Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Vrhovno sodišče odločilo o spornem vprašanju: Pravilna objava sklica skupščine delniške družbe

dr. Saša Prelič, 10.12.1997

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/1997Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Saša PRELIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru I.(*) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dokončno odgovorilo na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, predmet sodne presoje, postalo pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Nova pravna ureditev upravljanja z vodami (temeljna izhodišča)

mag. Senko Pličanič, 10.12.1997

Varstvo okolja

mag. Senko Pličanič, Podjetje in delo, 8/1997Senko PLIČANIČ (*) magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob prelomu tisočletja homo sapiens sapiens vse bolj jasno spoznava nujnost spremembe svojega razmerja do drugih delov narave oziroma do drugih naravnih bitnosti. (*1) Na novo nastajajoča zavest dobiva svoj odsev ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Odgovornost do narave in ekologizacija prava

Dušan Pichler, 10.12.1997

Varstvo okolja

Dušan Pichler, Podjetje in delo, 8/1997Dušan PICHLER (*) diplomirani pravnik Ministrstvo RS za okolje in prostor V prispevku skušam razpreti nekatera vprašanja, povezana z naravo pojma človekove odgovornosti (do narave) in njegovo umestitvijo v pravo kot enega od družbenih sistemov uravnavanja medčloveških razmerij. Ta vprašanja so vi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kaj sodstvo mora (zmore) storiti samo?

Jernej Potočar, 15.10.1997

Sodišča

Jernej Potočar, Podjetje in delo, 6-7/1997Jernej POTOČAR diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Čedalje pogostejše so ugotovitve, da je sodstvo v Sloveniji neučinkovito. Čeprav so razmere na posameznih sodiščih različne, pa povečano število nerešenih zadev na večini sodišč in posledično že nerazumno dolgi roki reševanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb...

Miro Prek, 15.10.1997

Obligacije, Trgovina

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/1997(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb ter opredelitve njihovega mesta in vloge v pravnem sistemu Miro PREK diplomirani pravnik Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo Namen tega sestavka je, na primeru slovenske ustavne in zakonske, pa tudi prakt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Izpeljava ustavnih določil v civilnih procesnih zakonih

mag. Lidija Koman-Perenič, 15.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Lidija Koman-Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Lidija KOMAN PERENIČ magistra pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. PRAVNI VIRI ZA OBLIKOVANJE SODNIH POSTOPKOV 1.1. Temeljni pravni vir, ki ureja sodne postopke, je naš najvišji pravni akt - Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I). Ta posveča posebno p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Arbitražno reševanje sporov

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD IN RAZVOJNOST Naraščajoča težnja po vključevanju vedno večjega števila subjektov v posle mednarodne trgovine spremlja tudi opaznejše zanimanje za uporabo arbitraže kot načina reševanja sporov iz pogodb, s tujepravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj upnika v sodnih postopkih (pogled odvetnika)

dr. Konrad Plauštajner, 15.10.1997

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/1997Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti odvetnik v Celju I. UVOD a) Splošne ugotovitve V odnosu upnik - dolžnik se oblastem v Sloveniji očita, da zaradi bojazni pred povečanjem socialnih problemov nimajo posluha za varstvo upravičenih interesov upnikov, da bi na učinkovit način v sodnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravnik (sodnik): naravnopravnik, pozitivist, ali onkraj obojega?

dr. Marijan Pavčnik, 15.10.1997

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Marijan PAVČNIK(*) doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani V življenjski resničnosti je pravo celovit in sestavljen družbeni pojav. Nosilec odločanja je vselej človek, ki nastopa v najrazličnejših vlogah - kot posameznik, kot član pravne osebe in kot državni organ, ki oblastno odloča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Finančna reorganizacija s konverzijo terjatev v deleže

dr. Nina Plavšak, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija za trg vrednostnih papirjev 1. UVOD Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93; v nadaljevanju ZPPSL), ki je začel veljati 1. januarja 1994, se od prejšnje ureditve razlikuje zlasti po ureditvi postopka prisiln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nadzorni sveti v povezanih družbah

Avtor ni naveden, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 6-7/1997Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru I. UVOD Iz definicije povezanih družb v 460. členu ZGD je razvidno, da vse povezane gospodarske družbe ohranijo pravno samostojnost ter da z nobeno vrsto povezave ne nastane nov pravno enoten pravni subjekt. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih

dr. Krešo Puharič, 15.10.1997

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1997Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD, RAZVOJNOST IN POJMOVNOST Računalniška omrežja lahko v splošnem razdelimo na: - krajevna omrežja, - in globalna omrežja. Krajevna (lokalna) računalniška omrežja, ki jih imajo že številne slovenske gospodarske dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Varstvo konkurence na razpotju

Andrej Plahutnik, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Andrej PLAHUTNIK diplomirani pravnik Urad RS za varstvo konkurence I. UVOD Eno pomembnih področij, katerim Evropska unija namenja posebno pozornost, je nesporno področje konkurence. Že ustanovitveni akt(*1) Evropske unije(*2) vsebuje določila, ki se nanašajo na konkurenco,(*3) pa tudi iz vloge...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Šifrirana sporočila v elektronskem pravnem poslovanju in pravni vidiki šifriranja

Gorazd Perenič, 15.10.1997

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/1997Gorazd PERENIČ diplomirani pravnik Vlada RS, Center za informatiko Čeprav so pogodbe, naročila, računi, vrednostni papirji in številni drugi dokumenti danes večinoma napisani, izmenjani in shranjeni na papirju, se vse bolj uveljavlja elektronsko poslovanje, ki omogoča večjo učinkovitost in hitros...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pravna ureditev zavarovalništva kot posebne skupine finančnih storitev

dr. Marko Pavliha, 15.10.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1997Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. 1. UVOD: DENAR JE (ŽAL) SVETA VLADAR Naši očetje, dedje, mame in babice pravijo, da staranje včasih pripelje tudi do novih razsežnosti, na primer k boljši kakovosti (sindrom "vinskega staranja"), večji strpnosti, prilagodljivost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Skrbniške storitve

Peter Premk, 27.6.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Premk, Podjetje in delo, 3-4/19971. SKRBNIŠKE BANKE (custody banks) IN SKRBNIŠKI RAČUN (custody account) V TUJIH UREDITVAH 1.1. Splošno Skrbništvo za vrednostne papirje (securities custody) je na razvitih trgih vrednostnih papirjev v svetu razvita in uveljavljena storitev, ki jo za imetnike, predvsem za institucionalne imetni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Učinki stečajnega postopka na terjatve, pravice in pogodbena razmerja

Nina Plavšak, 27.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 3-4/19971. PRAVNE POSLEDICE ZAČETKA STEČAJNEGA POSTOPKA 1.1. Splošno Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastopijo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča (prvi odstavek 103. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško družbo

Saša Prelič, 27.6.1997

Skladi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/19971) Uvodoma je treba kot nesporno ugotoviti, da se pooblaščena investicijska družba (v nadaljevanju: PID) lahko ustanovi le v pravno-organizacijski obliki delniške družbe, za katero pa skladno z 10. poglavjem Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/1994, v nad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄3-4

Nekatera pravna vprašanja uporabe zakona o kreditnih poslih s tujino

Saša Prelič, 27.6.1997

Kreditno poslovanje

Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/1997VPRAŠANJA 1. Glede 5. člena ZKPT 5. člen ZKPT se nanaša na pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ter fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom (zasebnike). - Ali to pomeni, da velja zakon le zanje oziroma ali to pomeni, da lahk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

Skrbniške storitve v zvezi z vrednostnimi papirji

dr. Nina Plavšak, 19.4.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 2/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. POGODBA O SKRBNIŠKIH STORITVAH(*) Pogodba o skrbniških storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji (v nadaljevanju: pogodba o skrbniških storitvah) je pogodba, s katero se skrbnik zaveže v imenu in za račun določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄2

O delitvi in prenosljivosti poslovnih deležev

Saša Prelič, 19.4.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 2/1997(*)Opis dejanskega stanja in problematika: Podjetje - zavezanec k lastninskemu preoblikovanju na podlagi določb zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) se je z uporabo modela notranjega odkupa preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo ter skladno z ZLPP preneslo predpisanih 40 od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄1

Izdaja in prenos vrednostnih papirjev

dr. Nina Plavšak, 4.3.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 1/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. POJEM VREDNOSTNEGA PAPIRJA IN NJEGOVA FUNKCIJA 1.1. Splošno Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) definira vrednostni papir kot pisno listino, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(3) 6-7(12) 3-4(4) 2(2)
1(1)

Leto objave

< Vsi
1997(22)
> Marec(1) > April(2) > Junij(4) > Oktober(12) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov