Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 123)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Nerazumljivo stališče Državne revizijske komisije o nepopolnosti ponudbe v sklepu št. 018-145/2013-3

Vesna Kranjc, 31.12.2013

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2013Naročnik je po javni objavi in izvedenem postopku izbral ponudbo družbe LL. Proti odločitvi je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil kot neutemeljenega. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DRK) pa je ocenila, da je zahtevek za revizijo utemeljen in je s sklepom št. 018-145/2013-3, z dne 20. maja 2013, razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Razlog za razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri oziroma oddaji javnega naročila je, po oceni DRK, nepopolnost ponudbe LL. Ponudba LL naj bi bila nepopolna, ker je LL v ponudbi, v 4. točki, kot svojo obveznost glede roka izvedbe navedel: "skladno s projektno nalogo in pogodbo". Po oceni DRK je takšna določitev roka napačna, vsak od ponudnikov je po oceni DRK moral v obrazec vpisati rok v dnevih po sklenitvi pogodbe ali navesti končni datum izvedbe naročila. Po oceni DRK navedba "skladno s projektno nalogo in pogodbo" pomeni kršitev, čeprav je:
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Marko Kirn, 31.12.2013

Delovna razmerja

Marko Kirn, Podjetje in delo, 8/20131. Namen in metoda 2. Temeljne značilnosti instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 3. Sprejetje novega akta o sistemizaciji brez vsebinskih posegov v opis delovnih mest 4. Sprejetje novega akta o sistemizaciji z vsebinskimi posegi v opis delovnih mest 5. Sprejetje novega akta o si
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odškodninska odgovornost uprave

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Vsaka podjetniška odločitev, ki se izkaže za škodljivo, še ne more pomeniti ravnanja v nasprotju z zahtevanim standardom skrbnosti članov uprave. Pretirano stroge zahteve do članov uprave bi lahko obremenilno vplivale na potrebno podjetnost pri sprejemanju tveganih poslovnih odločitev. Zato je treba upravi omogočiti, da sprejema odločitve brez strahu, da bo zaradi njih morala odgovarjati. Zadostuje torej, da gre za razumno odločitev v konkretni situaciji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Vloga bank garantov pri unovčevanju protigarancij

Maja Vesenjak, 31.12.2013

Obligacije

Maja Vesenjak, Podjetje in delo, 8/2013V zadnjem času se bančne garancije unovčujejo pogosteje, kot so se v preteklosti, kar prinaša nova, še nerazrešena pravna vprašanja. Bančne garancije/protigarancije izdajajo predvsem banke, ki garantirani znesek tudi izplačajo, hkrati pa so te banke lahko upravičenke iz protigarancij. Prispevek obravnava vprašanje, kdaj lahko banka garant, ki je hkrati upravičenka iz protigarancije, unovči protigarancijo ter kakšne ugovore ima na voljo naročnik protigarancije, ki je sicer podizvajalec v osnovnem poslu. Avtorica zagovarja stališče, da je protigarant pri unovčevanju protigarancije vezan zgolj na (vsebino) protigarancije in o osnovnem poslu sploh ne sme in ne more presojati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Sodobna sektorska klasifikacija pravnih oseb

Bojan Tičar, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2013Avtor pravne osebe opredeli in klasificira po interesni teoriji in preneseni metodi klasifikacije upravnih sistemov, upoštevaje pravno subjektiviteto pravnih oseb. Izvirno je prikazana inovativna klasifikacija, ki je uporabna tako za ad hoc pravno-ekonomske analize kot tudi za praktično razvrščanje pravnih oseb pri ugotavljanju njihove subjektivitete, pa naj gre za ekonomsko analizo prava, vprašanja zasebnega ali javnega prava. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo preprosto in hitro prilagoditi, saj so merila razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, funkcionalne in nepridobitne po mnenju avtorja univerzalna. Klasifikacija izhaja iz razvrstitve pravnih oseb na korporacije in ustanove (universitas personarum, universitas bonorum) in jih umešča po kriterijih oblastnosti, funkcionalnosti in nepridobitnosti (oziroma dobrodelnosti).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Trajnostna družba - nov mejnik v razvoju (tudi slovenskega) korporacijskega prava?

Žiga Rejc, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Žiga Rejc, Podjetje in delo, 8/2013Stalno spreminjajoče se poslovno okolje podjetij zaznamujejo vedno glasnejše zahteve po trajnostnih poslovnih praksah, kar je velik izziv za korporacijsko pravo: postavlja se vprašanje, kako oblikovati ustrezno obliko družbe, ki bi podjetjem omogočala tako doseganje dobička kot tudi nefinančnih ciljev oziroma zadovoljevanje interesov deležnikov, ki niso lastniki. Kot ena od mogočih alternativ se je v ZDA leta 2010 pojavila trajnostna družba (angl. Benefit Corporation): članek je namenjen predstavitvi te nove oblike, njenih glavnih potencialnih prednosti in slabosti, ter njeni primerjavi z nekaterimi vidiki obstoječe slovenske korporacijskopravne ureditve. Avtor ugotavlja, da bi trajnostna družba lahko imela številne pozitivne posledice pri zmanjševanju agencijskega konflikta med trajnostno naravnanimi lastniki, deležniki (nelastniki) in menedžerji. Prinesla bi lahko bistveno izboljšanje možnosti za uspešno povezovanje trajnostno naravnanih podjetij s ciljno skupino kupcev in investitorjev ter tudi odigrala pomembno vlogo pri preprečevanju nelojalne konkurence in varstvu potrošnikov pred zlorabami videza trajnostnega poslovanja. Vendarle pa bi uvedba trajnostne družbe, kot je predlagana v (ameriškem) modelnemu zakonu, lahko prinesla povečanje možnosti za zlorabe družbe s strani menedžmenta, ki bi skušal svoje osebne interese dosegati na račun družbe in lastnikov. Zato bi kazalo pred njeno morebitno uvedbo v slovenski pravni red opraviti pravno-ekonomsko analizo rešitev, ki jih ponuja, oziroma v povezavi s posameznimi vprašanji izbrati bolj restriktiven pristop od predlaganega v modelnem zakonu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Ločitvena pravica na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo

Simon Brence, 31.12.2013

Civilni sodni postopki

Simon Brence, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi številnih začetih stečajnih postopkov si upniki danes vse bolj prizadevajo najti način, da bi svoje nezavarovane terjatve, še pred pridobitvijo izvršilnega naslova, prisilno zavarovali za primer stečaja dolžnika. Pri tem se praviloma zatekajo k uporabi raznovrstnih predhodnih odredb, zlasti k tistim, s katerimi želijo poseči na nepremično premoženje dolžnika. Kljub akutni potrebi upnikov po učinkovitem pravnem varstvu pa tako novejša pravna teorija kot sodna praksa zavračata možnost, da bi upnik na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo, pridobil ločitveno pravico za primer stečaja dolžnika. Temeljni namen prispevka je zato odgovoriti na vprašanje, zakaj institut predhodne odredbe v obliki predznambe hipoteke po novejši pravni teoriji in sodni praksi za upnika ne more oblikovati ločitvene pravice in kakšni bi lahko bili protiargumenti, s katerimi bi se lahko obstoječi zadržki presegli. Prispevek izhaja iz slovenske pravne ureditve na tem področju in jo primerja z avstrijsko.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Davek od dobička iz kapitala na podlagi dedovanja

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Prvostopenjski davčni organ je pritožnici z odločbo odmeril dohodnino od dobička iz kapitala iz naslova odsvojitve nepremičnine, ki jo je pritožnica podedovala po pokojnem očetu. Odločitev o odmeri dohodnine temelji na stališču, da je kot čas pridobitve nepremičnine pomemben datum pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Ker je bil sklep o dedovanju izdan 15. 1. 2003, pritožnica ni bila obravnavana po 153. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07 in 10/08 - v nadaljevanju ZDoh-2), ki iz obdavčitve dobička iz kapitala izvzema nepremičnine, pridobljene pred 1. 1. 2002. Odločitev o odmeri dohodnine je potrdilo Ministrstvo za finance z odločbo, ki jo je pritožnica izpodbijala s tožbo v upravnem sporu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odvzem koncesije v javnem interesu in varstvo pridobljenih pravic koncesionarja

Mirijam Križevnik, 31.12.2013

PRORAČUN, Obligacije

Mirijam Križevnik, Podjetje in delo, 8/2013Avtorica se v prispevku ukvarja s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je odvzem koncesije v javnem interesu zakonit. Ukrep, ki posega v pridobljene pravice koncesionarja, mora biti v skladu z zahtevami načela sorazmernosti. To načelo zahteva presojo razumnosti posegov v pravno zavarovana upravičenja posameznikov ter omejuje samovoljo upravnih organov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Podgorelec Peter, Primec Andreja, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštevati klasična pravila arbitražnega prava, zlasti tako imenovane predpostavke za arbitražno razsojanje (obstoj arbitražnega dogovora in arbitrabilnost spora), in pravno naravo arbitražne klavzule.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Bančne garancije v postopkih zaradi insolventnosti

Ilić Uroš, Ketler Marko, Tacol Tilen, 31.12.2013

Civilni sodni postopki, Obligacije

Uroš Ilić, Marko Ketler, Tilen Tacol, Podjetje in delo, 8/2013Bančna garancija je znan in v praksi uveljavljen zavarovalni instrument, namenjen utrjevanju položaja upnika za primer neplačila oziroma neizpolnitve druge pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti pravno ureditev bančnih garancij, pojasniti razlike med posameznimi vrstami bančnih garancij, nato pa opozoriti na tveganja pri unovčitvi bančnih garancij ter na pravni položaj izdajatelja bančne garancije v primeru postopka zaradi insolventnosti nad naročiteljem bančne garancije. Zlasti v zvezi z zadnjim je bil v sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije nedavno napravljen pomemben korak v smeri varstva položaja izdajatelja bančne garancije v primeru, ko je njegova pogojna terjatev zoper insolventnega naročitelja bančne garancije zavarovana s hipoteko na nepremičnini tretjega. Ta v skladu z načelnim pravnim mnenjem, sprejetim na občni seji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 6. 2013, ne preneha zaradi učinkov stečaja, saj v razmerju do tretjih ne preneha terjatev, ki je s hipoteko zavarovana.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odškodninska odgovornost države

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Opustitev normodajne aktivnosti, zaradi katere pride do (lahko tudi protiustavnih) pravnih praznin, ne pomeni v vsakem primeru že tudi protipravnega ravnanja iz 26. člena Ustave in s tem enega od temeljev za odškodninsko odgovornost države. Ravnanje nosilcev oblasti je protipravno takrat, ko odstopa od običajne metode dela in službene dolžnosti ter potrebne skrbnosti. Pri presoji, ali je bilo ravnanje državnega organa protipravno, je treba izhajati iz narave njegovega dela. Okoliščine spornega primera podpirajo ugotovitev, da opisana opustitev normodajne ureditve odstopa od pričakovane metode dela in službene dolžnosti ter potrebne skrbnosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Podjetje in delo, letnik 2013 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) A alternativno reševanje sporov Ureditev reševanja sporov med nadzorniki finančnih institucij (Matej Pollick) 1/171 Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb (Peter Podgorelec
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Je novi zakon o delovnih razmerjih res prinesel večjo fleksibilnost

Miha Šercer, 31.12.2013

Delovna razmerja

Miha Šercer, Podjetje in delo, 8/2013V prispevku so obravnavane nekatere nove rešitve, ki jih prinaša Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem z vidika njihovega vpliva na prakso v podjetjih. Predstavljene so nekatere dileme, ki v praksi nastajajo ob uporabi novih določb, hkrati pa so predstavljene nekatere možne rešitve in predlog drugačne ureditve. Avtor išče tudi odgovor na vprašanje, ali je novi zakon delodajalcem res prinesel večjo fleksibilnost.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

PREGLED SODNE PRAKSE RS

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Podjetje in delo, letnik 2013 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) Zastaranje in zahtevek po 126. členu ZOR (1/201) * Sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 31/2010 Kršitve pri odsvojitvi lastnih delnic (1/203) * Sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 85/2009 Finančna asisten
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Tožba zaradi ničnosti sodne poravnave ni dopustna

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Če je sodišče pri sklenitvi sodne poravnave prezrlo ničnostne razloge, je sodno poravnavo mogoče izpodbijati le še z zahtevo za varstvo zakonitosti. Vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz navedenih razlogov je sodna praksa dopuščala tudi pred ZPP-D.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odpoved najema poslovnih prostorov

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Pri pogodbi o najemu poslovnih prostorov, sklenjeni za določen čas, pogodbeni stranki nimata enostranskega (oblikovalnega) upravičenja za odpoved pogodbe pred potekom tega časa.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2013

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013V Portorožu so bili 17. in 18. oktobra že 39. dnevi slovenskih pravnikov, ki so jih organizirali Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in GV Založba, založniško podjetje, d. o. o. V šestih sekcijah Nova delovna zakonodaja, Pravni in etični vidiki plagiata, V
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v letu 2013

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Podjetje in delo, letnik 2013 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) Arhar France - Bančno kreditno razmerje - Kje iskati vzroke za bančno krizo v Sloveniji - 6-7/1034 Avsec Franci - Delavske zadruge in delovno pravo - 3-4/473 Balažic Vladimir -
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Položaj banke pri kapitalskem nadomestnem posojilu

Saša Prelič, 31.12.2013

Banke, zavodi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2013Po določbah četrtega odstavka 227. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) se glede posojil družbi, danih namesto lastnega kapitala, za delničarje, ki so v družbi udeleženi z več kot 25-odstotnim deležem glasovalnih pravic, smiselno uporabljajo določbe 498. in 499. člena ZGD-1. Te v primeru družb, ki so organizirane v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, določajo, da za posojila, ki so jih družbeniki dali družbi v času, ko bi ji kot dobri gospodarstveniki morali zagotoviti lastni kapital, v morebitnem stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ni dopustno zahtevati njihovega vračila. Zakon določa, da se v stečaju ali prisilni poravnavi tako posojilo šteje kot premoženje družbe (drugi stavek prvega odstavka 498. člena ZGD-1). Smiselno enako velja tudi za druga pravna dejanja družbenika, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila (tretji odstavek 498. člena ZGD-1).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Vsebina PID št.8/2013

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013stran 1261 Peter Podgorelec, Andreja Primec Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb The Arbitration Clause in the Company's Articles of Association stran 1275 Maja Vesenjak Vloga bank garantov pri unovčevanju pr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Prevzem insolventne tarče z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem

Uroš Ilić, 15.10.2013

Civilni sodni postopki

Uroš Ilić, Podjetje in delo, 6-7/2013Prispevek obravnava vprašanja, povezana s finančnim prestrukturiranjem gospodarskih družb. To se lahko izvede zunajsodno ali pa s sodnimi postopki zaradi insolventnosti, zlasti postopkom prisilne poravnave, ki je urejen v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP). Zunajsodno poravnavo bo predvidoma v slovenski pravni red vnesel Zakon o sistemski razdolžitvi podjetij, s čemer naj bi se v bančnoposlovni praksi povečala pravna varnost, predvidljivost in učinkovitost. Pogost ukrep finančnega prestrukturiranja, ne glede na to, ali gre za zunajsodni ali sodni postopek, je konverzija upniških terjatev v kapital insolventnega dolžnika. Posledično prihaja do bistvenih sprememb v dolžnikovi lastniški strukturi, ki so praviloma začasne, saj si nekdanji upniki (zdaj novi lastniki) želijo čim hitrejšega izstopa, ki ga praviloma omogoča naknadni prevzem saniranega podjetja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Vpliv ZDR-1 na sodno prakso

Ivan Robnik, 15.10.2013

Delovna razmerja

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 6-7/2013V prispevku so obravnavane spremembe dosedanje ureditve delovnih razmerij, ki jih prinaša ZDR-1, z vidika njihovega vpliva na sodno prakso v individualnih delovnih sporih. Dejanski učinek zakonskih sprememb bo razviden šele iz pravnomočnih sodb v delovnih sporih. Prispevek pa želi opozoriti na tiste spremenjene pravne podlage, do katerih se bo sodna praksa vsekakor morala na novo opredeliti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Bančno kreditno razmerje - Kje iskati vzroke za bančno krizo v Sloveniji

France Arhar, 15.10.2013

Banke, zavodi

France Arhar, Podjetje in delo, 6-7/2013Banke so posebne vrste finančni posredniki in so pri zbiranju finančnih virov v celoti odvisne od zaupanja vlagateljev. Njihove zahteve morajo izpolniti na poziv, brez dolžniške zamude, na drugi strani pa se pri plasiranju teh sredstev izbranim dolžnikom soočajo z različno dolgimi plačilnimi zamudami oziroma lahko celo s propadom posameznega dolžnika. Na podlagi tega je jasno, da je neprofesionalen pristop k analizi tveganja eden od temeljnih vzrokov za njihov neuspeh. Prispevek želi opozoriti na nekatere specifične vzroke, ki so se pojavili na našem trgu po vstopu Slovenije v EU in ob prevzemu evra.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Novosti pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1

Barbara Kresal, 15.10.2013

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2013Prispevek analizira najpomembnejše spremembe v ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih je prinesel novi zakon o delovnih razmerjih iz marca 2013 kot del reforme trga dela. Eden od deklariranih ciljev te reforme je tudi povečanje prožnosti delovnih razmerij, tudi s poenostavitvijo postopkov odpuščanja. Skrajšali so se odpovedni roki, odpravnina znižala, delodajalčeve obveznosti v zvezi z odpovedjo pa poenostavile.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(21) 6-7(27) 5(22) 3-4(22)
2(15) 1(16)

Leto objave

< Vsi
2013(123)
> Marec(16) > April(15) > Junij(22) > Avgust(22) > Oktober(27) > December(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov