Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Nina Plavšak (ur.), Renato Vrenčur (ur.) in drugi: Zastavna pravica

Marko Zaman, 1.7.2018

Kultura in umetnost

Marko Zaman, Podjetje in delo, 3-4/2018Avtorji nove knjige v zbirki Sodobno stvarno pravo so se odločili sistematično in poglobljeno analizirati pravne položaje, ki v praksi nastajajo v zvezi z institutom zastavne pravice, in sicer tako na abstraktni kot na povsem konkretni ravni - z obravnavo izbranih podvrst zastavnih pravic. Praksa je namreč pokazala, da je področje stvarnega prava dinamično, pravna pravila Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in dogmatski pristop nekaterih uporabnikov prava pa razvojnemu tempu in potrebam pravne prakse ne sledijo. Prav to je cilj monografije, saj se avtorji zavedajo, da je sodobno stvarno pravo na neki način preseglo pravne položaje, kakršni so obstajali ob nastanku SPZ.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Način zagotovitve dostopa do informacij javnega značaja

Avtor ni naveden, 1.7.2018

JAVNO OBVEŠČANJE

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 3-4/2018Organ mora zagotoviti dostop do informacij javnega značaja tako, da prosilec pridobi dostop do podatkov v elektronski obliki ob uporabi tistih orodij, ki jih sicer pri svojem delu lahko uporabijo osebe, ki so te podatke v okviru izvrševanja svojih nalog v organu ustvarile oziroma pridobile.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄1

Patronatska izjava

Martina Krajnc, 1.2.2017

Martina Krajnc, Podjetje in delo, 1/2017Povzetek: Patronatska izjava je institut osebnega zavarovanja obveznosti, ki združuje veliko število raznovrstnih izjav - od izjav dobre volje z zgolj moralnimi zavezami do izjav, ki mejijo na poroštvo. Večinoma se uporabljajo med povezanimi družbami, ko obvladujoče družbe želijo izkazati podporo odvisni družbi, da ta lahko sklene pravni posel. Patronatske izjave lahko sistemiziramo v dve večji skupini. Prva so nezavezujoče patronatske izjave, kjer pri patronu ni volje sprejeti pravno zavezo. Za patrona nimajo finančnih posledic, pomenijo zgolj moralno zavezo. Njihova vrednost je v tem, da jih patron prostovoljno izpolni, da ohrani svoje dobro ime oziroma ugled. Druga skupina so zavezujoče patronatske izjave, kjer patron sprejme določene pravne zaveze. Najpogosteje se zaveže, da bo skrbel za to, da bo dolžnik iz temeljnega posla zmožen izpolniti zavarovano obveznost. Če patron svoje obveznosti iz patronatske izjave ne izpolni, je odškodninsko odgovoren zaradi neizpolnitve oziroma kršitve obveznosti. Ključne besede: nezavezujoča patronatska izjava, zavezujoča patronatska izjava, patron, odškodninska odgovornost, pravna zaveza Title: Letter of Comfort Abstract: Letter of comfort is an institute of personal security of obligation, which contains a large number of diverse statements, spanning from statements of good-will with only moral obligations to statements that are close to a guarantee. They are usually used among group companies, when majority owners (companies) want to give some support to a group company, so that it can conclude a legal transaction.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Izključitev člana (ustanovitelja) iz zasebnega zavoda

Saša Prelič, 2.12.2016

ZAVODI

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2016Title: Exclusion of a Member (Founder) from an Institution Povzetek: Več oseb je ustanovilo zasebni zavod za opravljanje dejavnosti visokega šolstva. Med ustanovitelji je nastal spor glede ravnanj enega izmed njih, saj naj bi ta domnevno škodoval interesom zasebnega visokošolskega zavoda. Pri tem se postavlja zanimivo pravno vprašanje, ali je v pravnih osebah, ki so organizirane kot zavod, dopustna izključitev člana oziroma ustanovitelja zavoda, in če je, pod katerimi pogoji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ali so ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil informacije javnega značaja

Maja Potočnik, 10.10.2011

PRORAČUN, JAVNO OBVEŠČANJE

Maja Potočnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava pravno ureditev varovanja poslovnih skrivnosti v pravu javnih naročil, predvsem z vidika kolizije s pravili o dostopu do informacij javnega značaja. Uvodoma definira pojem poslovne skrivnosti, ureditev tega pojma v pravu javnih naročil ter obravnavanje pojma pri
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄1

Ekonomska analiza dopinga v športu

Igor Angelovski, 18.2.2009

Šport in organizacije

Igor Angelovski, Igor Angelovski, Podjetje in delo, 1/2009Zaradi profesionalizacije in komercializacije športa je ekonomska analiza z uporabo matematičnih enačb uporabna tudi za analizo ekonomskih razlogov za uporabo dopinga v športu. Ker je denar v športu čedalje pomembnejši in sankcije v primeru zlorabe preblage, je doping predvsem posledica racionalne o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄5

Sponzorstvo v športu in prodaja TV-pravic s športne prireditve kot orodje sodobnega oglaševanja

dr. Tone Jagodic, 15.8.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, dr. Tone Jagodic, Podjetje in delo, 5/2008Komercializacija športa prinaša številne spremembe v športnih panogah, prav tako pa se v veliki meri odraža tudi v načinu spremljanja športa s strani javnosti. Sponzorstvo je za športne subjekte v Sloveniji najpomembnejši avtonomni finančni vir, ki jim omogoča delovanje in razvoj, pri tem pa je zelo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Odločba o oceni ustavnosti Zakona o visokem šolstvu

Avtor ni naveden, 15.4.2008

Višje in visoko šolstvo, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 2/2008U-I-370/06-20 z dne 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, in v postopku za preizkus pobude Študentske organizacije Slovenije, ki jo zastopa Blaž Žibret, odvetnik v Ljubljani, na seji 17. januarja 2008
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Analiza pravnega položaja managerjev javnih zdravstvenih zavodov

mag. Romana Kajdiž, 16.2.2007

ZAVODI, Delovna razmerja

mag. Romana Kajdiž, Podjetje in delo, 1/2007mag. Romana Kajdiž? 1. UVOD 2. IZHODIŠČA 2.1. Predpostavke - spremembe 2.2. Opredelitev managementa 2.3. Pravni vidik managementa 3. UGOTOVITVE RAZISKAVE PRAVNEGA POLOŽAJA MANAGERJEV JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 3.1. Nosilci poslovodnih funkcij, vodenje in upravljanje javnih zd...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Vloga medijev v parlamentarnem sistemu delitve oblasti

dr. Janez Markeš, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Javno obveščanje

dr. Janez Markeš, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Janez Markeš ? 1. TEMELJNE KOORDINATE 2. RAZVOJ MEDIJEV IN VLOGA JAVNEGA MNENJA 3. TRI VRSTE DEMOKRACIJ IN SPECIFIČNOST SREDNJEEVROPSKEGA PROSTORA 4. ODMIRANJE DRŽAVE, PARLAMENTARIZMA, PRAVA, GOSPODARSTVA IN MEDIJEV 5. TEMELJNI PROBLEMI SLOVENSKE DRUŽBE PO LETU 1990 Povzetek V...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄5

Upravljanje radiotelevizije kot proces kompleksnega usklajevanja

dr. Suzana Žilič-Fišer, 29.8.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Javno obveščanje

dr. Suzana Žilič-Fišer, Podjetje in delo, 5/2006 1. UVOD 2. UPRAVLJANJE MEDIJSKE ORGANIZACIJE 2.1. Ravni upravljanja v medijski organizaciji 2.2. Dejavniki vplivanja na upravno vodstveno dejavnost medijske organizacije 2.3. Etičnost v medijskem upravljanju 2.3.1. Služenje javnosti in trgu 2.3.2. Dileme o programu 2.3.3. Etika v info...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji*

Jernej Podlipnik, 17.2.2006

Šport in organizacije, Delovna razmerja

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. STATUS ŠPORTNIKOV V NEKATERIH DRŽAVAH EU 1. Po določbah Pogodb in judikaturi SES 2. EU-15 (stare članice) 3. EU-10 (nove članice) 3. STATUS ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI OD OSAMOSVOJITVE DO DANES 1. Obdobje pred ZSpo 2. Sprejem ZSpo 3. Sprejem ZDR/2002 4. Stanje danes in razlog...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Nekatera aktualna vprašanja v zvezi z avtorstvom diplomskih del

mag. Andreja Primec, 17.2.2006

Intelektualna lastnina, Višje in visoko šolstvo

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNO O AVTORSKI PRAVICI 3. DIPLOMSKA NALOGA KOT AVTORSKO DELO 4. ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU 5. SKLEP 1. UVOD Spoznanja, da je znanje vrednota, se čedalje pogosteje zaveda tudi mlajša populacija, zlasti študenti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Status javnih zavodov v javnem sektorju –pravno-ekonomska analiza

dr. Bojan Tičar, 16.6.2005

Uprava, Zavodi

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 3-4/2005Povzetek Avtor v prispevku na izviren način definira institucionalni okvir javnega sektorja skozi prizmo statusnega javnega prava. V postavljene statusne elemente institucionalnega javnega sektorja razvrsti javni zavod. Javni zavod je po avtorjevem mnenju posebna statusnopravna oblika javnega prava ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄3-4

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 16.6.2005

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 3-4/2005EVROPSKO PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV Uvodna pojasnila: dr. Rajko Knez, dr. Verica Trstenjak, mag. Damjan Možina GV Založba Za potrošnike je zelo pomembno, da imajo dostop do predpisov o varstvu potrošni-kov, sprejetih v Evropski uniji. V knjigi so slovenščini in angleščini objavljene najpo-me...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 20.4.2005

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 2/2005ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH Z UVODNIMI POJAS-NILI (VKLJUČNO Z NOVELO ZGD-H) Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič GV Založba V letu 2004 sta bili sprejeti dve noveli Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-G in ZGD-H.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 3-4/2004ZAKON O JAVNIH NAROČILIH S KOMENTARJEM Zbirka Nova slovenska zakonodaja Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc GV Založba Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih prinaša popolno uskladitev slovenskih pravil o javnem naročanju s pravili EU in številne novosti: spremenjeno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Novo v pravni literaturi

dr. Mitja Novak, 14.6.2004

Kultura in umetnost

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 3-4/2004S predstavitve knjige DELOVNI SPORI dr. Janez Novak GV Založba V ljubljanski knjigarni Pri fontani so 21. aprila predstavili knjigo Delovni spori dr. Janeza Novaka, sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in habilitiranega rednega profesorja za delovno pravo na Univerzi v Mariboru....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Vesna Kranjc: LIMITATION OF THE RADIO AND TELEVISION SUBSCRIPTION FEE CLAIM

Avtor ni naveden, 15.4.2004

Javno obveščanje

, Podjetje in delo, 2/2004- Podjetje in delo, No. 2/2004, pp. 293 to 299 All claims arising from the radio and television subscription fee, which have fallen due after the enforcement of the Code of Obligations (January 1, 2002) are subject to one year period of limitation according to Article 355 of the Code of Obligatio...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Novo v pravni literaturi

dr. Rado Bohinc, 15.4.2004

Kultura in umetnost

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/2004DELOVNA IN USLUŽBENSKA RAZMERJA GV Založba Avtor opozarja na številne novosti na delovnopravnem in uslužbenskem področju, ponuja medsebojne primerjave delovnega in uslužbenskega prava ter opisuje razvoj posameznih institutov. Osrednja pozornost je namenjena pogodbi o zaposlitvi v delovnem in u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 8/2003ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI Z UVODNIMI POJASNILI Avtorica uvodnih pojasnil: dr. Nina Plavšak GV Založba Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) celovito ureja področje zemljiškoknjižnega prava, prinaša uskladitev pravil zemljiškoknjižnega prava z novimi pravili SPZ, novele ZIZ-A in ZureP-1, ter pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄3-4

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 13.6.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 3-4/2003ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH s komentarjem Avtorji komentarja: Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, dr. Aleksej Cvetko, Marjana Fras-Zorec, Miran Kalčič, Marta Klampfer, dr. Polonca Končar, dr. Etelka Korpič Horvat, dr.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄2

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 5.5.2003

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 2/2003ZAKON O PLAČILNEM PROMETU Uvodna pojasnila Marko-Danijel Bezjak, izvršilne predpise zbral Peter Juren GV Založba Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP) je podlaga za reformo plačilnega prometa in njegovo harmonizacijo s pravnim redom EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄1

PRAVNA NARAVA RTV NAROČNINE (PRISPEVKA)(*1)

mag. Aleš Kobal, 4.2.2003

Javno obveščanje

mag. Aleš Kobal, Podjetje in delo, 1/2003VPRAŠANJE Kakšna je pravna narava RTV naročnine oziroma RTV prispevka, kot se imenuje danes? Pravna narava je odločilnega pomena za presojo pravilnosti odločitve prvostopenjskega in drugostopenjskega davčnega urada. ODGOVOR Kronološki prikaz razvoja obravnavane problematike in s tem povezan...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
8(3) 7(2) 6-7(19) 5(4)
5-6(6) 3(1) 3-4(10) 2(8)
1(9)

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2016(1) 2011(1)
2009(1) 2008(2) 2007(1) 2006(4)
2005(3) 2004(5) 2003(5) 2002(12)
2001(4) 2000(2) 1999(1) 1998(2)
1997(5) 1996(2) 1995(2) 1994(1)
1993(4) 1992(1)

Področja

< Vsi 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.1. ZAVODI 7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 7.3. ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST 7.4. KULTURA IN UMETNOST 7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HI J K LM N OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov