Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 188)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Razvojnost kolektivnih delovnih razmerij in kolektivnih delovnih sporov

mag. Bojan Kukec, 8.12.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 8/20031. O RAZVOJU KOLEKTIVNIH DELOVNIH RAZMERIJ (KDR) Sistem kolektivnih delovnih razmerij - v nadaljevanju KDR - (in v posledici tega tudi kolektivnih delovnih sporov: KDS) označuje kombinacija elementov sodelovanja in sporov med strankami - udeleženci industrijskih razmerij. KDS je hkrati zvrst delo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

OMEJEVANJE KONTROLE NAD UPRAVLJANJEM PODJEMA INVESTICIJSKE DRUŽBE PO 58. ČLENU ZISDU(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003OPREDELITEV PRAVNEGA PROBLEMA Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) v 58. členu določa, da ima lahko posamezna pravna ali fizična oseba v lasti največ pet odstotkov vseh delnic posamezne investicijske družbe. Če pridobi več delnic, kot je omenjena omejitev, nima pravice...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Devetindvajseti Dnevi slovenskih pravnikov 2003 so bili že tradicionalno v Portorožu od 9. do 12. oktobra. Program je bil zelo obširen, saj je zajel skoraj vsa pravna področja, od civilnega, gospodarskega, kazenskega, ustavnega, upravnega do delovnega prava, pa tudi nekatera ožja pravna področja, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Četrta sekcija: KAZENSKOPRAVNO VARSTVO GOSPODARSKIH INTERESOV

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Podjetje in delo, 8/2003(Poročilo in sklep) Kazenskopravna sekcija se letos ni osredinila na posebne aktualne probleme, temveč se je po daljšem premoru vrnila k temi o gospodarskih kaznivih dejanjih, s katero bi sicer bilo treba kontinuirano spremljati vključevanje Slovenije v gospodarstvo in pravni red Evropske unije. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Prenos pravic in vprašanje dopustnosti pobota pri neodvisnih (bančnih) garancijah

Damijan Kocbek, 8.12.2003

Obligacije

Damijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2003UVOD Trg blaga in storitev je čedalje bolj globaliziran. Nikakršna redkost ni več, da trgovska družba iz Nemčije blago nabavi pri proizvajalcu iz Tajske in ga potem prek svojih podružnic ali franšiznih poslovalnic prodaja na slovenskem trgu. Še več, takšna oblika poslovanja je postala skorajda za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Druga sekcija: IZZIVI OBLIGACIJSKEGA PRAVA V 21. STOLETJU – LOGISTIČNO PRAVO

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) Sekcija je skušala poiskati odgovore na nekaj temeljnih vprašanj glede smeri razvoja pravne ureditve na področju logistike, ki je posledica naglega razvoja gospodarske panoge logistike, brez katere si ni več mogoče zamisliti globalizacije svetovne proizvodnje in potrošnje. Razvoj vs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Vpisi v sodni register po noveli ZGD-F(*1)

Joža Nikolič, 8.12.2003

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Podjetje in delo, 8/2003Marca 1994, po sprejemu, objavi (Uradni list RS, št. 30/93 z dne 10. junija 1993) in uveljavitvi (10. julija 1993) Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) ter Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. marca 1994, začetek veljavnosti 25. marca 1994) je dr. Nina Plavšak pripravila "Vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRENEHANJE MANDATA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003DEJANSKO STANJE Skupščina delniške družbe je leta 1996 izvolila nadzorni svet za petletno mandatno obdobje (do leta 2001). Prav tako je skupščina družbe leta 1997 sprejela sklep o svoji likvidaciji in pooblastila nadzorni svet, da obravnava in potrdi načrt o likvidaciji likvidacijskega upravitelj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

SKLIC SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE NA ZAHTEVO MANJŠINSKEGA DELNIČARJA(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003DEJANSKO STANJE Uprava družbe je skupščino delniške družbe sklicala na zahtevo delničarja, ki je izpolnjeval pogoje po 284. členu zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Delničar je zahtevi priložil predlog dnevnega reda, predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda in gradivo k vsakemu predlogu, sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Problemi normativne ureditve industrijskih akcij v RS – prikaz posameznih rešitev na modelu sodne

Ana Soban, 8.12.2003

Sindikati, Pravoznanstvo

Ana Soban, Podjetje in delo, 8/2003UVOD Kolektivni delovni spori se od individualnih delovnih sporov razlikujejo predvsem po predmetu spora in tudi po strankah, ki so v načelu kolektivni nosilci pravic in obveznosti. Teorija poudarja,(*2) da je glede na pravno naravo kolektivnega delovnega spora treba ločiti spore o pravici (legal...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

NAKNADNA VPLAČILA V D. D. – KONVERZIJA KREDITA V KAPITALSKE REZERVE

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2003VPRAŠANJE Kakšne so možnosti glede naknadnih vplačil v d. d. in še posebej konverzije kredita v kapitalske rezerve? ODGOVOR Lastniki gospodarskih družb, torej družbeniki v d. o. o. in delničarji v d. d., imajo različne možnosti financiranja svoje gospodarske družbe, bodisi na dolžniški bodi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

JAVNA NAROČILA, SPREJETJE PRORAČUNA – POGOJ ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA(*1)

dr. Vesna Kranjc, 8.12.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2003VPRAŠANJE Naročnik pojasnjuje, da je postopek za oddajo javnega naročila začel pred sprejetjem proračuna zato, ker bi se v nasprotnem primeru (začetek postopka po sprejetju proračuna) zagotovo zgodilo, da ne bi bil upravičen do že odobrenih sredstev v proračunu, in to iz razlogov, določenih v pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Razvoj sodobnih načel obdavčevanja

dr. Bojan Tičar, 8.12.2003

Davki občanov in dohodnina

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2003I. UVOD V tem sestavku bomo predstavili razvoj in nekatera sodobna načela obdavčevanja. Sestavek je namenjen predstavitvi temeljnih davčnih načel predvsem v duhu sedanjih razlag davčnih predpisov, kakor tudi sui generis razumevanja davčnega prava kot posebne pravne discipline. Verjamemo, da bo v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Pobot v sodnih postopkih

mag. Andreja Veselič, 8.12.2003

Obligacije

mag. Andreja Veselič, Podjetje in delo, 8/2003Velikokrat se zgodi, da so določene osebe stranke dveh ali več medsebojnih obligacijskih razmerij hkrati in vsaka od njih v nekaterih razmerjih nastopa kot upnik, v drugih pa kot dolžnik. Ta okoliščina sama po sebi nujno ne povzroča nikakršnih pravnih posledic, ker se vsako od teh obligacijskih razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Vsebina »Podjetje in delo« 08/2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003__________________________________________________ ______________________________ ČLANKI __________________________________________________ ______________________________ Bojan Tičar: RAZVOJ SODOBNIH NAČEL OBDAVČEVANJA 1851 I. Uvod 1851 II. Ekonomska načela obdavčevanja 1851 III. Sodobna načela davč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

IZPLAČILO DIVIDENDE NA PARTICIPATIVNE DELNICE IN POKRIVANJE IZGUBE

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2003VPRAŠANJI 1. Družba ima 40 odstotkov participativnih prednostnih prosto prenosljivih delnic brez pravice do udeležbe pri upravljanju družbe s fiksno dividendo v višini enega odstotka knjigovodske vrednosti delnic. Družba je poslovno leto zaključila z izgubo. Dobička iz minulih let ni, saj je z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Poročilo o odvisnosti v dejanskem koncernu – razmerje do poslovnega poročila in njegova revizija

dr. Marijan Kocbek, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2003ZGD po vzoru nemškega koncernskega prava ureja tudi razmerje med odvisnimi in obvladujočimi družbami ter pri tem še posebej vodenje in odgovornost pri dejanskih koncernih. V dejanskih koncernih, kjer torej obstoji razmerje odvisnosti med dvema gospodarskima družbama, ne da bi bila sklenjena posebna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Tuja gospodarska družba ni pravna oseba?

dr. Vesna Kranjc, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2003V postopku oddaje javnega naročila je naročnik ponudbo konkretnega ponudnika (tuje gospodarske družbe oziroma tujega podjetja) izločil kot nepravilno, ker naj ne bi predložila potrdila, da je zavezanec za plačilo davkov v Republiki Sloveniji. Ponudnik je vložil zahtevek za revizijo, ki ga naročnik v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

P R E G L E D avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2003 (prva številka)

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003AVSEC, Franci: - Posebnosti korporacijskega obdavčenja zadrug v državah članicah Evropske unije - 551/3-4 BAVCON, Ljubo: - Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti - 1505/6-7 BEDRAČ, Janja: - Evropsko gospodarsko interesno združenje - 1899/8 BELE, Ivan: - Subjekti kaznivih de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

PRIZNANJE ZA DELO V ZVEZI DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE: Andrej Plevčak

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Andrej Plevčak iz Trbovelj je soustanovitelj Društva zasavskih pravnikov in vseh 10 let njegovega delovanja tudi uspešen predsednik tega društva. Društvo je bilo ustanovljeno v rudarskem okolju, ki zaradi svoje večkrat tehnicistično usmerjene miselnosti, razen sodišča, ni imelo nobene pravne tradici...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Obligacije, Trgovina

, Podjetje in delo, 8/2003Official Journal L 095, 21/04/1993, strani 29-34 COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC OF 5 APRIL 1993 ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100 A thereof, H...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Povzetki »Podjetje in delo« 08/2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Bojan Tičar: RAZVOJ SODOBNIH NAČEL OBDAVČEVANJA - Podjetje in delo, št. 8/2003, strani od 1851 do 1868 V članku je predstavljen razvoj sodobnih načel obdavčevanja. Sestavek je namenjen predstavitvi povezanih ekonomskih in pravnih davčnih načel predvsem v duhu aktualnih razlag davčnih predpisov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Summaries »Podjetje in delo« 08/2003

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2003Bojan Tičar: DEVELOPMENT OF THE MODERN PRINCIPLES OF TAXATION - Podjetje in delo, No. 8/2003, pp 1851 to 1868 The author presents the development of the modern principles of taxation. The intention of this paper is to present the related economic and legal tax principles in the light of the cu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 8/2003ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI Z UVODNIMI POJASNILI Avtorica uvodnih pojasnil: dr. Nina Plavšak GV Založba Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) celovito ureja področje zemljiškoknjižnega prava, prinaša uskladitev pravil zemljiškoknjižnega prava z novimi pravili SPZ, novele ZIZ-A in ZureP-1, ter pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Direktiva Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah(*1)

dr. Rajko Knez, 8.12.2003

Obligacije, Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 8/20031. UVOD Čeprav pravo ES (odslej pravo Skupnosti) ne ureja obligacijskih razmerij v celoti, pa posamezna vprašanja pogodbenega prava, ki imajo neposredno zvezo s cilji Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (odslej PES) vendarle ureja. Tako je bila, z namenom graditi skupni trg in odpraviti razl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(37) 6-7(73) 5(22) 3-4(21)
2(18) 1(17)

Leto objave

< Vsi
2003(188)
> Februar(17) > Maj(18) > Junij(21) > Avgust(22) > Oktober(73) > December(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov