Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 188)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRIZNANJE MLADEMU PRAVNIKU: mag. Andraž Teršek

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Mag. Andraž Teršek je od leta 1999 asistent na katedri za teorijo in sociologijo prava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V letošnjem februarju je po odlično opravljenih izpitih na podiplomskem študiju Teorije prava in države uspešno obranil magistrsko nalogo z naslovom: »Javnost in svoboda izra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO: prof. dr. Šime Ivanjko

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Prof. dr. Šime Ivanjko je rojen leta 1940 v Hrvaškem Zagorju. Na Hrvaškem je končal klasično gimnazijo in absolviral študij filozofije. Leta 1962 se je zaposlil v Zavarovalnici Maribor, d. d., in začel študirati pravo kot izredni študent. Prvo stopnjo študija je končal maja 1964. leta, drugo stopnjo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRIZNANJE MLADEMU PRAVNIKU: mag. Aleksij Mužina

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Mag. Aleksij Mužina je bil rojen leta 1974 v Kopru. Leta 1997 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1999 je opravil pravosodni izpit, leta 2001 magistriral, zdaj pa čaka na zagovor doktorske disertacije, v kateri obravnava tematiko podeljevanja koncesij. Aleksij Mužina je avtor štev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRAVNICA LETA: prof. dr. Verica Trstenjak

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Prof. dr. Verica Trstenjak je znano in zveneče ime, v pravniških in širših krogih. Habilitirana je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava uvod v teorijo države in prava oziroma uvod v pravoznanstvo ter predmete civilnega prava. Primerjalnopravni doktorat s področja civilnega prava Ust...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Nagrade in priznanja

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Tudi letos so na Dnevih slovenskih pravnikov slovesno podelili priznanje za življenjsko delo, priznanje ?pravnica leta?, priznanje ?mladi pravnik? in priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih. Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije se podeljujejo za pomembne dosežke na področju pravne znan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Deseta sekcija: OSEBNA SPOSOBNOST FIZIČNE OSEBE V CIVILNEM PRAVU

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/2003(Sklepi) Pravna sposobnost fizične osebe: - nasciturus lahko uveljavlja tudi odškodninske zahtevke pod pogojem, da se rodi živ; - če izhajamo iz načeloma priznane pravice človeka, da neodplačno razpolaga s svojim truplom in njegovimi deli, se zdi dvomljiva ureditev, po kateri ima v primeru ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

SKLIC SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE NA ZAHTEVO MANJŠINSKEGA DELNIČARJA(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003DEJANSKO STANJE Uprava družbe je skupščino delniške družbe sklicala na zahtevo delničarja, ki je izpolnjeval pogoje po 284. členu zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Delničar je zahtevi priložil predlog dnevnega reda, predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda in gradivo k vsakemu predlogu, sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

OMEJEVANJE KONTROLE NAD UPRAVLJANJEM PODJEMA INVESTICIJSKE DRUŽBE PO 58. ČLENU ZISDU(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003OPREDELITEV PRAVNEGA PROBLEMA Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) v 58. členu določa, da ima lahko posamezna pravna ali fizična oseba v lasti največ pet odstotkov vseh delnic posamezne investicijske družbe. Če pridobi več delnic, kot je omenjena omejitev, nima pravice...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Devetindvajseti Dnevi slovenskih pravnikov 2003 so bili že tradicionalno v Portorožu od 9. do 12. oktobra. Program je bil zelo obširen, saj je zajel skoraj vsa pravna področja, od civilnega, gospodarskega, kazenskega, ustavnega, upravnega do delovnega prava, pa tudi nekatera ožja pravna področja, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Vpisi v sodni register po noveli ZGD-F(*1)

Joža Nikolič, 8.12.2003

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Podjetje in delo, 8/2003Marca 1994, po sprejemu, objavi (Uradni list RS, št. 30/93 z dne 10. junija 1993) in uveljavitvi (10. julija 1993) Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) ter Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. marca 1994, začetek veljavnosti 25. marca 1994) je dr. Nina Plavšak pripravila "Vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRENEHANJE MANDATA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003DEJANSKO STANJE Skupščina delniške družbe je leta 1996 izvolila nadzorni svet za petletno mandatno obdobje (do leta 2001). Prav tako je skupščina družbe leta 1997 sprejela sklep o svoji likvidaciji in pooblastila nadzorni svet, da obravnava in potrdi načrt o likvidaciji likvidacijskega upravitelj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Druga sekcija: IZZIVI OBLIGACIJSKEGA PRAVA V 21. STOLETJU – LOGISTIČNO PRAVO

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) Sekcija je skušala poiskati odgovore na nekaj temeljnih vprašanj glede smeri razvoja pravne ureditve na področju logistike, ki je posledica naglega razvoja gospodarske panoge logistike, brez katere si ni več mogoče zamisliti globalizacije svetovne proizvodnje in potrošnje. Razvoj vs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Povzetki »Podjetje in delo« 08/2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Bojan Tičar: RAZVOJ SODOBNIH NAČEL OBDAVČEVANJA - Podjetje in delo, št. 8/2003, strani od 1851 do 1868 V članku je predstavljen razvoj sodobnih načel obdavčevanja. Sestavek je namenjen predstavitvi povezanih ekonomskih in pravnih davčnih načel predvsem v duhu aktualnih razlag davčnih predpisov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Direktiva Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah(*1)

dr. Rajko Knez, 8.12.2003

Obligacije, Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/20031. UVOD Čeprav pravo ES (odslej pravo Skupnosti) ne ureja obligacijskih razmerij v celoti, pa posamezna vprašanja pogodbenega prava, ki imajo neposredno zvezo s cilji Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (odslej PES) vendarle ureja. Tako je bila, z namenom graditi skupni trg in odpraviti razl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 8/2003ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI Z UVODNIMI POJASNILI Avtorica uvodnih pojasnil: dr. Nina Plavšak GV Založba Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) celovito ureja področje zemljiškoknjižnega prava, prinaša uskladitev pravil zemljiškoknjižnega prava z novimi pravili SPZ, novele ZIZ-A in ZureP-1, ter pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije, Trgovina

, Podjetje in delo, 8/2003Official Journal L 095, 21/04/1993, strani 29-34 COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC OF 5 APRIL 1993 ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100 A thereof, H...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRIZNANJE ZA DELO V ZVEZI DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE: Andrej Plevčak

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Andrej Plevčak iz Trbovelj je soustanovitelj Društva zasavskih pravnikov in vseh 10 let njegovega delovanja tudi uspešen predsednik tega društva. Društvo je bilo ustanovljeno v rudarskem okolju, ki zaradi svoje večkrat tehnicistično usmerjene miselnosti, razen sodišča, ni imelo nobene pravne tradici...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Deveta sekcija: KONCESIJA IN JAVNA NAROČILA

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Proračun

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) Predstavitev prispevkov in razprava sekcije Koncesije in javna naročila je v okviru uvodnih predstavitev in v razpravi pokazala na številna vprašanja, ki jih veljavni zakoni in drugi predpisi ne rešujejo ali ne rešujejo ustrezno. Zato je bila najpomembnejša ugotovitev sekcije, da je po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Summaries »Podjetje in delo« 08/2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Bojan Tičar: DEVELOPMENT OF THE MODERN PRINCIPLES OF TAXATION - Podjetje in delo, No. 8/2003, pp 1851 to 1868 The author presents the development of the modern principles of taxation. The intention of this paper is to present the related economic and legal tax principles in the light of the cu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Peta sekcija: IZVAJANJE ZAKONOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ (ZDR, ZJU)

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Uprava, Delovna razmerja

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) 1. Izvajanje zakonov je bistvenega pomena za delovanje pravne in socialne države. Na področju delovnih razmerij to predvsem pomeni zmanjšanje števila sporov, bistveno povečanje mirnega/nadomestnega reševanja sporov in večje upoštevanje pravic in obveznosti, ki so določene v heteronomni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Šesta sekcija: ODGOVORNOST NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) Uskladitev pravne ureditve v zakonih in drugih predpisih Republike Slovenije s pravom Evropske unije je nedvomno pomembna naloga izvršilnih in zakonodajnih organov naše države. Pravilen strokovni pristop pri umestitvi načel in pravnih pravil, ki jih določajo direktive in drugi predpisi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

P R E G L E D avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2003 (prva številka)

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003AVSEC, Franci: - Posebnosti korporacijskega obdavčenja zadrug v državah članicah Evropske unije - 551/3-4 BAVCON, Ljubo: - Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti - 1505/6-7 BEDRAČ, Janja: - Evropsko gospodarsko interesno združenje - 1899/8 BELE, Ivan: - Subjekti kaznivih de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Evropsko gospodarsko interesno združenje

Janja Bedrač, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Podjetje in delo, 8/2003UVOD Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bodo lahko slovenski gospodarski subjekti vstopali kot polnopravni člani v Evropska gospodarska interesna združenja (EGIZ), kar je evropskim subjektom omogočeno že od leta 1989. EGIZ lahko opredelimo kot nadnacionalni pravni instrument za sodelovanje dveh...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Tuja gospodarska družba ni pravna oseba?

dr. Vesna Kranjc, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2003V postopku oddaje javnega naročila je naročnik ponudbo konkretnega ponudnika (tuje gospodarske družbe oziroma tujega podjetja) izločil kot nepravilno, ker naj ne bi predložila potrdila, da je zavezanec za plačilo davkov v Republiki Sloveniji. Ponudnik je vložil zahtevek za revizijo, ki ga naročnik v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Doseg kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije po 243. členu KZ

Andrej Ferlinc, 8.12.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 8/2003I. UVOD Besedica "doseg" nas morda najprej spomni na vojaško terminologijo: uporabljamo jo v zvezi z zmogljivostjo posameznih orožij. Toda primerjava je mogoča, saj se tudi v zvezi z uporabo kazenskega prava vedno znova zastavlja vprašanje, ali resnično omogoča uspešen boj proti posameznim negati...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(37) 6-7(73) 5(22) 3-4(21)
2(18) 1(17)

Leto objave

< Vsi
2003(188)
> Februar(17) > Maj(18) > Junij(21) > Avgust(22) > Oktober(73) > December(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov