posamezne dejavnosti sklenjenih sedem kolektivnih pogodb. Najprej je bila sklenjena kolektivna pogodba za dejavnost PTT prometa 27. 11. 1990, ki je bila vpisana v register kolekti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Temeljno o pravu okolja

dr. Janez Šinkovec, 17.7.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 4/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Pravo o varstvu okolja kot sistem je novejše, posamezna področja so se reševala že zdavnaj. Šele po letu 1960 se pojavlja v znanosti in literaturi ekološko novo spoznanje o nujnosti obravnavanja vseh takšnih poj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Povzetki "Podjetje in delo" 04/1991

Avtor ni naveden, 17.7.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1991Janez Šinkovec: TEMELJNO O PRAVU OKOLJA - Podjetje in delo, št. 4/91, str. od 299 do 308 Pravo o varstvu okolja je razmeroma mlada veja, čeprav je bilo treba vprašanja varstva okolja reševati že zdavnaj. Prva znanstvena dela s tega področja so bila objavljena v Združenih državah Amerike. V pravu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Summaries "Podjetje in delo" 04/1991

Avtor ni naveden, 17.7.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1991Janez Šinkovec: BASIC ELEMENTS OF ENVIRONMENTAL LAW - Podjetje in delo, no. 4/91, pp. from 299 to 308 Environmental protection law is a relatively recent branch of law, although it was necessary to solve the problems of environmental protection long ago. The first scientific works in this field ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄4

Organiziranost zavarovalstva

dr. Šime Ivanjko, 17.7.1991

Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1991Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru UVOD Od leta 1945 je Jugoslavija gradila gospodarski sistem v skladu s socialistično ideologijo, pri čemer je takoj po končani vojni uvedla državnolastninski sistem, katerega pa je odpravila že v začetku petd...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Uspešnost participativnih podjetij

dr. Bogdan Kavčič, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bogdan Kavčič, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan KAVČIČ doktor socioloških znanosti Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani OCENE SO RAZLIČNE Mnenja in podatki o tem, ali so podjetja, v katerih delavci sodelujejo pri upravljanju, bolj ali manj uspešna od tistih, v katerih ne sodelujejo, so zelo različna. Ti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Summaries "Podjetje in delo" 03/1991

Avtor ni naveden, 13.5.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan Kavčič: EFFICIENCY OF PARTICIPATIVE ENTERPRISES - Podjetje in delo, no. 3/91, pp. from 198 to 207 In his introduction of the article, the author drew attention to the great importance of the terminology in the field of participation. The notions self - management management and participat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Participacija delavcev v podjetju v Franciji

dr. Polonca Končar, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 3/1991Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V Franciji je za vse povojno obdobje, zlasti pa še za obdobje po prihodu socialistov na oblast leta 1981, značilen zanimiv pa tudi živahen razvoj participacije delavcev, ki sicer ima svoje izvore že v obdobju pred I...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Institucionalnost in neformalnost delavske participacije

mag. Drago Mežnar, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3/1991Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije UVOD Tako za industrijsko razvite države kot tudi za veliko industrijsko nerazvitih držav lahko ugotovimo, da imajo uvedeno v podjetjih neke vrste delavsko participacijo oziroma postopek soodločanja. Konkretna ureditev oziro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1992

Avtor ni naveden, 13.5.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1991Bogdan Kavčič: USPEŠNOST PARTICIPATIVNIH PODJETIJ - Podjetje in delo, št. 3/91, str. od 198 do 207 Avtor je v uvodu članka opozoril na velik pomen izrazoslovja na področju soodločanja. Ločiti je treba pojme: soupravljanje, upravljanje, soodločanje. Nato je iz sociološkega vidika orisano bistveno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Montan model soodločanja v Zvezni republiki Nemčiji

dr. Zvonka Šarman, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 3/1991Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti Ljubljana 1. SOODLOČANJE ZAPOSLENIH KOT SISTEM PRAVIC PRI SODELOVANJU V PROCESIH ODLOČANJA Na MONTAN - model soodločanja, kot se popularno imenuje model sodelovanja zaposlenih v upravljanju podjetij rudarstva, železarstva in jeklarstva v Zvezni repub...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄3

Ureditev soupravljanja v Španiji

dr. Mitja Novak, 13.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 3/1991Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Sprememba iz avtoritarnega političnega sistema v demokratičnega se je v Španiji začela z letom 1977, kar je imelo tudi neposreden vpliv na delovno pravne norme. Pravne ureditve je derogirala Ustava Španije, sprejeta v letu 1978, ki...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/1991

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec: VODENJE PODJETJA (MANAGEMENT) - Podjetje in delo, št. 2/91, str. od 99 do 110 Vodenje podjetja je ena najpomembnejših dejavnosti znotraj podjetij, katerih bistveni cilj je pridobitništvo oziroma kar največji dobiček. Bistveno za dobro vodenje je, da le-to poteka v podjetju kot ce...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Stečaj podjetja - člana kapitalske družbe

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 2/1991Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. Odkar velja nova zakonodaja o podjetjih, je bilo s sredstvi fizičnih oseb, pa tudi družbenih podjetij, ustanovljenih veliko kapitalskih družb, predvsem družb z omejeno odgovornostjo. Zaradi pomanjkljive za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Vloga, funkcije in organiziranost delodajalcev v državahz razvitim tržnim gospodarstvom

dr. Marijan Kocbek, 15.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/1991Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Gospodarska zbornica Slovenije 1. UVOD - OPREDELITEV ORGANIZACIJE DELODAJALCEV Organizacije delodajalcev se v primerjalnem delovnem pravu skušajo definirati kot formalne skupine delodajalcev (employers), ki se združujejo zato, da bi zaščitili, predstavlja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Vodenje podjetja (management)

dr. Janez Šinkovec, 15.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prevladujoča sistematika v sedanji teoriji raziskovanja podjetij opredeljuje dejavnike proizvodnje predvsem glede na podjetniški cilj - pridobitništvo, maksimiranje dobička. Proces, v katerem želimo doseči gospo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Proces in metode vrednotenja podjetja

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 15.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 2/1991Alenka Žnidaršič-Kranjc doktorica poslovnoorganizacijskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 1. UVOD Že ko je bil pripravljen prvi osnutek slovenskega zakona o privatizaciji v oktobru lanskega leta, nam je postalo jasno, da brez določenih znanj, ki smo jih kljub priseganju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Načrtovanje sistemov franšizing

Bojan Pečenko, 15.3.1991

Obligacije, Trgovina

Bojan Pečenko, Podjetje in delo, 2/1991Bojan PEČENKO diplomirani pravnik Gospodarska zbornica Slovenije Razvijajoče se tržno gospodarstvo tudi pri nas začenja razvijati nove oblike gospodarskega poslovanja, ki so v svetu že docela razvite. To še posebej velja za franšizing. Tudi pri nas zanimanje zanj narašča. Sproščena podjetniška in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/1991

Avtor ni naveden, 15.3.1991

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/1991Janez Šinkovec: ENTERPRISE MANAGEMENT - Podjetje in delo, no. 2/91, pp. from 99 to 110 Enterprise management is one of the most important activities within an enterprise, the essential objective of which is profitability or the greatest possible profit respectively. It is essential for good mana...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

O pravni naravi kolektivne pogodbe in o strankahkolektivne pogodbe

Žiga Bahovec, 15.3.1991

Kolektivne pogodbe

Žiga Bahovec, Podjetje in delo, 2/1991Žiga BAHOVEC diplomirani pravnik Gospodarska zbornica Slovenije S prehodom na tržni gospodarski red se je v naši pravni ureditvi pojavilo nekaj novosti, ki jih doslej nismo dobro poznali. Kmalu smo se srečali s pojmi, kot so: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, konkurenčna prepoved, ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 158 159 160 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(511) 7(79) 6(41) 6-7(1226)
5(410) 5-6(208) 4(73) 3(68)
3-4(428) 2(466) 1(470)

Leto objave

2019(25) 2018(104) 2017(113) 2016(131)
2015(115) 2014(123) 2013(74) 2012(132)
2011(146) 2010(134) 2009(155) 2008(142)
2007(141) 2006(143) 2005(155) 2004(179)
2003(188) 2002(203) 2001(207) 2000(170)
1999(201) 1998(184) 1997(140) 1996(168)
1995(130) 1994(113) 1993(110) 1992(83)
1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov