Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 125)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄1

Prihodnost mednarodne investicijske arbitraže v Evropski uniji in njenih članicah

Sancin Vasilka, Turšič Domen, David Osojnik Maks, 1.2.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vasilka Sancin, Domen Turšič, Maks David Osojnik, Podjetje in delo, 1/2020Povzetek: Sodba Sodišča Evropske unije (EU) v zadevi Achmea je močno zamajala temelje mednarodne investicijske arbitraže na območju Evropske unije, zato prispevek najprej kritično analizira sodbo v zadevi Achmea, nato pa se osredotoči na odzive mednarodnih investicijskih tribunalov, predvsem v okviru postopkov na podlagi Pogodbe o energetski listini (ECT) ter postopkov, ki potekajo pod okriljem Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID). Prispevek prek nedavnih arbitražnih odločb predstavi pomembne razlike med pravnimi okoliščinami, o katerih je odločalo Sodišče EU v zadevi Achmea, in tistimi, ki se pojavljajo v primerih, začetih na podlagi multilateralnih investicijskih sporazumov, sklenjenih z vsaj eno državo nečlanico EU (s tako imenovanim ekstra-EU elementom). Prav tako opozori na (ne)možnost učinkov sodbe Achmea v - dualistično gledano - različnih pravnih sferah mednarodnega javnega prava in pravnega reda držav članic EU. Prispevek vsebuje tudi kritično analizo Mnenja SEU 1/17 o skladnosti sporazuma CETA s pravnim redom Evropske unije in njegovega vpliva na prihodnost mednarodne investicijske arbitraže. Ključne besede: mednarodna investicijska arbitraža, mednarodno javno pravo, pravo EU, Achmea, CETA Title: The Future of International Investment Arbitration in the European Union and its Member States Abstract: The judgement of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the case of Achmea rocked the foundations of international investment arbitration in the European Union. After a critical analysis of the decision in the case of Achmea, the article focuses on how international investment tribunals dealt with this decision, especially in proceedings based on the Energy Charter Treaty and in proceedings under the auspices of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes. The article showcases important legal differences between the case of Achmea
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri - sindikalni vidik

Andreja Toš Zajšek, 1.10.2018

Delovna razmerja

Andreja Toš-Zajšek, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Širina obravnavanega instituta plačila za delo in vrste drugih pojmov, ki se uporabljajo kot sopomenke, pomeni za delavca osnovni, včasih celo edini vir sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Dogovor o plači, ki mora biti vedno v denarni obliki, in o morebitnih drugih vrstah plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, je bistveni element pogodbe o zaposlitvi. Pri določanju in urejanju razmerij med delavci in delodajalci v kolektivnih pogodbah je zelo pomembna vloga socialnih partnerjev in države. Socialni partnerji neposredno določajo ta razmerja, država pa lahko posega vanje ob določanju dajatev od prejemkov delavca in tako vpliva na njihovo izplačano višino, ob tem pa mora zagotavljati učinkovito pravno varstvo pravic delavcev. Ključne besede: plačilo za delo, plača, osnovna plača, dodatki, prejemki iz delovnih razmerij, socialni dialog, kolektivna pogodba, pravno varstvo Title: Autonomous Work Payment Arrangement Today and Tomorrow - The Worker Union’s Perspective Abstract: The scope of the "payment-for-work" institute and a number of other terms used as synonyms for the salary, often represents a basic, sometimes even the only, means of subsistence for workers themselves and their family. The salary agreement, which must always be in cash and other types of payments, if so provided by a collective agreement, is an essential element of the employment contract. The role of the social partners and the state is very important in regulating and determining the relationships between workers and employers in collective agreements. The social partners directly determine these relationships, and the state may encroach upon determining benefits from the workers' income, thus affecting itsamount paid to the worker and ensuring effective legal protection of workers' rights. Keywords: payment for work, salary, basic salary, allowances, benefits from employment relationships, social dialogue, collective agreement, leg
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Zakonska ureditev plačila za delo in njen pomen za prakso

Luka Tičar, 1.10.2018

Delovna razmerja

Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: Plača je eden temeljnih institutov delovnega prava in kot taka pomeni prvi razlog in motiv delavca za delo, obveznost plačila pa je temeljna obveznost delodajalca kot stranke pogodbe o zaposlitvi. Zato je izjemnega pomena pravna ureditev plačila za delo, ki jo sestavljajo zakonske norme in norme v avtonomnih pravnih virih, to je predvsem kolektivnih pogodbah. Zakonska ureditev je med drugim ključni način izpolnjevanja obveznosti iz ratificiranih mednarodnih dokumentov, kot sta Konvencija MOD št. 95 o varstvu plače in MESL, če omenimo le dva. Veljavna zakonska ureditev vsebuje tudi nekaj rešitev, ki bi se v prihodnosti morda lahko spremenile. Avtor izpostavi nekatere rešitve, kot so dodatek za delovno dobo, povračila stroškov v zvezi z delom, določanje višine osnovne plače v pogodbo o zaposlitvi idr. Ključne besede: plača, obveznost plačila, varstvo plače, osnovna plača, dodatek za delovno dobo Title: Statutory Regulation of Remuneration for Work and its Relevancy for the Practise Abstract: Wage is one of the fundamental institutions of labour law and as such represents the worker's first reason and motive to work. Obligation to pay is also a fundamental obligation of the employer. Therefore, legal regulation of remuneration is of extraordinary importance. Legal regulation of remuneration consists of legislation and autonomous legal sources, especially collective agreements. Legislation represents a key mode of fulfilling state obligations to comply withvarious ratified international documents, such as the ILO Convention no. 95 on Protection of Wages and the Revised ESC, to mention just two of them. Positive legislation has some solutions that might change in the future. The author outlines some of them, like seniority bonus, reimbursement of work-related expenses, determination of basic wages in employment contract etc. Keywords: wage, obligation to pay, protection of wages, basic wage, seniority bonus
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Varstvo delavcev v primeru neizplačanih plač

Mojca Tancer Verboten, 1.8.2018

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Mojca Tancer-Verboten, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava neizplačilo plač. Predstavljene so zakonske obveznosti delodajalca na področju izplačila plač, ki sledijo mednarodnim standardom na tem področju, predvsem zaradi varovanja socialne varnosti delavca in njegove družine. Sledi predstavitev prekrškovnih določb, vezanih na kršitve na področju neizplačila plač, in vloge nadzornih organov na tem področju. Zajeta je problematika neizplačila minimalne plače kot najnižjega standarda, ki ga določi posamezna država za dostojno življenje delavca. V nadaljevanju sledi prikaz možnih ravnanj delavcev v primeru storjenih kršitev neizplačila plače, ki so vezane na število ponovljenih kršitev in časovno obdobje storjenih kršitev. Sklepni del obsega razmislek o povezanosti nadzornih organov na področju neizplačila plač.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄2

Glasovanje invalidov na volitvah in diskriminacija

dr. Jurij Toplak, 1.4.2018

Človekove pravice

Jurij Toplak, Podjetje in delo, 2/2018Povzetek: Slovenija je ratificirala Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov že leta 2008, a volišča so še vedno nedostopna in številnim invalidom država ne omogoča tajnega in samostojnega glasovanja. Upravno in Vrhovno sodišče v nobenem od številnih postopkov nista ugotovili kršitev. Ustavno sodišče je naložilo zagotovitev dostopnosti volišč, vendar volilni organi odločbe v praksi še niso uresničili. Štiri leta po odločbi tega sodišča pričakujemo letos prve volitve, na katerih bo diskriminacija delno odpravljena. Članek predstavi ureditev dostopnosti volišč in glasovanja na volitvah ter sodno prakso Upravnega, Vrhovnega in Ustavnega sodišča v zadnjem desetletju. Članek kritično oceni ustavnost dosedanje in nove ureditve z vidika načela enakosti in nediskriminatornega obravnavanja. Ključne besede: invalidnost, diskriminacija, enakost, glasovanje, volitve, MKPI, dostopnost
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Pravni in ekonomski učinki brexita na zasebno pravo

Verica Trstenjak, 1.10.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. V prvem delu so obravnavani postopek izstopa in možnosti, ki jih ima Združeno kraljestvo. Med temi so navedeni norveški in švicarski model, tako imenovani model carinske unije, model prostega trgovinskega sporazuma in model WTO. V nadaljevanju je obravnavan vpliv brexita na različna področja zasebnega prava, posebej na potrošniško pravo, ter s tem povečan vpliv na pogodbeno pravo in pravice pri online pogodbah, v letalskem prometu ter glede dajatev gostovanja pri mobilni telefoniji. Omenjen je tudi vpliv na pravo družb in na mednarodno zasebno pravo. V okviru slednjega je opozorjeno zlasti na probleme po izstopu Združenega kraljestva na področju pristojnosti, glede priznanja in izvršitve odločb ter uporabe prava. Ključne besede: brexit, izstop, Združeno kraljestvo, Evropska unija, potrošniško pravo, zasebno pravo, pogodbeno pravo, pravo družb, pristojnost, priznanje odločb Title: Legal and Economic Implications of Brexit for Private Law Abstract: The article discusses the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. The first part of the article deals with the exit procedure and the available options for the United Kingdom. These options include the Norwegian, the Swiss model, the customs union model, the model of free trade agreement and the WTO model. The article then analyses the impact of Brexit on various areas of private law, in particular consumer law, and thus an increased impact on contract law and rights in online contracts, air passenger rights, and mobile phone and roaming. The article also briefly deals with the impact of Brexit on company law and private international law. In the context of the latter, the issues concerning jurisdiction, recognition and enforcement of judgments and the application of law are underlined. Key words: Brexit, withdrawal, United Kingdom, European Union, consumer law, private law, contract law, co
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Dileme v zvezi z napotitvijo delavcev

Luka Tičar, 1.10.2017

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Področje napotitev delavcev v okviru izvajanja storitev EU je resen problem, saj kljub želji zagotoviti napotenim delavcem primerno varstvo in delovnopravni položaj v praksi ni tako. Delno se je problematika uredila s sprejetjem izvedbene direktive, ki zmanjšuje število zlorab in izogibanje pravnim pravilom, a osnovni problem ostaja. Po veljavni pravni ureditvi in praksi Sodišča EU so napoteni delavci v državi napotitve upravičeni do zgolj minimalnih delavskih pravic. V postopku sprejemanja je revizija osnovne direktive, ki naj bi to spremenila in privedla do še nekaterih sprememb. Izvedbeno direktivo je Slovenija v svoj pravni red prenesla z Zakonom o čezmejnem opravljanju storitev. Zakon o delovnih razmerjih pa je že danes primerljiv s predlaganim besedilom revizije direktive. Ključne besede: napoteni delavci, svoboda izvajanja storitev, izvedbena direktiva, minimalni obseg pravic delavcev Title: Dilemmas regarding Posting of Workers Abstract: The field of posting of workers in the framework of the provision of services represents a serious problem for the EU. Despite a wish to guarantee workers proper labour protection, that is not case in practise. The situation has partially improved with the adoption of an implementing directive, which prevents abuse and circumvention, but the initial problem remains. According to valid legal regulation and case law of the EU Court, posted workers are entitled only to minimum labour rights of the host state. A revision of the basic directive is in the process of adoption, which would bring some changes in this regard. Slovenia transposed the implementing directive by enacting the Transnational Provision of Services Act. The content of the Employment Relationship Act is already comparable with the draft text of the revision of the basic directive. Key words: posted workers, freedom of services, implementing directive, minimum level of workers'' rights
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Odprta vprašanja pri ureditvi dopolnilnega dela

Mojca Tancer Verboten, 1.2.2017

Delovna razmerja

Mojca Tancer-Verboten, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Prispevek obravnava odprta vprašanja pri urejanju dopolnilnega dela kot atipične oblike delovnega razmerja. Avtorica predstavi razlike v ureditvi dopolnilnega dela med delovnopravno in visokošolsko zakonodajo na področju sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pri urejanju plačila prispevka za primer brezposelnosti in denarnega nadomestila za brezposelnost, določanju plačila za delo ter postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za dopolnilno delo. Zajeta je tudi problematika določanja odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo, sklenjene za določen čas, ki je bila vpeljana z novelo Zakona o delovnih razmerjih. Podan je razmislek o spremembi tako delovnopravne kot visokošolske zakonodaje za ustrezno ureditev področja dopolnilnega dela.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Ustrezna zavarovanja v primeru izdaje enotnega računa za električno energijo in omrežnino

Tomažič Luka Martin, Bratina Borut, 2.12.2016

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Avtorja proučujeta, katera so ustrezna zavarovanja za izdajo enotnega računa na podlagi pogodbe med dobaviteljem električne energije in sistemskim operaterjem iz 114. člena Energetskega zakona (EZ-1). Osrednji del prispevka je namenjen interpretaciji nedoločnega pojma ustrezno zavarovanje, raziskavi ustreznosti posameznih instrumentov zavarovanja in oceni ustavne skladnosti predlaganih podzakonskih aktov s slovenskim ustavnim redom. Ključne besede: energetska zakonodaja, instrumenti zavarovanja, omrežnina, exceptio illegalis Title: Appropriate Insurance for Issuing a Joint Bill for Electricity and Network Access Fee Abstract: The authors'' research concentrates on the appropriate insurance instruments for issuing a joint bill on the basis of a contract between the electricity supplier and the system operator under Article 114 of the Energy Act (EZ-1). The article focuses on the interpretation of the indefinite notion of "appropriate insurance", on the research of appropriateness of individual insurance instruments, and on the evaluation of the constitutional congruence of the proposed regulations with the Slovenian constitutional order. Key words: energy legislation, insurance instruments, network access fees, exceptio illegalis
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije

Luka Tičar, 1.10.2016

Delovna razmerja

Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Avtor želi v prispevku opozoriti na delovnopravno problematiko nekaterih razvijajočih oblik dela, ki so rezultat bliskovitega razvoja informacijske tehnologije oz. digitalizacije. V tej luči avtor skuša opredeliti pojem crowdwork in nakazati pravne posledice, ki jih njegov pojav lahko povzroči v luči tradicionalnih konceptov delovnega prava. Ob tem sicer opozori, da digitalizacija sfere dela nima zgolj negativnih učinkov, so pa slednji običajno predmet različnih strokovnih ocen. Avtor opozori tudi na siceršnji vpliv digitalizacije na položaj delavcev. Ključne besede: digitalizacija, informacijska tehnologija, množično delo, e-platforma, pravica do izklopa, poklicno delo, zasebno življenje Title: Labour Law in the Era of Digitalisation Abstract: The paper draws attention to the labour law issues arising from the certain newly emerging forms of work, resulting from the fast development of information technology and digitalisation. In this light, the author attempts to define the notion of crowdwork and point at the legal consequences thereof for the traditional concept of labour law. The paper also highlights the fact that digitalisation of work does not have only negative consequences, yet is frequently a subject of diverse professional estimations. The author also draws attention to the general impact of digitalisation on the position of workers. Key words: digitalisation, information technology, crowdwork, e-platform, right to log off, profesional work, private life
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Korporativno upravljanje javnih zavodov

Bojan Tičar, 1.10.2016

Gospodarske javne službe (komunala)

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Korporativno upravljanje v sodobnem pomenu je sestav nadzornih mehanizmov, prek katerih si tisti, ki zagotavljajo kapitalsko financiranje korporacij, zagotovijo povrnitev svojih naložb. Pri tem morajo paziti, da ne ogrozijo dolgoročnega razvoja in obstoja poslovnega sistema korporacije. Pravni temelj korporativnega upravljanja je praviloma izpeljan iz večinskega lastništva kapitala korporacije. To je pregledno, če imamo opravka z delniško družbo ali kakšno drugo kapitalsko družbo. Po naši hipotezi pa so korporacije tudi javni zavodi, ki praviloma nimajo kapitala. Čeprav javni zavodi nimajo osnovnega kapitala, ustanovitelj (država ali občina) večinoma ne odgovarja za obveznosti zavoda in tako tudi zapiše v sodni register ob registraciji. Javni zavod seveda vedno odgovarja z vsem svojim premoženjem, ustanovitelj pa upnikom zavoda ne odgovarja. V takšnem kontekstu je javni zavod sui generis nečlanska korporacija, ki je po obliki odgovornosti dejansko izenačena s kapitalsko družbo. Anomalija sistema je v tem, da za ustanovitev javnega zavoda ni predpisan minimalni kapital, ki bi v nekem določnem znesku varoval upnike. Iz tega sledijo tudi posebna razmerja korporativnega upravljanja. Korporativnopravno razmerje v javnem zavodu med državo/občino in javnim zavodom poteka v okviru pravice, po kateri javna ustanoviteljica (država/občina) praviloma neposredno imenuje večino članov sveta zavoda. Država/občina zaradi lastne nezmožnosti neposrednega upravljanja prenese pooblastilo za opravljanje te dejavnosti na svoje člane v svetu zavoda, ki v njenem imenu izvajajo to funkcijo. To velja tako za državne kot za občinske javne zavode. Avtor v razpravi povzame razmerja med ustanoviteljico (državo/občino) in organi javnega zavoda (svetom zavoda, direktorjem in strokovnim svetom) ter predlaga določene potrebne spremembe ureditve. Ključne besede: javni zavod, javni sektor, korporativno upravljanje, korporacije, ustanove, premoženje zavod
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ureditev dostopa do Vrhovnega sodišča z vidika odvetnika

Matija Testen, 1.10.2015

Civilni sodni postopki, Odvetništvo in notariat

Matija Testen, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvodno 2. Revizija, predlog za dopustitev revizije ali nič od tega 3. Zavrženje ali zavrnitev predloga za dopustitev revizije 4. Neobrazloženost sklepa o nedopustitvi revizije 5. Formalistične zahteve, ki jih zapoveduje zakon in stopnjuje Vrhovno sodišče 6. Kako lahko Vrhovno sodišče opravlj
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Meje ustavnosodnega nadzora - pristojnosti ustavnega sodišča za presojo aktov ustavne ravni

Andraž Teršek, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Podjetje in delo, 6-7/20151. "Čuvaji ustave" in ustavnopravno izhodišče za razpravo o supraustavnosti 2. Sodna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije 3. Nemška ustavnosodna praksa in doktrina o neustavnem ustavnem amandmaju 4. Slovenski pravoslovni komentarji 5. Presoja norm ustavne ravni v Evropi in v svetu 6. Po
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Neformalna pogajanja o priznanju krivde: pregled sodne prakse

Ana Testen, 1.10.2015

Kazenski postopek

Ana Testen, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. (Formalna) pogajanja 3. Vpliv sodnika per se na priznanje krivde: koliko sme sodnik vplivati na odločitev obdolženca 4. Neformalni predlogi strank: vezanost strank na neformalne predloge 5. Obvezna formalna obramba v postopku neformalnih pogajanj 6. Sklep Povzetek Nefor
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Prevzem kot korporacijsko dejanje na evropski poravnalni platformi T2S

Matjaž Titan, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Titan, Podjetje in delo, 6-7/20151. Poravnalna platforma T2S 2. T2S in izvajanje korporacijskih dejanj 3. Sistematika korporacijskih dejanj v standardih CASG/CAJWG 4. Model božičnega drevesa (Christmas Tree Model) 5. Prevzem v sistematiki standardov CASG/CAJWG za korporacijska dejanja 6. Prilagoditve postopka po ZPre-1 zaradi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄1

Lastne delnice ciljne družbe pri javnih prevzemnih ponudbah po slovenskem in nemškem pravu

Jasmina Tabaković, 15.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Tabaković, Podjetje in delo, 1/20141. Uvod 2. Lastne delnice po slovenskem in nemškem pravu 2.1. Pridobivanje lastnih delnic 2.1.1. Nujna pridobitev lastnih delnic 2.1.2. Pridobitev lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine 2.2. Odsvojitev lastnih delnic 2.3. Meje sklepa skupščine o pooblastitvi za pridobivanje l
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Bančne garancije v postopkih zaradi insolventnosti

Ilić Uroš, Ketler Marko, Tacol Tilen, 31.12.2013

Civilni sodni postopki, Obligacije

Uroš Ilić, Marko Ketler, Tilen Tacol, Podjetje in delo, 8/2013Bančna garancija je znan in v praksi uveljavljen zavarovalni instrument, namenjen utrjevanju položaja upnika za primer neplačila oziroma neizpolnitve druge pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti pravno ureditev bančnih garancij, pojasniti razlike med posameznimi vrstami bančnih garancij, nato pa opozoriti na tveganja pri unovčitvi bančnih garancij ter na pravni položaj izdajatelja bančne garancije v primeru postopka zaradi insolventnosti nad naročiteljem bančne garancije. Zlasti v zvezi z zadnjim je bil v sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije nedavno napravljen pomemben korak v smeri varstva položaja izdajatelja bančne garancije v primeru, ko je njegova pogojna terjatev zoper insolventnega naročitelja bančne garancije zavarovana s hipoteko na nepremičnini tretjega. Ta v skladu z načelnim pravnim mnenjem, sprejetim na občni seji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 6. 2013, ne preneha zaradi učinkov stečaja, saj v razmerju do tretjih ne preneha terjatev, ki je s hipoteko zavarovana.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Sodobna sektorska klasifikacija pravnih oseb

Bojan Tičar, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2013Avtor pravne osebe opredeli in klasificira po interesni teoriji in preneseni metodi klasifikacije upravnih sistemov, upoštevaje pravno subjektiviteto pravnih oseb. Izvirno je prikazana inovativna klasifikacija, ki je uporabna tako za ad hoc pravno-ekonomske analize kot tudi za praktično razvrščanje pravnih oseb pri ugotavljanju njihove subjektivitete, pa naj gre za ekonomsko analizo prava, vprašanja zasebnega ali javnega prava. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo preprosto in hitro prilagoditi, saj so merila razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, funkcionalne in nepridobitne po mnenju avtorja univerzalna. Klasifikacija izhaja iz razvrstitve pravnih oseb na korporacije in ustanove (universitas personarum, universitas bonorum) in jih umešča po kriterijih oblastnosti, funkcionalnosti in nepridobitnosti (oziroma dobrodelnosti).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄2

Sprememba pogojev za opravljanje dejavnosti z vidika načela varstva zaupanja v pravo

Toplak Jurij, Dubrovnik Tadej, 16.4.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Toplak, Tadej Dubrovnik, Podjetje in delo, 2/2013Ustavno načelo varstva zaupanja v pravo le izjemoma dovoljuje zaostrovanje pogojev za opravljanje dejavnosti ali poklica. Ustavno sodišče je v številnih odločbah izdelalo natančna merila glede tega, kdaj je takšno zaostrovanje pogojev dovoljeno. Med drugim mora biti osebam, ki že opravljajo dejavnost na podlagi stare ureditve, ob spremembi pogojev na voljo več let časa, da se pripravijo in izpolnijo tudi nove. V pravice teh oseb se lahko posega le z zakonom. Članek analizira prakso Ustavnega sodišča RS v primerih, ko je to obravnavalo skladnost zaostritve meril za opravljanje dejavnosti z drugim členom Ustave RS. Na podlagi te analize oceni tudi ustavnost nedavno izdanih predpisov, o katerih Ustavno sodišče še ni odločalo. Med njimi je predpis, s katerim je ministrstvo za notranje zadeve pogoje za opravljanje dejavnosti spremenilo tako, da za delo, za opravljanje katerega se je prej zahtevala višja strokovna izobrazba, zdaj zahteva visoko strokovno izobrazbo. To je storilo brez prehodne ureditve in brez ureditve statusa oseb, ki so delo opravljale na podlagi prejšnjih pogojev, predpis, s katerim so bili predpisani novi pogoji, pa je bil objavljen le na spletu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Geografski učinki varstva znamke skupnosti

Ovčak Kos Maja, Tacol Tilen, 10.8.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 5/2012Blagovna znamka Skupnosti je unitarne narave: njen cilj je enotno varstvo in učinkovanje na celotnem območju Evropske unije. Takšno zaščito znamke Skupnosti je mogoče doseči le, če se učinki sodnih odločb nacionalnih sodišč, ki prepovedujejo nadaljnja kršitvena ali ogrozitvena ravnanja kršitelju znamke Skupnosti, po pravilu raztezajo na celotno ozemlje Evropske unije. Osrednje vprašanje, ki ga avtorja v članku obravnavata, je, ali takšne prepovedne odločitve nacionalnih sodišč same po sebi avtomatično in brezpogojno polno učinkujejo na celotnem območju Evropske unije ali pa je njihovo geografsko vserazsežnost v določenih okoliščinah vendarle mogoče omejiti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Kdo je potrošnik

Simon Tertnik, 10.8.2012

TRGOVINA, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Simon Tertnik, Podjetje in delo, 5/2012V prispevku je sistematično predstavljen pojem potrošnika v pravnem redu Evropske unije. V prvem delu so opredeljeni pravni subjekti, ki jih direktive EU s področja varstva potrošnikov štejejo za potrošnike. To zajema tudi vprašanje osebne veljavnosti potrošniškega prava EU. V drugem delu je kritično obravnavan pojem povprečnega evropskega potrošnika. Ta je neločljivo povezan ne le z razvojem potrošniškega prava, temveč tudi z vzpostavitvijo ustreznega ravnovesja med potrošniškim pravom na eni ter konkurenčnim pravom in pravom evropskega notranjega trga na drugi strani. Vsa izvajanja so problemsko zastavljena in utemeljena tako s sodno prakso Sodišča EU, ki ima pri razvoju pojma potrošnika vodilno vlogo, kot tudi z mnenji uveljavljenih avtorjev s področja potrošniškega prava. Na relevantnih mestih so predstavljene tudi možnosti razvoja pojma potrošnika v prihodnosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga odvetnika pri pridobivanju in (ne)razkritju dokazov za namen civilnega postopka

Matija Testen, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Matija Testen, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Poleg tega, da bo navadno odvetnik moral pravilno oceniti dokaze, jih povezati z dejstvi in zagotoviti, da bo stranka lahko čim bolje dokazovala dejstva, bo moral znati stranki pomagati tudi pri zbiranju dokazov. Torej pri zbiranju in razkritju dokazov, ki jih stranka nima, pa bi ji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prizadevanja Slovenije za človekove pravice

Eva Tomič, 10.10.2011

Človekove pravice

Eva Tomič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Slovenija, katere polpretekla zgodovinska izkušnja krepi njeno verodostojnost, kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, se od osamosvojitve zavzema za strožje norme in standarde na tem področju ter njihovo uresničevanje; s članstvom v EU pa se je njen glas še okrepil. Ta
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Pospešitev postopka predhodnega odločanja

Edita Turičnik, 1.8.2011

Civilni sodni postopki

Edita Turičnik, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Sodišče EU v Luksemburgu je izključno pristojno, da na celotnem območju evropske povezave podaja avtonomno razlago prava EU oziroma odloča o njegovi morebitni neveljavnosti. Temeljni mehanizem, s katerim izvaja to odgovorno nalogo, je določen v členu 267 PDEU, ki uzakonja postopek p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Odškodnina za nemožnost uporabe stvari in nadomestno vozilo

Jovanovič Dušan, Toplak Jurij, 13.4.2011

Obligacije

Dušan Jovanovič, Jurij Toplak, Podjetje in delo, 2/2011Začasna nemožnost (tudi nezmožnost) uporabe je pogosta posledica škodnega dogodka. Lahko se nanaša na uporabo premične ali nepremične stvari, denarja ali dela telesa. Načeloma velja, da nemožnost uporabe pomeni pravno priznano škodo. Članek sistematično predstavi ureditev in sodno prakso s področja nemožnosti uporabe stvari v Sloveniji in tujini, predvsem v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA. Vprašanja se najpogosteje postavljajo v zvezi z najemom nadomestnega vozila zaradi nemožnosti uporabe vozila, poškodovanega v prometni nesreči, in v zvezi s škodo, ki nastane ob nemožnosti uporabe kupljene stvari zaradi stvarnih napak v garancijskem roku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(14) 7(2) 6(1) 6-7(58)
5(12) 5-6(10) 4(2) 3-4(9)
2(12) 1(5)

Leto objave

2020(1) 2018(4) 2017(3) 2016(3)
2015(4) 2014(1) 2013(3) 2012(2)
2011(5) 2010(2) 2009(4) 2008(4)
2007(6) 2006(8) 2005(4) 2004(4)
2003(7) 2002(12) 2001(9) 2000(6)
1999(7) 1998(2) 1997(5) 1996(6)
1995(5) 1994(4) 1993(2) 1992(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov