Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Nesporazumi s četrto vejo oblasti

Ali Žerdin, 1.10.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ali Žerdin, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: V nereflektiranih razpravah tisku pogosto pripisujejo status četrte veje oblasti. Ta oznaka je ponesrečena metafora, ki povzroča globoke nesporazume. Zgrešena je tako z ustavnopravnega kot politično-filozofskega stališča ter tudi z vidika zgodovinske analize. Tisk sicer je eden od pomembnih stebrov družbene moči, a ta steber se seseda sam vase. Ključne besede: tisk, mediji, veje oblasti Title: Misunderstandings with the Fourth Branch of Government Abstract: In non-reflected discussions the press is often labelled as "fourth branch of government". The label is unfortunate metaphor that causes deep misunderstandings. Label is wrong from the constitutional and legal perspective, from the perspective of political philosophy and also from the perspective of historical analysis. Print in is an important pillars of social power, but this pillar collapses into itself. Key words: press, media, branches of government
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Problematika zadolžene zapuščine - separatio bonorum

Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.10.2016

Dedovanje

Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Zadolženost držav, gospodarstva, gospodinjstev in posameznikov je v današnjem svetu razmeroma velik, globalni problem. S povečanjem števila prezadolženih oseb narašča tudi število zadolženih zapustnikov. V takšnih okoliščinah zapustnikovi upniki vse pogosteje uporabljajo institut ločitve zapuščine (separatio bonorum). Tako želijo zavarovati svoje terjatve pred morebitnimi posegi dedičevih upnikov, zato naj bi ga uporabljali predvsem tisti upniki, ki se bojijo, da njihove terjatve zaradi dedičeve prezadolženosti sicer ne bodo poplačane. Problem sedanje prakse pa je, da se institut uporablja tudi v primerih, ko za to ni realne potrebe. Do različnih rešitev v praksi je pripeljala tudi neenotna sodna praksa, zato je tematika vredna kritične znanstvene presoje in morda tudi sprememb de lege ferenda. Ključne besede: zapustnik, zapuščina, ločitev zapuščine, dolgovi zapustnika, ločitveni upnik Title: Issues of Indebted Inheritance - Separatio Bonorum Abstract: Indebtedness of states, economies, households and individuals is relatively large problem of todayžs society: it is a global problem. With the increase of overindebted individuals the number of indebted deceased persons is also rising. In such circumstances the creditors of the deceased are increasingly using the institute of separation of heritage (separatio bonorum). In this way they want to protect their claims before possible intervention of the heiržs creditors. That is why the institute should be used above all by the creditors who are afraid that their claims, because of the heiržs overindebtedness, wonžt be rewarded. Problem of actual practice is that the institute is used also in cases where there is no real need for using it. Different solutions in practice and in jurisprudence were accepted because of different understanding of relevant law. Because of that the topic is suitable for critical scientific assessment and also for some possible cha
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem

Mužina Aleksij, Žvipelj Marko, 5.10.2012

Uprava

Aleksij Mužina, Marko Žvipelj, Podjetje in delo, 6-7/2012Poseg v javno pogodbo lahko pomeni novo oddajo. Zato drugače kot pri sklepanju pogodb v zasebnem sektorju samo soglasje pogodbenih strank k spremembi pogodbe ne zadostuje. Vprašanje dopustnosti modifikacije javne pogodbe je torej postavljeno širše, in sicer tudi z vidika varstva interesov drugih ponudnikov, ki bi (lahko) sodelovali v takšnem spremenjenem razpisu. Pri presoji dopustnosti sprememb javnih pogodb tako ni odločilno razmerje naročnik : izvajalec (soglasje med njima mora biti podano že po naravi stvari), temveč razmerje med temeljim razmerjem in nameravanimi spremembami (pogodba : aneks).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄2

Nova določba 263. člena ZFPPIPP in načelo enakega obravnavanja upnikov

Metod Žagar, 13.4.2011

Civilni sodni postopki

Metod Žagar, Podjetje in delo, 2/2011Avtor se ukvarja s pravnimi in dejanskimi učinki spremembe 263. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki jo je uvedla novela ZFPPIPP-C. Ta je namreč na široko odprla vrata upnikom stečajnega dolžnika, da v določenih primerih pravila o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj obidejo in povsem v skladu z določbami veljavnega ZFPPIPP izvršijo dejanja, ki so očitno v nasprotju z načelom enakega obravnavanja upnikov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Dedovanje v istospolni partnerski skupnosti

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, 13.10.2008

Dedovanje

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica se v prispevku loteva tematike dedovanja v istospolnih partnerskih skupnostih. Predstavlja nekaj temeljnih modelov oziroma načinov urejanja te problematike ter opozori na tri različne ureditve v primerjalnem pravu: francosko, belgijsko in angleško dednopravno ureditev. Natančneje se loteva ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Zunajzakonska skupnost – nekateri (aktualni) problemi

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, 16.2.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 1/2007dr. Viktorija Žnidaršič Skubic ? 1. UVOD 2. UREDITEV INSTITUTA ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI V PRIMERJALNEM PRAVU 2.1. Francija 2.2. Anglija 2.3. Nemčija 2.4. Norveška 2.5. Švedska 2.6. Nizozemska 2.7. Hrvaška 3. UREDITEV INSTITUTA V VELJAVNEM PRAVU (ZZZDR) TER V PREDLOGU DZ 3....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄5

Upravljanje radiotelevizije kot proces kompleksnega usklajevanja

dr. Suzana Žilič-Fišer, 29.8.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Javno obveščanje

dr. Suzana Žilič-Fišer, Podjetje in delo, 5/2006 1. UVOD 2. UPRAVLJANJE MEDIJSKE ORGANIZACIJE 2.1. Ravni upravljanja v medijski organizaciji 2.2. Dejavniki vplivanja na upravno vodstveno dejavnost medijske organizacije 2.3. Etičnost v medijskem upravljanju 2.3.1. Služenje javnosti in trgu 2.3.2. Dileme o programu 2.3.3. Etika v info...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Pravice na podlagi invalidnosti - invalidske dajatve

Janez Žirovnik, 25.8.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Janez Žirovnik, Podjetje in delo, 5/20031. UVODNA RAZMIŠLJANJA Sistem socialne varnosti(*1) v Sloveniji ima že kar dolgo tradicijo. Res je, da se je skozi čas spreminjal, vendar pa so temeljni cilji socialne varnosti ostali bolj ali manj enaki. Socialna varnost obsega po definiciji konvencije št. 102 Mednarodne organizacije dela(*2) vs...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Premoženjska razmerja med zakoncema - de lege ferenda

dr. Viktorija Žnidaršič, 9.10.2002

Obligacije

dr. Viktorija Žnidaršič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Prispevek vsebuje kratko predstavitev nekaterih najpomembnejših predlogov sprememb veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih(*1) v delu, ki se dotika premoženjskih razmerij med zakoncema. Obravnavane predloge sem oblikovala kot članica delovne skupine za pripravo nove družin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Varnost in zdravje pri delu v konvencijah Mednarodne organizacije dela in slovenski zakonodaji

Janez Žirovnik, 7.2.2002

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Janez Žirovnik, Podjetje in delo, 1/2002Janez ŽIROVNIK univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije UVODNE MISLI V novih industrijskih razmerjih in globalizaciji sta med pomembnimi značilnostmi delovnega prava njegova regionalizacija in internacionalizacija. Področje varnosti in zdravja pri delu je eno pomembnejših področij d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Ženitna pogodba

dr. Viktorija Žnidaršič, 2.10.2001

Obligacije

dr. Viktorija Žnidaršič, Podjetje in delo, 6-7/2001Viktorija Žnidaršič doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Že naslov priča o tem, da bo temeljne pozornosti v prispevku deležen institut ženitne pogodbe, ki ga lahko zelo na kratko označimo za obligacijskopravni fenomen z družinskopravnimi elementi.(*1) Pri tem velja u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Problematika policijskega zbiranja*

Miroslav Žaberl, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Podjetje in delo, 6-7/2001*obvestil v predkazenskem postopku Miroslav Žaberl univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve RS 1. UVOD Zakon o policiji določa, da policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog. Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od ose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄5

Pravni vidiki uporabe pojma "poslovni običaj" in njemu sorodnih pojmov v tujih pravnih sistemih

Jurij Žurej, 14.8.2000

Obligacije

Jurij Žurej, Podjetje in delo, 5/2000Jurij ŽUREJ diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani Glede na različno terminologijo v zakonskih predpisih obstaja v naši teoriji tudi več različnih stališč o pojmu oziroma pravni naravi poslovnih običajev in dobrih poslovnih običajev. Kot je že navada v pravni znanosti, poskuša tudi naša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄2

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 10.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 2/1993Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Na problem "divje privatizacije", kot smo poimenovali sporno lastninjenje, smo opozarjali že leta 1989, predvsem pa leta 1990. Odmevov na navedena opozorila skorajda ni bilo, ali pa so bila odklon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄7

S stečaji povzročena škoda in oškodovanci slovenskih stečajev

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 9.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 7/1992Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani UVOD Podatek, da je bilo od sprejetja zakona o podjetjih konec leta 1988 pa do konca leta 1991 uvedenih 186 stečajev, od tega kar 150 v družbenih podjetjih, poleg tega pa še 56 likv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄4

Delo Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije v zadnjem petletnem razdobju

Jožko Žiberna, 25.7.1992

Ostalo

Jožko Žiberna, Podjetje in delo, 4/1992UVOD Ustanovna skupščina Zveze društev pravnikov v gospodarstvu (na kratko: Zveza) je bila 17. junija 1966. Tako je na isti datum minulega leta minilo petindvajset let njenega delovanja. Vsaj formalno, ker je sicer organizacija kot taka delovala že prej, kar je bilo podrobneje opisano v zborniku,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄3

Stečaj in reorganizacija podjetij

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 17.5.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 3/1992Alenka ŽNIDARŠIČ-KRANJC doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 1. UVOD V vsakem ekonomskem sistemu se nenehno srečujemo z nastajanjem novih proizvodnih enot in njihovim odmiranjem. V te procese so vključene vsaj tri skupine zainteresiranih stra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄2

Proces in metode vrednotenja podjetja

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, 15.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Podjetje in delo, 2/1991Alenka Žnidaršič-Kranjc doktorica poslovnoorganizacijskih znanosti Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 1. UVOD Že ko je bil pripravljen prvi osnutek slovenskega zakona o privatizaciji v oktobru lanskega leta, nam je postalo jasno, da brez določenih znanj, ki smo jih kljub priseganju...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo
7(1) 6-7(7) 5(3) 4(1)
3(1) 2(3) 1(2)

Leto objave

2016(2) 2012(1) 2011(1) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2003(1) 2002(2)
2001(2) 2000(1) 1993(1) 1992(3)
1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov