Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 3 / 6
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 140)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Genska tehnologija kot nov izziv pravu okolja

Boštjan Tratar, 15.10.1997

Varstvo okolja

Boštjan Tratar, Podjetje in delo, 6-7/1997Boštjan TRATAR diplomirani pravnik Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVODNE OPREDELITVE IN MEDNARODNOPRAVNI OKVIR Odnos okolja in prava gotovo ni najmlajši pri odpiranju prava na družbene pojave, je pa pravo okolja ena najhitreje razvijajočih se in dinamičnih vej prava. Pravo okolja ur...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Zakonodaja, sodstvo in pravna zavest

dr. Andrej Berden, 15.10.1997

Državni zbor in državni svet, Sodišča

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/1997Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo Ljubljana I. UVOD Če danes pogledamo na vprašanja delovanja zakonodaje in sodstva ter na stopnjo oblikovanja pravne zavesti, le težko, gledajoč iz objektivnega zornega kota, zatrdimo, da je s temi tremi kategorijami vse v redu in da deluj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Temeljno o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Varstvo okolja je čedalje bolj v ospredju zanimanja javnosti, saj nekateri pojavi ogrožajo življenje in zdravje ljudi in sploh živih bitij ter njihovih naravnih podlag. Vse to marsikje povzroča uvajanje posebne ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Vpliv nove delovne zakonodaje na druga področja

Nataša Belopavlovič, 15.10.1997

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/1997Nataša BELOPAVLOVIČ diplomirana pravnica Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve Ker zakon o delovnih razmerjih temelji na povsem novih izhodiščih, je bila ena osnovnih dilem in odločitev povezana z vprašanjem, kako nov sistem delovne zakonodaje vpeti v okvir veljavnih predpisov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Rešitve predloga novega zakona o delovnih razmerjih v luči mednarodnih dokumentov

Irena Bečan, 15.10.1997

Delovna razmerja

Irena Bečan, Podjetje in delo, 6-7/1997Irena BEČAN diplomirana pravnica Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve Pri pripravi zakonskega besedila so bili obravnavani mednarodni dokumenti, sprejeti v okviru Organizacije združenih narodov (OZN), Sveta Evrope (SE), in Mednarodne organizacije dela (MOD), ki jih je Republika Slov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ekonomska vsebina in cilji finančne reorganizacije podjetij

mag. Božo Jašovič, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Božo Jašovič, Podjetje in delo, 6-7/1997Božo JAŠOVIČ magister ekonomskih znanosti CEEPN Ljubljana I. UVOD Preobrazba podjetij, ki niso sposobna redno servisirati svojih finančnih obveznosti, mora prek različnih ukrepov zagotoviti takšno finančno, organizacijsko in operativno reorganizacijo dolžnika, katere rezultat je poslujoče podj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Varstvo pravic iz delovnega razmerja

dr. Janez Novak, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Splošne ugotovitve Zaradi spremembe pravnega sistema je prišlo do bistvenih sprememb tudi na področju kolektivnih in individualnih delovnih razmerij. Kolektivna delovna razmerja so se od začetkov, ki smo j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kriza podjetja

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Finančne, organizacijske, tržne, kadrovske in strukturalne težave, sanacijski postopki, prisilne poravnave, finančne in druge reorganizacije ter stečaji in likvidacije so naravni pojavi v tržnem gospodarstvu.(*1) V zadnjih l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Finančna reorganizacija s konverzijo terjatev v deleže

dr. Nina Plavšak, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/1997Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Agencija za trg vrednostnih papirjev 1. UVOD Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93; v nadaljevanju ZPPSL), ki je začel veljati 1. januarja 1994, se od prejšnje ureditve razlikuje zlasti po ureditvi postopka prisiln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb...

Miro Prek, 15.10.1997

Obligacije, Trgovina

Miro Prek, Podjetje in delo, 6-7/1997(Ne)ustreznost postopkov in prakse sklepanja in izvrševanja mednarodnih pogodb ter opredelitve njihovega mesta in vloge v pravnem sistemu Miro PREK diplomirani pravnik Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo Namen tega sestavka je, na primeru slovenske ustavne in zakonske, pa tudi prakt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Ali bo nova delovna zakonodaja res zmanjšala pravice delavcev?

dr. Polonca Končar, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/1997Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Glede na to, kako težko vsi čakamo na novo delovno zakonodajo, je razumljivo, da je bilo že besedilo delovnega gradiva predloga zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: predlog zakona) s strani delavskih in delo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Varstvo konkurence na razpotju

Andrej Plahutnik, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Andrej PLAHUTNIK diplomirani pravnik Urad RS za varstvo konkurence I. UVOD Eno pomembnih področij, katerim Evropska unija namenja posebno pozornost, je nesporno področje konkurence. Že ustanovitveni akt(*1) Evropske unije(*2) vsebuje določila, ki se nanašajo na konkurenco,(*3) pa tudi iz vloge...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Trgovinski del evropskega sporazuma oziroma evropskih sporazumov

mag. Monika Jakše, 15.10.1997

Trgovina

mag. Monika Jakše, Podjetje in delo, 6-7/1997Monika JAKŠE magistra pravnih znanosti Ministrstvo RS za ekonomske odnose in razvoj I. OD SPORAZUMA O SODELOVANJU DO PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA Začetki samostojnega ekonomskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo segajo v leto 1993, ko je bil 5. aprila v Luxembourgu podpisan S...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Pogodbeno urejanje individualnih delovnih razmerij v novi delovni zakonodaji

dr. Drago Mežnar, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/1997Drago MEŽNAR doktor pravnih znanosti Fakulteta za organizacijske vede Kranj Predlog zakona o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju zakon) v samostojnem poglavju v celoti ureja vsa vprašanja pogodbe o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega razmerja od njene sklenitve do prenehanja. V tem po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Razvoj razmerja med pravnim urejanjem delovnih razmerij ter odločanjem o položaju delavcev

dr. Zvone Vodovnik, 15.10.1997

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Mnoge pravne veje so po sprejetju Ustave Republike Slovenije leta 1991 naletele na problem razvoja na novih vrednostnih temeljih. To velja tudi za delovno pravo, ki se v skladu z Ustavo RS iz leta 1991 opira ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Položaj in vloga predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

dr. Zvonka Šarman, 15.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 6-7/1997Zvonka ŠARMAN doktorica ekonomskih znanosti IROS d. o. o., Ljubljana 1. UVODNE OPREDELITVE Nadzorni svet delniške družbe je zmeraj kolektivni organ. Ima najmanj tri člane, sicer pa njegovo število in sestavo določa statut družbe. Normativna podlaga je dana v zakonu o gospodarskih družbah in v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Osebne ustavne pravic in mediji

dr. Janez Šinkovec, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1997Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. KOLIZIJA IN KONKURENCA PRAVIC O koliziji ustavnih pravic razpravljamo takrat, ko pride do nasprotij med nosilci pravic. Tako ima vsaka oseba pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave), do varstva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Svoboda izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila...

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Človekove pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Svodoba izražanja in oglaševanje (Ali svoboda izražanja pokriva tudi komercialna sporočila in do kod?) Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani DALJNOSEŽNOST TEMELJNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN Človekove temeljne pravice in svoboščine so nedvomno dinamična pravna kategorij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Moralno varstvo in medijsko sojenje (novinarka etika)

dr. Šime Ivanjko, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1997Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z občili se srečujemo vsak dan in povsod. Obveščajo nas o dogajanju doma in v svetu, o ravnanju politične oblasti, ki uravnava naše življenje, o dobrih in slabih ljudeh, o dogodkih, ki zbujajo strah in navdušenje. To je v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Kazenska odgovornost na področju časnikarskega dela

mag. Mitja Deisinger, 15.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 6-7/1997Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. KAZENSKOPRAVNO VARSTVO ČASTI IN DOBREGA IMENA Svoboda tiska je ena temeljnih pridobitev demokratičnih sistemov ter si brez takšne pravice sploh ne moremo predstavljati demokratične države.(*1) Na drugi strani se s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Regulativa oglaševanja: problemi pri določanju meril regulative

dr. Petra Ažbe, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Petra Ažbe, Podjetje in delo, 6-7/1997Miro KLINE doktor psiholoških znanosti Petra AŽBE diplomirana psihologinja Filozofska fakulteta v Ljubljani RAZVOJ SVETA OGLAŠEVANJA Svet oglaševanja, ki ga sestavljajo oglaševalci, oglaševalske agencije in mediji, je svet, ki se nenehno spreminja. Spreminjajo se marketinške in oglaševalske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Tržno pravo in pravo reklame

dr. Bojan Zabel, 15.10.1997

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6-7/1997Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani PRAVO REKLAME - DA ALI NE? Reklama je pojav z mnogimi obrazi. Enako upravičeno se z njo ukvarjajo morala, estetika, politika, psihologija, medicina, komunikologija, komercialne in gospodarskoteoretične vede. Reklama zadeva celo u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Nelojalna reklama in inšpekcijski nadzor

Roman Kladošek, 15.10.1997

Uprava, Varstvo konkurence, cene

Roman Kladošek, Podjetje in delo, 6-7/1997Roman KLADOŠEK diplomirani pravnik Tržni inšpektorat Republike Slovenije Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad uveljavljanjem številnih zakonov, kot so na primer zakon o trgovini, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Solastninska skupnost v večstanovanjski hiši

dr. Miha Juhart, 15.10.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1997Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Solastnina v večstanovanjski hiši je posebna oblika lastninske pojavnosti, ki izhaja iz obstoja lastninske pravice na posamezni stanovanjski enoti (etažna lastnina) in hkratne pojavnosti skupnostnega razmerja na tistih delih in napr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄6-7

Novinarji med javnostjo in dobičkom

dr. Manca Košir, 15.10.1997

Javno obveščanje

dr. Manca Košir, Podjetje in delo, 6-7/1997Manca KOŠIR doktorica filologije Fakulteta za družbene vede v Ljubljani Še nikoli ni bilo toliko diskusij o novinarstvu, kot jih je zadnjih nekaj let. In nikoli še ni bilo tako nejasno, kaj je novinarstvo in kdo je novinar, kot je zdaj. Nesporno pa je, da živimo v dobi množičnih občil in da so ta...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(26) 6-7(66) 5(1) 3-4(16)
2(17) 1(14)

Leto objave

< Vsi
1997(140)
> Marec(14) > April(17) > Junij(16) > September(1) > Oktober(66) > December(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N O P QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov