Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 203)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Uredba 1346/2000 ES o insolvenčnih postopkih

dr. Matjaž Tratnik, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 8/20021. UVOD Zaradi čedalje večje internacionalizacije in mednarodnega prepletanja kapitala postaja mednarodno insolvenčno pravo čedalje pomembnejše. Bistvo stečaja je, da se premoženje insolventnega dolžnika čim bolj pravično in na urejen način razdeli med njegove upnike. Pri mednarodnem stečajnem pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Vrednotenje fair-value in načelo ohranitve kapitala v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji

dr. Michael Knaus, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Pravoznanstvo

dr. Michael Knaus, Podjetje in delo, 8/2002A. UVODNE OPOMBE Z internacionalizacijo gospodarstva (globalizacija) se je leta 1995(*1) začelo ponovno (evropsko) prizadevanje za poenotenje računovodstva podjetij.(*2) Potreba po enotnem računovodstvu je najbolj izrazita pri zahtevkih za kotacijo delnic delniških družb na mednarodnih borzah, na pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Evropska socialna listina - prvi primeri kolektivnih pritožb

dr. Jasna Murgel, 11.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Jasna Murgel, Podjetje in delo, 8/2002Evropska socialna listina (ESL)(*1)zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine na ekonomskem in socialnem področju. Tako dopolnjuje sistem varstva človekovih pravic, ki ga v okviru Sveta Evrope (SE) vsebuje Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP).(*2) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Droits de la personnalité - osebnostne pravice v francoskem civilnem pravu s posebnim poudarkom na

mag. Rok Lampe, 11.12.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rok Lampe, Podjetje in delo, 8/2002"Chacun a droit au respect de sa vieprivée." (Code Civil, Art. 9) 1. Člen 1382 cc kot causa proxima varstva osebnostnih pravic Leto 1858 je moč obravnavati kot nekakšno prelomnico v francoskem pravu glede civilnopravnega varstva osebnosti. Takrat je namreč sodišče oddelka za civilno sodstvo (T...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Zastaranje obresti v OZ

dr. Vesna Kranjc, 11.12.2002

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2002V OZ(*1) so v primerjavi z ZOR(*2)vprašanja v zvezi z obrestmi pregledneje urejena, in sicer v 374. do 383. členu. Po sprejetju OZ je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri,(*3) ki dopolnjuje pravila OZ o obrestih.(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Predstavitev zakona o gospodarskih družbah (ZGD) s komentarjem in nekatere novosti slovenske

mag. Dušan Jovanovič, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2002Nedolgo tega je v okviru Nove slovenskezakonodaje pri Gospodarskem vestniku Založba, d. o. o., izšel dolgo pričakovan in nujno potreben komentar Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo dvanajsti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Zdravstveno zavarovanje tujcev v Republiki Sloveniji po veljavni zakonodaji in prikaz nekaterih

Marjana Fras-Zorec, 11.12.2002

Tujci, Delovna razmerja

Marjana Fras-Zorec, Podjetje in delo, 8/2002Uvod Namen tega prispevka je predstavitev problemov, ki izhajajo iz veljavnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za osebo tujega državljanstva, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje tujca iz določenega namena po Zakonu o tujcih. Pravni položa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Proposal for a

Avtor ni naveden, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

, Podjetje in delo, 8/2002Directive of the European parliament andof the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakings The european parliament and the council of the european union, Having regard...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Gesellschaftsrecht in der EU - Die Zukunft nach der Europäischen Aktiengesellschaft(*)

dr. Karsten Schmidt, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Karsten Schmidt, Podjetje in delo, 8/2002Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Summaries "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 11.12.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2002Michael Knaus: FAIR-VALUE VALUATION AND THE PRINCIPLE OF PRESERVATION OF CAPITAL IN AUSTRIA, GERMANY AND SLOVENIA - Podjetje in delo, No. 8/2002, pp. 1751 to 1773 While the European countries still deliberate on the introduction of the so called fair-value valuation, the Slovenian accounting sta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Povzetki "Podjetje in delo" 08/2002

Avtor ni naveden, 11.12.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2002Michael Knaus: VREDNOTENJE FAIR-VALUE IN NAČELO OHRANITVE KAPITALA V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI - Podjetje in delo, št. 8/2002, strani od 1751 do 1773 Medtem ko se v Evropi razpravlja o uvedbi tako imenovanega vrednotenja fair-value, so Slovenski računovodski standardi s prevrednotenjem tak ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2002

Avtor ni naveden, 11.12.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2002Na tradicionalnih Dnevih slovenskihpravnikov od 10. do 12. oktobra v Portorožu se je zbralo skoraj 1000 pravnikov, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Za dneve je 73 referentov pripravilo prispevke, od teh je bilo 67 objavljenih v pisni obliki v številki 6-7 revije Podjetje in delo. D...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Navtična napaka kot izjema v sistemu odgovornosti ladjarja

Aleš Ferčič, 11.12.2002

Obligacije

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 8/2002Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za pomorsko pravo brez dvoma velja, da ga lahko uvrstimo med tista pravna področja, ki so se zgodovinsko gledano razvila najprej. Skladno s tem so se v okviru pomorskega prava stoletja razvijali posamezni pravni instituti, ki jih poznamo še danes. Pod vplivo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Predlog za spremembe računovodskih direktiv - 4. bilančne direktive in 7. direktive o konsolidaciji

dr. Marijan Kocbek, 11.12.2002

Računovodstvo, Revizija

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2002Komisija EU je pripravila predlog zaspremembe 4. in 7. direktive s področja prava gospodarskih družb, s katerimi želi uskladiti posamezna računovodska oziroma bilančno pravna vprašanja kapitalskih družb z mednarodnimi računovodskimi standardi IAS, ki naj bi jih vse javne delniške družbe tudi sicer o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Dodatni varstveni certifikat - daljše monopolno varstvo za farmacevtske proizvode

mag. Martina Repas, 11.12.2002

Intelektualna lastnina

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 8/20021. Namesto uvoda Zakon o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1),(*1) ki je začel veljati 7. decembra 2001, je v pravo industrijske lastnine prinesel kar precej sprememb. Vzrok za te spremembe je uskladitev slovenske zakonodaje tega področja s pravom Evropske skupnosti in priprava Slovenije na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Carinska unija

dr. Marjana Coronna, 11.12.2002

Predpisi o carini in prosti trgovini

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 8/2002UVOD Svoboda prostega pretoka blaga je temeljno pravilo za graditev enotnega evropskega trga in tudi temeljna svoboščina za pravne in fizične osebe, torej uvoznike in izvoznike, po Pogodbi o Evropski skupnosti (v nadaljevanju PES). Svoboda prostega pretoka blaga zahteva odstranitev vseh ovir, ki ovi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Pokrivanje izgube z zmanjšanjem osnovnega kapitala(*)

dr. Marijan Kocbek, 11.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2002Dejansko stanje z vprašanjem Po družbeni pogodbi poslovodstvo pripravi letno poročilo in ga skupaj z mnenjem revizorja predloži v mnenje nadzornemu svetu. Sprejem letnega poročila je v pristojnosti skupščine, ki na predlog poslovodstva in po predhodnem mnenju nadzornega sveta odloča o letnem poročil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Izpodbijanje dejanj v škodo stečajnih upnikov(*)

Miodrag Đorđević, 11.12.2002

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Podjetje in delo, 8/2002Ker sem o izpodbijanju pravnih dejanjstečajnega dolžnika objavil že več prispevkov,(*1) sem se v tem prispevku omejil na domnevo o obstoju subjektivnega elementa izpodbojnosti, ki je podana, če je nasprotnik izpodbijanja prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki ni običajen. V zvezi z izkazom t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Pogodba o trgovskem zastopanju (agencijska pogodba) - prenehanje, odpravnina, razlaga pogodbe(*1)

dr. Vesna Kranjc, 11.12.2002

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2002Dejansko stanje in vprašanja Naročnik je leta 1995 sklenil z agentom iz tujine pogodbo o trgovskem zastopanju. Vprašanja se nanašajo na pogoje za prenehanje zastopniške pogodbe, predvsem na možnost enostranske prekinitve le-te. O prenehanju govorita (*2). in 27. člen pogodbe. Člen 2 iz poglavja S...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Prodaja lastnega deleža v d.n.o.(*)

dr. Marijan Kocbek, 11.12.2002

Obligacije

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2002Vprašanje Na podlagi 435. člena ZGD lahko družba od družbenikov odkupi njihove deleže iz vplačanega presežka kapitala, rezerv, čistega dobička poslovnega leta, prenesenega dobička iz prejšnjih let ter njihovih revalorizacijskih popravkov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Stališče agencije za trg vrednostnih papirjev

mag. Gregor Sluga, 11.12.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Sluga, Podjetje in delo, 8/2002Izdaja dovoljenja za organiziranotrgovanje z vrednostnimi papirji istega razreda, kot so vrednostni papirji, s katerimi se že trguje na organiziranem trgu(*) Agencija lahko izda dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji istega razreda, kot so vrednostni papirji, s katerimi se že...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Slovenščina kot uradni jezik, (v Evropski uniji)

dr. Janez Kranjc, 9.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Vključevanje v evropske integracije odpira v razvoju Slovenije povsem nova obzorja. Po eni strani prinaša nove možnosti, po drugi pa seveda strahove o tem, ali bomo v novem okolju povsem odprte konkurence lahko preživeli. Pri tem ne gre zgolj za gospodarsko preživetje, to je za preživetje v mat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sodnikov pogled na jezik (in pravo)

Dušan Ogrizek, 9.10.2002

Sodišča

Dušan Ogrizek, Podjetje in delo, 6-7/2002Povabili so me, naj kot sodnik sodelujem vsekciji Jezik in pravo. Ni dvoma, določeno mi je, naj spregovorim o tistem jeziku, ki sem ga skozi desetletja svoje poklicne poti kot sodnik govoril in pisal in ki sem ga poklicno bral v sodbah in drugih sodnih pisnih izdelkih svojih sodniških kolegov. Naj t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Angleško in slovensko pravno izrazoslovje

dr. Marko Pavliha, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD(*) Angleški jezikoslovec Henry Sweet opisuje jezik kot izražanje idej in njihovo spreminjanje v misli s pomočjo govornih zvokov, ki tvorijo besede in stavke.(*1) Človeški naravni jezik lahko opredelimo kot vsako množico stavkov, ki jo more izdelati slovnica katerega koli danega ali teoretičn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Avtorska pravica na jezikovnem prevodu

dr. Miha Trampuž, 9.10.2002

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Jezikovno prevajanje je tako staro kot samo osnovno jezikovno ustvarjanje. Zato z njim deli ne le antropološko, kulturno, politično, identifikacijsko in drugo poslanstvo, temveč tudi pravno ureditev. Na političnem področju se poudarjata prispevek prevajanja in prevajalcev k razumevanju in so...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(21) 6-7(68) 5(36) 3-4(27)
2(25) 1(26)

Leto objave

< Vsi
2002(203)
> Februar(26) > April(25) > Junij(27) > Avgust(36) > Oktober(68) > December(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ EF G HI J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov