Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 
PRELISTAJ

letnik 2020, številka 2, 1. 4. 2020
> Kazalo

NA NASLOVNICI

Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1

Dušan Jovanovič

Miha Bratina

Povzetek: V prispevku avtorja predstavita sedanjo opredelitev 38.a člena ZGD-1 o odpravi nasprotja interesov in njegovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. Pri tem postavita v ospredje in analizirata ničnostno sankcijo za pravne posle, ki so podvrženi in sklenjeni z morebitno kolizijo interesov. V nadaljevanju prikažeta nekatere argumente in poglede, zastavljene na primeru enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ter podata rešitve in stališča glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih z domnevnim nasprotjem interesov.

Ključne besede: nasprotje interesov, ničnost, enoosebna d. o. o., ZGD-1, OZ

Title: Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1)

Abstract: In this article, the authors present the current wording of Article 38.a of the Companies Act regarding the elimination of conflicts of interests and its implementation into the corporate and company field of law. In this respect, they highlight and analyse the nullity sanction for legal transactions that are subject to potential collision of interests. That is followed by arguments and viewpoints based on cases of one- -person limited liability companies and finally by solutions and positions with regard to legal transactions affected by potential conflict of interests.

Keywords: conflicts of interest, nullity, single member company (Ltd), Companies Act (ZGD-1), Obligations Code (OZ)

Vprašanje pravnega dometa analogne uporabe pravila prvega odstavka 397. člena ZGD-1 pri družbah z omejeno odgovornostjo

Aljoša Dežman

Povzetek: Avtor v članku obravnava vprašanje, ali se mora za pridobitev pravice do izpodbijanja skupščinskega sklepa pravilno vabljeni družbenik osebno ali prek svojega pooblaščenca udeležiti skupščine družbe z omejeno odgovornostjo in na njej napovedati izpodbijanje oziroma ali lahko slednje zaradi smiselne uporabe pravil o delniški družbi nadomesti le izjava družbenika brez fizične udeležbe (njegove ali njegovega pooblaščenca) na skupščini in brez izrecne napovedi izpodbijanja.

Ključne besede: gospodarsko statusno pravo, izpodbijanje, sklep skupščine, družba z omejeno odgovornostjo

Title: Questions regarding the Legal Scope of Analogous Use of Provision from the First Paragraph of Article 397 of the Slovenian Companies Act in Cases of Limited Liability Companies

Abstract: The author examines whether in order to obtain the right to challenge the general meeting resolution, the properly invited shareholder must attend the general meeting of the limited liability company in person or through their proxy and announce the intended contestation, or whether the latter can be replaced by only a statement of the shareholder without physical participation (by them or their proxy) at the general meeting and without explicitly giving a statement of contestation at the general meeting due to the sensible application of the rules on the company.

Keywords: economic status law, contestation, shareholders assembly decision, limited liability company

Revizorjevo poročilo o preiskavi računovodskih izkazov

Daniel Zdolšek

Povzetek: Pri preiskavi računovodskih izkazov (iz preteklosti) je revizorjev končni izdelek poročilo o (opravljeni) preiskavi računovodskih izkazov. Gre za posel dajanja omejenega zagotovila, ki ga opravi revizor in v njem izrazi sklep o računovodskih izkazih, ki so predmet preiskovanja. Namen revizorjeve podaje zagotovila je povečanje zaupanja predvidenih uporabnikov računovodskih izkazov v računovodske izkaze, ki jih je sicer pripravil subjekt preiskovanja. Pri preiskovanju računovodskih izkazov in pripravi poročila o opravljeni preiskavi računovodskih izkazov mora revizor uporabiti Prenovljeni Mednarodni standard poslov preiskovanja - Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti (z oznako 2400, izdan v 2012). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 57. členu določa zavezance, pri katerih mora biti opravljena preiskava računovodskih izkazov, sestave in vsebine revizorjevega poročila o preiskavi računovodskih izkazov ne ureja niti ne določa drugih (obveznih) sestavin. V prispevku je prikazana sestava poročila o preiskavi, pripravljenega v skladu s Prenovljenim Mednarodnim standardom poslov preiskovanja 2400, in njegove (pomembnejše) vsebine/razdelki, vključno z nekaterimi zgledi. Predstavljena različica poročila (z revizorjevim sklepom brez pridržkov o računovodskih izkazih subjekta preiskovanja) je najpogosteje uporabljena v dejanski praksi.

Ključne besede: preiskava, preiskava računovodskih izkazov, revizorjevo poročilo, revizorjev sklep, sklep brez pridržkov, pravila revidiranja, Mednarodni standard poslov preiskovanja, Zakon o revidiranju, slovenska ureditev

Title: Practitioner's Review Report on Financial Statements

Abstract: In a practitioner''s review of (historical) financial statements, the practitioner''s final product is the practitioner''s report on the (performed) review of the financial statements. The review is a limited assurance engagement, which is performed by a practitioner and in which the practitioner present a conclusion on the financial statements reviewed. The purpose of the practitioner''s assurance is to increase the confidence of the intended users of the financial statements in financial statements, which are prepared by the reviewed entity. The practitioner must perform the financial statement review and prepare the practitioner''s report on review of financial statements in accordance with the International Standard on Review Engagements 2400 (Revised; issued in 2012) - Engagements to Review Historical Financial Statements. In Article 57, the Companies act (ZGD-1) lists the entities that must have their financial statements reviewed by a practitioner. The Companies Act (ZGD-1) does not regulate the form of the practitioner''s report on review of financial statements and its contents, nor does defy any other (mandatory) sections of the practitioner''s review report. This paper presents the form of the practitioner''s report and its (more important) contents/sections, including some provided illustrations prepared in accordance with the International Standard on Review Engagements 2400 (Revised). The practitioner''s report (with practitioner''s unmodified conclusion on the financial statements of the reviewed entity) most often used in practice is presented.

Keywords: review, review of financial statements, practitioner''s report, practitioner''s conclusion, unmodified conclusion, auditing pronouncements, International Standard on Review Engagements, Auditing Act, Slovenia

Novejša sodna praksa o statusih in položajih strank v davčnih postopkih

Polonca Kovač

Povzetek: Vprašanje, kdo je nosilec statusa stranke in ima določen položaj v davčnem ali kateremkoli drugem postopku, je ključna materialnopravna in procesna materija, iz katere sledijo pravice in obveznosti teh oseb. Prispevek analizira nedavno slovensko sodno prakso v upravnem sporu in v ustavnosodni presoji glede teh vprašanj, tako da se podrobno obravnava, kdo je davčni zavezanec ter kakšne so vloge plačnika davka in pravnega naslednika ter posebej dolžnika v davčni izvršbi, pa tudi stranskih udeležencev in zastopnikov. Iz preučenih sodnih primerov pri nas, zlasti 32 odločb Vrhovnega sodišča v zadnjih petih letih, izhaja, da niti ni tako sporno, kdo je zavezanec za davek kot glavna stranka, medtem ko se dileme pojavijo pri prenosu legitimacije na naslednike in zlasti pri izterjavi. Še več vprašanj poraja razumevanje, da je treba poleg področne davčne zakonodaje upoštevati splošne predpise o položaju stranskega udeleženca, predvsem ZUP. Rezultati so zanimivi za praktike in razvoj teorije davčnega procesnega prava.

Ključne besede: status in položaj stranke v postopku, davčni postopek, zavezanec za davek, dolžnik, porok, stranski udeleženec, varstvo pravic, analiza sodne prakse

Title: Recent Case Law on the Statuses and Positions of Parties in Tax Procedures

Abstract: The question of who holds the status of a party and a position in a tax procedure is a crucial substantive and procedural matter, from which the rights and obligations of these persons follow. The article analyses the recent Slovenian case law in administrative dispute and constitutional review on these issues, by examining in detail who the taxable persons and taxpayers are, the roles of the legal successor, and especially the debtor, as well as other affected persons and parties'' representatives. It is clear from the examined court cases, including 32 decisions by the Supreme Court in the last five years, that it is not so much disputable who is liable for tax as the main party, while dilemmas arise when transferring legitimacy to legal successors and guarantors in tax enforcement. Even more questions arise from the understanding that, in addition to sectoral tax law, general rules, primarily set by General Administrative Procedure Act, on the position of various participants, must be taken into account. The results can be beneficial for practitioners and the development of tax procedural law theory.

Keywords: status and position of a party in procedure, tax procedure, taxable person, debtor, guarantor, affected person, protection of rights, case-law analysis

Razkrita komisija, pripoznanje dolga

Vesna Kranjc

Okvirno dejansko stanje Določena gospodarska družba (v nadaljevanju: Družba) se je prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev, na razpisu uspela in z določeno javno agencijo (v nadaljevanju: Javna agencija) sklenila pogodbo o sofinanciranju dela stroškov. Družba je finančno spodbudo

VSEBINA

Vsebina

stran 223 Dušan Jovanovič, Miha Bratina Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD1 Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1) stran 234 Aljoša Dežman Vprašanje pravnega d

Dušan Jovanovič, Miha Bratina

Povzetek: V prispevku avtorja predstavita sedanjo opredelitev 38.a člena ZGD-1 o odpravi nasprotja interesov in njegovo umestitev v korporacijsko statusnopravno področje. Pri tem postavita v ospredje in analizirata ničnostno sankcijo za pravne posle, ki so podvrženi in sklenjeni z morebitno kolizijo interesov. V nadaljevanju prikažeta nekatere argumente in poglede, zastavljene na primeru enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ter podata rešitve in stališča glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih z domnevnim nasprotjem interesov.

Ključne besede: nasprotje interesov, ničnost, enoosebna d. o. o., ZGD-1, OZ

Title: Validity of Legal Transactions under Paragraph 38.a of the Companies Act (ZGD-1)

Abstract: In this article, the authors present the current wording of Article 38.a of the Companies Act regarding the elimination of conflicts of interests and its implementation into the corporate and company field of law. In this respect, they highlight and analyse the nullity sanction for legal transactions that are subject to potential collision of interests. That is followed by arguments and viewpoints based on cases of one- -person limited liability companies and finally by solutions and positions with regard to legal transactions affected by potential conflict of interests.

Keywords: conflicts of interest, nullity, single member company (Ltd), Companies Act (ZGD-1), Obligations Code (OZ)

Aljoša Dežman

Povzetek: Avtor v članku obravnava vprašanje, ali se mora za pridobitev pravice do izpodbijanja skupščinskega sklepa pravilno vabljeni družbenik osebno ali prek svojega pooblaščenca udeležiti skupščine družbe z omejeno odgovornostjo in na njej napovedati izpodbijanje oziroma ali lahko slednje zaradi smiselne uporabe pravil o delniški družbi nadomesti le izjava družbenika brez fizične udeležbe (njegove ali njegovega pooblaščenca) na skupščini in brez izrecne napovedi izpodbijanja.

Ključne besede: gospodarsko statusno pravo, izpodbijanje, sklep skupščine, družba z omejeno odgovornostjo

Title: Questions regarding the Legal Scope of Analogous Use of Provision from the First Paragraph of Article 397 of the Slovenian Companies Act in Cases of Limited Liability Companies

Abstract: The author examines whether in order to obtain the right to challenge the general meeting resolution, the properly invited shareholder must attend the general meeting of the limited liability company in person or through their proxy and announce the intended contestation, or whether the latter can be replaced by only a statement of the shareholder without physical participation (by them or their proxy) at the general meeting and without explicitly giving a statement of contestation at the general meeting due to the sensible application of the rules on the company.

Keywords: economic status law, contestation, shareholders assembly decision, limited liability company

Daniel Zdolšek

Povzetek: Pri preiskavi računovodskih izkazov (iz preteklosti) je revizorjev končni izdelek poročilo o (opravljeni) preiskavi računovodskih izkazov. Gre za posel dajanja omejenega zagotovila, ki ga opravi revizor in v njem izrazi sklep o računovodskih izkazih, ki so predmet preiskovanja. Namen revizorjeve podaje zagotovila je povečanje zaupanja predvidenih uporabnikov računovodskih izkazov v računovodske izkaze, ki jih je sicer pripravil subjekt preiskovanja. Pri preiskovanju računovodskih izkazov in pripravi poročila o opravljeni preiskavi računovodskih izkazov mora revizor uporabiti Prenovljeni Mednarodni standard poslov preiskovanja - Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti (z oznako 2400, izdan v 2012). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki v 57. členu določa zavezance, pri katerih mora biti opravljena preiskava računovodskih izkazov, sestave in vsebine revizorjevega poročila o preiskavi računovodskih izkazov ne ureja niti ne določa drugih (obveznih) sestavin. V prispevku je prikazana sestava poročila o preiskavi, pripravljenega v skladu s Prenovljenim Mednarodnim standardom poslov preiskovanja 2400, in njegove (pomembnejše) vsebine/razdelki, vključno z nekaterimi zgledi. Predstavljena različica poročila (z revizorjevim sklepom brez pridržkov o računovodskih izkazih subjekta preiskovanja) je najpogosteje uporabljena v dejanski praksi.
Ključne besede: preiskava, preiskava računovodskih izkazov, revizorjevo poročilo, revizorjev sklep, sklep brez pridržkov, pravila revidiranja, Mednarodni standard poslov preiskovanja, Zakon o revidiranju, slovenska ureditev
Title: Practitioner's Review Report on Financial Statements

Abstract: In a practitioner''s review of (historical) financial statements, the practitioner''s final product is the practitioner''s report on the (performed) review of the financial statements. The review is a limited assurance engagement, which is performed by a practitioner and in which the practitioner present a conclusion on the financial statements reviewed. The purpose of the practitioner''s assurance is to increase the confidence of the intended users of the financial statements in financial statements, which are prepared by the reviewed entity. The practitioner must perform the financial statement review and prepare the practitioner''s report on review of financial statements in accordance with the International Standard on Review Engagements 2400 (Revised; issued in 2012) - Engagements to Review Historical Financial Statements. In Article 57, the Companies act (ZGD-1) lists the entities that must have their financial statements reviewed by a practitioner. The Companies Act (ZGD-1) does not regulate the form of the practitioner''s report on review of financial statements and its contents, nor does defy any other (mandatory) sections of the practitioner''s review report. This paper presents the form of the practitioner''s report and its (more important) contents/sections, including some provided illustrations prepared in accordance with the International Standard on Review Engagements 2400 (Revised). The practitioner''s report (with practitioner''s unmodified conclusion on the financial statements of the reviewed entity) most often used in practice is presented.
Keywords: review, review of financial statements, practitioner''s report, practitioner''s conclusion, unmodified conclusion, auditing pronouncements, International Standard on Review Engagements, Auditing Act, Slovenia

Polonca Kovač

Povzetek: Vprašanje, kdo je nosilec statusa stranke in ima določen položaj v davčnem ali kateremkoli drugem postopku, je ključna materialnopravna in procesna materija, iz katere sledijo pravice in obveznosti teh oseb. Prispevek analizira nedavno slovensko sodno prakso v upravnem sporu in v ustavnosodni presoji glede teh vprašanj, tako da se podrobno obravnava, kdo je davčni zavezanec ter kakšne so vloge plačnika davka in pravnega naslednika ter posebej dolžnika v davčni izvršbi, pa tudi stranskih udeležencev in zastopnikov. Iz preučenih sodnih primerov pri nas, zlasti 32 odločb Vrhovnega sodišča v zadnjih petih letih, izhaja, da niti ni tako sporno, kdo je zavezanec za davek kot glavna stranka, medtem ko se dileme pojavijo pri prenosu legitimacije na naslednike in zlasti pri izterjavi. Še več vprašanj poraja razumevanje, da je treba poleg področne davčne zakonodaje upoštevati splošne predpise o položaju stranskega udeleženca, predvsem ZUP. Rezultati so zanimivi za praktike in razvoj teorije davčnega procesnega prava.

Ključne besede: status in položaj stranke v postopku, davčni postopek, zavezanec za davek, dolžnik, porok, stranski udeleženec, varstvo pravic, analiza sodne prakse

Title: Recent Case Law on the Statuses and Positions of Parties in Tax Procedures

Abstract: The question of who holds the status of a party and a position in a tax procedure is a crucial substantive and procedural matter, from which the rights and obligations of these persons follow. The article analyses the recent Slovenian case law in administrative dispute and constitutional review on these issues, by examining in detail who the taxable persons and taxpayers are, the roles of the legal successor, and especially the debtor, as well as other affected persons and parties'' representatives. It is clear from the examined court cases, including 32 decisions by the Supreme Court in the last five years, that it is not so much disputable who is liable for tax as the main party, while dilemmas arise when transferring legitimacy to legal successors and guarantors in tax enforcement. Even more questions arise from the understanding that, in addition to sectoral tax law, general rules, primarily set by General Administrative Procedure Act, on the position of various participants, must be taken into account. The results can be beneficial for practitioners and the development of tax procedural law theory.

Keywords: status and position of a party in procedure, tax procedure, taxable person, debtor, guarantor, affected person, protection of rights, case-law analysis

Drago Dubrovski

Povzetek: Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, ki neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj, zato so tudi postopki njenega obvladovanja oziroma sanacije podjetja izjemno zahtevni in tvegani, izid pa negotov. Postopek sodne prisilne poravnave je ena izmed oblik prestrukturiranja podjetja v krizi. Vprašanje, ki ga obravnava ta prispevek, pa je, ali so prisilne poravnave kot skrajna rehabilitacijska možnost podjetja v krizi resnično v vlogi sanacijskega postopka, na osnovi katerega si bo podjetje zagotovilo dolgoročno plačilno sposobnost in zadostno likvidnost, predvsem pa nadaljnji obstoj in razvoj z vsaj povprečno panožno stopnjo uspešnosti v skladu z namenom modernega insolvenčnega prava. Na osnovi teoretičnega diskurza, empirične metode in strnjene analize primerov iz slovenske poslovne in insolvenčne prakse je bilo ugotovljeno, da prisilna poravnava v sedanjem pravnem okviru in poslovni praksi zaradi številnih pomanjkljivosti v pripravi in izvedbi ni uresničila svojega namena in udeležencem ne prinaša koristi, kajti le izjemoma se pojavlja v funkciji sanacije podjetja v krizi. Če niso izpolnjeni v prispevku obravnavani pogoji za uspešno obvladovanje krize, potem tudi široka paleta možnosti prestrukturiranj podjetja v krizi, vključno z obravnavano sodno prisilno poravnavo, ne bo omogočila preživetja in konkurenčnega razvoja podjetja.

Ključne besede: kriza, sanacija, prestrukturiranje, insolvenčno pravo, insolvenčni postopki, prisilna poravnava, poslovni model

Title: Are In-Court Compulsory Composition Proceedings in Fact Restructuring Proceedings

Abstract: A crisis is a short-term adverse, unwanted and critical situation in a company, which directly threatens the continued existence and development of a company, and therefore its risk management programmes or reorganisation proceedings are highly demanding, risky and uncertain about the final outcome. A compulsory composition proceeding is one of the possible ways of restructuring a company in crisis. The question addressed in this paper is whether compulsory composition proceedings as the last rehabilitation option of a company in crisis are indeed in the role of a restructuring proceeding, based on which the company will ensure long-term solvency and sufficient liquidity, and above all continued existence and development with at least an average sector level of performance, in accordance with the purpose of modern insolvency law. Based on theoretical discourse, empirical methods and concise analysis of cases from the Slovenian business and insolvency practice, it has been established that in-court compulsory composition within the legal framework and business practice has failed to implement its purpose for a number of shortcomings in its preparation and implementation, and brings no benefit to participants, as it exceptionally appears in the function of restructuring in a company in crisis. If the conditions addressed in this paper are not fulfilled, a wide range of restructuring options in a company in crisis, including the discussed in-court compulsory composition, will not allow for the survival and competitive development of a company.

Keywords: crisis, reorganisation, restructuring, insolvency law, insolvency proceedings, compulsory composition, business model

Ambrož Cvahte

1. Uvod 2. Pravna ureditev 2.1. Primerjalnopravni pregled 2.2. Slovensko pravo 2.2.1. Specialne zakonske določbe 2.2.2. Splošna pravna ureditev zastopniških poslov, ki jih zastopnik sklene s samim seboj 2.2.3. De lege ferenda 3. Sklep Povzetek Upoštevaje dejstvo, da j

Matjaž Kovač

1. Osnovne opredelitve 2. Korporacijsko obdavčevanje v digitalni ekonomiji 2.1. Področje uporabe 2.2. Pomembna digitalna prisotnost 2.3. Dobički, vezani na pomembno digitalno prisotnost 3. Davek na digitalne storitve 3.1. Predmet obdavčevanja digitalnih storitev 3.2. Davčni zavezanec 3

Iz prakse za prakso

Vesna Kranjc

Okvirno dejansko stanje Določena gospodarska družba (v nadaljevanju: Družba) se je prijavila na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev, na razpisu uspela in z določeno javno agencijo (v nadaljevanju: Javna agencija) sklenila pogodbo o sofinanciranju dela stroškov. Družba je finančno spodbudo

Sodna praksa

Smisel ureditve instituta kapitalskega nadomestnega posojila je v tem, da se prepreči odlašanje s postopki zaradi insolventnosti na račun upnikov družbe. Ko je enkrat podana insolventnost družbe, so organi družbe tako ali tako zavezani k določenim ukrepom v skladu z določili ZFPPIPP, prav tako in

Ob upoštevanju nac?ela koncentracije stec?ajnega postopka iz 227. c?lena ZFPPIPP izloc?itveni upnik v razmerju do stec?ajnega dolžnika izgubi (tudi) varstvo po splošnih pravilih civilnega (stvarnega) prava šele s prenehanjem izloc?itvene pravice. Slednja po razlagi Ustavnega sodišc?a preneha šele

Odvzem premoženjske koristi po prvem odstavku 6. c?lena ZOPOKD ima svoj namen in zato zakon predpisuje, da se pravni osebi izrec?e odvzem premoženjske koristi, to je odvzem tistega premoženja, ki sploh ni bilo njeno. Odvzem premoženjske koristi je subsidiaren le v odnosu do premoženjskopravnega z

V 3. točki 4. člena ZOPOKD posebej delovanje ali odobritev vodstvenih ali nadzornih organov ni opisano, navedeno je le, da pravna oseba odgovarja za kaznivo dejanje tudi, če pridobi protipravno premoženjsko korist iz kaznivega dejanja. Tudi tretje točke ni mogoče razlagati drugače kot v povezavi

Stališče, po katerem bi porok lahko sodno uveljavil regresni zahtevek kljub dejstvu, da je bil dolžniku dolg pravnomočno odpuščen v postopku osebnega stečaja, ni združljivo s pravico do osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave in nedopustno posega v pravnomočno urejeno pravno razmerje s sklepom

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov