Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

IZBIRA UPRAVLJALCA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IN PRAVILA O JAVNEM NAROČANJU

Vesna Kranjc, 15.12.2010

Uprava, PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2010Sodišče EU (veliki senat) je v zadevi C-271/08, Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji, dne 15. julija 2010 odločilo, da je pogodba za storitve poklicnega pokojninskega zavarovanja za delavce občinskih javnih služb javno naročilo ter da občinske uprave ali podjetja, ki so naročniki, teh poslov ne morejo oddajati neposredno osebam, ki so navedene v kolektivni pogodbi, ki med drugim ureja preoblikovanje dela plače v pokojninsko zavarovanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Odškodninski in drugi zahtevki znotraj povezanih družb v dejanskem ter pogodbenem koncernu

Marijan Kocbek, 6.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor obravnava pravna razmerja med povezanimi družbami v dejanskem in pogodbenem koncernu ter varstvo manjšinskih delničarjev in upnikov odvisnih družb. V tej zvezi analizira institute v ZGD-1, ki posebej v dejanskem koncernu varujejo manjšinske delničarje pred prikrajšanji njihove družbe, ki jih povzroči obvladujoča družba s škodljivimi navodili. Najpomembnejši institut pri tem so tako imenovani izravnalni zahtevek odvisne družbe, subsidiarno pa odškodninski zahtevki zoper obvladujočo družbo in njene zastopnike. Posebno vlogo ima poslovodstvo odvisne družbe, ki mora v poročilu o odvisnosti razkriti vsa prikrajšanja odvisne družbe, sicer je samo odškodninsko odgovorno. V pogodbenem koncernu so manjšinski delničarji varovani s posebnim institutom nadomestila in odpravnine že v fazi sklenitve pogodbe o obvladovanju. Upnike pa varuje dolžnost obvladujoče družbe, da krije odvisni družbi izgubo, nastalo v času izvrševanja podjetniške pogodbe. Poleg tega zakon določa tudi odškodninsko odgovornost zastopnikov obvladujoče in odvisne družbe, če kršijo zakonske standarde dolžnega skrbnega delovanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Prodaja premoženja v stečajnem postopku

Darja Novak-Krajšek, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Novak-Krajšek, Podjetje in delo, 6-7/2010V stečajnem postopku niso dovoljeni vsi poznani načini prodaje premoženja. Prispevek prikazuje dovoljene načine prodaje, njihove značilnosti in pravila pa tudi specifične omejitve in posebnosti prodaje v stečajnem postopku.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Preglednost dolžnikovega premoženja

Tatjana Kamenšek-Krajnc, 6.10.2010

Civilni sodni postopki

Tatjana Kamenšek-Krajnc, Podjetje in delo, 6-7/2010Zadnja sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju je sledila spoznanju, da učinkovitost izvršb povečuje možnost pridobivanja podatkov o premoženju dolžnika po upniku in organih, ki izvršbo opravljajo. Vse spremembe pa takšnega namena ne bodo dosegle.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Predpogodbeno razkrivanje informacij: bistvena zmota in prevara

Mitja Kovač, 6.10.2010

Obligacije

Mitja Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2010Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja sklepanja pogodb in analizira zakonsko ureditev bistvene zmote in prevare. Glavne ugotovitve so: (1) Načeloma mora informacije pripraviti in posredovati tisti, ki lahko to naredi z najnižjimi stroški. (2) Izjema od dolžnosti razkritja informacij velja za načrtno pridobljene produktivne informacije. (3) Dolžnost poštenega ravnanja pri izražanju golih mnenj in pri dajanju drugih nepreverljivih izjav je nepotrebna. (4) Razlika med laganjem in prikrivanjem informacij je irelevantna. (5) Prav nobene potrebe ni po ločenih doktrinah glede zmote, prevare in skrite napake - potrebna je enotna doktrina o dolžnosti razkritja informacij.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne

Barbara Kresal, 6.10.2010

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava vprašanje, ali so potrebne spremembe delovne zakonodaje in če so, kakšni naj bi bili glavni cilji in načela nove ureditve delovnih razmerij. Kot možni cilji so oprede-ljeni: prožna varnost (flexicurity), upoštevanje staranja prebivalstva, zagotavljanje minimalnih pravic delavcev, usklajenost z mednarodnimi delovnopravnimi standardi in pravom EU, usklajenost z relevantno zakonodajo drugih področij (socialna varnost itd.), povečanje učinkovitosti delovnopravnega varstva.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Pomen sodne prakse za razvoj delovnega prava

Marta Klampfer, 6.10.2010

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2010V prispevku je prikazan vpliv, ki ga imata ustavnosodna praksa in praksa delovnih sodišč, bodisi neposredno bodisi posredno, na razvoj delovnega prava, predvsem na urejanje instituta prenehanja delovnega razmerja po prej veljavni delovnopravni zakonodaji, kakor tudi na razvoj instituta prenehanja pogodbe o zaposlitvi po novi delovnopravni zakonodaji. Po naši pravni ureditvi skrbi za enotno sodno prakso Vrhovno sodišče RS, zato je za razvoj delovnega prava posebej pomembna njegova praksa. Pomen argumenta precedensa seveda ni le v zagotavljanju enakosti pred zakonom, temveč tudi pravne varnosti, saj zagotavlja jasnost in predvidljivost sodnega odločanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Ukrepi za povečanje zaposlenosti starejših v okviru spreminjanja delovne in socialne zakonodaje

Polonca Končar, 6.10.2010

Delovna razmerja, ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica poudarja, da se je spremenilo globoko zakoreninjeno prepričanje, da starost sama po sebi pomeni nezmožnost za delo in da v Evropi veliko razpravljajo o nujnosti politik v podporo konceptu aktivnega staranja, ki ga tudi pojasni. Avtorica obravnava pravne ukrepe, ki lahko prispevajo k podaljševanju delovnega življenja ljudi, in pri tem upošteva veljavno delovno zakonodajo kot tudi predvidene reforme delovne in socialne zakonodaje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Menica v izvršbi

Tomaž Keresteš, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Obligacije

Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor v prispevku obravnava menico v izvršbi. Pri tem se osredini predvsem na menico kot verodostojno listino. Po uveljavitvi novele ZIZ-H imajo menični upniki na voljo dva postopka za uveljavitev meničnih terjatev. Lahko predlagajo običajni postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki je hiter in v katerem ni treba priložiti menice, omogoča pa poplačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Druga možnost je postopek izvršbe na podlagi predložene menice, ki je posebna vrsta postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine. Zanj je značilno, da mora upnik menico sodišču predložiti, omogoča pa poplačilo pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. Zakon sicer določa, da mora biti sklep izdan v roku petih dni, je pa vprašanje, ali bodo sodišča takšen rok lahko upoštevala tudi v praksi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava)

Kovač Mitja, Zajc Katarina, 6.10.2010

Obligacije

Mitja Kovač, Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2010Članek povzema in sistematizira dosedanjo ekonomsko literaturo s področja pogodbenega prava. Uvodoma pojasni ekonomski pomen izmenjave in njene posledice za gospodarstvo kot celoto. V nadaljevanju se osredini na pregled ekonomske funkcije pogodbenega prava, torej na tista ključna dispozitivna in kogentna pravila, ki omogočajo učinkovito urejanje pogodbenih razmerij.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Uzance in dobri poslovni običaji (ekonomska perspektiva)

Branko Korže, 6.10.2010

Obligacije

Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtor v uvodnih poglavjih obravnava pomen ekonomske analize v postopku pravnega urejanja gospodarskopravnih razmerij in pri implementaciji formalnih virov gospodarskega prava v praksi. Izhodišče razprave je državna ureditev s tržno-socialnim družbenoekonomskim sistemom, iz katerega avtor izhaja pri iskanju odgovora na vprašanje o pomenu in učinkih ekonomske analize na področju gospodarskega prava. V osrednjem delu razprave avtor na podlagi analiziranja pravne narave in vsebine dobrih poslovnih običajev ter uzanc utemeljuje postavljeno tezo, da ekonomska analiza dobrih poslovnih običajev oziroma uzanc kot formalnih pravnih virov nima nobenih učinkov, ne v fazi njihovega oblikovanja oziroma spreminjanja ne pri njihovi implementaciji in ne v postopkih reševanja sporov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Referendum na zahtevo parlamentarne opozicije

Igor Kaučič, 6.10.2010

Državni zbor in državni svet, Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2010Med najpomembnejše in tudi v praksi najučinkovitejše mehanizme parlamentarne opozicije šteje zahteva za razpis referenduma. Opozicijski referendum omogoča parlamentarni manjšini, ki je ob sprejemanju zakona ali drugega akta preglasovana, da svoje (odklonilno) stališče še enkrat preveri, in sicer med volivci na referendumu. Referendum ima značaj suspenzivnega veta, saj je njegov namen preprečiti uveljavitev zakona do odločitve volivcev na referendumu. Medtem ko je opozicijski referendum v evropskih sistemih uveljavljen le izjemoma, je pri nas to prevladujoča oblika referenduma. Ustava omogoča tretjini poslancev Državnega zbora, da zahtevajo referendum o spremembi Ustave in referendum o zakonu. Ti lahko zahtevajo referendum o ustavnem zakonu o spremembi Ustave kot tudi o zakonu po njunem sprejemu v Državnem zboru in pred razglasitvijo (suspenzivni referendum). V dosedanji praksi je zaradi preprostega dostopa veliko večino referendumov zahtevala prav parlamentarna opozicija (med njimi tudi nekaj takih, ki jih Ustavno sodišče zaradi morebitnega nastanka protiustavnih posledic ni dopustilo) in tudi večina jih je bilo razpisanih na njeno zahtevo. Ta in tudi drugi ustavni mehanizmi sicer omogočajo parlamentarni manjšini ustrezen nadzor in upiranje odločitvam in postopkom (vladne) večine, po drugi strani pa tudi proceduralne in druge zlorabe za ozke politične in strankarske (pogosto pretežno populistične) interese.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

GRADBENA POGODBA, RAZMERJE MED NAROČNIKOM, IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM, RAZLAGA POGODBENE DOLOČBE O NEPOSREDNEM PLAČILU PODIZVAJALCU

Vesna Kranjc, 20.8.2010

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2010Investitor oziroma naročnik je sklenil gradbeno pogodbo z izvajalcem (v nadaljevanju pogodba investitorja z glavnim izvajalcem). Glavni izvajalec je za izvedbo elektroinštalacijskih del sklenil podizvajalsko pogodbo z dvema podizvajalcema. V podizvajalski pogodbi so posebej opredeljena dela, ki naj bi jih izvedel vsak od obeh podizvajalcev, in tudi posebej določeno plačilo za vsakega podizvajalca.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Primerjava sistema korporativnega upravljanja - kodeksa CC - slovenskih in nemških delniških družb

Mateja Kokol, 17.6.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mateja Kokol, Podjetje in delo, 3-4/2010V prispevku avtorica natančneje pojasnjuje pojem corporate governance in njegov zgodovinski razvoj. Osrednji del je namenjen primerjalnopravni analizi posameznih področij in institutov, ki se urejajo v korporacijski zakonodaji in kodeksih upravljanja javnih delniških družb. Natančna primerjava slovenske ureditve je narejena z nemškim pravnim redom in ustreznim kodeksom upravljanja javnih delniških družb v tej državi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Potrebujemo jasnejšo delitev med javnim in zasebnim

Sašo Kulašić, 17.6.2010

Uprava

Sašo Kulašić, Podjetje in delo, 3-4/2010V poslovanju javnih podjetij in javnih zavodov obstaja visoko tveganje pri dodeljevanju različnih nadomestil ali pomoči za izvajanje storitev javnih služb, kar je še posebno izrazito pri nejasnem razmejevanja javnih in tržnih dejavnosti. Za razumevanje tovrstne problematike je treba posebej omeniti naslednje izraze: izključne pravice, posebne pravice in izvajalci s pravico ali pooblastilom ter javno podjetje po zakonu o preglednosti finančnih odnosov. Treba jih je interpretirati večplastno, skozi nekončano lastninjenje, problematiko določitve javnih površin, javnega dobra in urejenosti razmerij do zasebnega lastništva, skozi pomen lastništva javne infrastrukture in z njo povezano poslovanje, skozi črpanje sredstev EU, pomen predpisov s področja državnih pomoči in preglednosti finančnih odnosov ter skozi monopolne razmere pri izvajanju javnih služb. Posledice je težko ocenjevati, gotovo pa je, da je mogoče s preudarnejšim oblikovanjem predpisov in premišljenimi ukrepi povečati učinkovitost delovanja javne uprave in izboljšati kakovost javnih storitev. Zagotoviti bi bilo treba učinkovitejše delovanje pravne države, javne uprave, njenih institucij in vodilnih oseb ter poleg ustrezne normativne ureditve in učinkovitega načrtovanja aktivnosti vzpostaviti učinkovit nadzor.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Oddaja javnih naročil s sklepanjem okvirnih sporazumov po noveli ZJN-2B

Vesna Kranjc, 17.6.2010

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2010Prispevek obravnava okvirne sporazume v javnem naročanju, to je oddajo javnih naročil po posebnem postopku, v katerem naročnik izbere eno ali več strank okvirnega sporazuma, ki so njegovi potencialni dobavitelji blaga, storitev ali gradenj. Posebnost takšne oddaje javnih naročil je, da ob sklenitvi okvirnega sporazuma niso vedno določeni vsi pogoji posla. Če okvirni sporazum določa vse pogoje posla, je lahko sporazum sklenjen z eno ali več strankami. Če pa okvirni sporazum ne določi vseh pogojev, mora naročnik sporazum skleniti z več strankami oziroma ponudniki. V takšnih primerih pozneje pozove stranke, da si konkurirajo za pridobitev konkretnega naročila. Avtorica obravnava posebna vprašanja oddaje javnih naročil s sklepanjem okvirnih sporazumov, kot so trajanje sporazuma, vrste objav, pogoji za spremembo določb okvirnega sporazuma in dodelitev naročila.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Novi - kompromisni predlog za ureditev evropske zasebne družbe (evropske d. o. o.)

Marijan Kocbek, 17.6.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2010Kmalu potem ko je Evropski uniji po dolgoletnih prizadevanjih v letu 2001 uspelo sprejeti Uredbo o statutu evropske delniške družbe (Societas Europaea - SE), se je pripravil tudi predlog Uredbe za Evropsko zasebno družbo (Societas Privata Europaea - SPE), kot nekakšna evropska družba z omejeno odgovornostjo. Že zaradi uspeha z Evropsko delniško družbo in zaradi podpore v pravni znanosti in poslovni praksi je bilo pričakovati, da bo uredba relativno hitro sprejeta. To pričakovanje pa se ni uresničilo, ker se je "zataknilo" skoraj na zadnji stopnji sprejemanja uredbe. Izraženi so bili številni načelni in konkretni pomisleki in dopolnilni predlogi k uredbi. Le-ti se nanašajo po eni strani na tudi sicer vedno aktualno vprašanje delavske participacije, po drugi strani pa na nekatera vprašanja glede temeljnih konceptualnih vprašanj, povezanih s samo zgradbo družbe, od vprašanja minimalnega osnovnega kapitala, ocenjevanja stvarnih vložkov, evropske - čezmejne dimenzije poslovanja ter do razmerja med nadnacionalnim in nacionalnim pravom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Osebni stečaj potrošnika in ekonomska analiza spodbud

Tomaž Keresteš, 17.6.2010

Civilni sodni postopki

Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 3-4/2010Članek obravnava problematiko osebnega stečaja potrošnikov v slovenskem pravu. Avtor najprej analizira namen pravnega instituta in cilje, ki jih ta ima v družbi. Pri tem upošteva tudi primerjalnopravno metodo in ureditve v primerljivih pravnih redih. V drugem delu prispevka avtor prikaže delovanje postopka osebnega stečaja potrošnika in odpusta obveznosti v slovenski pravni ureditvi. V tretjem delu prispevka pa sledi ekonomska analiza spodbud dolžniku, da skuša v postopku odpusta obveznosti doseči čim večje poplačilo dolžnika. Ta analiza kaže, da upniki maksimirajo svoje poplačilo v sistemu, kjer ni odpusta dolga, tako dolgo, dokler skupna višina dolžnikovega dolga ne doseže stopnje, ko dolžnik ni več motiviran za sodelovanje in začne aktivno ovirati poplačilo upnikov. Zato bi bila še primernejša ureditev, kjer bi se dolžniku postavilo jasen in njegovim sposobnostim prilagojen ciljni znesek delnega poplačila dolga, ki je pogoj za odpust preostanka obveznosti (podobno kot v avstrijski ureditvi).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

JAVNO NAROČILO, ODDAJA JAVNEGA NAROČILA BREZ JAVNEGA RAZPISA, PRAVNO VARSTVO

Vesna Kranjc, 16.4.2010

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/2010Naročnik je na portalu javnih naročil objavil obvestilo o oddaji javnega naročila. Iz obvestila je razvidno, da je naročnik oddal javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa. V obvestilu je navedeno, da je bil postopek s poga
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

Pogodbeni prevoz blaga - logistična ali špediterska pogodba?

Matjaž Kovač, 16.4.2010

Obligacije

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 2/20101. GLOBALIZACIJA IN LOGISTIKA 2. ŠPEDITERSKA POGODBA 2.1. Temeljne značilnosti 2.2. Odstop od pogodbe 2.3. Obveznosti špediterja 2.4. Obveznosti naročnika 2.5. Posebni primeri špedicije - fiksna špedicija 2.6. Posebni primeri špedicije - zbirna špedicija 2.7. Špediterjeva zast
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄2

SVOBODA USTANAVLJANJA SEDEŽA V PRAKSI, PRIMERJAVA USTANOVITVE: MINI GMBH, LTD., D. O. O.

Ivanc Tjaša, Kežmah Urška, 16.4.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tjaša Ivanc, Urška Kežmah, Podjetje in delo, 2/20101. UVOD 2. "MINI GMBH" - NEMŠKI ODGOVOR BRITANSKI LTD. 2.1. Ustanovitev in stroški ustanovitve UG 3. ANGLEŠKA PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES KOT ALTERNATIVA DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 3.1. Ustanovitev Ltd. 3.2. Registracija podružnice tuje družbe v Angliji 4. DRUŽBA Z OMEJENO O
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄1

Davčni sporazumi na podlagi prednostnih in pravil CFC

Boris Kostanjevec, 10.2.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 1/2010Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄1

Pravila OZ, Dunajske konvencije in EU o roku in pogojih za izpolnitev denarnih obveznosti pri gospodarskih poslih

Vesna Kranjc, 10.2.2010

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2010Članek iz revije Podjetje in delo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(1) 6-7(11) 5(1) 3-4(5)
2(3) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2010(23)
> Februar(2) > April(3) > Junij(5) > Avgust(1) > Oktober(11) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov