Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Nagrajevanje opravljanja funkcije člana nadzornega sveta

mag. Borut Bratina, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 4/1996Pravno razmerje med delniško družbo in posameznim članom nadzornega sveta nastane z aktom o imenovanju in s prevzemom funkcije, ne pa na podlagi sklenitve morebitne posebne pogodbe z družbo. Pri članstvu v nadzornem svetu ne gre za pogodbeno razmerje, temveč za korporacijsko-statusno pravno opravlja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Nova ureditev sorodnih pravic v ZASP

Andrej Zupančič, 12.8.1996

Intelektualna lastnina

Andrej Zupančič, Podjetje in delo, 4/1996Andrej Zupančič diplomirani pravnik Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Medtem ko zakonskemu urejanju avtorske pravice lahko sledimo že vsaj od leta 1709, so sorodne pravice dokaj pozni prišlek na pravni sceni, saj jih v nekaterih nacionalnih zakonodajah zasledimo šele ob koncu prvega deset...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Avtorska pravica

Branko Oman, 12.8.1996

Intelektualna lastnina

Branko Oman, Podjetje in delo, 4/1996Branko Oman diplomirani pravnik Avtorska agencija za Slovenijo I. UVOD Avtorska pravica je najpomemnejši pojem in institut avtorskega prava. Brez avtorske pravice tudi avtorskega prava ne bi bilo. Medtem ko avtorji in avtorska dela obstajajo že od pradavnine, čeprav morda ne prav s takim imeno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Vsebina "Podjetje in delo" 04/1996

Avtor ni naveden, 12.8.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1996VSEBINA --------------------------------------------------------------- ČLANKI --------------------------------------------------------------- Šime Ivanjko: STATUS GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V FEDERACIJI BOSNE IN HERCEGOVINE 437 Uvod 437 Pravni viri gospodarskega prava v BIH 438 Pravni položaj podj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Status gospodarskih subjektov v Federaciji Bosne in Hercegovine

dr. Šime Ivanjko, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 4/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru UVOD Po razpadu Jugoslavije se pravni sistem Republike oziroma Federacije Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: BiH) kljub vojni in ekonomskim ter drugim težavam oblikuje v skladu sodobnimi pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Summaries "Podjetje in delo" 04/1996

Avtor ni naveden, 12.8.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1996Šime Ivanjko: STATUS OF BUSINESS SUBJECTS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AN HERZEGOVINA - Podjetje in delo, No. 4/96, p. from 437 to 447 The author maintains that a new legal system is taking shape on the territory of the Federation of Bosnia an Herzegovina. It has certain continuity with the legis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Informiranje in posvetovanje delavcev v transnacionalnih podjetjih v Evropski uniji

Barbara Kresal, 12.8.1996

Zaposlovanje in brezposelnost

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 4/1996Barbara Kresal diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Svet Evropske unije je 22. 9. 1994 sprejel Direktivo 94/45/EC o ustanovitvi evropskega delavskega sveta ali postopku v podjetjih in skupinah podjetij s komunitarno razsežnostjo zaradi informiranja in posvetovanja zaposlen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

O prepovedi odtujitve po 122. členu stanovanjskega zakona...

Saša Prelič, 12.8.1996

Lastnina in druge stvarne pravice (promet z nepremičninami), Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Saša Prelič, Podjetje in delo, 4/1996O prepovedi odtujitve po 122. členu stanovanjskega zakona ter potrebnem soglasju za oddajo skupnih prostorov v najem VPRAŠANJE: 1. Ali se prepoved odtujitve iz 122. člena Stanovanjskega zakona, glede na to, da je solastninska pravica na skupnih prostorih in hišniškem stanovanju vezana izključn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Disciplinska odgovornost v odvetništvu

Alojz Domjan, 12.8.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Alojz Domjan, Podjetje in delo, 4/1996Alojz Domjan diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Disciplinska odgovornost je odgovornost za kršitev pravil vedenja, ki jih je predpisal pristojni organ oziroma objekt. Gre za pravno odgovornost, ker se odgovarja za kršitev predpisanih pravil. V obravnavanem primeru gre za krši...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Povzetki "Podjetje in delo" 04/1996

Avtor ni naveden, 12.8.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1996Šime Ivanjko: STATUS GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V FEDERACIJI BOSNE IN HERCEGOVINE - Podjetje in delo, št. 4/96, strani od 437 do 447 Avtor ugotavlja. da se na področju Federacije BiH počasi oblikuje nov pravni sistem, ki ima določeno kontinuiteto s predpisi nekdanje Jugoslavije, vendar ima tudi že i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Poslovnik o delu nadzornega sveta

Vladimir Višner, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Podjetje in delo, 4/1996Na podlagi ......... točke .......... člena Statuta ........... ................................(Uradni list RS, št..../....)je nadzorni svet družbe na prvi seji dne...................sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta* I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik v skladu z zakonom i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Kritje izgube delniške družbe

dr. Marijan Kocbek, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 4/1996VPRAŠANJE: Izgubo in kritje izgube obravnava 68. člen ZGD in slovenski računovodski standard SRS 19, točka 19.4. Družba izkazuje izgubo kot popravek vrednosti kapitala, pokriva pa jo v okviru izrednih odhodkov najkasneje v petih letih po nastanku, pri čemer so pri poravnavah v prihodke vključeni ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Gospodarska kazniva dejanja

Renato Vrenčur, 12.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 4/19961. NEKATERA POJASNILA V ZVEZI Z OŠKODOVANJEM DRUŽBENE LASTNINE a) Opredelitev izrazov - družbena pravna oseba je pravna oseba, ki ima v lasti še v celoti ali delno družbeni kapital, - odgovorna oseba v družbeni pravni osebi je odgovorna oseba po definiciji tretjega odstavka 45. člena KZ/77 (tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Renato Vrenčur, 12.8.1996

Sodišča

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 4/1996CIVILNA SODNA PRAKSA Pravna mnenja Obligacijska razmerja 1.) Pogodba, ki nasprotuje civilnim predpisom, je praviloma nična. Vendar se ničnost ne more uveljavljati, če gre za kršitev prepovedi manjšega pomena in je pogodba izvršena, ničnostni razlog pa je prenehal. Pri tem se pravni standard...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄4

Status, delovnopravna pooblastila, pravice in plača...

Metka Penko-Natlačen, 12.8.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Metka Penko-Natlačen, Podjetje in delo, 4/1996Status, delovnopravna pooblastila, pravice in plača ter določitev vsebine pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in delavci s posebnimi pooblastili v gospodarstvu(*1) 1. POSLOVODNI DELAVEC IN DELAVEC S POSEBNIMI POOBLASTILI - OPREDELITEV POJMA Pojem poslovodni delavec označuje direktorja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Pomen in vloga nadzornega sveta v delniški družbi

mag. Borut Bratina, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 4/1995Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Nadzorna funkcija je v delniški družbi zelo pomembna in jo v različnem obsegu in na različen način opravljajo posamezni delničarji, skupščina, posebni nadzorni organ posebni revizorji, ki jih imenuje sku...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Povzetki "Podjetje in delo" 04/1995

Avtor ni naveden, 20.6.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1995Marijan Kocbek: MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV PREVZEMOV PODJETIJ - Podjetje in delo, št. 4/95, strani od 383 do 391 V članku avtor obravnava mednarodnopravno ureditev prevzemov podjetij, ki postajajo ena osrednjih tem pravnega reguliranja in mednarodne korporacijske prakse. V okviru Evropske unije s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Summaries "Podjetje in delo" 04/1995

Avtor ni naveden, 20.6.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 4/1995Marijan Kocbek: INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF TAKEOVER OF COMPANIES - Podjetje in delo, no. 4/95, pp. from 383 to 391 In the article the author discusses the international legal regulation of takeovers of companies, which are becoming one of the central themes of legal regulating and interna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

V preoblikovanju d.o.o. v d.d.

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 4/1995Vprašanje: Kakšen je postopek preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo, ki je že olastninjena oziroma je v fazi lastninskega preoblikovanja, v delniško družbo? Ali je pogoj za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo, da ima družba najmanj pet družbenikov? Odgovor: Preoblikovanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Iz sodne odločbe

mag. Viktor Planinšec, 20.6.1995

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Podjetje in delo, 4/1995PREDKUPNA PRAVICA TRAJA NAJVEČ PET LET - UPORABA PRISILNIH PREDPISOV ZOR ZA TRAJNA OBLIGACIJSKA RAZMERJA Okrožno sodišče je ugodilo tožeči strani in je na račun njene trajne dogovorjene predkupne pravice, po pogodbi z občino 1977 leta, razveljavilo prodajno pogodbo, sklenjeno 1993, leta med tožen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Prenosljivost delnic in predkupne pravice delničarjev

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 4/1995Vprašanje: Kako je mogoče s statutom urediti predkupno pravico delničarjev? Odgovor: 1. Omejitev prenosljivosti delnic Pri delniški družbi je eno najpomembnejših osnovnih načel, da lahko delničar načeloma prosto razpolaga s svojo delnico, razen v primeru omejitev, ki so določene v skladu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Ureditev prevzemov družb v Veliki Britaniji

Saša Prelič, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 4/1995Saša PRELIČ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. OPREDELITEV NEKATERIH POMEMBNEJŠIH POJMOV V zvezi z združevanjem gospodarskih subjektov in prenosom kontrole v njih se je v Veliki Britaniji oblikovalo nekaj metod, ki nosijo različne nazive (prevzem, združitev, zlitje itd.), venda...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Pogodba o odobritvi kredita

Igor Strnad, 20.6.1995

Obligacije

Igor Strnad, Podjetje in delo, 4/1995Igor STRNAD diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru Pogodbe o odsvojitvi, med katere spadajo tudi posojilna pogodba in njene izpeljanke, so pomemben instrument prenosa stvarnih pravic. Posojilna pogodba, ki jo ZOR ureja, je najpomembnejši posel v tistem delu denarnega prometa, v katerem s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Mednarodnopravna ureditev prevzemov podjetij

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 4/1995Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD "Amalgamations", "acquisitions", "mergers" in "take-overs" so mednarodno uveljavljeni pojmi, ki so v zadnjih desetih letih ena izmed osrednjih obravnavanih tem v pravni literaturi, predmet mednarodnih raziskav in konferenc...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄4

Temeljno o trustu

mag. Verica Trstenjak, 20.6.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 4/1995Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD S težavnostjo razumevanja enega temeljnih pravnih institutov anglo-ameriškega prava, s katero se srečujemo "klasični" oziroma kontinentalni pravniki, se je srečeval že eden največjih kontinentalnih pravnik...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 4

Leto objave

1996(15) 1995(14) 1994(8) 1993(18)
1992(9) 1991(9)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFGH I JK L MN O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov