Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 208)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Neveljavnost pogodb

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 28.10.1996

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/19961. STOPNJEVANJE NEVELJAVNOSTI ZOR je pri ureditvi problematike veljavnosti oziroma neveljavnosti pogodb izhajal iz razvoja naše sodne prakse, opirajoč se pri tem na spoznanja sodobne civilistične teorije in sodobnih zakonodajnih ureditev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Družbena pogodba

dr. Verica Trstenjak, 28.10.1996

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1996Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. SPLOŠNO O POMENU IN PRAVNI UREDITVI DRUŽBE CIVILNEGA PRAVA IN DRUŽBENE POGODBE Družbena pogodba je pri nas v zadnjem času pomembnejša zlasti zaradi novega zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Narava pravnih pravil - Teze za razpravo

dr. Marijan Pavčnik, 28.10.1996

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1996Marijan Pavčnik doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Pravno pravilo ima več razsežnosti. Logična zgradba je miselno izhodišče, je sestavina vnaprejšnjega razumevanja, s katero vstopamo v pravni ris (v pravno življenjsko igro): če nastopi dejanski stan D, naj sledi posledica P. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Sodnikov pogled na pravno pravilo

dr. Janez Novak, 28.10.1996

Sodišča

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. UVOD O pravnem pravilu kot osnovi za odločitve, ki jih sprejema sodnik, je moč razpravljati predvsem s treh vidikov. 1. Najprej pravno pravilo pomeni sodniku osnovo, temelj za razlago "naloge", ki je v pravni normi d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Pravica do prostega preudarka

dr. Tone Jerovšek, 28.10.1996

Upravni postopek in upravne takse

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 5-6/1996Tone Jerovšek doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije OPREDELITEV PROSTEGA PREUDARKA Že sam naslov nas takoj postavi pred več dilem. Kaj prosti preudarek je? Ali je to procesno pravilo, ki determinira polje, v katerem se pri odločanju o pravici ali obveznosti sme gibati org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Aktualni problemi odškodninskega prava

mag. Dunja Jadek-Pensa, 28.10.1996

Obligacije

mag. Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 5-6/1996Dunja Jadek-Pensa magistra pravnih znanosti Okrožno sodišče v Ljubljani I. NEPOGODBENA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST (namesto uvoda) Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) je na področju zunajpogodbenega, deliktnega odškodninskega prava upošteval dotedanji razvoj sodne prakse. Podlaga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Zgodovinsko ozadje načel novega obligacijskega zakonika

dr. Janez Kranjc, 28.10.1996

Obligacije

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Kranjc doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Zakonodajne ureditve obligacijskega prava v evropskih državah se v svojih temeljnih potezah ne razlikujejo veliko. Čeprav so v podrobnostih rešitve posameznih civilnih zakonikov precej različne, bi se dalo govoriti o enotni zasnovi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1996

Avtor ni naveden, 28.10.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Kranjc: ZGODOVINSKO OZADJE NOVEGA OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA - Podjetje in delo, št. 5-6/96, strani od 563 do 577 Zakonodajne ureditve obligacijskega prava v različnih evropskih državah se kljub različnim rešitvam v posameznih primerih v svojih temeljih ne razlikujejo veliko. Ta enotnost je p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Odvetnikov pogled na (precedenčno) pravno pravilo

dr. Konrad Plauštajner, 28.10.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1996Konrad Plauštajner doktor pravnih znanosti odvetnik v Celju 1. JE ODVETNIK KAJ VEČ KOT SAMO PRAKTIK? Lani sem se imel čast kot povabljenec v Londonu udeležiti slovesnosti ob razglasitvi "sodnega leta sodnikov Anglije in Valizije". Spektakularen obred doseže vrhunec s skupno mašo v Westminster ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Ustavne podlage za pravno odločanje

dr. Lojze Ude, 28.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1996Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD Ko razpravljamo o ustavnih podlagah za pravno odločanje, mislimo predvsem na dva vidika: 1. V katerih primerih in v kakšnem obsegu je ustava neposredna ali posredna (interpretacijska) podlaga za pravno odločanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1996

Avtor ni naveden, 28.10.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Kranjc: HISTORICAL BACKGROUND OF THE NEW LAW OF OBLIGATIONS - Podjetje in delo, No. 5-6/96, pp. from 563 to 577 Legislative regulations of the law of obligations in different European countries, despite diverse solution of individual cases, do not differ much in their fundaments. This unif...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Uporaba avtonomnih pravil obligacijskega prava

dr. Vesna Kranjc, 28.10.1996

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5-6/1996Vesna Kranjc doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. MOŽNOSTI IN MEJE USTREZNEGA NORMIRANJA POGODBENEGA PRAVA(*1) Ob normiranju posameznega področja se porajajo vprašanja, kakšne cilje želi zakonodajalec doseči z normiranjem. Na področju pogodbenega prava velja, da želi omogo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Vsebina "Podjetje in delo" 05/1996

Avtor ni naveden, 28.10.1996

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1996VSEBINA --------------------------------------------------------------- PRVA SEKCIJA: K SODOBNEMU OBLIGACIJSKEMU PRAVU --------------------------------------------------------------- Janez Kranjc: ZGODOVINSKO OZADJE NAČEL NOVEGA OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA 563 ----------------------------------------...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Dispozitivno pravilo civilnega prava

dr. Miha Juhart, 28.10.1996

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1996Miha Juhart doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Civilno pravo je po svoji zgradbi in notranjih zakonitostih verjetno najbolj specifična pravna panoga, ki odstopa od nekaterih splošnih gledanj na pravo kot regulator medčloveških odnosov. Če gledamo na pravo kot skupek (zbir) pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Actio pro socio in derivativna tožba

Darja Senčur, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Senčur, Podjetje in delo, 5-6/1996Darja Senčur diplomirana pravnica Mura, Murska Sobota I. UVOD Pravni redi priznavajo tako osebnim kot kapitalskim družbam pravno samostojnost.(*1) Družbe so lahko lastnice nepremičnin in premičnin, lahko pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo in so tožene.(*2) Družbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Položaj manjšinskih delničarjev in družbenikov na skupščini družbe

Nada Kumar, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nada Kumar, Podjetje in delo, 5-6/1996Nada Kumar diplomirana pravnica notarka v Ljubljani UVOD Manjšinske pravice delničarjev oziroma družbenikov, ki jih je uredil Zakon o gospodarskih družbah, opredeljujejo položaj manjšinskih delničarjev in družbenikov (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94, velja od 10. 7. 1993 - v nadaljev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo zunanjih delničarjev in upnikov v povezanih družbah

dr. Šime Ivanjko, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1996Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo Maribor UVOD Na vseh stopnjah gospodarskega življenja se oblikujejo različne oblike medsebojnega povezovanja in sodelovanja gospodarskih subjektov. Medsebojno povezovanje udeležencev v gospodarskem življenju lahko temelji na ra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Manjšinski delničarji in pravica do dobička

Avtor ni naveden, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 5-6/1996Hilda Marija Pivka doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) je pravica delničarjev do deleža pri ustvarjenem letnem dobičku temeljna premoženjska pravica, ki jo zakon zagotavlja vsem delničarjem ne glede na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Povezovanje delničarjev pri uresničevanju glasovalne pravice

dr. Rado Bohinc, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5-6/1996Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ljubljana POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE Po šestem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, v nadaljevanju ZGD) lahko glasovalno pravico delničarja uresničuje tudi pooblaščenec. Pooblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Manjšinski delničarji v postopku prevzema delniške družbe

Peter Premk, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Premk diplomirani pravnik Centralna klirinško depotna družba d. d. I. SPLOŠNO Cilj zakona o prevzemih, ki je že predložen v drugo obravnavo državnemu zboru RS, je zagotoviti podatke, ki so pomembni delničarjem za pravilno odločitev glede sprejetja ponudbe za prevzem, vzpostaviti osnovno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Sodno uveljavljanje zahtevkov delničarjev in družbenikov

dr. Nina Plavšak, 28.10.1996

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 5-6/1996Nina Plavšak doktorica pravnih znanosti Agencija RS za trg vrednostnih papirjev 1. UVOD Sodno uveljavljanje določenega zahtevka pomeni uveljavljanje zahtevka po pravnem varstvu določene vsebine, ki temelji na trditvi tožnika oziroma predlagatelja sodnega postopka, da je pooblaščen zahtevati na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo manjšinskih delničarjev v zvezi z odškodninskimi zahtevki in zahtevami za izredne revizije

dr. Marijan Kocbek, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1996Marijan Kocbek doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Delničarji lahko v funkciji članov delniške družbe pretrpijo različne oblike škod, ki nastanejo bodisi kot posledica kršitve dolžnosti organov delniške družbe, bodisi z dejanjem delniške družbe kot posebnega pravnega subje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

O slovenskem zavarovalnem pravu

dr. Marko Pavliha, 28.10.1996

Obligacije, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1996Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava d. d. "Zanimanje za zavarovalstvo, zlasti za zavarovalno pravo, bo v bodoče raslo." dr. Anton Urbanc (1939) 1. UVOD Ko sedim pred računalnikom ter skoraj na glas bentim v prav nič akademskem jeziku nad (več kot dovolj dolgim in malc...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Nekateri zanimivi pravni vidiki sponzorskih pogodb

mag. Tone Jagodic, 28.10.1996

Obligacije, Marketing

mag. Tone Jagodic, Podjetje in delo, 5-6/1996Tone Jagodic magister pravnih znanosti Olimpijski komite Slovenije 1. UVOD Spremenjene družbene razmere z uvajanjem nekaterih klasičnih postulatov tržne ekonomije prinašajo vrsto novosti tudi na športno področje. Časi, ko je država skozi proračun ali drugačne posredne oblike javnih financ zago...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Uprava na lokalni ravni

dr. Rajko Pirnat, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 5-6/1996Rajko Pirnat doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVODNE PRIPOMBE V tem kratkem prispevku želim predstaviti nekaj misli o tem, kako organizirati upravo na lokalni ravni oziroma katere spremembe uvesti, da bi bila omogočena smotrna in racionalna o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

1996(65) 1995(56) 1994(45) 1993(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov