Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 208)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Cena Evrope za Slovenijo in cena Slovenije za Evropo

dr. Jože Mencinger, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 5-6/1996Jože Mencinger doktor ekonomskih znanosti Ekonomski inštitut Pravne fakultete 1. FORMALNO ZADNJI, DEJANSKO ŠE PRVI V DESETERICI IZBRANIH(*1) Slovenija se je po podpisu sporazuma o pridruženem članstvu in prošnji za polnopravno članstvo v EU formalnopravno izenačila z devetimi nekdanjimi social...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Manjšinski delničarji v postopku prevzema delniške družbe

Peter Premk, 28.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Premk diplomirani pravnik Centralna klirinško depotna družba d. d. I. SPLOŠNO Cilj zakona o prevzemih, ki je že predložen v drugo obravnavo državnemu zboru RS, je zagotoviti podatke, ki so pomembni delničarjem za pravilno odločitev glede sprejetja ponudbe za prevzem, vzpostaviti osnovno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Evropska unija in priprave Slovenije za članstvo v njej

Marija Adanja, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marija Adanja, Podjetje in delo, 5-6/1996Marija Adanja diplomirana pravnica Ministrstvo za zunanje zadeve I. Cilj povojnega povezovanja evropskih držav je bil ustvariti integracijo, ki bo zagotovila, da ne pride več do oboroženih spopadov med njimi. Poglabljanje ekonomskega in političnega sodelovanja med državami članicami in gradite...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

"Evropeizacija"(*1) slovenskega pravnega sistema: zakaj, kdaj in kako?

dr. Mirko Ilešič, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1996Mirko Ilešič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD V tem prispevku obravnavam splošna pravna vprašanja v zvezi s prilagajanjem slovenske zakonodaje normativni ureditvi Evropske skupnosti.(*2) Pri tem se po eni strani ne omejujem na vidike prilagajanja, ki izhajajo iz spor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Institucionalne posledice vključitve v Evropsko unijo

dr. Metka Arah, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Metka Arah, Podjetje in delo, 5-6/1996Metka Arah doktorica pravnih znanosti odvetnica v Ljubljani 1. EVROPSKA UNIJA IN MOŽNOSTI RAZŠIRITVE NJENEGA ČLANSTVA Članstvo Evropskih skupnosti (Esi) se je od ustanovitve skupnosti v letih 1951 in 1957 več kot podvojilo. Ker je prvotno skupnost šesterice ustanoviteljic (Francija, ZR Nemčija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Koga varuje konkurenčno pravo in pred kom

dr. Peter Grilc, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 5-6/1996Peter Grilc doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Ob klasičnih ekonomskih predpostavkah da je nepopolna konkurenca neučinkovita, da v daljšem obdobju gospodarski napredek izhaja iz tehnoloških sprememb in da so najhujše zlorabe konkurence posledica monopoliziranja, ima država za vp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Pravni okvir in postopek usklajevanja slovenske zakonodaje s pravili Evropske unije

Miro Prek, 28.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Miro Prek, Podjetje in delo, 5-6/1996Miro Prek diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo I. SPLOŠNO Formalni pogoji za začetek sodelovanja z Evropsko unijo so bili izpolnjeni s sklenitvijo sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o navezavi diplomatskih stikov, ki velja od konca maja 1992....
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Normativna dejavnost občine

dr. Albin Igličar, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1996Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustavno zagotovljena pravica do lokalne samouprave (9. člen Ustave RS) in ustavno določen položaj občine (138.-142. člen Ustave RS) v Sloveniji vključujeta tudi pravno normativno dejavnost občine. Ta dejavnost je sestavni de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Evropska listina in njen vpliv na lokalno samoupravo v Sloveniji

mag. Stane Vlaj, 28.10.1996

Lokalna samouprava

mag. Stane Vlaj, Podjetje in delo, 5-6/1996Stane Vlaj magister pravnih znanosti Služba vlade za reformo lokalne samouprave 1. KAKO JE NASTALA LISTINA Na podlagi osnutka, ki ga je predložila Stalna konferenca lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE), je listino sestavil v Svetu Evrope komite vladnih izvedencev po pooblastilu vodil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Nekatera izhodišča urejanja položaja zaposlenih v organih lokalnih skupnosti

dr. Gorazd Trpin, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Gorazd Trpin, Podjetje in delo, 5-6/1996Gorazd Trpin doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Obseg sistema javnih uslužbencev je eno temeljnih vrednostnih vprašanj urejanja tega področja. Pri njegovem določanju imamo številne različne možnosti, ki se med seboj ne samo izključujejo, temveč tudi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Pokrajina kot pravni problem

dr. Janez Šmidovnik, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Šmidovnik doktor pravnih znanosti Vlada Republike Slovenije Služba za zakonodajo 1. POKRAJINA - NEZNANKA, KI OTEŽUJE NADALJEVANJE REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE Pokrajina je ena najmanj raziskanih in najbolj nejasnih institucij v sferi naše lokalne samouprave. Je pa bistvena za vsako nadaljn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Lokalni referendum

dr. Igor Kaučič, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 5-6/1996Igor Kaučič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z uvedbo novega sistema lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je dobila neposredna demokracija v marsičem drugačen položaj in vlogo, kot jo je imela v komunalnem sistemu. To velja še posebej za referendum. Izkušnje iz ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Ustavne podlage za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov

dr. Lojze Ude, 28.10.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1996Lojze Ude doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije I. UVOD 1. Ni ambicija tega sestavka vključiti se v razpravo o sistematiki osebnostnih pravic (o vprašanju izoblikovanja samostojne pravne panoge), v razpravo o pojmu neke "splošne" osebnostne pravice (ki jo je mogoče razume...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Predkazenski postopek, specializacija tožilcev, ter neposredno mednarodno sodelovanje...

Barbara Brezigar, 28.10.1996

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 5-6/1996Predkazenski postopek, specializacija državnih tožilcev, ter neposredno mednarodno sodelovanje z vidika uspešnejšega kazenskega pregona Barbara Brezigar diplomirana pravnica Državno tožilstvo Republike Slovenije Vsi, ki delamo v pravosodju, se že dalj časa srečujemo s problemi učinkovitega kaz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Problematika določb o gospodarskih kaznivih dejanjih, inkriminiranih na podlagi mednarodnih pogodb

dr. Ivan Bele, 28.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Podjetje in delo, 5-6/1996Ivan Bele doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve I. Pri vsaki integraciji držav se kot prvo vedno pojavi vprašanje, kdo naj izdaja zakone in na katerem območju naj veljajo. Pri popolnem zlitju držav obstaja en zakon za vsa območja, pri povsem rahli zvezi pa ima vsaka članica še na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Kazenskopravni vidiki računalniškega piratstva

dr. Vid Jakulin, 28.10.1996

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 5-6/1996Vid Jakulin doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Računalništvo se kot veda zelo hitro razvija. Temu razvoju z manjšim zaostankom sledi uporaba računalnikov v vsakdanjem življenju. Nenehno izpopolnjujejo računalniško opremo in računalniške programe, na trg prihajajo čedalje boljši ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Uprava na lokalni ravni

dr. Rajko Pirnat, 28.10.1996

Lokalna samouprava

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 5-6/1996Rajko Pirnat doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVODNE PRIPOMBE V tem kratkem prispevku želim predstaviti nekaj misli o tem, kako organizirati upravo na lokalni ravni oziroma katere spremembe uvesti, da bi bila omogočena smotrna in racionalna o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Kazenskopravno varstvo gospodarstva v tranziciji in tržnem sistemu

mag. Mitja Deisinger, 28.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1996Mitja Deisinger magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Nekatera gospodarska kazniva dejanja poznamo že iz najstarejših virov kazenskega prava, na primer ponarejanje denarja in tihotapstvo, toda razširila so se in pomembnejša so postala šele s sodobnim razvojem gospo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Na poti k drugačnemu razumevanju (individualnega) delovnega prava

dr. Drago Mežnar, 28.10.1996

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5-6/1996Drago Mežnar doktor pravnih znanosti Slovenski zavarovalni biro 1. UVOD Slovenska in jugoslovanska (de lege lata tudi v Sloveniji veljavna) delovnopravna ureditev sta znova uvedli delovno razmerje kot dvostransko delovno razmerje, ki je pomembna predpostavka tržne koncepcije družbenoekonomske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Avtonomni viri na področju delovnega prava

dr. Zvone Vodovnik, 28.10.1996

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 5-6/1996Zvone Vodovnik doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Spremembe v pravnem sistemu so v zadnjih letih vplivale na potrebo po drugačni opredelitvi narave pravnih virov, kar še posebej velja za vire avtonomnega prava. Pri preučevanju te tematike je v Sloveniji malo referenčnih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Varstvo delavčeve zasebnosti

mag. Aleksej Cvetko, 28.10.1996

Človekove pravice, Delovna razmerja

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 5-6/1996Aleksej Cvetko magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Z varstvom delavčeve zasebnosti v našem sistemu si do sedaj niti teorija niti praksa nista dali kaj dosti opraviti. Razlogov je več, pri čemer je treba upoštevati, da stara ustava zasebnosti že na splošno ni pose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Problematika pogodb o zaposlitvi v državni upravi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 28.10.1996

Uprava, Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1996Etelka Korpič-Horvat doktorica pravnih znanosti Računsko sodišče Republike Slovenije I. UVOD V letu 1995 je nastalo veliko vprašanj v zvezi s potrebo po sklenitvi pogodb o zaposlitvi za delavce v državni upravi.(*1) Vzrok je bila neenotna praksa pri sklepanju teh pogodb v posameznih državnih o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Kolektivni delovni spori

mag. Bojan Kukec, 28.10.1996

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 5-6/1996Bojan Kukec magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki Že poltretje leto je minilo, odkar je bil v Sloveniji sprejet novi zakon, ki ureja procesne delovnopravne norme, to je Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, v nadaljevanju: ZDSS), ki je bil sprejet 13. aprila 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Ustavnosodna kontrola lokalne samouprave

mag. Bojan Bugarič, 28.10.1996

Lokalna samouprava

mag. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 5-6/1996Bojan Bugarič magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ustavno sodišče je odločilo že o več primerih, ki se nanašajo na ustavno strukturo lokalne samouprave. Posebej pomembni in z vidika nadaljnjih reform in (pre)oblikovanja lokalne samouprave tudi najbolj problematični s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1996⁄5-6

Novosti na področju varstva pravic delavcev

dr. Janez Novak, 28.10.1996

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 5-6/1996Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Predmet tega prispevka ne bodo novosti, ki jih je glede na prejšnjo procesno ureditev prinesel zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, v nadaljevanju ZDSS), ker so bila ta vprašanja na dn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

1996(65) 1995(56) 1994(45) 1993(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov