Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 
PRELISTAJ

letnik 2018, številka 5, 1. 8. 2018
> Kazalo

NA NASLOVNICI

Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

Saša Prelič

Povzetek: V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja je v članku obravnavan v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje.

Ključne besede: prenos premoženja, univerzalno pravno nasledstvo, pripojitev, varstvo upnikov in imetnikov deležev

Title: Company Reconstruction by Transfer of Assets

Abstract: In this article, the author discusses transfer of assets as one of legally regulated forms of corporate restructuring that enables local self-governing authority or the Republic of Slovenia to acquire a company with its assets and liabilities by way of universal legal succession, and therefore bring about corporate status restructuring. Transfer of assets is discussed with regard to Slovenia's corporate regulation, both in terms of procedural rules, as well as in terms of protection of interests of the shareholders and creditors of the company, which transfer the assets.

Key words: transfer of assets, universal legal succession, transfer by acquisition, protection of creditors and shareholders

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov in pravni vidiki sklepanja pametnih pogodb

Klemen Drnovšek

Povzetek: Tehnologija veriženja podatkovnih blokov prinaša številne novosti na različnih gospodarskih področjih. Kot ena izmed glavnih uporabnih vrednosti tehnologije veriženja podatkovnih blokov se omenja tudi možnost sklepanja avtomatično izvršljivih pogodb. Tako imenovane pametne pogodbe (smart contracts) se sklepajo v obliki računalniške kode. Po oblikovanju računalniške kode (sklenitvi pametne pogodbe) vsebine pogodbenega razmerja ni več mogoče spremeniti. Ko se izpolnijo vnaprej določeni pogoji, se pametna pogodba avtomatično izpolni. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov naj bi jamčila izpolnitev, saj pametne pogodbe po njeni sklenitvi ni več mogoče preklicati ali zaustaviti. Zaradi posebnih značilnosti pametnih pogodb se postavljajo vprašanja o njihovi pravni veljavnosti in o morebitni potrebi po sprejetju novih pravil na področju pogodbenega prava. Avtor v prispevku najprej pojasni osnove tehnologije veriženja podatkovnih blokov in pojem pametne pogodbe, v nadaljevanju pa obravnava vprašanja glede pravnih vidikov sklepanja pametnih pogodb ter glede vpliva sklepanja pametnih pogodb na uporabo in razlago pravil pogodbenega prava.

Ključne besede: pametne pogodbe, veriga blokov, avtomatična izpolnitev, prodajni avtomat, predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe, pogodbeno pravo, pogodbeno razmerje

Title: Blockchain Technology and Legal Aspects of the Conclusion of Smart Contracts

Abstract: The blockchain technology is introducing many innovations in different areas of the economy. The possibility of conclusion of automatically enforceable contracts has been underlined as one of the main practical values of the blockchain technology. The so-called smart contracts are concluded in the form of a computer code and are automatically fulfilled upon the fulfilment of predetermined conditions. Once the computer code has been designed (the smart contract has been concluded), the content of the contractual relationship can no longer be changed. When the predetermined conditions are met, the smart contract is automatically fulfilled. The blockchain technology should ensure a guaranteed enforcement since the smart contract can no longer be rescinded or stopped after its conclusion. Special characteristics of smart contracts raise questions of their legal validity and the possible need to adopt new rules in the field of contract law. In the article, the author first explains the basics of the blockchain technology and the notion of a smart contract. Afterwards, he addresses issues related to the legal aspects of conclusion of smart contracts and the impact of conclusion of smart contracts on the use and interpretation of contract law rules.

Key words: smart contracts, blockchain, automatic fulfilment, vending machine, conditions for a valid conclusion of a contract, contract law, contractual relationship

Obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja po praksi Državne revizijske komisije

Marko Zupanc

Povzetek: V članku se bomo seznanili s prakso Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v primerih, ko je ta odločala o skladnosti obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Temeljni namen članka je naročnikom, ponudnikom in vsem drugim udeležencem postopkov javnega naročanja (ter njihovim pooblaščencem) s primerjavo obstoječe prakse in s konkretnimi primeri odločitev pomagati razumeti, v katerih primerih je obrazložitev naročnikove odločitve, sprejeta v postopku javnega naročanja, ustrezna (in v katerih primerih ne). Naročnikom zato, ker bodo lahko ob ustreznih obrazložitvah odločitev, ki jih sprejemajo, prejeli manj zahtevkov za revizijo (in hitreje izvedli postopek javnega naročanja, kar je v večini primerov gotovo eden izmed bistvenih ciljev), ponudnikom in drugim udeležencem postopkov javnega naročanja pa, ker bodo lažje ugotovili in se odločili, v katerih primerih je smiselno vložiti zahtevek za revizijo in plačati takso za postopek pravnega varstva, v katerih primerih pa tega ni smiselno storiti.

Ključne besede: javno naročanje, odločitev o (ne)oddaji naročila, navedba razlogov za odločitev, praksa Državne revizijske komisije

Title: Statement of Reasons of the National Authority’s Decisions in Public Procurement Procedures According to the Practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures

Abstract: In this article, we will become acquainted with the practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures, in cases where the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures issued decisions on the conformity of statement of reasons in the contracting authorities' decisions in public procurement procedures with the Public Procurement Act (ZJN-3). The basic purpose of the article is to help contracting entities, tenderers and all other participants in public procurement procedures (and their representatives) - with comparison of existing practice and on concrete examples of decisions - to understand in which cases the contracting authority's decision in the public procurement procedure is appropriate (and in which cases it is not appropriate). For contracting entities, so that they can - as a result of the appropriate explanations of the decisions - receive less review claims (which will lead to faster execution of the public procurement procedures, which is certainly one of the contracting authority's often essential objectives), and for tenderers and other participants in public procurement procedures, so that that they will find it easier to determine and decide in which cases it is reasonable to file a review claim and pay the fee for legal protection in reviewing public procurement award procedures, and in which cases it does not make sense to do so.

Key words: public procurement, decision on (non) award of the contract, the reasons for the decision, practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures

Starejša sodna praksa Sodišča EU o svobodi ustanavljanja

Jerneja Prostor

Povzetek: Avtorica v prispevku prikaže starejšo sodno prakso Sodišča EU s področja svobode ustanavljanja, in sicer od zadeve Segers iz leta 1986 pa vse do zadeve Cadbury Schweppes iz leta 2006. Nabralo se je namreč že kar nekaj odločb, ki skupaj z relevantnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije tvorijo pravni okvir ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice. Povod za zbiranje in predstavitev bistvenih sporočil posameznih sodnih odločb je bila zadnja sodba v tej vrsti, v zadevi Polbud, o kateri je Sodišče EU odločilo oktobra 2017. Ta bo skupaj z zadevami Cartesio, National Grid Indus in VALE predmet obravnave prispevka, sprejetega v objavo v eni od naslednjih številk.

Ključne besede: svoboda ustanavljanja, dejanski sedež družbe, čezmejni prenos dejanskega sedeža družbe, čezmejna združitev, omejitev svobode ustanavljanja

Title: Earlier Case Law of the Court of Justice on Freedom of Establishment

Abstract: The article discusses the case law of the Court of Justice on the freedom of establishment, from the Segers case of 1986 to the Cadbury Schweppes case of 2006. A number of decisions, together with the relevant provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, form the legal framework for the setting-up of companies, their cross-border business activities and conversions in the territory of another Member State. The reason for the review of the main conclusions of individual judgments is the latter judgment on the freedom of establishment, i.e. in the Polbud case of October 2017. It will be dealt with in one of the next issues of this publication, together with the Cartesio case, the National Grid Indus case and the VALE case.

Key words: freedom of establishment, company's real seat, cross-border transfer of the company's real seat, cross-border merger, restriction on the freedom of establishment

Javno naročanje in dovoljena sprememba lizinške pogodbe

Vesna Kranjc

Lizinška družba je leta 2005 z osebo javnega prava, torej naročnikom po pravilih javnega naročanja, sklenila po tedaj veljavnih pravilih javnega naročanja pogodbo, s katero je lizinška družba pridobila v določenem deležu stavbno pravico na zemljišču naročnika ter se zavezala zgraditi objekt in ga predati v odplačni najem naročniku. Zgraditev objekta je financirala lizinška družba. Naročnik se je zato zavezal, da bo lizinški družbi plačeval najemnino do izteka pogodbe, to je do leta 2025, ko bi naročnik po plačilu vseh obrokov pridobil lastninsko pravico na celotnem objektu. Pogodba daje naročniku pravico, da še pred iztekom pogodbe predčasno odkupi objekt.

VSEBINA

Vsebina

stran 705 Saša Prelič Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja Company Reconstruction by Transfer of Assets stran 721 Klemen Drnovšek Tehnologija veriženja podatkovnih blokov in pravni vidiki sklepanja pametnih pogodb

Saša Prelič

Povzetek: V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja je v članku obravnavan v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje.
Ključne besede: prenos premoženja, univerzalno pravno nasledstvo, pripojitev, varstvo upnikov in imetnikov deležev

Title: Company Reconstruction by Transfer of Assets
Abstract: In this article, the author discusses transfer of assets as one of legally regulated forms of corporate restructuring that enables local self-governing authority or the Republic of Slovenia to acquire a company with its assets and liabilities by way of universal legal succession, and therefore bring about corporate status restructuring. Transfer of assets is discussed with regard to Slovenia's corporate regulation, both in terms of procedural rules, as well as in terms of protection of interests of the shareholders and creditors of the company, which transfer the assets.
Key words: transfer of assets, universal legal succession, transfer by acquisition, protection of creditors and shareholders

Klemen Drnovšek

Povzetek: Tehnologija veriženja podatkovnih blokov prinaša številne novosti na različnih gospodarskih področjih. Kot ena izmed glavnih uporabnih vrednosti tehnologije veriženja podatkovnih blokov se omenja tudi možnost sklepanja avtomatično izvršljivih pogodb. Tako imenovane pametne pogodbe (smart contracts) se sklepajo v obliki računalniške kode. Po oblikovanju računalniške kode (sklenitvi pametne pogodbe) vsebine pogodbenega razmerja ni več mogoče spremeniti. Ko se izpolnijo vnaprej določeni pogoji, se pametna pogodba avtomatično izpolni. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov naj bi jamčila izpolnitev, saj pametne pogodbe po njeni sklenitvi ni več mogoče preklicati ali zaustaviti. Zaradi posebnih značilnosti pametnih pogodb se postavljajo vprašanja o njihovi pravni veljavnosti in o morebitni potrebi po sprejetju novih pravil na področju pogodbenega prava. Avtor v prispevku najprej pojasni osnove tehnologije veriženja podatkovnih blokov in pojem pametne pogodbe, v nadaljevanju pa obravnava vprašanja glede pravnih vidikov sklepanja pametnih pogodb ter glede vpliva sklepanja pametnih pogodb na uporabo in razlago pravil pogodbenega prava.
Ključne besede: pametne pogodbe, veriga blokov, avtomatična izpolnitev, prodajni avtomat, predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe, pogodbeno pravo, pogodbeno razmerje

Title: Blockchain Technology and Legal Aspects of the Conclusion of Smart Contracts
Abstract: The blockchain technology is introducing many innovations in different areas of the economy. The possibility of conclusion of automatically enforceable contracts has been underlined as one of the main practical values of the blockchain technology. The so-called smart contracts are concluded in the form of a computer code and are automatically fulfilled upon the fulfilment of predetermined conditions. Once the computer code has been designed (the smart contract has been concluded), the content of the contractual relationship can no longer be changed. When the predetermined conditions are met, the smart contract is automatically fulfilled. The blockchain technology should ensure a guaranteed enforcement since the smart contract can no longer be rescinded or stopped after its conclusion. Special characteristics of smart contracts raise questions of their legal validity and the possible need to adopt new rules in the field of contract law. In the article, the author first explains the basics of the blockchain technology and the notion of a smart contract. Afterwards, he addresses issues related to the legal aspects of conclusion of smart contracts and the impact of conclusion of smart contracts on the use and interpretation of contract law rules.
Key words: smart contracts, blockchain, automatic fulfilment, vending machine, conditions for a valid conclusion of a contract, contract law, contractual relationship

Marko Zupanc

Povzetek: V članku se bomo seznanili s prakso Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v primerih, ko je ta odločala o skladnosti obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Temeljni namen članka je naročnikom, ponudnikom in vsem drugim udeležencem postopkov javnega naročanja (ter njihovim pooblaščencem) s primerjavo obstoječe prakse in s konkretnimi primeri odločitev pomagati razumeti, v katerih primerih je obrazložitev naročnikove odločitve, sprejeta v postopku javnega naročanja, ustrezna (in v katerih primerih ne). Naročnikom zato, ker bodo lahko ob ustreznih obrazložitvah odločitev, ki jih sprejemajo, prejeli manj zahtevkov za revizijo (in hitreje izvedli postopek javnega naročanja, kar je v večini primerov gotovo eden izmed bistvenih ciljev), ponudnikom in drugim udeležencem postopkov javnega naročanja pa, ker bodo lažje ugotovili in se odločili, v katerih primerih je smiselno vložiti zahtevek za revizijo in plačati takso za postopek pravnega varstva, v katerih primerih pa tega ni smiselno storiti.
Ključne besede: javno naročanje, odločitev o (ne)oddaji naročila, navedba razlogov za odločitev, praksa Državne revizijske komisije

Title: Statement of Reasons of the National Authority’s Decisions in Public Procurement Procedures According to the Practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures
Abstract: In this article, we will become acquainted with the practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures, in cases where the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures issued decisions on the conformity of statement of reasons in the contracting authorities' decisions in public procurement procedures with the Public Procurement Act (ZJN-3). The basic purpose of the article is to help contracting entities, tenderers and all other participants in public procurement procedures (and their representatives) - with comparison of existing practice and on concrete examples of decisions - to understand in which cases the contracting authority's decision in the public procurement procedure is appropriate (and in which cases it is not appropriate). For contracting entities, so that they can - as a result of the appropriate explanations of the decisions - receive less review claims (which will lead to faster execution of the public procurement procedures, which is certainly one of the contracting authority's often essential objectives), and for tenderers and other participants in public procurement procedures, so that that they will find it easier to determine and decide in which cases it is reasonable to file a review claim and pay the fee for legal protection in reviewing public procurement award procedures, and in which cases it does not make sense to do so.
Key words: public procurement, decision on (non) award of the contract, the reasons for the decision, practice of the National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures

Jerneja Prostor

Povzetek: Avtorica v prispevku prikaže starejšo sodno prakso Sodišča EU s področja svobode ustanavljanja, in sicer od zadeve Segers iz leta 1986 pa vse do zadeve Cadbury Schweppes iz leta 2006. Nabralo se je namreč že kar nekaj odločb, ki skupaj z relevantnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije tvorijo pravni okvir ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice. Povod za zbiranje in predstavitev bistvenih sporočil posameznih sodnih odločb je bila zadnja sodba v tej vrsti, v zadevi Polbud, o kateri je Sodišče EU odločilo oktobra 2017. Ta bo skupaj z zadevami Cartesio, National Grid Indus in VALE predmet obravnave prispevka, sprejetega v objavo v eni od naslednjih številk.
Ključne besede: svoboda ustanavljanja, dejanski sedež družbe, čezmejni prenos dejanskega sedeža družbe, čezmejna združitev, omejitev svobode ustanavljanja

Title: Earlier Case Law of the Court of Justice on Freedom of Establishment
Abstract: The article discusses the case law of the Court of Justice on the freedom of establishment, from the Segers case of 1986 to the Cadbury Schweppes case of 2006. A number of decisions, together with the relevant provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, form the legal framework for the setting-up of companies, their cross-border business activities and conversions in the territory of another Member State. The reason for the review of the main conclusions of individual judgments is the latter judgment on the freedom of establishment, i.e. in the Polbud case of October 2017. It will be dealt with in one of the next issues of this publication, together with the Cartesio case, the National Grid Indus case and the VALE case.
Key words: freedom of establishment, company's real seat, cross-border transfer of the company's real seat, cross-border merger, restriction on the freedom of establishment

Mojca Tancer Verboten

Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava neizplačilo plač. Predstavljene so zakonske obveznosti delodajalca na področju izplačila plač, ki sledijo mednarodnim standardom na tem področju, predvsem zaradi varovanja socialne varnosti delavca in njegove družine. Sledi predstavitev prekrškovnih določb, vezanih na kršitve na področju neizplačila plač, in vloge nadzornih organov na tem področju. Zajeta je problematika neizplačila minimalne plače kot najnižjega standarda, ki ga določi posamezna država za dostojno življenje delavca. V nadaljevanju sledi prikaz možnih ravnanj delavcev v primeru storjenih kršitev neizplačila plače, ki so vezane na število ponovljenih kršitev in časovno obdobje storjenih kršitev. Sklepni del obsega razmislek o povezanosti nadzornih organov na področju neizplačila plač.
Ključne besede: neizplačana plača, minimalna plača, prekrški, vezani na neizplačane plače, izredna odpoved delavca

Title: Protection of the Employee in the Case of Unpaid Salaries
Abstract: The article discusses unpaid salaries, and presents the legal obligations of the employer in the field of wage payment, which follow international standards in this field, mainly because of the protection of social security of the worker and his family. This is followed by a presentation of the offense provisions related to violations in the field of unpaid salaries and the role of supervisory authorities in this field. The problem of non-payment of the minimum wage is covered, as is the lowest standard determined by each country for a decent worker's life. The following shows the possible actions taken by an employee in case of violations of the unpaid salary, which are linked to the number of repeated violations and the time period of the violations committed. The final section presents the reflection on the involvement of supervisory authorities in the area of unpaid salaries.
Key words: unpaid salary, minimum wage, offenses regarding unpaid salaries, extraordinary cancellation by the worker

Marko Ravljen

Povzetek: Namen prispevka je osvetliti poseben položaj davčnega prava v pravnem redu. Davčno pravo je samostojna pravna materija in ni veja niti civilnega niti kazenskega prava; temelji (tudi) na lastnih pojmih (kot so dohodek, premoženje, promet), sprejema lastne zaključke in razvija lastno dogmatiko. Civilno in davčno pravo sta sorodni področji, ki presojata (popolnoma ali deloma) enak konkretni dejanski stan z drugačne perspektive in pod drugimi vrednostnimi predpostavkami. Davčno pravo torej ni posledica civilnega prava. Avtor tudi ugotavlja, da slovenski avtorji podajajo nekonsistentne razlage analiziranega pravnega področja "davčnega izogiba", ki kot širok pojem zajema celovito področje posameznikovega ravnanja od zakonitega do nezakonitega. Zaradi potrebe po konsistentni terminologiji avtor v članku postavlja (predvsem ob naslonitvi na nemško pravo) nove temelje ter uporablja izraz "davčna izognitev" za opredelitev legalnega ravnanja, izraz "davčno zaobidenje" za opredelitev davčno spornega ravnanja, ki pa ni kaznivo dejanje, ter izraz "davčna utajitev/utaja" za opredelitev ravnanja, ki pa je kaznivo dejanje. Avtor podrobneje analizira navedeni teoretični pogled s predstavitvijo teoretičnega primera "davka na okna" in njegovih praktičnih rešitev.
Ključne besede: razmerje med davčnim in civilnim pravom, davčna pravičnost, davek kot instrument udeležbe države na zasebnem premoženju, davčne posledice pri kršitvi prisilnih norm, davčni izogib, davčna izognitev, davčno zaobidenje, davčna utaja

Title: Conduct of Taxable Persons, Ranging from Allowed Tax Planning to Criminal Prosecuted Tax Evasion
Abstract: The purpose of the presented paper is to highlight the particular situation of the tax law in the legal system. Tax law is a separate legal matter and not a branch of either civil or criminal law; tax law is based (also) on its own concepts (such as income, assets, turnover), makes its own conclusions and develops its own doctrines. Civil and tax law are two related areas of the law that take under consideration (fully or partially) the same concrete factual situation from a different perspective and under different values. Tax law is not a result of civil law. The author also notes that Slovenian authors give inconsistent explanations of the analysed legal area of "dodging of tax-payment" (Germ. Steuerausweichung), which, as a broad term, covers the entire field of the individual's conduct from legal to criminal. Therefore, due to the need to set up a consistent terminology, the author puts forward (in particular, on the basis of German law) new foundations, and uses the term "tax planning" to define legal conduct, the term "tax avoidance" to define the disputed behaviour, which however does not constitute a criminal offense, and the term "tax evasion" ("tax fraud") to define a purely criminal offense. The author analyses this theoretical view in more detail by presenting the theoretical example of "taxation on windows" and its practical solutions.
Key words: the relationship between tax and civil law, tax fairness, tax as an instrument of governmental participation in private property, tax consequences of the breach of mandatory norms, dodging of tax-payment, tax planning, tax avoidance, tax evasion

Matjaž Kovač

Povzetek: Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Rimska pogodba) v 2. členu določa, da morajo biti prvotne naloge EGS vzpostavitev skupnega trga s postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic ter spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja, stalna in uravnotežena gospodarska rast, povečana stabilnost, pospešeno višanje življenjske ravni in tesnejši odnosi med državami, ki ji pripadajo. Rimska pogodba v 3. členu našteva tudi dejavnosti EGS, ki so nujne, da bi se zgoraj omenjeni cilji dosegli. Med drugim se določa, da morajo države članice odpraviti vse ovire za prost pretok izdelkov, storitev, ljudi in kapitala (štiri temeljne svoboščine). Davki in carine, ki jih države članice odmerjajo na nacionalni osnovi, so lahko ena od najpomembnejših ovir za uveljavitev štirih svoboščin iz Rimske pogodbe.
Ključne besede: davčna politika, Rimska pogodba, skupni trg EU, harmonizacija davkov, carine, CCCTB

Title: Coordination of Taxation at the European Union Level
Abstract: Coordination of tax policy is one of the basic elements that can contribute to greater economic integration in the European Union. In Article 2, the Treaty of Rome establishing the European Economic Community (EEC, the EU and the Community) that the EEC should, as its primary task, establish a common market by gradually approximating the economic policies of the Member States, as well as to promote the harmonious economic development and constantly balanced economic growth, increased stability, accelerated raising of standard of living and closer relations between the countries to which they belong. Article 3 of the Treaty of Rome also includes those activities of EEC that are necessary to satisfy the above-specified purposes. Among these activities, it provides that Member States must remove all obstacles to the free movement of goods, services, people and capital (four freedoms). Taxes and customs duties levied by Member States on a national basis may be one of the most significant obstacles to implementation of the four freedoms of the Treaty of Rome.
Key words: tax policy, Treaty of Rome, EU common market, harmonisation of taxes, customs duties, CCCTB

Iz prakse za prakso

Vesna Kranjc

Lizinška družba je leta 2005 z osebo javnega prava, torej naročnikom po pravilih javnega naročanja, sklenila po tedaj veljavnih pravilih javnega naročanja pogodbo, s katero je lizinška družba pridobila v določenem deležu stavbno pravico na zemljišču naročnika ter se zavezala zgraditi objekt in ga predati v odplačni najem naročniku. Zgraditev objekta je financirala lizinška družba. Naročnik se je zato zavezal, da bo lizinški družbi plačeval najemnino do izteka pogodbe, to je do leta 2025, ko bi naročnik po plačilu vseh obrokov pridobil lastninsko pravico na celotnem objektu. Pogodba daje naročniku pravico, da še pred iztekom pogodbe predčasno odkupi objekt.

Sodna praksa

Vpis omejitve zastopanja v sodni register je odločilnega pomena za učinkovanje omejitve v razmerju do tretjih oseb. Kljub objavi podzakonskega akta, s katerim je določena omejitev pooblastil zakonitega zastopnika javnega zavoda, v Uradnem listu ni mogoče šteti, da ima omejitev zastopanja neposredni učinek nasproti tretjim osebam že z objavo, ne da bi bila tudi vpisana v sodni register. Nasproti dobrovernim tretjim osebam je omejitev zastopanja, ki v sodni register ni vpisana, brez pravnega učinka.

V pogodbi o zaposlitvi se je za primer kršitve konkurenčne klavzule mogoče dogovoriti tudi za pogodbeno kazen, takšna pogodbena določba sama po sebi ni nična. V povezavi s konkurenčno klavzulo ima tudi dogovor o pogodbeni kazni pravno usodo obveznosti, na katere zavarovanje se nanaša (249. člen OZ), torej ima akcesorno naravo. V primeru ničnosti konkurenčne klavzule tudi dogovor o pogodbeni kazni nima nobenih pravnih učinkov. Funkciji pogodbene kazni sta predvsem utrditev pogodbene obveznosti (kot zagrožena civilna sankcija bivšega delavca spodbuja k temu, da ne krši obveznosti) in olajšanje položaja pogodbi zveste stranke v primeru kršitve obveznosti nasprotne stranke.

Upoštevaje sodno prakso in Priporočilo št. 166 h Konvenciji MOD št. 58, je odpoved pogodbe o zaposlitvi skrajni ukrep delodajalca tudi v primeru obstoja poslovnega razloga. Presoja o tem, ali razlogi, ki jih navaja delodajalec, dejansko zadoščajo za utemeljenost odpovedi, je prepuščena sodišču, ki pa se ne more zadovoljiti le z ugotovitvijo, da je poslovni razlog podan, ker je prišlo do upada prometa in potrebe po zmanjšanju števila zaposlenih zaradi prerazporeditve nalog določenih delovnih mest na preostale zaposlene. Delodajalec ima sicer z ustavo zagotovljeno pravico do svobodne gospodarske pobude - v ta okvir sodi tudi zmanjšanje števila zaposlenih in prerazporeditev nalog - vendar ta ni absolutna. Uravnotežena mora biti s pravicami zaposlenih, ki se v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi na splošno uresničujejo skozi določbo drugega odstavka 89. člena ZDR-1, v primeru odpovedi večjemu številu delavcev pa še širše (98.-103. člen ZDR-1).

V luči obrazloženega lahko takšen interes vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje bančnih poslov. Zato je v nasprotju z bančnimi pravili, če uprava banke odloča o kreditu družbi, v kateri je sama lastniško udeležena, saj obstoji konflikt interesov. Nespoštovanje bančnih predpisov (66. in 173. člena ZBan-1) prve toženke in tretjega toženca kot članov uprave tožnice o preprečevanju konfliktov interesov predstavlja protipravno ravnanje. Presoja sodišča prve stopnje, da elementa protipravnosti in krivde nista podana, se tako izkaže za materialnopravno zmotno.

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov