Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 110)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993Cecilija Assanti: ENAKOST IN RAZLIČNOST - CELOVIT POLOŽAJ ŽENSKE IN DELA V SEDANJEM ZAPLETENEM SISTEMU VIROV - Podjetje in delo, št. 8/93, str. od 911 do 916 Sistem pravnih virov je v današnjem času dejansko zelo zapleten. Gre za mednarodne vire in vire posameznih držav. Na tem področju so zanim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993STVARNO KAZALO (številka za geslom pomeni stran v št. 1 do 8/93 Podjetja in delo) Č ČAST IN UGLED: - varstvo - 495 D DELAVSKI SVET: - in svet delavcev - 891 DELNICE: - notranji odkup - 124 DELNIŠKA DRUŽBA: - in Societas Europea - 23 - kapitalska struktura - 620 DELO: - in vključeva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1993 A ASSANTI, Cecilia: - Enakost in različnost - celovit položaj ženske in dela v sedanjem zapletenem sistemu virov - 911 AVSEC, Franci: - Zadružne zveze - položaj, naloge in problemi - 916 B BAVCON, Ljubo: - T...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1993

Avtor ni naveden, 1.12.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1993Cecilia Assanti: EQUALITY AND DIVERSITY: A COMPREHENSIVE STATUS OF WOMAN AND LABOUR IN THE PRESENT COMPLICATED SYSTEM OF SOURCES - Podjetje in delo, no. 8/93, pp. from 911 to 916 The system of legal sources has become quite complicated today, considering various international sources and sources...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Primerjalna analiza statuta Societas Eurorea in zakona o gospodarskih družbah

mag. Miha Juhart, 1.11.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 7/1993Miha JUHART magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Zaradi posebne funkcije in namena, ki ga ima Societas Europea (SE) v okviru prava skupnosti, je celovita institucionalna primerjava z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD)(*1) neizvedljiva. Takšna primerjava bi tudi močno presegla ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Pravna ureditev tožbe za varstvo skupinskih interesov potrošnikov v ZDA in Avstriji

Aleš Galič, 1.11.1993

Trgovina

Aleš Galič, Podjetje in delo, 7/1993Aleš GALIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Skupinska tožba je najpomembnejši mehanizem, ki naj zagotovi učinkovito sodno varstvo skupinskih pravic in interesov v civilnem pravdnem postopku. Skupinske pravice in interesi so tiste, ki pripadajo neopredeljenemu krogu ljud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Ureditev javnega pravobranilstva v Sloveniji(*)

mag. Jože Gregorič, 1.11.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Jože Gregorič, Podjetje in delo, 7/1993Jože GREGORIČ magister pravnih znanosti Javni pravobranilec Republike Slovenije I. NAMESTO UVODA V zvezi z novo ustavno ureditvijo pravosodja in razprav o njegovi novi organizaciji se odpira tudi vprašanje prihodnje ureditve javnega pravobranilstva v Republiki Sloveniji. Ustava sama o javnem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1993

Avtor ni naveden, 1.11.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1993Srečko Čadovič: PROBLEMATIKA USKLADITVE LASTNINSKIH RAZMERIJ DRUŽB, NASTALIH Z IZDAJO INTERNIH DELNIC - Podjetje in delo, št. 7/93, str. od 803 do 808 Institut internih delnic je uveljavila novela zakona o prometu in razpolaganju z družbenim kapitalom z namenom, da bi se omogočilo preoblikovanje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Javno financiranje

dr. Janez Šinkovec, 1.11.1993

Proračun

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Na področju finančnega prava se uveljavlja načelo delitve oblasti (zakoni - izvrševanje - računsko in ustavno sodišče), ne gre za kakršnokoli samostojno vejo oblasti. Javno financiranje obsega finančno stran izp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Pozabljeno zgodovinsko izročilo(*)

dr. Janez Kranjc, 1.11.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 7/1993Janez KRANJC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Verjetno bi danes na svetu težko našli univerzo ali državo, v kateri se v zvezi s pravnim študijem ne bi srečevali s povsem načelnimi problemi. Podobno kot druge discipline, je tudi študij prava prišel do točke, na kateri se je tre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Poročilo z dnevov slovenskih pravnikov '93

Dušan Skok, 1.11.1993

Ostalo

Dušan Skok, Podjetje in delo, 7/1993Letošnje osrednje srečanje slovenskih pravnikov - že tradicionalno v Portorožu, od 14. do 16. oktobra - lahko opišemo najprej po naslednjih bistvenih značilnostih: programski odbor prirediteljic, obeh naših pravniških zvez, je ob organizacijski pomoči Gospodarskega vestnika pripravil in v celoti izp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Nekateri temeljni problemi sodobnega državnega tožilstva(*)

mag. Zvonko Fišer, 1.11.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 7/1993Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica V nasprotju s sodišči nova slovenska ustava pri državnih tožilstvih ni rešila globalnih problemov: z dikcijo, ki ni povsem nedvoumna, je sicer nakazala, da ga šteje za organ kazenskega pregona,(*1) ni pa določila njegoveg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄7

Summaries "Podjetje in delo" 07/1993

Avtor ni naveden, 1.11.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1993Srečko Čadonič: THE PROBLEMS OF ADJUSTEMENT OF PROPERTY RELATIONS OF COMPANIES, ARISEN ON THE OCCASION OF ISSUING INTERNAL SHARES - Podjetje in delo, no. 7/93, pp. from 803 to 808 The institution of internal shares has been introduced by the amended statute on movements and use of public capital...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

O novi delovni zakonodaji in delovnem pravu

dr. Polonca Končar, 25.9.1993

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 5-6/1993Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zahtevah po sprejetju ustrezne, nove ali dopolnjene, delovne zakonodaje mnogokrat nerealno pričakujemo, da je mogoče čez noč, z manjšimi ali večjimi (kozmetičnimi) popravki stare zakonodaje ali s sprejetjem novih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Temeljna načela, kaznivo dejanje in krivda v osnutku Kazenskega zakonika Republike Slovenije

dr. Ljubo Bavcon, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 5-6/1993Ljubo BAVCON doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Splošni del kazenskega zakonika in teorija, ki ga inspirira, sta izraz temeljnih kulturnih in civilizacijskih vrednostnih usmeritev, ki prevladujejo v kaki državi. V splošnem delu zakonodajalci večinoma sicer samo implic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravni problemi lokalne samouprave

dr. Janez Šmidovnik, 25.9.1993

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠMIDOVNIK doktor pravnih znanosti Služba vlade za zakonodajo Republike Slovenije 1. Reorganizacija lokalne samouprave oziroma bolje rečeno vzpostavitev (klasične) lokalne samouprave je nujna sestavina slovenske države, njenega upravljalskega mehanizma. Ta mehanizem sestavljajo: za ene st...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Oblikovanje oziroma dograditev novega pravnega sistema

Lojze Janko, 25.9.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lojze Janko, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze JANKO diplomirani pravnik Služba vlade za zakonodajo Republike Slovenije I. Namen mojega prispevka je prikazati na kratko in čim bolj celovito, do kod smo prišli pri oblikovanju novega pravnega sistema, katera ključna področja so že urejena z novo zakonodajo, s kakšnimi problemi in dilem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna ureditev splošnih, posebnih in posamičnih kolektivnih pogodb

dr. Mitja Novak, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z razvojem sindikalnega prava ter z akcijskim delovanjem tudi na področju urejanja razmerij med delavci in delodajalci so se razvile tako imenovane tarifne pogodbe, ki so se kasneje razširile v kolektivne pogodbe. Po de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Temeljno o zastavni pravici na pravicah

dr. Bogomir Sajovic, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1993Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Zastavna pravica je praviloma s posestjo zvezana stvarna pravica vnovčiti stvar oziroma pravico. S tem se zavaruje terjatev zastavnega upnika. Kot stvarno oblikovana pravica ki vodi do upnikove zadovoljitve, se obravnava podo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih gospodarskih družb

mag. Drago Mežnar, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5-6/1993Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Slovenski zavarovalniški biro 1. PRIMERJALNOPRAVNI TEMELJI Sodelovanje delavcev pri upravljanju je primerjalnopravno zelo izčrpno urejeno. Zato je tudi naš Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 v nadaljevanju ZSDU) pri ur...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Zastavna pravica na premičninah

Jože Ilc, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1993Jože ILC diplomirani pravnik - odvetnik Ljubljana I. V nasprotju z ODZ Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu ZOR) ureja zastavno pogodbo kot konsenzualno pogodbo. Z zastavno pogodbo se dolžnik ali kdo tretji (zastavnik - zastavitelj) zavezuje nasproti upniku (zastavnemu upniku...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sklepanje in izvajanje podjetniške kolektivne pogodbe v Železarni ravne

Miran Kos, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

Miran Kos, Podjetje in delo, 5-6/1993Miran KOS diplomirani pravnik Železarna Ravne Ravne na Koroškem I. UVOD V tem prispevku je opisan primer sklepanja podjetniške kolektivne pogodbe (v nadaljevanju PKP) v 3,5 tisoččlanskem kolektivu Železarne Ravne, ki se v približno 50-odstotnem obsegu ukvarja z metalurško in v 50-odstotnem s k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Vodenje gospodarskih družb

mag. Borut Bratina, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 5-6/1993Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za opravljanje gospodarskih dejavnosti lahko podjetniki oziroma imetniki kapitala izberejo različne oblike gospodarskih subjektov. Najpreprostejša oblika opravljanja pridobitne dejavnosti je poslovanje k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Spori iz menedžerskih pogodb o zaposlitvi

mag. Anica Popovič, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 5-6/1993Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije Tudi nova Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) določa, da nekatere njene določbe ne veljajo za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Vrednostni papir kot predmet zastavne pravice

mag. Miha Juhart, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1993Miha JUHART magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljana I. UVOD Smisel zastavne pravice je zavarovanje terjatve. Upnik naj bo po potrebi namesto iz temeljne terjatve poplačan iz predmeta zastavne pravice. Bistvena je torej možnost, da se predmet zastavne pravice vnovči.(*1) Tudi cau...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(4) 7(9) 5-6(42) 4(18)
3(18) 2(13) 1(6)

Leto objave

< Vsi
1993(110)
> Marec(6) > Maj(13) > Junij(18) > Julij(18) > September(42) > November(9) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G H I J K LM N OP QR S Š T U VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov