Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Davek na dodano vrednost v avstrijskem pravu z vidika davčnega zavezanca in predmeta obdavčitve

mag. Bojan Škof, 31.12.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Podjetje in delo, 8/1995Bojan ŠKOF magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO V prispevku želimo prikazati del davčne zakonodaje o obdavčitvi prometa blaga in storitev v Avstriji, državi z več kot dvajsetletnimi izkušnjami. V Avstriji so leta 1973 uvedli davek na dodano vrednost (Mehrwertsteu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Možnosti in prepovedi pridobivanja lastnih delnic s strani delniških družb

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1995Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD OMEJITVE LASTNIH DELNIC V teoriji(*1) in v praksi je zelo pomembno vprašanje, ali sme delniška družba pridobivati svoje lastne delnice (Eigene Aktien, Treasury Shares), tako da bi postala njihova lastnica. Če delniška druž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Delo na domu kot oblika rednega delovnega razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, 31.12.1995

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 8/1995Etelka KORPIČ HORVAT doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD Delo na domu prištevamo med tiste atipične oblike dela, ki se danes vse bolj uveljavljajo, v razvitem svetu in v državah v razvoju. Delež tovrstnega zaposlovanja se v strukturi zaposlenih iz leta v let...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Nekatera vprašanja delovnopravnega in socialnovarstvenega statusa poslovodnih oseb

mag. Tanja Dobrin, 31.12.1995

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Podjetje in delo, 8/1995Tanja DOBRIN magistra pravnih znanosti Inštitut za delo v Ljubljani 1. OPREDELITEV POJMA IN POSAMEZNIH VPRAŠANJ Ko uporabimo pojem poslovodne osebe, ga najpogosteje povežemo z opravljanjem funkcije v gospodarskih družbah oziroma podjetjih. Manjkrat pomislimo pri tem tudi na funkcijo vodenja dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Statusne oblike za zagotavljanje nekaterih pravic delavcev, zlasti v primerih insolventnosti...

dr. Verica Trstenjak, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 8/1995... delodajalca Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo I. UVODNO Vprašanje reševanja problema insolventnosti delodajalca je aktualno in pravna ureditev je nujna, ne le v državah s še ne dovolj stabilnim gospodarskim sistemom, temveč tudi v državah ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Nekateri vidiki pravnega urejanja varstva delovnih invalidov(*)

Miran Kalčič, 31.12.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 8/1995Miran KALČIČ diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije I. SPLOŠNO O PRAVNEM UREJANJU INVALIDSKEGA VARSTVA V okviru celovitega sistema socialne varnosti, ki ima ustavno podlago v 2. in 50. členu ustave Republike Slovenije, ki v prvem odstavku določa, da imajo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Arbitražno urejanje sporov na področju delovnih razmerij in sodelovanja delavcev pri upravljanju

Damjan Mozetič, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Mozetič, Podjetje in delo, 8/1995Damjan MOZETIČ magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Zakon o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/82) je uzakonil tako imenovane notranje arbitraže, ki naj bi razreševale konfliktne situacije v organizacijah združenega dela in med posame...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Najosnovnejše o trustu(*)

Anton Marolt, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Anton Marolt, Podjetje in delo, 8/1995Anton MAROLT diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani 1. UVOD Trust - izvorno institut angleškega prava - prevajajo in označujejo Nemci s pojmom "das Treuhandverhaeltnis", "die Treuhandeinrichtung", pojem trustee pa s "Treuhaender" (1/132,7/62). Treuhaenders je v slovenščino preveden kot zaupn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Primerjava prevzemov podjetij z vidika konkurenčnega in koncernskega prava v nemškem pravu

Rajko Knez, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/1995Rajko KNEZ mladi raziskovalec Pravna fakulteta v Mariboru A. UVOD Ponudba za prevzem podjetij (das Unternahmeangebot oziroma, v angloameriški literaturi in praksi poznana pod terminom "Takeover" ali "Tender offer") je - poleg statusnih oblik združevanja, kot je na primer spojitev (Verschmelzun...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Avtorsko kazalo "Podjetje in delo" 1995

Avtor ni naveden, 31.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1995PREGLED avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1995 (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 1995) A AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV: - Strokovna stališča - 234/2; AVSEC, Franci: - Kmetijsko pravo v ZDA - 33/1; B BEKEŠ, Mirjana: - Postopek ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1995

Avtor ni naveden, 31.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1995Marijan Kocbek: MOŽNOSTI IN PREPOVEDI PRIDOBIVANJA LASTNIH DELNIC S STRANI DELNIŠKIH DRUŽB - Podjetje in delo, št. 8/95, strani od 1055 do 1069 V prispevku avtor prikazuje ureditev lastnih delnic po zakonu o gospodarskih družbah.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Lastninsko preoblikovanje in prisilna poravnava(*)

mag. Meta Duhovnik, 31.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Meta Duhovnik, Podjetje in delo, 8/1995UVOD Lastninsko preoblikovanje podjetij se v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93; v nadaljevanju zakon) opravi na natančno določen datum - 1. 1. 1993.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Odpust delavca zaradi ekonomskih razlogov

dr. Janez Novak, 31.12.1995

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/1995Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Od 10. do 14. septembra 1995 je bilo v Tunisu 38. redno letno srečanje Mednarodnega sodniškega združenja (International Association of Judges, v nadaljevanju MSZ). Na srečanju so zasedali vsi organi združenja,(*1) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Nekatera vprašanja pri organiziranju in poslovanju delniških družb(*1)

dr. Marijan Kocbek, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/19951. MOŽNOSTI NAKUPOV IN PRODAJE POSLOVNIH DELEŽEV NAKUPA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV TER ODPRODAJE DELNIC, POVEZANIH Z LASTNINSKIM PREOBLIKOVANJEM DRUŽBENEGA KAPITALA VPRAŠANJE: Družba Holding, d. d. je podjetje z družbenim kapitalom, ki je predmet lastninskega preoblikovanja podjetij. Predvideva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Uveljavljanje prepovedi konkurence

mag. Viktor Planinšec, 31.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Viktor Planinšec, Podjetje in delo, 8/1995Predstavljena zadeva se sicer nanaša še na določila nekdanjega Zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88 - 61/90), vendar so pravna stališča, zavzeta v sodnih odločbah, še vedno aktualna. Obravnavana zadeva se nanaša na konkurenčno klavzulo in pravne posledice za primer njene kršitve po 178...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1995

Avtor ni naveden, 31.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1995Marijan Kocbek: THE POSSIBILITIES AND PROHIBITIONS OF ACQUIRING PROPER SHARES BY JOINT-STOCK COMPANIES - Podjetje in delo, No. 8/95, p.p. from 1055 to 1069 In the article the author presents the regulation of proper shares under the law on companies. He states that Slovenian law has mainly follo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Stvarno kazalo "Podjetje in delo" 1995

Avtor ni naveden, 31.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1995STVARNO KAZALO (prva številka za geslom pomeni stran, druga pa številko letnika 1995 revije Podjetje in delo) A ARBITRAŽA - postopek, strokovna arbitraža pri Gospodarski zbornici - 779/5-6 - reforma arbitražnega prava - 416/4 - urejanje sporov iz delovnega razmerja in sodelovanja delavcev p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Povzetki "Podjetje in delo" 07/1995

Avtor ni naveden, 15.12.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 7/1995Mirko Ilešič: ENAKOPRAVNOST, PRAVIČNOST IN POGODBENA RAZMERJA (nekaj razmišljanj na rob starim in novim, domačim in tujim obligacijskim predpisom) - Podjetje in delo, št. 7/95, strani od 925 do 942 Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako daleč v področje pogodbene avtonomije strank naj seže "jav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Kolektivni delovni spori

dr. Janez Novak, 15.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 7/1995Janez NOVAK, doktor pravnih znanosti, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema, katerega bistvo so na delovnopravnem področju predvsem dvostransko pogodbeno delovno razmerje, vpliv socialnih partnerjev na urejanje teh razmerij, nastajanje novega kolektivnega delovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Harmonizacija davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije s pravom evropske...

mag. Bojan Škof, 15.12.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Bojan Škof, Podjetje in delo, 7/1995... integracije Bojan ŠKOF, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V tem prispevku nameravamo prikazati položaj in perspektive davčnega prava nekaterih držav Vzhodne Evrope in Slovenije. Prispevek razlaga, kako se je razvijala struktura davčne politike ob reformah...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Še o ločitveni pravici v stečajnem postopku(*)

Saša Prelič, 15.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1995VPRAŠANJE: 1. Kakšen je pravni položaj ločitvenih upnikov v stečajnem postopku in kako obravnavati njihovo pravico do prednostnega poplačila v razmerju do stroškov stečajnega postopka, v njihovem okviru pa zneskov za privilegirane terjatve delavcev (drugi odstavek 160. člena ZPPSL)? 2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Iz odločb senatov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 7/19951) Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v gospodarskem sporu s sodbo in sklepom zavzelo stališče o obsegu upravičenj Družbenega pravobranilca Republike Slovenije v postopkih zaradi preprečevanja oškodovanja družbene lastnine. Stališče je razvidno iz povzetka obrazložitve: "Delavski svet pravneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Uporaba zakona o podjetjih po uveljavitvi zakona o gospodarskih družbah(*)

Saša Prelič, 15.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 7/1995VPRAŠANJE: Ali se za delniško družbo v družbeni lastnini še uporablja zakon o podjetjih, upoštevaje dikcijo drugega odstavka 578. člena ZGD? ODGOVOR: 1. Prvi odstavek 578. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94 - v nadaljevanju ZGD) je določil, da se ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Postopek statusnega preoblikovanja dokapitalizacije družb v sistemu dejanskega koncerna na...

dr. Marijan Kocbek, 15.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 7/1995... podlagi konverzije terjatev zaposlenih(*) 1. Možnosti statusnega preoblikovanja podjetij v dejanskem koncernu na podlagi dokapitalizacije družb hčera s konverzijo terjatev zaposlenih V sistemu dejanskega koncerna, kjer je podjetje Koncern d. o. o. kapitalska družba v družbeni lastnini s 10...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄7

Pogled študentov prava na pravo, pravni poklic in študij prava(*)

Breda Kovačič, 15.12.1995

Višje in visoko šolstvo

Breda Kovačič, Podjetje in delo, 7/1995Vanja VERDEL, Breda KOVAČIČ študentki Pravna fakulteta v Mariboru Nekateri študenti mariborske pravne fakultete že kar nekaj časa ugotavljamo, da študenti vse premalo razmišljajo o pomenu prava in vlogi pravnikov v družbi. Jasno je, da se med študijem osredotočamo predvsem na čim boljšo strokovno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(17) 7(18) 5-6(56) 4(14)
3(2) 2(11) 1(12)

Leto objave

< Vsi
1995(130)
> Februar(12) > April(11) > Junij(16) > September(56) > December(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov