Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Disproporcionalna upravljalska upravičenja v zaprti delniški družbi

dr. Marijan Kocbek, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1996VPRAŠANJE: Ali je v zaprtih delniških družbah (to je družbah, katerih delnice ne kotirajo na borzi oziroma niso javne družbe) praksa, da so razmerja med kapitalskimi deleži pri nekaterih vprašanjih tudi nekoliko drugače razporejena, kot izhaja iz kapitalskega deleža, in ali je takšna praksa običajna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Solastnina na poslovnem deležu

dr. Šime Ivanjko, 2.7.1996

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 3/1996Po zakonu o gospodarskih družbah lahko družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Nadzorni svet ni (edini) organ upravljanja v delniški družbi

dr. Marijan Kocbek, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1996Pri ločevanju med upravljalskimi in poslovodnimi odločitvami imamo danes v praksi težave zaradi neusklajene zakonodaje na področju delovnih razmerij, ki še zmeraj uporablja kategorije iz sistema, temelječega na združenem delu. Tako se na primer po delovno pravni zakonodaji zahteva, da program presež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja

Renato Vrenčur, 2.7.1996

Sodišča

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 3/1996Sodišča pošljejo svoje pobude za sprejem načelnega pravnega mnenja ali pravnega mnenja za evidenčno občno sejo Vrhovnega sodišča RS, pri tem pa upoštevajo določbe Sklepa o načinu spremljanja sodne prakse, ki ga je sprejela občna seja Vrhovnega sodišča RS 14. 12. 1994. Sodišče, ki oceni, da bi bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Odsvojitev poslovnih deležev d.o.o.

Katarina Plevčak, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Katarina Plevčak, Podjetje in delo, 3/19961. ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA V D. O. O. PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 1. Osnovne značilnosti poslovnih deležev v d. o. o. po ZGD Zakon opredeljuje družbo z omejeno odgovornostjo kot družbo, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov.(*1) Na podlagi osnovnega vložka in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Odgovornost poslovodstva gospodarske družbe

dr. Rado Bohinc, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 3/1996Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Ljubljana 1. SPLOŠNO O POSLOVODSTVU Kot poslovodstvo se po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) štejejo osebe, ki so po zakonu ali po aktih pravne osebe, poobla-ščene, da vodijo njene posle. Poslovodstvo je torej s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Problem opredelitve dela kot predmeta pogodbe o zaposlitvi

dr. Zvone Vodovnik, 2.7.1996

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 3/1996Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Delo v širšem smislu je predmet različnih vrst pogodb na različnih pravnih področjih, v ožjem smislu pa je delo za plačilo abstraktno označen predmet pogodbe o zaposlitvi kot dvostranske vzajemne pogodbe med ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Odločanje o rezervah in dobičku delniške družbe in možnosti izpodbijanja sklepov skupščine

dr. Marijan Kocbek, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1996Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Čeprav je osnovni kapital, torej delniški kapital delniške družbe predvsem računska konstanta, zakon skrbi za to, da ne slabi, temveč da se, če je le mogoče, zavaruje v prihodnosti, tako da ni odvisen samo od uspeha rednega poslov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Vsebina "Podjetje in delo" 03/1996

Avtor ni naveden, 2.7.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1996VSEBINA -------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------- Hilda Marija Pivka: UPORABA DOBIČKA IN RAZDELITEV DOBIČKA MED DELNIČARJE 319 1. Uvod 319 2. Pojem "uporaba" dobička 320 3. Letno poročilo, oblikovanje rez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Možnosti manjšinjskih delničarjev oziroma družbenikov za zagotovitev izredne revizije

dr. Saša Prelič, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Revizija

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 3/1996Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Saša PRELIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. OPREDELITEV PROBLEMA (*1) Po določbah 25.a člena novele Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Nepreklicnost izjave o izstopu družbenika iz d.o.o.

Renato Vrenčur, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 3/1996V zvezi z izstopom družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo ločujemo pogodbeni izstop, pri čemer lahko pravico do tovrstnega izstopa konstituira samo družbena pogodba, ter izstop na podlagi zakona, ki ga je treba uveljavljati s tožbo pri sodišču, če so podani za to utemeljeni razlogi. V skladu s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Uporaba dobička in razdelitev dobička med delničarje

Avtor ni naveden, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 3/1996Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor 1. UVOD Ureditev uporabe dobička v delniški družbi in razdelitev dobička med delničarje nedvomno zadeva vse organe delniške družbe in vsakega posameznega delničarja. Med premoženjskimi pravicami, ki jih imajo de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Poslovnik o delu skupščine

Dušan Jovanovič, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 3/1996Na podlagi statuta delniške družbe ...................... je skupščina družbe na seji dne ............ sprejela naslednji POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE(*) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela skupščine delniške družbe ........................................
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Pravna ureditev pripravništva v gospodarstvu

Metka Penko-Natlačen, 2.7.1996

Ostalo

Metka Penko-Natlačen, Podjetje in delo, 3/1996I. Opredelitev pripravništva Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), ki se uporablja kot republiški predpis, ima o pripravništvu splošne določbe: da se lahko opravlja v delovnem razmerju za določen in nedoločen čas ali kot volontersko pripravništvo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Možnosti preoblikovanja zavoda

dr. Marijan Kocbek, 2.7.1996

Zavodi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1996VPRAŠANJE: Našo organizacijo je leta 1967 kot delovno organizacijo ustanovilo društvo. Zadnje preoblikovanje na registrskem sodišču je bilo leta 1991, in sicer iz delovne organizacije v zavod. Trenutno smo pred dvema problemoma, za katera sami ne poznamo pravne rešitve. To sta: Nemška firma...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Summaries "Podjetje in delo" 03/1996

Avtor ni naveden, 2.7.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1996Hilda Marija Pivka: THE USE AND SHAREOUT OF PROFITS - Podjetje in delo: No. 3/96, p. from 319 to 331 The explanation of provisions of the company law on use and shareout of profits among the shareholders, opens numerous controversies which are, in practice, solved in various ways and have alread...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Strokovno mnenje v zvezi s 83. a členom Uredbe...

dr. Marijan Kocbek, 2.7.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1996VPRAŠANJE: Ali lahko imetnik delnice z oznako A ali F (brez upoštevanja pogojev iz 83. a člena Uredbe) potem, ko preneha omejitev prenosa iz ZLPP, prosto kupuje privatizacijske delnice z oznako B in C.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Priporočilo za oblikovanje pravilnika o izvajanju pripravništva in pripr. izpitov v gospodarstvu

Avtor ni naveden, 2.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Podjetje in delo, 3/1996II. UVOD 1. To priporočilo vsebuje osnutek vsebine pravilnika o pripravništvu, ki določa potek in vsebino pripravništva in pripravniškega izpita. Priporočilo predvideva opravljanje pripravniških izpitov ob navzočnosti članov komisij s seznama, oblikovanega pri združenjih Gospodarske zbornic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄3

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1996

Avtor ni naveden, 2.7.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1996Hilda Marija Pivka: UPORABA DOBIČKA IN RAZDELITEV DOBIČKA MED DELNIČARJE - Podjetje in delo, št. 3/96, strani od 319 do 331 Pri razlagi določb ZGD o uporabi dobička in razdelitvi dobička med delničarje se odpirajo številna sporna vprašanja, ki se v praksi različno rešujejo in sprožajo že tudi pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄3

Povzetki "Podjetje in delo" 03/1995

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1995Šime Ivanjko: DELNIŠKA DRUŽBA V HRVAŠKEM PRAVU - Podjetje in delo, št. 3/95, str. od 247 do 260 Avtor nadaljuje prispevek, katerega prvi del je bil objavljen v zadnji lanski številki revije. V tem delu članka so obravnavana naslednja vprašanja: povečanje osnovnega kapitala delniške družbe, odobr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄3

Summaries "Podjetje in delo" 03/1995

Avtor ni naveden, 15.6.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 3/1995Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

Vsebinski poudarki revije Podjetje in delo s področja gospodarskega prava

dr. Marijan Kocbek, 15.5.1994

Ostalo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3/1994S pristopom Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru k izdajateljstvu revije Podjetje in delo bo inštitut sodeloval in oblikoval uredniško politiko za prispevke v reviji s področja gospodarskega prava. Osnovna pozornost bo pri tem namenjena področju statusnega prava oziroma nov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

Ustanovitev socialnega sodišča

mag. Aleksej Cvetko, 15.5.1994

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 3/1994Aleksej CVETKO, magister pravnih znanosti, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Po skoraj dveh letih priprav je bil končno sprejet zakon o delovnih in socialnih sodiščih.(*1) Urejal naj bi reševanje individualnih in kolektivnih delovnih sporov in socialnih sporov, zato vsebuje določbe o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Avtor ni naveden, 15.5.1994

Sodišča

, Podjetje in delo, 3/1994Trinajstega maja letos je začel veljati Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, ZDSS), ki ureja pristojnosti, organizacijo in pravila postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄3

O novi vsebini revije

dr. Rado Bohinc, 15.5.1994

Ostalo

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 3/1994Revija, ki se danes imenuje Podjetje in delo, izhaja že dve desetletji. Ves ta čas so jo mamile različne kvazi strokovne in ideološke preskušnje, vendar ji je do današnjih dni uspelo ohraniti tisto, zaradi česar so po njej segale generacije pravnikov. Strokovna aktualnost, instruktivnost, informativ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 3

Leto objave

1996(19) 1995(2) 1994(13) 1993(18)
1992(9) 1991(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFGH I J K L M N OP QRS Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov