Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Raziskovanje terorizma in kriminalitete - kriminološke, viktimološke in kriminalitetnopolitične perspektive

Gorazd Meško, 1.10.2017

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Gorazd Meško, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Kriminološke teorije, zbiranje podatkov in metodološki pristopi, ki se uporabljajo v kriminološkem raziskovanju, so uporabni tudi za raziskovanje terorizma; uporaba kriminoloških metod pri preučevanju terorizma bi omogočila pridobitev novih znanj o problematiki, predvsem na področju vzrokov in posledic terorizma. Kriminologi se v preteklosti niso poglobljeno ukvarjali s problemom terorizma, čeprav se kriminologija kot veda primarno osredotoča na preučevanje nastajanja (in spreminjanja) kazenskih zakonov ter razumevanje pojavnih oblik in vzrokov kriminalitete ter odzivov na tovrstne kršitve zakonov. V kriminološkem raziskovanju bi zaradi ekstremnih oblik nasilja, viktimizacij, ustvarjanja strahu in kriminalitetnopolitičnih odzivov pomemben položaj moral imeti tudi terorizem. Teroristična dejanja vplivajo na zaznave varnosti, ogroženosti in odzive države na potencialne teroriste kot pojav nove varnostne mentalitete, ki se kaže v sekuritizaciji. Ključne besede: terorizem, kriminologija, viktimologija, kriminalitetna politika Title: Study of Terrorism and Criminality - Criminological, Victimological, and Criminal Policy Perspective Abstract: Criminological theory, data collection and methodological approaches used in criminological studies can also be applied in research on terrorism. The use of criminological methods in studying terrorism would allow for the acquisition of new knowledge, in particular in the area of causes, patterns and consequences of terrorism. Criminologists in the past did not conduct in-depth studies of terrorism, even though criminology as a discipline primarily focuses on the study of formation (and changing) of criminal laws, understanding of the manifestations and the causes of crime, and reactions to such violations of the law. Terrorism should have an important place in criminological research due to its characteristics - extreme forms of violence, victimisations, creating fear (individual and collective) and
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Prenehanje stavbne pravice - razprava o mitu kogentnosti nadomestila

Mužina Aleksij, Rejc Žiga, 1.8.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Po mnenju avtorjev prispevka je dosedanja, pri domačih piscih univerzalno sprejeta razlaga določb SPZ o posledicah prenehanja stavbne pravice zmotna. V celoti namreč - kljub njihovim ugotovitvam, da v tujini praviloma ni tako in da naj bi bile nekatere določbe SPZ o stavbni pravici "nejasne" - izhaja iz naziranja, da je določba drugega odstavka 263. člena SPZ, ki se glasi "lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine", kogentna oziroma da SPZ ne dopušča situacije, ko bi bil mogoč dogovor o nadomestilu pod navedeno višino. Po prepričanju avtorjev je v dani zmoti mogoče identificirati ključno pomanjkljivost dosedanje splošno sprejete razlage določb SPZ o stavbni pravici, ki v praksi povzroča številne nejasnosti in negotovost. Zato bi bilo treba v prihodnje dosedanjo razlago SPZ v tem delu celovito revidirati ob (pravilnem) izhodišču dispozitivne narave predmetne zakonske določbe - ne pa spreminjati zakona. Ključne besede: stavbna pravica, Stvarnopravni zakonik (SPZ), superficies, nadomestilo, prenehanje, prenehanje stavbne pravice Title: Cessation of the Right of Superficies - the Question of Compensation Abstract: In Slovenia, we have introduced the right of superficies with the Law of Property Code (Stvarnopravni zakonik, SPZ), passed in 2002. Second Paragraph of Article 263 of SPZ states that at cessation of the right of superficies, the owner of the property (land) has to pay to its holder compensation in the minimum amount of one half of the increase in the market price of the property. In numerous papers, articles and commentaries on the law that have been published in Slovenia within the last 15 years, this legal rule has been universally regarded as ius cogens - despite the fact that the authors have established it already by themselves, that foreign legal literature (with much longer
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄2

(Ustavno)sodna farsa o rovokopaču

Damjan Možina, 1.4.2017

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 2/2017Povzetek: Prispevek predstavlja odškodninsko pravdo, o kateri so slovenska sodišča odločala kar dvajset let. Oškodovanec, ki je bil na gradbišču kot vodja vzdrževanja vodovodov, ki naj opozori na potek vodovodne napeljave, se je nenadoma povzpel na delujoč gradbeni stroj - rovokopač in začel premikati ročice, zato se je stroj prevrnil, oškodovanec pa je bil hudo poškodovan. Vrhovno sodišče je menilo, da je do nesreče v celoti (in ne le v 50-odstotnem deležu, kot sta odločili nižji sodišči) prišlo zaradi nerazumnega ravnanja oškodovanca. Ustavno sodišče je sodbo razveljavilo iz razloga preskromne obrazložitve. Vrhovno sodišče je sodbo obsežneje obrazložilo, a je Ustavno sodišče razveljavilo tudi to; Vrhovno sodišče je enako ravnalo še enkrat, a je Ustavno sodišče - tokrat sklicujoč se na doktrino očitne napačnosti - sodbo spet razveljavilo, nato pa kar samo meritorno odločilo o delu zahtevka. Avtor kritično analizira sodbe Ustavnega sodišča, tako z ustavnopravnega kot materialnopravnega vidika. Meni, da Ustavno sodišče sploh ni imelo pristojnosti za odločanje o tej zadevi, poleg tega pa je sprejelo tudi (materialnopravno) napačno odločitev. Ključne besede: nepogodbeno odškodninsko pravo, krivdna odgovornost, objektivna odgovornost, prispevek oškodovanca, ustavno civilno pravo, pristojnost Ustavnega sodišča Title: (Constitutional) Judicial Farce about a Trencher Abstract: The article presents a damages case about which Slovenian courts have been deciding for 20 years. The claimant was at the construction site in his capacity as the head of maintenance of aqueduct, whose duty was to prevent cutting into existing aqueducts. He suddenly climbed onto a construction machine - a trencher - in operation and started moving the drive lever. As a consequence, the trencher moved and tipped over, heavily injuring the claimant. The lower courts have upheld the claim to the amount of 50% due to the contribution of the claiman
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Postopek posvojitve in najboljša korist otroka

Sendi Murgel, 1.10.2016

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Sendi Murgel, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Avtorica poda pregled celotnega postopka posvojitve, o kateri odloča center za socialno delo, razliko med dvostransko in enostransko posvojitvijo ter kako na vsebinsko odločitev vpliva največja korist otroka. Največjo korist otroka kot pravni standard je treba napolniti v vsakem primeru posebej in s posvojitvijo kot posebno obliko varstva otrok zagotoviti njihov zdrav celostni razvoj. S posvojitvijo najprej zagotavljamo korist otroka in šele nato potrebo posameznika po otroku. Ključne besede: postopek posvojitve, dvostranske posvojitve, enostranske posvojitve, posvojitelji, največja otrokova korist Title: Procedure of Adoption and the Best Interests of the Child Abstract: The author gives an overview of the whole procedure of adoption that is decided by the center for social work, the difference between bilateral and unilateral adoption and how the best interests of the child affects the decision. The best interests of the child as a legal standard has to be filled in each case individual and with adoption as a special form of child care we have to ensure their healthy holistic development. With adoption we have to firstly guarantee the best interests of the child, and only after that, a need of individual for having a child. Key words: adoption procedure, bilateral adoption, unilateral adoption, adoptive parents, the best interests of the child
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Odškodninska odgovornost za kršitev pogodbe

dr. Damjan Možina, 1.4.2016

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Prispevek poskuša orisati temeljna načela slovenskega pogodbenega odškodninskega prava s poudarkom na obsegu povrnitve škode. Pri tem opozarja na nekatere dileme, ki se pojavljajo ob uporabi njegovih določb, ter poskuša iskati vzporednice s primerjalnim pravom. Avtor uvodoma oriše razmerje med izpolnitvenim in odškodninskim zahtevkom, nato na kratko predstavi možnosti dolžnikove razbremenitve odgovornosti za kršitev. Sledi obravnava osnovnega merila povrnite škode (načela popolne odškodnine) in njegove omejitve v pogodbenem pravu - načela predvidljivosti škode. Slednjega avtor predstavi tudi v zgodovinskem in primerjalnem kontekstu, skupaj s posameznimi, praktično relevantnimi vidiki. Opozori tudi na sodobne tendence v teoriji in praksi glede predlogov za izboljšanje oziroma nadgradnjo tega načela. V okviru obravnave povrnitve škode predstavi različne pristope za ugotavljanje obsega premoženjske škode, zavzema pa se tudi za možnost upoštevanja morebitnega dobička, ki ga je dolžnik pridobil s kršitvijo pogodbe, pri ugotavljanju škode. Posebej predstavi problemske sklope glede povrnitve škode zaradi stvarnih napak pri prodajni pogodbi. Ključne besede: kršitev pogodbe, odškodninska odgovornost, razbremenitev, načelo polne odškodnine, načelo predvidljivosti škode, izgubljeni dobiček, premoženjska škoda, nepremoženjska škoda, konkretno in abstraktno računanje škode, stvarne napake Title: Damages for Breach of Contract Abstract: The paper aims to outline the principles guiding damages for breach of contract in Slovenian law, with an emphasis on the scope of damages. It draws attention to some of the dilemmas arising in theory and practice, and tries to point out the parallels with solutions in other legal orders. Following the introduction, the relationship between the claim for specific performance and damages claim is presented, followed by a brief explanation of possibilities of debtor''s exoneration of liability
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄1

Nepremoženjska škoda zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja: odškodninska odgovornost države za cestni hrup

dr. Damjan Možina, 1.1.2016

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 1/2016Povzetek: Prispevek predstavlja sodno prakso slovenskih sodišč glede odškodninske odgovornosti države nasproti posameznikom zaradi hrupa, ki ga povzročajo javne ceste. Slovenska sodišča so na podlagi več tisoč posamičnih tožb prisodila denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo za duševne bolečine zaradi posega v osebnostne pravice, kamor so štela tudi pravico do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave RS. Predstavljeni so posamezni vidiki te sodne prakse in relevantna sodna praksa ESČP. Avtor do sodne prakse zavzame kritično stališče. Meni, da avtomatičen prenos institutov zasebnega imisijskega prava na javnopravna razmerja ni mogoč. Treba bi bilo opraviti obsežno tehtanje interesov, med drugim pa bi bilo treba upoštevati tudi ekonomske zmožnosti države za izplačevanje množičnih odškodnin. Meni, da prisojanje denarne odškodnine v polni višini oškodovancem, ki niso izvedli nobenega od ukrepov za zmanjšanje škode (na primer zamenjava oken), ni primerno. Predlaga obravnavo po analogiji z delno razlastitvijo v javnem interesu. Opozarja na nevarnost pred preobremenjenostjo države z odškodninsko odgovornostjo. Ključne besede: javnopravna imisija, denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, odškodninska odgovornost države, prispevek oškodovanca, človekove pravice, nepogodbeno odškodninsko pravo, pravica do zdravega okolja Title: Non-Pecuniary Loss due to Infringement of Right to a Healthy Environment: State Liability for Road Traffic Noise Abstract: The paper presents the jurisprudence of the courts in Slovenia about the liability of the state for loss due to the noise from public roads. The courts have upheld thousands of individual claims for the recovery of non-pecuniary loss for mental suffering due to infringement of the constitutional right to a healthy environment (Art. 72 of the Slovenian Constitution), which is considered a personality right. Particular aspects of this case law are presented together w
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄8

Vložitev predloga za izvršbo ali predloga za določitev sodnih penalov

Irena Merc, 1.12.2015

Civilni sodni postopki

Irena Merc, Podjetje in delo, 8/20151. Uvod 2. Dopustnost vložitve predloga za določitev sodnih penalov 2.1. Pojem sodnih penalov 2.2. Predpostavke za določitev sodnih penalov 2.2.1. Problem nedenarnih obveznosti 2.2.2. Kdaj preneha upnikova pravica predlagati določitev sodnih penalov 2.2.3. Dopustnost vložitve predlo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Sporazumevanje in priznanje krivde - kako smo zmogli brez njiju

Janko Marinko, 1.10.2015

Kazenski postopek

Janko Marinko, Podjetje in delo, 6-7/20151. Zakonodajni okvir 2. Ukrepi sodne uprave 3. Informacijska podpora poslovnim procesom 4. Rezultati ukrepov Povzetek Po hudi krizi celotnega sodnega sistema v devetdesetih letih se je z različnimi zakonodajnimi, upravljavskimi in informacijskimi ukrepi začelo stanje izboljševati. Institut
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

(Ne)poslovna odškodninska odgovornost upravljavca smučišč za nesrečo na smučišču

Sabina Markič, 1.8.2015

Obligacije

Sabina Markič, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Nastanek odškodninske odgovornosti 2.1. Pravna ureditev, protipravno ravnanje in škoda 2.1.1. Smiselnost določanja varnostnih standardov glede na hitrost smučarja 2.1.2. Neorganiziran smučarski prostor 2.2. Odgovornost upravljavca za ravnanja zaposlenih 2.3. Škoda, nastala
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

(Ne)določenost izvršilnega naslova

Irena Merc, 1.6.2015

Civilni sodni postopki

Irena Merc, Podjetje in delo, 3-4/20151. Uvod 2. Preizkus primernosti izvršilnega naslova pri dovolitvi izvršbe in načelo formalne legalitete 3. Problemi (ne)določenosti izvršilnega naslova 3.1. Izvršba za uveljavitev denarne terjatve 3.1.1. Indeksna klavzula 3.1.2. Valutna klavzula 3.1.3. Obresti 3.2. Izvršba za uveljavi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄3-4

Protipravno pridobljeni dobiček kot merilo odškodninskega in obogatitvenega zahtevka

Damjan Možina, 1.6.2015

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 3-4/20151. Uvod 2. Nepogodbeno odškodninsko pravo 2.1. Splošno 2.2. Posebnosti v pravu intelektualne lastnine 2.3. Uporaba prava nepogodbene odškodninske odgovornosti v konkurenčnem pravu 3. Pravo neupravičene obogatitve 4. Pogodbeno pravo 5. Upravno pravo 6. Kazensko pravo 7. Rešitve v primerja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Odškodninska odgovornost za nasvet in informacije ter vprašanje zahtevkov tretjih oseb

Damjan Možina, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Tisti, ki drugemu da nasvet ali posreduje informacijo oziroma mnenje, načeloma ne odgovarja za škodo v primeru nepravilne informacije (nasveta, mnenja). Odgovornost pa se lahko vzpostavi, kadar dajalec nasveta uživa posebno strokovno zaupanje in lahko predvidi, da se bo prejemnik na nasvet zanesel. V določenih primerih zakon vzpostavlja odgovornost strokovnjaka ne le v razmerju do sopogodbenika (naročnika), ampak tudi proti tretji osebi, ki zaradi zaupanja v pravilnost nasveta sprejme poslovno odločitev. Za tak primer gre denimo pri odgovornosti revizorjev. Po mnenju avtorja je mogoče o odgovornosti strokovnjakov nasproti tretjim govoriti tudi zunaj zakonsko izrecno določenih primerov. Takšna odgovornost potrebuje tudi omejitve: strokovnjak odgovarja le osebam iz določljivega kroga, za katerega je bilo mogoče predvideti, da se bodo zanesle na informacijo pri sprejemanju določenih odločitev. Pri razvoju takšne odgovornosti ponuja ustrezne smernice člen VI. 2:207 osnutka evropskega Skupnega referenčnega okvira (DCFR). Ključne besede: odškodninska odgovornost za nasvet in informacije, odškodninska odgovornost strokovnjakov, pogodbena in nepogodbena odgovornost, pogodbeno varstvo tretjih oseb, odgovornost revizorjev, odgovornost notarjev Title: Liability for Advice and Information: The Problem of Third Party Claims Abstract: A provider of an advice, information or opinion is generally not liable for the loss caused by incorrect information (advice, information). However, liability can be established if the provider is an expert who enjoys special confidence and could have foreseen that the receiver will rely on the information. In certain cases the law provides for a liability of the expert not only against contract party, but also against a third party who relies on the information received. This is the case e.g. with regard to the liability of auditors. The author takes the view that experts are liable against third persons for loss caus
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

So diamanti res večni? Darilna pogodba, družinska razmerja in spremenjene okoliščine

Damjan Možina, 1.8.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 5/2014Prispevek predstavlja institut vračanja daril, do katerega pride zaradi prenehanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti. Gre za darila, ki sta si jih dala zakonca, pa tudi darila, ki so jih zakoncema dale tretje osebe, praviloma bližnji sorodniki. Avtor se ne strinja s prevladujočim stališčem v sodni praksi, po katerem razveza pomeni odpad kavze, ki avtomatično povzroči ničnost darilne pogodbe, njena posledica pa so vrnitveni zahtevki na podlagi neupravičene obogatitve. Navaja argumente za to, da mora biti odločitev za prenehanje pogodbe v rokah stranke. Izmed dveh možnosti uveljavitve oblikovalne pravice, to sta sodna razveza pogodbe ter izvensodni preklic, je boljša druga možnost, saj omogoča izvensodno rešitev. V vseh primerih daril, ki si jih dajejo zakonci, partnerji oziroma jih tem dajejo sorodniki, je mogoče šteti, da je obdarjenec ob sklenitvi pogodbe vedel, da se darilo daje glede na zakonsko zvezo oziroma življenjsko skupnost. Pri darilnih pogodbah, pri katerih nagib ni zakonska zveza, pa se zahteva, da je bil obdarjenec s posebnimi pričakovanji darovalca seznanjen. Če se pričakovanja ne uresničijo, je mogoče zahtevati vrnitev darila (darilo z bremenom). Pri odplačnih pogodbah pa podobnemu namenu služi institut spremenjenih okoliščin.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic: Leitner pri nas doma

Damjan Možina, 15.2.2014

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 1/2014Članek najprej predstavlja sodbo Sodišča EU v zadevi Leitner (C-168/00), s katero je bila priznana nepremoženjska škoda zaradi izgube dopusta kot posledica kršitve pogodbe o turističnem potovanju. Obravnava posledice sodbe v avstrijskem pravu, od koder je bilo na sodišče EU poslano predhodno vprašanje, ter opiše priznavanje te škode v drugih evropskih državah. Tudi Višje sodišče v Mariboru je nedavno odločalo o podobnem primeru, vendar je priznanje škode zaradi izgube dopusta zavrnilo, saj je menilo, da Obligacijski zakonik takšne vrste nepremoženjske škode ne pozna, zato je ni mogoče prisoditi niti na podlagi skladne razlage. Avtor polemizira s tem stališčem in dokazuje, da krog primerov pravno priznane nepremoženjske škode ni zaprt, zato bi bila razlaga v skladu z direktivo in sodbo možna, za državo pa bila ta možnost uresničitve sodbe bistveno ugodnejša od alternativ. Nepremoženjsko škodo zaradi izgube dopustniškega veselja bi bilo mogoče priznati kot duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zaradi posega v osebnostne pravice.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Praktične rešitve za uporabo podportala e-Izvršba

Barbara Mejač, 15.10.2013

Sodišča

Barbara Mejač, Podjetje in delo, 6-7/2013Prispevek obravnava informacijski sistem e-Izvršba, ki je začel delovati v marcu leta 2012. V uvodnih poglavjih opiše delovanje podportala e-Izvršba, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo za izvajanje e-opravil tudi na podoportalu e-Izvršba. Avtorica odgovori na nekatera praktična vprašanja uporabnikov in pojasnjuje, zakaj je uporaba podportala e-Izvršba primernejša od klasičnega poslovanja s sodiščem. Nazadnje nakaže pot nadaljnjega razvoja elektronskega poslovanja v postopkih izvršbe in zavarovanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Meje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude

Damjan Možina, 10.10.2011

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor predstavlja pred kratkim sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) na področju omejitev pogodbene svobode zaradi preprečevanja zlorab s predolgimi plačilnimi roki. Najprej osvetli relevantne zahteve evropske zakonodaje iz Direktive 2000/35/ES ter nove Direktiv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄1

Obvezna garancija za brezhibno delovanje in varstvo kupca v evropskem pravu

Damjan Možina, 18.2.2011

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 1/2011V prispevku so predstavljene osnovne poteze razvoja instituta garancije, ki se je razvil kot dopolnitev instituta odgovornosti (jamčevanja) za stvarne napake, namenjenega varstvu osnovnega interesa kupca pri vsaki prodajni pogodbi - da za svoj denar dobi stvar, ki v skladu s pogodbo služi svojemu namenu. V državah s tržnim gospodarstvom se je garancija razvila kot prostovoljna dodatna obljuba podizvajalca in/ali prodajalca, s katero želi ta potrošniku sporočiti visoko kakovost svojega blaga in tako izboljšati svoj tržni položaj. V nekdanjih socialističnih državah z omejenim delovanjem trga je bila za določene kategorije proizvodov predpisana obvezna garancija. To je veljalo tudi za Jugoslavijo, Slovenija pa je ta sistem obdržala. Evropska unija je z Direktivo 1999/44/ES o potrošniški prodaji in garancijah predvidela sistem obveznega jamčevanja za stvarne napake, nadgrajen z možnostjo prostovoljne garancije. V prispevku so obravnavane podobnosti in razlike med institutoma jamčevanja za stvarne napake in obvezne garancije, vprašanje smiselnosti slovenskega sistema varstva kupca ter vprašanje njegove skladnosti z evropskim pravom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled

Zajc Katarina, Markelj Luka, 15.12.2010

Sodišča

Katarina Zajc, Luka Markelj, Podjetje in delo, 8/2010Članek obravnava merjenje učinkovitosti sodstva po svetu. Naprej predstavi družbene stroške, povezane z neučinkovitim delovanjem sodstva, potem pa predstavi in analizira merila in ukrepe, ki jih posamezne države sprejemajo za motiviranje učinkovitega delovanja sodstva. Po Sloveniji so predstavljena merila za merjenje storilnosti in učinkovitosti sodišč ter sodnikov tudi v ZDA in nekaterih evropskih državah, Nizozemski, Nemčiji, Finski, Švedski ter Veliki Britaniji. Avtorja ugotavljata, da je Slovenija z zadnjo novelo Zakona o sodiščih stopila na pot, ki so jo ubrale že nekatere druge države na svetu, v katerih se je projekt merjenja in spremljanja kakovosti sodstva zelo obnesel. Seveda pa bo veliko vlogo odigral tudi Sodni svet RS, katerega naloga je izdelava novih meril za merjenje kakovosti dela sodnikov za oceno sodniške službe ter meril za merjenje in spremljanje kakovosti dela sodišč.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

Emina Mulalić, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Emina Mulalić, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica v prispevku obravnava novo ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju, s poudarkom na primerjavi predpostavk izpodbijanja s staro ureditvijo. Med gospodarskimi subjekti se še vedno pojavljajo vprašanja o ustreznosti in dosegu ureditve izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, predvsem v povezavi z gospodarsko krizo. V novi ureditvi sta objektivna in subjektivna predpostavka izpodbijanja urejeni ožje in določneje, kot ju je urejal prej veljavni zakon oziroma kot je njuno vsebino oblikovala sodna praksa pri uporabi pravil starega zakona.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Zahtevki upnikov pri spregledu pravne osebnosti gospodarskih družb

Vida Mayr, 6.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Vida Mayr, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava jamčevalni spregled pravne osebnosti gospodarskih družb v slovenski zakonodaji, ki je ena od redkih, v katerih je spregled zakonsko urejen (8. člen ZGD-1). Po opredelitvah pojmov so razčlenjene predpostavke, legitimacija in vsebina zahtevka pri spregledu pravne osebnosti gospodarskih družb. Avtorica ugotavlja, da so sodišča pri uporabi 8. člena ZGD-1 (prej 6. člena ZGD) zadržana, s čimer soglaša. Izraža pa kritično stališče do zakonskega spregleda pravne osebnosti po 442. členu ZFPPIPP, kolikor določa odgovornost družbenikov za obveznosti brez likvidacije izbrisanih družb.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Uveljavljanje stvarnih napak gradnje po pravilih Rdeče knjige FIDIC

Boštjan Mumelj, 20.8.2010

Obligacije

Boštjan Mumelj, Podjetje in delo, 5/2010Avtor v prispevku obravnava ureditev stvarnih napak na gradnji po mednarodnih pravilih Rdeče knjige FIDIC. Stvarne napake gradnje tudi po teh pravilih načeloma pomenijo odstopanje gradnje od vsebine pogodbene obveznosti. Pravila določajo tudi, katere sankcije in pod kakšnimi pogoji lahko naročnik uveljavlja, če se na gradnji odkrijejo napake. S pravili Rdeče knjige FIDIC avtor mestoma primerja tudi ureditev po slovenski in angleški pravni ureditvi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Ne ultra alterum tantum in evropsko pravo

Možina Damjan, Možina Damjan, 17.6.2010

Obligacije, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Damjan Možina, Podjetje in delo, 3-4/2010Avtor v članku najprej predstavi omejitveno pravilo o obrestih iz 376. člena OZ, po katerem obresti - pogodbene in zamudne - nehajo teči, ko vsota zapadlih in neplačanih obresti doseže glavnico. O tem pravilu je v Sloveniji potekala intenzivna razprava, v kateri je z več odločbami sodelovalo celo Ustavno sodišče. Od spremembe zakona v letu 2007 (OZ-A) naprej pravilo velja le še za pogodbene obresti. Avtor meni, da je bilo pravilo v nasprotju z Direktivo 2000/35/ES o plačilni zamudi v gospodarskih poslih, ki v prvem odstavku 3. člena zahteva obrestovanje neplačanih terjatev iz gospodarskih pogodb od nastopa zamude do plačila. Ta ugotovitev ima več pravnih posledic. V primerih, kjer je o ustavitvi teka zamudnih obresti v času veljave 376. člena OZ prišlo do pravnomočne sodne odločbe, lahko upniki iz gospodarskih pogodb zahtevajo neplačane obresti kot odškodnino od RS. Kjer do pravnomočne odločbe ni prišlo, naj obresti, ki v času veljavnosti 376. člena OZ niso tekle, upnikom prav tako povrne država. V času po spremembi zakona pa razlaga v skladu z evropskim pravom zahteva, da zamudne obresti tečejo naprej.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄2

Ekonomska analiza kazenskih sankcij

Luka Markelj, 16.4.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Luka Markelj, Luka Markelj, Podjetje in delo, 2/2009V članku so analizirani nekateri vidiki kazenskega prava na podlagi ekonomske analize kazenskega prava. Najprej je predstavljen Beckerjev ekonomski model kriminalnega ravnanja, katerega pravilnost potrjujejo številne empirične raziskave in posredno tudi struktura storilcev kaznivih dejanj. Model pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Evropeizacija in modernizacija obligacijskega prava

dr. Damjan Možina, 13.10.2008

Obligacije

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2008Evropsko obligacijsko pravo ima dva obraza: na eni strani obstoječe pravo Skupnosti, kjer gre predvsem za direktive o varstvu potrošnikov, ki urejajo posamezna vprašanja s področja pogodbenega prava. Pomanjkljivosti obstoječega acquis communautaire namerava Komisija odpraviti s "Skupnim referenčnim ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši trendi v odškodninskem pravu

dr. Špelca Mežnar, 13.10.2008

Obligacije

dr. Špelca Mežnar, dr. Špelca Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2008Temeljne rešitve slovenskega odškodninskega prava ne potrebujejo prenove. Vseeno pa lahko ugotovimo, da se slovensko pravo relativno togo odziva na spremenjene družbene razmere. Kritika gre zlasti na račun nepriznavanja preventivne funkcije denarne odškodnine v tistih primerih, kjer bi višje odškodn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(4) 6-7(30) 5(5) 5-6(4)
3-4(8) 2(7) 1(4)

Leto objave

2017(3) 2016(3) 2015(6) 2014(2)
2013(1) 2011(2) 2010(5) 2009(1)
2008(4) 2007(3) 2006(1) 2005(3)
2004(1) 2003(4) 2002(3) 2001(6)
2000(3) 1999(3) 1998(1) 1997(3)
1996(1) 1995(1) 1994(1) 1993(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov