Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 201)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Vsebina "Podjetje in delo" 08/1999

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999VSEBINA -------------------------------------------------------------------------------- DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV "99 -------------------------------------------------------------------------------- Marko Ilešič: NOVEJŠI RAZVOJ TEORIJE PRAVNIH OSEB 1545 -----------------------------------------...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Nekatera vprašanja izvajanja pravil davčnega postopka...

Danilo Marinovič, 9.12.1999

Davki občanov in dohodnina

Danilo Marinovič, Podjetje in delo, 8/1999... (aktualna problematika izvajanja davčnega postopka) Danilo MARINOVIČ diplomirani pravnik Davčna uprava Republike Slovenije(*) 1. POSEBNA PRAVILA DAVČNEGA POSTOPKA IN ZAGOTAVLJANJE ENAKOPRAVNOSTI STRANK V POSEBNEM UPRAVNEM POSTOPKU V dveh letih in pol uporabe je bil zakon o davčnem posto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pomen pristnosti prevodov mednarodnih konvencij - nekaj primerov spodrsljajev

mag. Viktor Planinšec, 9.12.1999

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Viktor Planinšec, Podjetje in delo, 8/1999Viktor PLANINŠEC magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije(*) Prevajanje mednarodnih konvencij oziroma sploh pogodb iz drugih - originarnih jezikov v slovenščino je zahtevno in seveda zelo odgovorno dejanje, saj gre pogosto za specifična besedila, ki zahtevajo odlično poznavan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Delo strokovne skupine za redakcijo prevodov mednarodnih aktov...

Ljubica Šalinger, 9.12.1999

Zunanje zadeve in diplomacija

Ljubica Šalinger, Podjetje in delo, 8/1999... v okviru sklepanja mednarodnih pogodb Ljubica ŠALINGER diplomirana pravnica Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije(*) I. SKLEPANJE MEDNARODNIH POGODB a) Pravna podlaga sklepanja mednarodnih pogodb Odnos med notranjim in mednarodnim pravom ter postopek sklepanja mednarodnih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pogodba o upravljanju

mag. Saša Prelič, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/1999Saša PRELIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z uveljavitvijo nove gospodarske zakonodaje je bil slovenski pravni red obogaten z nekaterimi novimi oblikami pogodbenih povezovanj med gospodarskimi subjekti. V tej zvezi gre zlasti za uveljavitev novih pogodbenih tipov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Postopek nadzora bank

Tomaž Toplak, 9.12.1999

Banka Slovenije

Tomaž Toplak, Podjetje in delo, 8/1999Tomaž TOPLAK diplomirani pravnik Banka Slovenije(*) 1. UVOD Z določbo 2. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) (v nadaljevanju besedila: ZBS) je določeno, da Banka Slovenije (v nadaljevanju besedila: BS) skrbi za stabilnost valute in splošno likvidnost plačevanja v državi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 1999 revije Podjetje in delo) A ADHEZIJSKI POSTOPEK - določanje odškodnine - 1317/6-7 AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PARIRJEV - drugi odstavek 4. člena ZPre - 1690/8 - prenosljivost delnic, stališča agencije - 359/2 - strokovna stališč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999RAZLOGI ZA ODVZEM DOVOLJENJA - POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV - SESTAVA SENATA - POSTOPEK S PRITOŽBO ZOPER ODLOČBO AGENCIJE - UPORABA DOLOČIL ZPP - STRANSKA INTERVENCIJA - PRAVNI INTERES Določba 147. člena ZTVP opredeljuje status Agencije kot neodvisne organizacije, ne do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Stališče agencije za trg vrednostnih papirjev...

Gregor Sluga, 9.12.1999

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 8/1999... v zvezi z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 4. člena ZPre Pri ugotavljanju 25-odstotnega praga se seštejejo vrednostni papirji iz 4. alinee drugega odstavka 4. člena ZPre in nakupne opcije iz 5. alinee drugega odstavka 4. člena ZPre, ki so last osebe, za katero se delež ugotavlja, z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Udeležba DZU pri povečanju osnovnega kapitala iz dobička družbe

dr. Marijan Kocbek, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1999VPRAŠANJA Skupščina pooblaščene investicijske družbe, d. d., je dne ... sprejela sklep, da se dobiček v višini ... tolarjev uporabi za povečanje osnovnega kapitala, ostanek v višini ... tolarjev pa ostane nerazporejen. Na podlagi sklepa o uporabi dobička je skupščina sprejela tudi sklep o pove...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Družba za upravljanje investicijskih družb

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999POGODBA O UPRAVLJANJU - UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA - PRVA PRODAJA DELNIC - NADZOR NAD POSLOVANJEM - UKREPI AGENCIJE - ZAČASNA PREPOVED UPRAVLJANJA - NEMATERIALIZIRANE DELNICE - VPIS IN PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV Upravljati investicijsko družbo pomeni opravljati v njenem imenu in za njen ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Upravljanje investicijskih skladov in pooblaščene investicijske družbe

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999NADZOR NAD POSLOVANJEM - UKREPI AGENCIJE - ODVZEM DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI - RAZLOGI ZA ODVZEM DOVOLJENJA - NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV - PREPOVED NALOŽB V DOLOČENE PRAVNE OSEBE - PRVA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV - ZASTAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV V kakšne oblike naložb lahko investic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 1999

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) APOVNIK, Pavel: - Zvrstnost in izvor pravnih besedil - kriterij za prevajalsko strategijo? - 1385/6-7 AVSEC, Franci: - Načelo istovetnosti v zadružnem pravu - 21/1 BEČAN, Irena: - Pogodba o zaposlitvi - splošno in posebnosti - 972/6...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/1999

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999Marko Ilešič: NOVEJŠI RAZVOJ TEORIJE PRAVNIH OSEB - Podjetje in delo, št. 8/99, strani od 1545 do1549 Avtor uvodoma ugotavlja, da je opredelitev pravnih oseb skoraj toliko kot avtorjev, ki se s tem pojmom ukvarjajo. Najpreprosteje je zapisati, da gre za pravni subjekt, ki svoje sposobnosti stopa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov '99

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999Slovenski pravniki so se od 14. do 16. oktobra 1999 spet zbrali na stanovskem strokovnem in družabnem srečanju v Portorožu. Več kot 800 pravnikov z najrazličnejših področij delovanja je poslušalo predavanje v desetih sekcijah, razpravljalo v teoretični razpravi Posest, na okrogli mizi je tekla be...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

OECD načela o upravljanju delniških družb

dr. Marijan Kocbek, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/1999Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Zaradi čedalje večjega pomena, ki ga ima ureditev korporacijske upravljalske strukture, torej upravljanja in v tem okviru obvladovanja in vodenja delniških družb (Corporate governance) tudi na mednarodni pretok blaga in storitev, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 08/1999

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/1999Marko Ilešič: RECENT DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LEGAL PERSONS - Podjetje in delo, No. 8/99, pp. 1545 to 1549 Introductorily the author states that there are as many definitions of legal persons as there are authors who deal with the subject-matter. The simplest definition would be that a legal...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Širša interpretacija vzročnosti v luči italijanske doktrine in sodne prakse

dr. Karlo Primožič, 9.12.1999

Obligacije

dr. Karlo Primožič, Podjetje in delo, 8/1999Karlo PRIMOŽIČ doktor pravnih znanosti odvetnik v Gorici (I)(*) 1. UVODNE MISLI ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST V ITALIJANSKEM PRAVNEM SISTEMU Odškodninska odgovornost, bodisi poslovna (pogodbena) kot neposlovna (deliktna), vključuje čedalje več vrst škod, in sicer poleg neposrednih tudi predvsem čed...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Odpravnine delavcev, ki jim delovno razmerje preneha zaradi začetka stečaja oziroma...

Ivan Robnik, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 8/1999... prisilne poravnave Ivan ROBNIK diplomirani pravnik Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani UVOD Z dnem, ko se je začel stečajni postopek, prenehajo delovna razmerja dolžnikovih delavcev (prvi odstavek 106. člena ZPPSL).(*1) Vse do uveljavitve ZJSRS(*2) in novele ZPPSL iz leta 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Novejši razvoj teorije pravnih oseb

dr. Marko Ilešič, 9.12.1999

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 8/1999Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) Il n"y a pas de concept plus contestable que celui de "personne morale". (J. de la Morandiere) 1. Opredelitev pravnih oseb je skoraj toliko kot avtorjev, ki se s tem pojmom ukvarjajo. Najpreprosteje je zapisati, da gre ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Uvedba statutarne strogosti v pravo delniške družbe po predlogu novele ZGD

dr. Marko Brus, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/1999A. POJEM STATUTARNE STROGOSTI IN PROSTOSTI IN PREDLAGANA UVEDBA STATUTARNE STROGOSTI V Poročevalcu št. 71/99 s 6. oktobra 1999 je bil objavljen predlog novele ZGD. Če bo ta predlog sprejet, bo ta novela nosila označbo ZGD-f.(*1) Z novelo naj bi se namesto sedanje statutarne avtonomije delniške...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Stališče agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z veljavnostjo zakona o prevzemih

Gregor Sluga, 9.12.1999

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 8/1999Vrednostni papirji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o prevzemih (ZPre) so samo delnice z glasovalno pravico in vrednostni papirji s pravico do zamenjave ali nakupa delnic z glasovalno pravico. ZPre se ne uporablja za družbe, ki so opravile javno ponudbo, dobile dovoljenje ATVP za nadaljnjo javno p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Alternativni načini reševanja individualnih delovnih sporov

dr. Polonca Končar, 9.12.1999

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 8/1999Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) I. UVOD Čedalje več različnih virov delovnega prava, s katerimi se varujejo pravice delavcev, večja izobraženost zaposlenih, ki se vedno bolj zavedajo svojih pravic in sprožajo spore, ter po drugo strani omejena proračun...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Ustanovitev delniške družbe

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 8/1999PRODAJA (DELNIC) - SKLENITEV POGODBE - POGOJI IN NJIHOV UČINEK - ODLOŽNI POGOJ - VSEBINA VPISA V SODNI REGISTER Predmet spora je bila veljavnost kupne pogodbe, ki sta jo toženki sklenili med sabo 14. decembra 1994 in s katero je prva toženka prodala drugi toženki svoje delnice (pri delniških druž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pravica do pravičnega plačila v Evropski socialni listini

mag. Barbara Kresal, 9.12.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 8/1999Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Slovenija je letos spomladi ratificirala Evropsko socialno listino (spremenjeno),(*1) ki je bila v okviru Sveta Evrope sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996 in je po potrebnem številu ratifikacij vsaj treh držav (p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(30) 6-7(62) 5(28) 3-4(29)
2(21) 1(31)

Leto objave

< Vsi
1999(201)
> Februar(31) > April(21) > Junij(29) > September(28) > Oktober(62) > December(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G HI J K LM N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov