Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Direktiva 2000/35/ES o plačilnih zamudah v gospodarskih poslih in slovensko obligacijsko pravo

Damjan Možina, 15.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2009Avtor predstavlja Direktivo 2000/35/ES, s katero se Skupnost loteva problematike predolgih plačilnih rokov in zamud pri plačilih, ki obremenjujejo predvsem mala in srednje velika podjetja. Težišče obravnave je analiza 3. člena, ki določa bistvene ukrepe za boj proti predolgim plačilnim rokom in zamu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Vsebina PID št.8/2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

SODBA SODIŠČA (TRETJI SENAT) Z DNE 10. SEPTEMBRA 2009, C-573/07

Avtor ni naveden, 12.12.2009

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Infrastruktura kot dejavnik varnosti v cestnem prometu in Evropska unija (Na poti k obveščanju uporabnikov o mestih zgostitev prometnih nesreč)

Mitja Kocmut, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Mitja Kocmut, Podjetje in delo, 8/2009Komisija je v svoji Beli knjigi z dne 12. septembra 2001 z naslovom "Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev" izrazila potrebo po izvedbi ocene učinka na varnost in po izvedbi preverjanj varnosti v cestnem prometu za določitev in upravljanje cestnih odsekov v Skupnosti, kjer se zgo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

THE ROLE OF COURTS IN ARBITRATION PROCEEDINGS

Andreja Primec, 12.12.2009

Sodišča

Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2009Zgolj v določenih primerih bi morali nacionalnim sodiščem dovoliti posegati v postopke arbitraže kot načina reševanja sporov, ki je alternativa sodnemu reševanju sporov. V skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili je sodna prevera predvidena za postopke priznavanja, izvrševanja in razveljavitve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Zaposlovanje in pretok delovne sile v EU

Drago Mežnar, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2009Avtor obravnava zaposlovanje, podlage za sklenitev delovnega razmerja delavca iz EU, pretok delovne sile v EU, na kaj je treba biti pozoren ob napotitvi delavca na delo v drugo državo članico EU; ker se pri tem srečujemo s številnimi pravnimi vprašanji na področju delovnega prava, prava socialne var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Povrnitev pristojnosti državam članicam na področju nacionalnih pravil o uporabi blaga?

Teja Todori, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Teja Todori, Podjetje in delo, 8/2009Članek analizira potek sodne prakse Sodišča ES pri prostem pretoku blaga oziroma bolj specifično na področju prepovedi omejitev pri uvozu, vse od znamenitega primera Keck in Mithouard pa do najnovejših primerov Commission v Italian Republic in Mickelsson. Po ustaljenem, centralističnem načinu odloča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

POOBLASTILO ZA GLASOVANJE NA SKUPŠČINI DRUŽBE ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE

Saša Prelič, 12.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2009Družba za vzajemno zavarovanje zatrjuje, da je bil v sredstvih javnega obveščanja objavljen članek, iz katerega izhaja navedba, da naj bi razpolagali s pričevanji o nepravilnostih v zvezi s pooblastili za glasovanje na sejah skupščine te družbe za vzajemno zavarovanje (v nadaljevanju: DVZ). Razvidno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Pravna analiza pravice javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Etelka Korpič-Horvat, 12.12.2009

Uprava, Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Branko Vidič, Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2009Avtorji v članku predstavijo pravne okvire povračil stroškov prevoza na delo in z dela kot akcesorne pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju s tem, da podrobno razčlenijo povračila navedenih stroškov po Uredbi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

SPORAZUM STRANK O REŠEVANJU ZAHTEVKOV IZ NASLOVA ODGOVORNOSTI ZA SOLIDNOST GRADBE

Vesna Kranjc, 12.12.2009

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2009Ali je sporazum oziroma dogovor strank o zahtevkih iz naslova odgovornosti za solid-nost gradbe, ki ga stranki skleneta do izteka 10-letnega roka za uveljavljanje napak v solidnosti gradbe, glede na kogentna pravila OZ oziroma ZOR veljaven?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Rado Bohinc, 12.12.2009

Uprava

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2009Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Ena delnica en glas

Jaka Cepec, 12.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

PREGLED AVTORJEV IN NJIHOVIH PRISPEVKOV V LETU 2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

STVARNO KAZALO

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Smotrnost upravljanja javnih sredstev na področju javnih zavodov

Igor Šoltes, 7.10.2009

Uprava

Igor Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2009V okviru prispevka predstavljam nekatera najbolj aktualna vprašanja tržne dejavnosti javnih zavodov in javnih agencij ter določene izkušnje in stališča računskega sodišča, ki se nanašajo na opredelitev tržne dejavnosti ter sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov te dejavnosti. Obravnavam pa tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Storilstvo in udeležba v KZ-1 in sodni praksi

Matjaž Ambrož, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev storilstva in udeležbe v slovenskem kazenskem pravu. Prispevek gradi na dveh novejših zadevah iz slovenske sodne prakse, ki ju uporabi za izhodišče razprave o zakonskih rešitvah, stališčih teorije in sodne prakse. Težišče prispevka je namenjeno problemu prepoznav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Koncept kazenske odgovornosti in krivde po KZ-1 in nekateri subjektivni elementi v zvezi s kaznivim dejanjem

Andrej Ferlinc, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor izkoristi izhodišča zakonodajalca, ki krivdo in kazensko odgovornost obravnava kot celoto vseh notranjih storilčevih opredeljevanj do prava za razpravo o tem, ali ta pojem prav zato obsega še več subjektivnih elementov, kakor to izhaja iz tradicionalnih izhodišč. Razpravlja o motivih , namenih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zastaranje kazenskega pregona - kaj ali koga rešuje 91. člen Kazenskega zakonika (KZ-1)

Aleksander Karakaš, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor se v prispevku ukvarja z zastaranjem kazenskega pregona, ki ne glede na materialnopravni ali procesnopravni zorni kot učinkuje tako, da storilec kaznivega dejanja ni kaznovan. Kot izhodišče je obravnavan eden razvpitih primerov, ki je pripeljal do trenj med stališči iz Načelnega pravnega mnenj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Spremembe v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja in KZ-1

Zlatko Dežman, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zlatko Dežman, Podjetje in delo, 6-7/2009Kazenski zakonik (KZ-1) prinaša poleg številnih drugih novosti tudi vrsto sprememb v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja. Takšna prenova naj bi bila potrebna zato, da se naše kazensko materialno pravo postavi na temelje evropskega kazenskega prava in tako dosledneje podredi njegovim idejnim ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj - potrebujemo spremembe?

Katja Filipčič, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2009Obseg in struktura mladoletniške kriminalitete sta v Sloveniji stabilna; prevladuje premoženjska kriminaliteta (72,5 odstotka), medtem ko je v zadnjih desetih letih delež nasilniške kriminalitete le rahlo narasel (s 6,5 odstotka leta 1997 na 7,5 odstotka leta 2007). Po letu 1995 pa se je spremenila ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kaznivo dejanje zlorabe položaja v sodni praksi

Vanja Verdel-Kokol, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vanja Verdel-Kokol, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku je predstavljena sodna praksa v zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe položaja. To je precej problematično kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, kjer so že po naravi stvari zabrisane meje med še dopustnim prevzemanjem podjetniškega rizika in kaznivim ravnanjem, ki vsebuje zakonske znake kazniv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

"Evropska" pravna kultura (Narekovaj, vprašaj ali množina?)

Marko Ilešič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2009Ali sploh lahko govorimo o "evropskosti" pravne kulture? Ali moramo morda bolj razmišljati o več evropskih pravnih kulturah? V obsežni literaturi s tega področja skoraj ni dvoma o tem, da so korenine evropske pravne kulture skupne. Tudi v evropski zakonodaji je v zadnjem času prišlo do izrecnega om...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Varstvo osebnih podatkov pri prenosu v tretje države: na razpotju med EU in ZDA

Maja Brkan, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Brkan, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava problematiko prenosa osebnih podatkov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije v tretje države. Pri tem predstavi pravno ureditev v slovenskem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na evropski ravni, predvsem ureditev v Direktivi 95/46/ES o varstvu posameznikov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrednotna izhodišča varstva informacijske zasebnosti

Miro Cerar, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2009Zasebnost je pomembna duhovna, moralna in pravna vrednota. Kot človekova pravica je izraz liberalnega koncepta negativne svobode posameznika, ki mora imeti ustrezno dopolnitev v konceptu pozitivne svobode. Pravico do informacijske zasebnosti v sodobnem svetu nenehno ogrožajo tiste družbene skupine, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(15) 6-7(72) 5(15) 3-4(18)
2(18) 1(17)

Leto objave

< Vsi
2009(155)
> Februar(17) > April(18) > Junij(18) > Avgust(15) > Oktober(72) > December(15)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov