Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Direktiva 2000/35/ES o plačilnih zamudah v gospodarskih poslih in slovensko obligacijsko pravo

Damjan Možina, 15.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2009Avtor predstavlja Direktivo 2000/35/ES, s katero se Skupnost loteva problematike predolgih plačilnih rokov in zamud pri plačilih, ki obremenjujejo predvsem mala in srednje velika podjetja. Težišče obravnave je analiza 3. člena, ki določa bistvene ukrepe za boj proti predolgim plačilnim rokom in zamu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Rado Bohinc, 12.12.2009

Uprava

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2009Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

THE ROLE OF COURTS IN ARBITRATION PROCEEDINGS

Andreja Primec, 12.12.2009

Sodišča

Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2009Zgolj v določenih primerih bi morali nacionalnim sodiščem dovoliti posegati v postopke arbitraže kot načina reševanja sporov, ki je alternativa sodnemu reševanju sporov. V skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili je sodna prevera predvidena za postopke priznavanja, izvrševanja in razveljavitve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

SODBA SODIŠČA (TRETJI SENAT) Z DNE 10. SEPTEMBRA 2009, C-573/07

Avtor ni naveden, 12.12.2009

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

SPORAZUM STRANK O REŠEVANJU ZAHTEVKOV IZ NASLOVA ODGOVORNOSTI ZA SOLIDNOST GRADBE

Vesna Kranjc, 12.12.2009

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2009Ali je sporazum oziroma dogovor strank o zahtevkih iz naslova odgovornosti za solid-nost gradbe, ki ga stranki skleneta do izteka 10-letnega roka za uveljavljanje napak v solidnosti gradbe, glede na kogentna pravila OZ oziroma ZOR veljaven?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

PREGLED AVTORJEV IN NJIHOVIH PRISPEVKOV V LETU 2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

POOBLASTILO ZA GLASOVANJE NA SKUPŠČINI DRUŽBE ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE

Saša Prelič, 12.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2009Družba za vzajemno zavarovanje zatrjuje, da je bil v sredstvih javnega obveščanja objavljen članek, iz katerega izhaja navedba, da naj bi razpolagali s pričevanji o nepravilnostih v zvezi s pooblastili za glasovanje na sejah skupščine te družbe za vzajemno zavarovanje (v nadaljevanju: DVZ). Razvidno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

STVARNO KAZALO

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Povrnitev pristojnosti državam članicam na področju nacionalnih pravil o uporabi blaga?

Teja Todori, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Teja Todori, Podjetje in delo, 8/2009Članek analizira potek sodne prakse Sodišča ES pri prostem pretoku blaga oziroma bolj specifično na področju prepovedi omejitev pri uvozu, vse od znamenitega primera Keck in Mithouard pa do najnovejših primerov Commission v Italian Republic in Mickelsson. Po ustaljenem, centralističnem načinu odloča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Ena delnica en glas

Jaka Cepec, 12.12.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Cepec, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Pravna analiza pravice javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Etelka Korpič-Horvat, 12.12.2009

Uprava, Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Branko Vidič, Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2009Avtorji v članku predstavijo pravne okvire povračil stroškov prevoza na delo in z dela kot akcesorne pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju s tem, da podrobno razčlenijo povračila navedenih stroškov po Uredbi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Infrastruktura kot dejavnik varnosti v cestnem prometu in Evropska unija (Na poti k obveščanju uporabnikov o mestih zgostitev prometnih nesreč)

Mitja Kocmut, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Mitja Kocmut, Podjetje in delo, 8/2009Komisija je v svoji Beli knjigi z dne 12. septembra 2001 z naslovom "Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev" izrazila potrebo po izvedbi ocene učinka na varnost in po izvedbi preverjanj varnosti v cestnem prometu za določitev in upravljanje cestnih odsekov v Skupnosti, kjer se zgo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Zaposlovanje in pretok delovne sile v EU

Drago Mežnar, 12.12.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2009Avtor obravnava zaposlovanje, podlage za sklenitev delovnega razmerja delavca iz EU, pretok delovne sile v EU, na kaj je treba biti pozoren ob napotitvi delavca na delo v drugo državo članico EU; ker se pri tem srečujemo s številnimi pravnimi vprašanji na področju delovnega prava, prava socialne var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Vsebina PID št.8/2009

Avtor ni naveden, 12.12.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Uresničevanje pravic delničarjev na skupščini in druge spremembe v ZGD-1C

Marijan Kocbek, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2009Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, ki je bil kot prenovljen oziroma nov zakon sprejet leta 2006, je bil leta 2008 kar dvakrat noveliran - z novelama ZGD-1A in ZGD-1B. Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so v implementaciji evropskega prava družb, ki se prav tako nenehno spreminja in dopolnj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in namen pravdnega postopka

Aleš Galič, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2009Razmerja med prekluzijami in ciljem vsebinske kakovosti odločitve ni mogoče opredeljevati z ideološko obremenjenimi ali demagoško poenostavljenimi črno-belimi trditvami. Gre za opredelitev prave mere. Namen prekluzij ni doseči, da se sodnik na čim lažji način znebi vsebinske obravnave spornih vpraša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravnik za novo tisočletje

Marko Pavliha, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2009Pravna kultura v določenem času in v posamezni družbi je v pretežni meri odvisna od pravnikov. Idealen pravnik tretjega tisočletja naj bi bil primerjalnopravno izobražen in interdisciplinarno razgledan, moder, izkušen, etičen, s pravnim občutkom in smislom za pravno vrednotenje, tenkočuten za medkul...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vsebina PID št.7/2009

Avtor ni naveden, 7.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna sodna praksa v zvezi s sklepi skupščin gospodarskih družb in drugimi korporacijsko-pravnimi sodnimi spori

Vladimir Balažic, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2009Naslov prispevka daje dovolj širine, da v njem ni treba iskati samo sodnih odločb, ki govorijo o ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščin gospodarskih družb, kot bi bilo mogoče (celo utemeljeno) pričakovati. Dopušča namreč precej širšo vsebino. Po pregledu sodne prakse zadnjih let sem ugotovil, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sistemski pogled na pravo

Tadeja Jere-Lazanski, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Tadeja Jere-Lazanski, Podjetje in delo, 6-7/2009Vse definicije sistemov temeljijo na trditvi, da so deli sistemov medsebojno odvisni in sestavljajo celoto. Sistemsko mišljenje zastopa misel, da je pri prepoznavanju rezultatov pomembna povratna informacija, ki nam pove, v kolikšnem obsegu smo dosegli zadane rezultate in sledili svoji viziji. Siste...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in posebni procesni položaji

Vesna Bergant-Rakočević, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku obravnavam prekluzije v določenih primerih, ko je lahko uporaba določb 286. in 337. člena ZPP dvomljiva. Gre za vprašanje nepravdnih postopkov, posebej za zapuščinski postopek, kjer se določbe ZPP uporabljajo smiselno, za ugovora zastaranja in pobotanja, za nasprotno tožbo in za sprememb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kazenskopravni vidiki kršitve pravic intelektualne lastnine na internetu - ocena zadnjih sprememb

Liljana Selinšek, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Lilijana Selinšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku predstavlja kazniva dejanja, katerih objekt varstva so pravice intelektualne lastnine (pravice industrijske lastnine, avtorska in sorodne pravice ter sui generis pravice intelektualne lastnine), pri čemer ureditev v novem KZ-1 na kratko primerja z ureditvijo v prej veljavnem KZ....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Razlikovanje med nesklepčno in nepopolno tožbo

Nina Betetto, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2009Navedba dejstev, ki utemeljujejo tožbeni zahtevek, je obvezna sestavina tožbe. Vprašanje pa je, koliko dejstev mora tožnik navesti in kako konkretno jih mora opredeliti. Sklepčnost ni pogoj za popolnost tožbe; tožniku ni treba opisati vseh dejstev, celotnega historičnega dogodka ali življenjskega do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in sankcije po ZPP-D v praksi: izkušnja sodnika

Matjaž Voglar, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Matjaž Voglar, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava najpomembnejše procesne sankcije in prekluzije, ki jih je uvedla novela ZPP-D: sankcije v zvezi z nepopolnimi vlogami, opustitev odgovora na tožbo in sankcije za odsotnost z naroka, prekluzije trditev in dokazov ter prekluzije grajanja procesnih kršitev. Obravnava uporabo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(15) 6-7(72) 5(15) 3-4(18)
2(18) 1(17)

Leto objave

< Vsi
2009(155)
> Februar(17) > April(18) > Junij(18) > Avgust(15) > Oktober(72) > December(15)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov