Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 85)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄1

Izključitev delničarja iz delniške družbe

Nace Novak, 1.1.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nace Novak, Podjetje in delo, 1/2018Povzetek: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v celoti ureja načine in posledice izključitve delničarja. Izključitev določa v primeru, če delničar nepravočasno vplača osnovni kapital. V takem primeru gre za poseben kaducitetni postopek, katerega namen je zagotovitev osnovnega kapitala in izpolnitev glavne obveznosti delničarja. Prav tako zakon v delniški družbi dopušča izključitev družbenika v postopku prisilnega umika delnic. Takšna izključitev je mogoča samo, kadar je družbenik s to možnostjo seznanjen že pred prevzemom delnic. Poleg tega ZGD-1 celovito ureja še možnost izključitve manjšinskega delničarja. Kadar je glavni delničar imetnik vsaj 90 odstotkov delnic, lahko enostransko izključi manjšinske delničarje in tako v celoti prevzame obvladovanje delniške družbe. Manjšinski delničarji ob izključitvi dobijo denarno nadomestilo za svoje izgubljene pravice in tudi za bodoče donose, ki bi jih dobili, če bi še vedno bili imetniki delnic. Ključne besede: delniška družba, prisilni umik delnic, izključitev manjšinskega delničarja, kaduciteta Title: Exclusion of Shareholder from a Public Limited Company Abstract: The exclusion of a shareholder from a public limited company is enabled by the Companies Act (ZGD-1). The law fully regulates the ways and consequences of the exclusion of a shareholder. ZGD-1 provides the possibility of exclusion for capital companies in the event that the shareholder does not meet the deadline in which payment of the share capital has to be completed. The exclusion is done by a special forfeiture of shares procedure, whose purpose is to provide basic capital and to force the shareholder to fulfil the main obligations of payment. Likewise, the law permits the exclusion of a shareholder in the procedure where shares of a public limited company are forcefully withdrawn. Such exclusion is possible only in cases where the shareholder is already aware of this possibility before the withdrawal of shares.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Obramba brez preiskave

Mitja Jelenič Novak, 1.10.2017

Kazenski postopek

Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: V pretežno adversarnem modelu kazenskega postopka je proces iskanja resnice o preteklem dogodku odvisen od sposobnosti obrambe, da aktivno išče in zbira razbremenilne dokaze. Ta sposobnost pa je odvisna od vsaj približne enakosti preiskovalnih orodij/orožij. V položaju, ko imamo na eni strani opravka z neomejenimi finančnimi in drugimi možnostmi državnega aparata, ki so na voljo policiji in tožilstvu, na drugi strani pa posameznika, katerega možnosti, da financira obrambo svoje nedolžnosti, so vselej omejene, pa o enakosti orožij pri zbiranju in zavarovanju dokazov v kazenskem postopku praktično ne moremo govoriti in je ni mogoče na noben način doseči. Ker teoretične predpostavke, na katerih temelji adversarni model kazenskega postopka, v praksi ne držijo, je sodna kontrola oziroma možnost zbiranja in zavarovanja dokazov po uradni dolžnosti s strani preiskovalnega sodnika v okviru sodne preiskave, kot jo pozna tudi slovenski kazenski proces, edini ustrezni mehanizem pri prizadevanju za iskanje objektivne resnice o preteklem dogodku, za katero dejansko ni nobene prave alternative. Ključne besede: preiskava, pravica do učinkovite obrambe, enakost orožij, adversarni model, dokaz, zbiranje dokaznega gradiva, dokazna hipoteza, neenakost obrambnih možnosti Title: Defence without an Investigation Abstract: The process of truth-finding in a predominantly adversarial model of criminal process depends on the defence being able actively to seek out available exculpatory evidence. Indeed, this seems to depend on a rough equality of investigative arms. In a situation in which the state has almost unlimited resources of investigation and an individual is faced with only limited funds that are available to them for their defence, we cannot really speak about the equality of arms. Since the theoretical adversarial procedural assumptions about the equality of investigative arms in pre-trial police investigation do not exist in practice, j
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Delovno razmerje za določen čas: primer iz prakse

Janez Novak, 1.8.2017

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: V članku je obravnavan primer javne uslužbenke, ki je bila na nekem slovenskem ministrstvu za določen čas zaposlena kar devet (9!) let. Organa delodajalca, ki odločata o delovnih razmerjih, nista ugodila njenemu zahtevku na ugotovitev, da je bila od sklenitve prve pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju za nedoločen čas in da jo pristojni organ imenuje v ustrezen naziv in plačilni razred. Nato je sprožila delovni spor. Na sodišču prve stopnje je bila uspešna z zahtevkom na ugotovitev, da je bila v delovnem razmerju za nedoločen čas od 6. 12. 2006 dalje in da ji mora tožena stranka izročiti v podpis pogodbo o zaposlitvi z imenovanjem v naziv višji svetovalec III. Zavrnjen je bil zahtevek za imenovanje v naziv višji svetovalec I. Po pritožbi tožene stranke, odločitvi sodišča druge stopnje, predlogu tožnice za dopustitev revizije, delni dopustitvi revizije, odločbi revizijskega sodišča in ponovni odločbi višjega sodišča je bila tožnica uspešna le deloma. Ker je bilo dokazano nezakonito veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas, je bila tožnica tudi oškodovana. Kljub direktivam Evropske unije in odločbam Sodišča Evropske unije ni bilo odločeno o celotni škodi, ki je tožnici nastala. Ta obsega predvsem imenovanje v ustrezni naziv, razvrstitev v ustrezen plačilni razred, napredovanje in morebitne druge zahtevke zaradi nezakonitega veriženja pogodb o zaposlitvi. Ključne besede: delovno razmerje za določen čas, nezakonito veriženje pogodb, projektno delo, imenovanje v naziv, odškodnina Title: Fixed-Term Employment Relationship: A Practical Example Abstract: The article discusses the case of a civil servant who was employed by a certain Slovenian ministry for an indefinite period of time for nine (9) years. The employers'' bodies that decide on employment relationships did not comply with her claim for finding that she had been in an employment relationship for an indefinite period and that the competent authori
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Prepovedana plačila delničarjem v d. d.

Primož Novak, 1.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Novak, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Delničarji morajo kot člani delniške družbe ob njeni ustanovitvi zagotoviti plačilo osnovnega vložka, ki tvori osnovni kapital delniške družbe. Osnovni kapital delniške družbe ima poleg določitve sorazmerne udeležbe delničarjev in zagotovitve začetnega kapitala tudi funkcijo varstva upnikov. Zaradi razpršenosti članske strukture delničarjev je v delniški družbi bistvenega pomena, da se vsi delničarji obravnavajo enako in da se jim zagotovi enaka udeležba pri bilančnem dobičku. Vsa druga izplačila ali naklonitve delničarjem so prepovedani, saj se s tem zagotavlja tako varstvo upnikov kot preostalih delničarjev, ki prepovedanega plačila od delniške družbe niso prejeli. Pred prepovedanimi plačili delniške družbe delničarju jih varujeta institut prepovedi vračila vložka in poseben korporacijski zahtevek, s katerim družba ter v njenem imenu manjšinski delničarji in upniki od delničarja, ki je prepovedano vračilo prejel v škodo delniške družbe, zahtevajo vrnitev prepovedanega plačila. Ključne besede: načelo ohranitve osnovnega kapitala, prepoved vračila vložka, vrnitev prepovedanih plačil, koncernsko pravo, korporacijski zahtevek Title: Prohibited Disbursements to Shareholders of a Public Limited Company Abstract: At establishment of a public limited company, the shareholders as its members have to provide an initial contribution which, together with initial contributions of other shareholders, makes up the share capital of the public limited company. In addition to determining the proportional share in the public limited company and ensuring its initial capital, the share capital also has the function of creditor protection. Due to the dispersed shareholder structure of a public limited company, it is of utmost importance to treat all shareholders equally, and to ensure equality in profit sharing. Any other disbursements or endowments to shareholders are prohibited, as this is important to protect creditors and
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Možnosti, da istospolni partnerji v slovenskem pravnem redu postanejo starši

Barbara Novak, 1.10.2016

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Istospolni partnerji v Sloveniji ne morejo skupaj posvojiti otroka, lahko pa vsak od partnerjev posvoji otroka sam. Posvoji lahko tujega otroka ali pa otroka svojega partnerja. Možnosti, da bi istospolni partnerji postali starši na podlagi posvojitve ali domneve starševstva s pomočjo oploditve z biomedicinsko pomočjo ali nadomestnega materinstva, v Sloveniji ni. Navedena ureditev velja ne glede na obliko skupnosti, v kateri živita istospolna partnerja. ZPZ za različno obravnavo istospolnih in raznospolnih partnerjev ne ponudi razlogov, kar kliče po ponovni presoji sprejete ureditve. Ključne besede: starši, istospolni partnerji, posvojitev, OBMP, skrbništvo, rejništvo Title: The Perspective for Same-sex Partners to Become Parents in the Slovene Legal Order Abstract: In Slovenia same-sex partners cannot adopt a child together. Each of the partners can adopt a child only by him- or herself. The child can be entirely foreign in relation to the individual partner or can be a child of one of the partners. The same-sex partners do not have the opportunity to become parents on the basis of adoption or parental presumption applied in the procedure of an assisted insemination or the surrogate motherhood. This regulation is used notwithstanding the form of life community of the same-sex partners. The discrepancy between the treatment of same-sex partners and partners of different sex in Partnership Relation Act (Zakon o partnerski zvezi - ZPZ) calls for legislative changes. Key words: parents, same-sex partners, adoption, assisted insemination, guardianship, foster care
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄8

Odgovornost revizorjev

Petra Nikolič, 1.12.2015

Obligacije

Petra Nikolič, Podjetje in delo, 8/20151. Uvod 2. Splošno o revidiranju 3. Ureditev revidiranja v Sloveniji 3.1. Pogodba o revidiranju ter poročilo revizorja 3.2. Nadzor 4. Odgovornost revizorjev 4.1. Skrbnost in skrben pregled 4.2. Odgovornost 4.3. Odškodninska odgovornost revizorjev 4.4. Sodna praksa 4.5. Obvezno zavar
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Bruno Nikolić, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Bruno Nikolić, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Predstavitev slovenskega sistema financiranja zdravstvenega varstva 2.1. Finančno poslovanje nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja 2.2. Finančno poslovanje nosilcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3. Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3.1. Razha
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Sporazumevanje o priznanju o krivdi - institut, ki je kazenski proces postavil na stranski tir

Mitja Jelenič Novak, 1.10.2015

Kazenski postopek

Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Sporazumevanje o priznanju o krivdi = izsiljeno priznanje? 3. Sporazumevanje o priznanju o krivdi kot nov model kazenskega postopka 4. Sklep Povzetek Tipičen tradicionalni model kazenskega postopka je zasnovan na premisi o neodvisnem in nepristranskem sodniku, ki bo v kontradikt
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Mediacija pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Janez Novak, 1.8.2014

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2014Članek obravnava postopek mediacije v treh primerih prenehanja delovnega razmerja: po sporazumu strank, po redni ali izredni odpovedi delodajalca in po izredni odpovedi delavca. Posebnosti sporov v teh zadevah so obsežen in strokovno zahteven tožbeni zahtevek (predmet spora), obsežnost in zahtevnost pravne podlage (prisilni predpisi, prepoved razpolaganja strank, ničnost, moralna načela) in pomen sodne prakse v teh zadevah. Najbolj zahtevna je mediacija v primerih, ko pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec, predvsem takrat, ko delavec zahteva vrnitev v delovno razmerje ali reintegracijo. Posebej so obravnavane okoliščine, ki vplivajo na potek in uspeh mediacije, in nekatere posebnosti in zanimivosti, ki se nanašajo na mediacije v teh sporih. Dodana so nekatera vprašanja, povezana z mediacijo pred delovnimi sodišči, in predstavljeni nekateri statistični podatki.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Kaduciteta v delniški družbi

Primož Novak, 1.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Novak, Podjetje in delo, 3-4/2014Delničarji imajo kot družbeniki delniške družbe le eno glavno obveznost, to je plačilo osnovnega vložka. Sankcije za neizpolnitev te glavne obveznosti so predvidene v Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). Avtor poleg drugih sankcij podrobneje obravnava institut kaducitete (izključitev družbenika iz družbe zaradi nepravočasnega plačila osnovnega vložka), ki je najhujša sankcija, ki lahko prizadene družbenika. Bistven namen tega instituta je zagotoviti dejansko vplačilo vložkov. Na začetku sta na kratko predstavljena delniška družba ter institut osnovnega kapitala, ki se močno povezuje z institutom kaducitete. Predstavljena so tudi pomembna načela, ki dajejo okvir izključitvenemu postopku. Podrobneje je obravnavan kaducitetni postopek v delniški družbi v primerjavi z drugimi kaducitetnimi postopki.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Načeli sorazmernosti in pro rata temporis

Janez Novak, 1.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janez Novak, Podjetje in delo, 3-4/2014Članek obravnava načelo/test sorazmernosti, ki je pogosto uporabljen v praksi našega Ustavnega sodišča, prav tako pa tudi v praksi Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V zvezi z njim so pomembne tudi ugotovitve in stališča nekaterih drugih sodišč, na primer nemškega Zveznega delovnega sodišča (BAG). Načelo sorazmernosti pomeni, da je pri tehtanju obsega posega v določeno pravico ali obveznosti treba presoditi, ali je poseg primeren/ustrezen za dosego določenega cilja, ali je poseg nujen in ali uporabljeno merilo prizadeti osebi ne nalaga čezmerne obremenitve. Vsebina tega načela je z nebistvenimi različicami sprejeta pri sojenju vseh navedenih sodišč in je eno temeljnih meril pri sodnem odločanju. Primeri iz prakse slovenskih delovnih sodišč kažejo, da je načelo sorazmernosti premalo uporabljeno in upoštevano. Načelo pro rata temporis je, če sodimo po dostopnih virih, v slovenski teoriji in sodni praksi praktično neznano. Načelo pomeni, da se obseg določene pravice (na primer dolžina letnega dopusta) prizna glede na časovno izvajanje določene pravice ali obveznosti (na primer glede na dolžino delovnega časa ali delovnega razmerja), v razmerju do primerljivega delavca, ki dela poln delovni čas. Snov je obravnavana v štirih poglavjih: pojem, pravna ureditev, sodna praksa, posebnosti v delovnih sporih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Delovno razmerje za določen čas

Janez Novak, 22.8.2013

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2013Delovno razmerje za določen čas je izjema od pravila, to je sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, ima enake pravne značilnosti kot pogodba za nedoločen čas, z izjemo omejenega trajanja. Trajanje je določeno z datumom ali z drugimi okoliščinami (na primer izvršitev dela, vrnitev odsotnega delavca in podobno). Zaradi pravne narave in značilnosti delovnega razmerja za določen čas je pravne norme o njem treba ozko in strogo razlagati. Ob tem je upoštevati še pravne institute, ki omejujejo sklepanje delovnega razmerja za določen čas, na primer objektivne pogoje za to obliko dela, prepoved diskriminacije, omejevanje zaporednega sklepanja več pogodb o zaposlitvi (veriženje) in podobno. Članek obravnava pojem in pravne značilnosti delovnega razmerja za določen čas, bistvene značilnosti ZDR, ZDR-A in ZDR-1, sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in nekatere sodbe Sodišča Evropske unije. Dodani so sklepi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄1

Analiza novejše sodne prakse Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS

Janez Novak, 12.3.2013

Sodišča

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/2013Članek obravnava predvsem novejše odločbe Delovno socialnega oddelka (DSO) Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VS), ki so bile sprejete do 1. julija 2012. V uvodnem delu prispevka je obravnavan pojem "enotna in ustaljena sodna praksa" z vidika odločitev Ustavnega sodišča Slovenije (US), ustavne in zakonske ureditve in z vidika, kot ga pojmuje pravna teorija. Takšno prakso lahko oblikuje le VS. Postavlja pa se vprašanje, ali jo lahko v izjemnih primerih oblikujejo tudi višja sodišča (VišS). V nadaljnjih poglavjih so obravnavana vprašanja odnosa do ustaljene sodne prakse, nekateri starejši primeri takšne sodne prakse VS in novejši primeri sodne prakse VS, ki jih je po sprejetih merilih mogoče uvrstiti med enotno in ustaljeno sodno prakso. V poglavju 4.2. je obravnavanih nekaj primerov, ki jih po mnenju avtorja (še) ni mogoče uvrstiti med enotno sodno prakso VS.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄8

Reintegracija in vrnitev delavca na delo

Janez Novak, 14.12.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava vrnitev v delovno razmerje po pravnomočni sodbi, na prejšnje delovno mesto (reintegracija) ali na drugo ustrezno delovno mesto. Ta bistvena instituta sta obravnavana z vidika splošnih vprašanj in opredelitve pojmov. Sledijo podpoglavja o pravicah delavca v zvezi z vrnitvijo v delovno razmerje, o vrstah in oblikovanju tožbenih zahtevkov, sodbah delovnih sodišč, o vrnitvi delavca na delo in pozivu delodajalca delavcu, da naj se vrne na delo. Navedeni instituti so obravnavani tudi z vidika sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V posebnem poglavju so obravnavane nekatere pravne značilnosti ureditev in sodne prakse v Avstriji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah. Dodanih je nekaj aktualnih vprašanj v zvezi s potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje. V sklepnem delu so predlogi za spremembo ZDR in ZDSS-1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄3-4

Neprimernost zadeve za mediacijo v delovnih sporih

Janez Novak, 14.6.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 3-4/2011Povzetek Po ZARSS velja načelo, da mora sodišče strankam ponuditi mediacijo v vseh zadevah, razen "kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno" (prvi odstavek 15. člena ZARSS). Za pravilno razlago te določbe, predvsem pa za njeno izvajanje v praksi, se postavlja vprašanj
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Postopek in pravne posledice prenehanja pravnih oseb z likvidacijo in brez likvidacije

Darja Novak-Krajšek, 13.4.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Novak-Krajšek, Podjetje in delo, 2/2011Prispevek obravnava postopke in pravne posledice prenehanja pravnih oseb z likvidacijo in brez likvidacije. Zaradi specifike še posebej natančno obravnava postopek izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra brez likvidacije in ponuja možnosti, kako se takemu izbrisu uspešno izogniti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Prodaja premoženja v stečajnem postopku

Darja Novak-Krajšek, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Novak-Krajšek, Podjetje in delo, 6-7/2010V stečajnem postopku niso dovoljeni vsi poznani načini prodaje premoženja. Prispevek prikazuje dovoljene načine prodaje, njihove značilnosti in pravila pa tudi specifične omejitve in posebnosti prodaje v stečajnem postopku.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

V korist delavca

Janez Novak, 20.8.2010

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2010Članek obravnava institut "v korist delavca" s treh vidikov: materialnopravnega, procesnopravnega, pa tudi z vidika razlage nejasnih pravnih podlag in določenih dejstev. Po splošnih ugotovitvah je najprej obravnavan pojem, nato normativna ureditev v Sloveniji, v nekaterih drugih državah in v Nemčiji. Učinki instituta "v korist delavca" se pokažejo šele v praksi. Zato je predmet članka obravnavan tudi z vidika slovenske sodne prakse (Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče, Višje sodišče), Sodišča evropskih skupnosti in nemške sodne prakse. Namen instituta "v korist delavca" je kolikor se da izenačiti šibkejši položaj delavca v razmerju do delodajalca. Ker pomeni ureditev "v korist delavca" izjemo od pravila, tega pojma ni dovoljeno široko razlagati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Evropske univerze med prenovo in stagnacijo

Matjaž Nahtigal, 7.10.2009

Uprava

Matjaž Nahtigal, Podjetje in delo, 6-7/2009Bolonjski proces reforme visokega šolstva sicer odpira vrsto dilem in vnaša nove nejasnosti, a je lahko spodbuda za prenovo in razvoj visokega šolstva v Evropi. Pri tem je treba upoštevati, da ni enega samega najboljšega modela univerz, h kateremu bi morali stremeti. Uspešno prenovo je mogoče izvest...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sedanja sodna praksa - pred novelo ZDR in po njej

dr. Janez Novak, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava najprej pojem in pomen sodne prakse. Ugotavlja, da ima (v načelu) pomen le ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki mu pravne norme in odločitve Ustavnega sodišča dajejo položaj sodišča, ki spremlja in oblikuje sodno prakso. Nato so obravnavane odločitve Vrho...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Nekatera vprašanja v zvezi z razlago 90. člena Zakona o delovnih razmerjih

Janez Novak, 26.2.2008

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/20081. SPLOŠNO 2. BISTVENE ZNAČILNOSTI 90. ČLENA 2.1. Razlaga 2.2. Razmerje do drugih členov 2.3. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi 3. SODNI DELOVNI SPORI V ZVEZI Z 90. ČLENOM 3.1. Tožbeni zahtevki 3.2. Izpodbijanje nove pogodbe o zaposlitvi 3.3. Nekatere odločbe VS RS 4. PRIME...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄3-4

Instituti varstva manjšinskih delničarjev po ZGD-1

mag. Darja Novak Krajšek, 27.6.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak Krajšek, Podjetje in delo, 3-4/2007mag. Darja Novak Krajšek 1. UVOD 2. SODNA POOBLASTITEV ZA SKLIC SKUPŠČINE ALI OBJAVO PREDMETA ODLOČANJA<> 3. SODNO IMENOVANJE POSEBNEGA REVIZORJA 4. SODNO IMENOVANJE IZREDNEGA REVIZORJA 5. SODNI PREIZKUS PRIMERNOSTI DENARNE ODPRAVNINE IZKLJUČENIM MANJŠINSKIM DELNIČARJEM IN PRIMERNOSTI DEN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Prevzemanje direktiv o prenosu podjetja v državah članicah

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? 1. SPLOŠNO 2. REFERATI 2.1. Rebhahn 2.2. Edvard 2.3. Novak 2.4. Kokott, Kreft 3. SKLEPI Povzetek Prispevek obravnava vsebino simpozija, ki je bil 11. in 12. maja 2006 na nemškem Zveznem delovnem sodišču v Erfurtu. Tema simpozija, ki ga je to sodišče tudi or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nemško Zvezno delovno sodišče

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? Na nemškem Zveznem delovnem sodišču je bil 11. in 12. maja letos (das Bundesarbeitsgericht, v nadaljevanju: BAG) 5. evropski simpozij (simpozije tradicionalno vsaki dve ali tri leta organizira BAG) z naslovom Prevzemanje smernic (direktiv) o prenosu podjetja v državah članicah (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄2

Problematika izstopov in izključitev družbenikov

mag. Darja Novak-Krajšek, 14.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak-Krajšek, Podjetje in delo, 2/2006 1. PREDSTAVITEV PROBLEMA 2. UREDITEV V ZGD 2.1. Pravica družbenika do izstopa 2.2. Pravica do izključitve drugega družbenika 2.3. Posledice izstopa in izključitve 2.4. Pravica do izplačila ocenjene vrednosti poslovnega deleža 2.5. Pogoji za realizacijo izplačila 2.6. Možnost vračila s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(10) 7(4) 6-7(29) 5(9)
5-6(7) 4(1) 3(3) 3-4(7)
2(6) 1(9)

Leto objave

2018(1) 2017(3) 2016(1) 2015(3)
2014(3) 2013(2) 2011(3) 2010(2)
2009(1) 2008(2) 2007(1) 2006(3)
2005(3) 2004(6) 2003(5) 2002(5)
2001(6) 2000(7) 1999(4) 1998(3)
1997(2) 1996(10) 1995(4) 1994(1)
1993(3) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov